Профил на купувача на община Първомай

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
000012019010693187525„Доставка на въглища тип “Брикети“, въглища тип “Донбас“, дърва за огрев /твърда дървесина/ и дървесни пелети за нуждите на община Първомай за отоплителен сезон 2019-2020 година”, обособена в три самостоятелни позиции, както следва: Обособена позиция № 1 “Доставка на въглища тип “Брикети” и въглища тип “Донбас”; Обособена позиция № 2 “Доставка на дърва за огрев / твърда дървесина/”; Обособена позиция № 3 “Доставка на дървесни пелети”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обявавъзложена65053.4603413000; 09111000; 09111220BG4212019-09-05 09:44:092019-09-13 00:00:002019-09-05 11:31:2365053.46
000012019010427Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на социалните и детски заведения при община Първомай, разпределена по обособени позиции, както следва: Обособена позиция І: „Доставка на месо и месни продукти и риба“ Обособена позиция ІІ: „Доставка на пресни плодове и зеленчуци, зеленчукови и плодови консерви и напитки“ Обособена позиция ІІІ: „Доставка на хляб и хлебни изделия“ Обособена позиция ІV: „Доставка на бакалски и пакетирани хранителни продукти и подправки“ Обособена позиция V: „Доставка на мляко и млечни хранителни продукти“ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки затворена1301369.1915000000BG4212019-07-23 09:33:282019-08-28 17:00:002019-07-26 11:11:271301369.19
0000120190101908936324Изпълнение на СМР по реконструкция и рехабилитация на общински пътища с две обособени позиции : обособена позиция 1 : път PDV 1213 Първомай-Б. река-Православен-Драгойново-Буково; участък Бяла река-Православен обособена позиция 2 : път PDV 1213 Първомай-Б. река-Православен-Драгойново-Буково; участък Първомай-Бяла река ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваотворена199000.0045000000BG4212019-06-19 10:46:332019-07-01 17:00:002019-06-19 11:07:40199000.00
0000120190104908872023“Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с национално покритие за нуждите на Община Първомай”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена69990.0064212000BG4212019-05-30 11:48:082019-06-10 17:00:002019-05-31 10:57:5069990.00
00001201900931Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОППРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2019-03-28 16:17:43 2019-03-28 16:17:52 
000012019009200646-2019-000426Предметът на процедурата е: „Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Татарево, община Първомай“, област Пловдив, в 4 обособени позиции / 4 лота, както следва: • Обособена позиция № 1 / ЛОТ № 1 – ул."Първа"; ул."Втора"; ул."Трета"; ул."Четвърта" и ул."Деветнадесета"; • Обособена позиция № 2 /ЛОТ № 2 –ул."Пета"; ул."Шеста"; ул."Десета"; ул."Двадесета" и ул."Двадесет и първа"; • Обособена позиция № 3 /ЛОТ № 3 – ул."Трета - север"; ул."Двадесет и шеста"; ул."Двадесет и девета"; ул."Тридесета" и пресичане дере; • Обособена позиция № 4 / ЛОТ № 4 – ул."Петдесет и шеста"; ул."Петдесет и седма" и ул."Петдесет и втора" . ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство възложена2353667.7845332200BG4212019-02-27 10:32:002019-03-28 17:00:002019-02-27 14:33:062353667.78
000012019009100646-2019-000325Доставка на течни горива - бензин А95Н и дизелово гориво чрез карти за безналично плащане, за нуждите на моторни превозни средства (МПС) и техника на община Първомай . Прогнозни количества: бензин А95Н - 16 500 литра +/-10%, дизелово гориво - 88 700 литра +/-10%. Срокът на изпълнение на обявената поръчка е 12 месеца.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки възложена182512.0009132100, 09134200BG4212019-02-15 09:31:492019-03-13 17:00:002019-02-15 11:03:14182512.00
000012019009000646-2019-000224„Организиране и провеждане на посещения в страната и чужбина за изпълнение на дейностите по Проект „Добри практики за осигуряване на заетост” – Договор за БФП № BG05M9OP001-4.003-0010-C01 по ОПРЧР 2014-2020г. обособена в 3 самостоятелни позиции“, а именно: 1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 – „Организиране, провеждане и превод на 4 броя работни посещения в държава-членка на ЕС и 1 брой участие в партньорски форум в гр.Мадрид, Испания“; 2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 – „Организиране и провеждане в България на 2 броя обучителни семинари за адаптиране на добри практики с цел повишаване капацитета на целевата група“; 3. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 – „Организиране и провеждане в България на 2 броя конференции за разпространение на постигнатите резултати“. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги възложена127583.3463510000-7, 79951000-5, 79540000-1 , 79530000-8 , 79340000BG4212019-02-14 08:44:052019-03-08 17:00:002019-02-14 16:45:11127583.34
