ОБЩИНА ВЕНЕЦ                                       

                                                   с. Венец, община Венец, област Шумен, ул. "Кирил и Методий", № 24                                                       

тел.: 05343 / 21 – 91,  факс: 05343 / 89-80

Web site: www.venets.bg; E – mail: obs_vn@abv.bg;

Възложител: ОБЩИНА ВЕНЕЦ
Име: Предмет на възлагане на обществената поръчка е: “Разработване на стратегия за развитие на туризма в Община Венец, област Шумен”. Обществената поръчка се финансира по договор № 27/313/00040 от 11.10.2011 г. между Община Венец и ДФ „Земеделие” - РА по Мярк
Описание: Предмет на възлагане на обществената поръчка е: “Разработване на стратегия за развитие на туризма в Община Венец, област Шумен”. Обществената поръчка се финансира по договор № 27/313/00040 от 11.10.2011 г. между Община Венец и ДФ „Земеделие” - РА по Мярка 313 на Програма за развитие на селските райони 2007-2013 (ПРСР).
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 6490.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012014000300052014-10-16 16:24:56решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаПУБЛИЧНА ПОКАНА2014-10-16 16:34:29
000012014000300062014-10-16 16:24:56документация за участие в процедуритеДокументация за участие в публичната покана - Указания, Техническа спецификация, Образци и Проект на договор2014-10-16 16:34:30
000012014000300042014-11-05 14:59:10протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол на комисията за получаването, разглеждането и оценката на офертите2014-11-05 14:59:46
000012014000300042014-12-02 11:22:57договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор2014-12-02 11:23:13
000012014000300052015-01-16 16:10:07ДРУГОИнформация за приключване на договора за обществена поръчка - чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОПИнформация за приключване на договора за обществена поръчка - чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП2015-01-16 16:10:43
000012014000300062015-05-26 15:25:21ДРУГОИнформация за извършените плащания по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП Информация за извършените плащания по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП 2015-05-26 16:15:56