ОБЩИНА ВЕНЕЦ                                       

                                                   с. Венец, община Венец, област Шумен, ул. "Кирил и Методий", № 24                                                       

тел.: 05343 / 21 – 91,  факс: 05343 / 89-80

Web site: www.venets.bg; E – mail: obs_vn@abv.bg;

Възложител: ОБЩИНА ВЕНЕЦ
Име: Предмет на възлагане на настоящата обществена поръчка е: „Доставка и монтаж на обзавеждане за ЦДГ и общинска администрация Венец“
Описание: Предмет на възлагане на настоящата обществена поръчка е: „Доставка и монтаж на обзавеждане за ЦДГ и общинска администрация Венец“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 12000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012014000500012014-10-20 16:48:33ДРУГОПублична поканаПУБЛИЧНА ПОКАНА2014-10-20 16:48:56
000012014000500022014-10-20 16:48:33документация за участие в процедуритеДокументация за участие в публичната покана - Указания за участие, Техническа спецификация, Образци, Проект на договор2014-10-20 16:48:56
000012014000500032014-11-11 10:19:28протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол на комисията за получаването, разглеждането и оценката на офертите2014-11-11 10:19:59
000012014000500042014-12-11 17:44:07договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор2014-12-11 17:44:35
000012014000500052015-01-08 11:58:15ДРУГОИнформация за приключване на договора за обществена поръчка - чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОПИнформация за приключване на договора за обществена поръчка - чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП 2015-01-08 11:59:41
000012014000500062015-01-08 11:59:00ДРУГОИнформация за извършените плащания по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОПИнформация за извършените плащания по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП2015-01-08 11:59:44