000012019008500646-2019-000123„Консултантска услуга по управление и отчитане на проект „Рехабилитация и реконструкция на общински път PDV 1217 /I-8, Поповица – Бяла река/ Първомай, кв. Дебър – Брягово – Искра - / PDV 3219/, в участъка от път Републикански път I-8 (Поповица – Бяла река) до с. Брягово“.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги възложена52848.7879411000BG4212019-01-25 08:17:282019-02-18 17:00:002019-01-25 10:59:4652848.78
000012018007500646-2018-000822„Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Татарево, община Първомай“, област Пловдив., в 4 обособени позиции / 4 лота,както следва: Обособена позиция № 1 / ЛОТ № 1 – ул."Първа"; ул."Втора"; ул."Трета"; ул."Четвърта" и ул."Деветнадесета"; Обособена позиция № 2 /ЛОТ № 2 –ул."Пета"; ул."Шеста"; ул."Десета"; ул."Двадесета" и ул."Двадесет и първа"; Обособена позиция № 3 /ЛОТ № 3 – ул."Трета - север"; ул."Двадесет и шеста"; ул."Двадесет и девета"; ул."Тридесета" и пресичане дере; Обособена позиция № 4 / ЛОТ № 4 – ул."Петдесет и шеста"; ул."Петдесет и седма" и ул."Петдесет и втора" ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство прекратена1861429.7445332200BG4212018-12-05 09:03:532019-01-03 17:00:002018-12-05 12:11:441861429.74
0000120180073 00646-2018-000721Доставка на твърди горива - въглища тип „Брикети” и тип „Донбас”, дърва за огрев и дървесни пелети за нуждите на община Първомай за отоплителен сезон 2018 - 2019 г., обособена в три самостоятелни позиции, както следва: Първа обособена позиция – въглища тип „Брикети” и въглища тип „Донбас”. Втора обособена позиция – дърва за огрев. Трета обособена позиция – пелети. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки възложена58011.0003413000; 09111000; 09111220BG4212018-09-04 11:58:162018-09-18 14:00:002018-09-04 17:31:5958011.00
0000120180073907945322Изпълнение на СМР по общински пътища с две обособени позиции : обособена позиция 1 : строеж „ Рехабилитация на път PDV 1213 Първомай-Б. река-Православен-Драгойново-Буково; участък Бяла река-Православен “ И обособена позиция 2 : строеж „ Рехабилитация на път PDV 1210 (III-667) Първомай—Караджалово-граница общини (Първомай-Димитровград)-Скобелево-Сталево-Ябълково(HKV1009); участък Първомай - Караджалово. ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваотворена215000.0045000000BG4212018-08-09 10:55:262018-08-27 17:00:002018-08-09 11:27:49215000.00
0000120180060 00646-2018-000620„ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА ОБЕКТИПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”: 1) „Изготвяне на работен проект в съответствие с Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, от 21 Май 2001 г. и упражняване на авторски надзор по време на СМР за „Реконструкция на улици в гр.Първомай” 2) „Изработване на инвестиционен проект по части за въвеждане на енергоспестяващи мерки за сграда в експлоатация и упражняване на авторски надзор”. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги прекратена128000.0071320000BG4212018-05-28 09:37:172018-06-18 17:00:002018-05-28 15:05:31128000.00
0000120180061907563321Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с национално покритие за нуждите на Община Първомай.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена69990.0064212000BG4212018-05-03 08:39:292018-05-10 17:00:002018-05-03 14:42:0769990.00
000012018005800646-2018-000519Рехабилитация и реконструкция на общински път PDV 1217 /I-8, Поповица – Бяла река/ Първомай, кв. Дебър – Брягово – Искра - / PDV 3219/, в участъка от път Републикански път I-8 (Поповица – Бяла река) до с. БряговоОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителство възложена5284877.6045233120BG4212018-04-16 08:36:352018-05-30 17:00:002018-04-17 15:37:395284877.60
