ОБЩИНА ВЕНЕЦ                                       

                                                   с. Венец, община Венец, област Шумен, ул. "Кирил и Методий", № 24                                                       

тел.: 05343 / 21 – 91,  факс: 05343 / 89-80

Web site: www.venets.bg; E – mail: obs_vn@abv.bg;

Възложител: ОБЩИНА ВЕНЕЦ
Име: „Изпълнение на строително-ремонтни работи на общински обекти в община Венец с три подобекта: Подобект 1 – Обособяване на приемна в с. Венец на РУП на МВР в сграда в УПИ I, кв. 23; Подобект 2 – Ремонт на сграда за обществено-полезни дейности в УПИ I, кв. 2
Описание: „Изпълнение на строително-ремонтни работи на общински обекти в община Венец с три подобекта: Подобект 1 – Обособяване на приемна в с. Венец на РУП на МВР в сграда в УПИ I, кв. 23; Подобект 2 – Ремонт на сграда за обществено-полезни дейности в УПИ I, кв. 23 в с. Венец; Подобект 3 – Ремонт на многофункционална зала в с. Венец;”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 51022.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015001200012015-03-16 16:10:18Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхПублична покана2015-03-16 16:19:37
000012015001200022015-03-16 16:19:08Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхПриложения към публичната покана - Указания за участие, Техническа спецификация, Образци, Проект на договор2015-03-16 16:19:38
000012015001200032015-03-17 13:37:20ДРУГОРазяснение към участницитеРазяснение към участниците2015-03-17 13:37:34
000012015001200042015-04-07 14:30:26ДРУГОЗаповед за удължаване срока на работата на комисията - публична поканаЗаповед за удължаване срока на работата на комисията - публична покана2015-04-07 14:32:07
000012015001200052015-04-08 13:13:34протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол на комисията за получаването, разглеждането и оценката на офертите2015-04-08 13:14:35
000012015001200062015-05-25 14:52:29договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения 2015-05-26 12:05:22
000012015001200072015-06-25 17:52:04Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за приключване на договора за обществена поръчка - чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП2015-06-25 17:52:04
000012015001200082015-06-26 17:36:02Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършените плащания по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП 2015-06-26 17:36:02
000012015001200092015-07-02 09:02:35ДРУГОИнформация за извършените плащания по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОПИнформация за извършените плащания по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП2015-07-02 09:03:11