000012018005700646-2018-000418Консултантска услуга по управление и отчитане на проект „Рехабилитация и реконструкция на общински път PDV 1217 /I-8, Поповица – Бяла река/ Първомай, кв. Дебър – Брягово – Искра - / PDV 3219/, в участъка от път Републикански път I-8 (Поповица – Бяла река) до с. Брягово". ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги затворена52848.7879411000BG4212018-04-02 11:00:462018-04-26 17:00:002018-04-02 14:14:2852848.78
0000120180056Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП за 2017г.ПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2018-03-29 10:51:05 2018-03-29 10:51:19 
000012018005500646-2018-000317Упражняване на строителен надзор при реализацията на проект „Рехабилитация и реконструкция на общински път PDV 1217 /I-8, Поповица – Бяла река/ Първомай, кв. Дебър – Брягово – Искра - / PDV 3219/, в участъка от път Републикански път I-8 (Поповица – Бяла река) до с. Брягово"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги затворена105697.5571521000BG4212018-03-22 13:42:262018-05-03 17:00:002018-03-26 12:18:47105697.55
000012018005400646-2018-000216Доставка на течни горива - бензин А95Н и дизелово гориво чрез карти за безналично плащане, за нуждите на моторни превозни средства (МПС) и техника на община Първомай. Стоката, предмет на настоящата обществена поръчка, е стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки възложена184340.0009132100, 09134200BG4212018-02-20 11:16:202018-03-13 17:00:002018-02-21 10:37:10184340.00
000012018005300646-2018-000115Избор на изпълнител за строителство по въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сгради, общинска собственост по две обособени позиции, както следва : Обособена позиция № 1 „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на „МБАЛ – Първомай“ ЕООД, община Първомай“ и Обособена позиция № 2 „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на „Медицински център I – Първомай“ ЕООД, община Първомай“ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство възложена823118.3045000000BG4212018-02-12 13:48:442018-03-14 17:00:002018-02-12 15:34:16823118.30
0000120170053906785920изпълнение на строеж "реконструкция на общински път PDV 1213 Първомай-Буково, участък Първомай - Бяла река ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обявавъзложена210000.0045000000BG4212017-08-31 10:38:212017-09-18 17:00:002017-08-31 10:47:02210000.00
0000120170053906768919„Доставка на въглища тип “Брикети“, въглища тип “Донбас“, дърва за огрев /твърда дървесина/ и дървесни пелети за нуждите на община Първомай за отоплителен сезон 2017-2018 година”, обособена в три самостоятелни позиции, както следва: Обособена позиция № 1 “Доставка на въглища тип “Брикети” и въглища тип “Донбас”; Обособена позиция № 2 “Доставка на дърва за огрев / твърда дървесина/”; Обособена позиция № 3 “Доставка на дървесни пелети”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обявавъзложена48015.0009110000BG4212017-08-25 15:55:042017-09-04 17:00:002017-08-25 16:03:4548015.00
000012017005000646-2017-000614„ Обществен превоз на пътници по линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми от квотата на Община Първомай по обособени позиции“ 1. Обособена позиция № 1: Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии: ПЛОВДИВ – ПЪРВОМАЙ / през Асеновград/; ПЪРВОМАЙ – БУКОВО; ПЪРВОМАЙ – ВОДЕН; ПЪРВОМАЙ – ИСКРА; ПЪРВОМАЙ – ДЪЛБОК ИЗВОР 2. Обособена позиция № 2: Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии: СТАРА ЗАГОРА – ПЪРВОМАЙ; ПЛОВДИВ – ПЪРВОМАЙ /през Градина/; ПЪРВОМАЙ – КАРАДЖАЛОВО; ПЪРВОМАЙ – КРУШЕВО; ПЪРВОМАЙ – ДОБРИ ДОЛ; ПЪРВОМАЙ –ВИНИЦА; ВЪТРЕШНОГРАДСКА ЛИНИЯ № 1 ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена634093.0060100000,60112000BG4212017-07-26 09:09:042017-08-31 17:00:002017-07-27 10:03:36634093.00
000012017004600646-2017-000513„Аварийно-възстановителни работи по реконструкция на улица "Първа“ в с. Буково, община Първомай" ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство възложена366000.0045000000, IA01, IA02, JA04BG4212017-06-21 10:24:052017-07-21 17:00:002017-06-21 14:15:52366000.00
000012017005318изпълнение на строеж "Канализационни клонове на територията на стопански двор №1 в гр. ПървомайПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обявавъзложена126000.0045000000BG4212017-06-13 12:41:132017-06-29 17:00:002017-06-13 12:46:49126000.00