Профил на купувача на община Първомай

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
000012016003524-03-51/28.10.2016г.Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с предмет: “Доставка на течни горива за нуждите на общински обекти и автомобили в Община Първомай – 3 обособени позиции: Първа позиция „Доставка на дизелово гориво”; Втора позиция -„Доставка на безоловен бензин А 95 Н”; Трета позиция - „Доставка на бензин А 98 Н””, открита с Решение № РД-21-6/12.06.2014г. на кмета на община Първомай и обявена в РОП на АОП с № 00646-2014-0004 по Обособена позиция № 1 „Доставка на дизелово гориво”.ПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2016-10-28 17:12:25 2016-10-28 17:12:39 
000012016003624-03-52/28.10.2016г.Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с предмет: “Доставка на течни горива за нуждите на общински обекти и автомобили в Община Първомай – 3 обособени позиции: Първа позиция „Доставка на дизелово гориво”; Втора позиция -„Доставка на безоловен бензин А 95 Н”; Трета позиция - „Доставка на бензин А 98 Н””, открита с Решение № РД-21-6/12.06.2014г. на кмета на община Първомай и обявена в РОП на АОП с № 00646-2014-0004 по Обособена позиция № 2 „Доставка на безоловен бензин А 95 Н” .ПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2016-10-28 17:14:02 2016-10-28 17:14:09 
0000120170042№ 24-03-15 от 31.03.2017 г.Информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП за 2016 г.ПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2017-03-31 16:09:57 2017-03-31 16:10:02 
0000120180056Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП за 2017г.ПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2018-03-29 10:51:05 2018-03-29 10:51:19 
00001201900931Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОППРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2019-03-28 16:17:43 2019-03-28 16:17:52 
0000120200117Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП ПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2020-03-31 10:16:34 2020-03-31 10:17:25 
000012014000200646-2014-00061"Извършване на строително-монтажни работи на обект: "Мостове над открит отводнителен канал в регулацията на с. Виница, Община Първомай"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителство приключена 45000000 2014-11-03 16:54:242014-12-02 17:00:002014-11-03 17:18:11335273.70
000012015000500646-2015-0012„Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на Общинските детски заведения и Детска млечна кухня при Община Първомай” със следните обособени позиции: Обособена позиция №1: Месо и месни продукти Обособена позиция №2: Мляко и млечни продукти Обособена позиция №3: Риба, рибни продукти и други морски храни Обособена позиция №4: Яйца Обособена позиция №5: Масла и мазнини Обособена позиция №6: Зърнени храни и храни на зърнена основа Обособена позиция №7: Картофи, кореноплодни и варива Обособена позиция №8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях Обособена позиция №9: Други Обособена позиция №10: Хранителни продукти, предназначени за доставка от специализирани предприятия или кооперации на хора с уврежданияОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки Частично възложена и частично прекратена 15000000 2015-03-09 09:45:092015-04-06 16:30:002015-03-09 11:41:04208927.86
000012015000600646-2015-0023„Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на Домове за възрастни хора и Социални патронажи при Община Първомай” със следните обособени позиции: Обособена позиция №1: Месо и месни продукти Обособена позиция №2: Мляко и млечни продукти Обособена позиция №3: Риба, рибни продукти и други морски храни Обособена позиция №4: Яйца Обособена позиция №5: Масла и мазнини Обособена позиция №6: Зърнени храни и храни на зърнена основа Обособена позиция №7: Картофи, кореноплодни и варива Обособена позиция №8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях Обособена позиция №9: Други хранителни продукти Обособена позиция №10: Хранителни продукти, предназначени за доставка от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки Частично възложена и частично прекратена 15000000 2015-03-09 11:19:002015-04-06 16:30:002015-03-09 16:27:22141720.01
000012015001390410121"Избор на изпълнител за извършване на аварийно - възстановителни работи реконструкция на пътен мост в с. Драгойново, община Първомай"ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителство приключена 45240000 2015-04-21 16:11:332015-04-30 16:00:002015-04-21 16:32:34149346.02
000012015001390430112„Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Първомай” ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки възложена 30192700 2015-06-22 10:16:092015-07-02 16:30:002015-06-22 10:30:1934938.00
000012015001490433863„Отпечатване и доставка на ваучери за облекло и обувки за нуждите на община Първомай за 2015 година”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги приключена 22450000 2015-07-01 13:55:382015-07-13 16:30:002015-07-01 14:05:4050000.00
000012016001590446464„Изпълнение на частични ремонтни работи на общински път с. Бялаа река-с.Езерово, община Първомай км 0+200 ко км 1+903,42“”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителство приключена 45233000 2015-08-07 15:15:552015-08-18 17:00:002015-08-07 15:21:35250000.00
000012015001490449595„Доставка на въглища “Брикети“, въглища “Донбас“, дърва за огрев /твърда дървесина/ и дървесни пелети за нуждите на община Първомай за отоплителен сезон 2015-2016 година”, обособена в три самостоятелни позиции, както следва: Позиция 1 “Доставка на въглища “Брикети” и въглища “Донбас”; Позиция 2 “Доставка на дърва за огрев / твърда дървесина/”; Позиция 3 “Доставка на дървесни пелети”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки възложена 09110000 2015-08-18 11:19:262015-08-28 16:30:002015-08-18 11:23:3356880.00
000012015001000646-2015-00034„Зимно поддържане и снегопочистване на общинска /IV класна/ пътна мрежа на територията на Община Първомай и улична мрежа в град Първомай и кварталите Дебър и Любеново за експлоатационни сезони 2015 – 2016; 2016 – 2017; 2017 – 2018; 2018 – 2019; 2019 - 2020 години по две обособени позиции: Обособена позиция №1: Зимно поддържане и снегопочистване на общинска /IV класна/ пътна мрежа на територията на Община Първомай Обособена позиция №2: Зимно поддържане и снегопочистване на улична мрежа в град Първомай и кварталите Дебър и Любеново” ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена 90620000 2015-08-05 14:16:042015-09-14 16:30:002015-08-05 14:36:08495870.84
000012015001490458376„Невъоръжена охрана на общинските обекти, разположени на територията на община Първомай и осъществяване на контрол по спазване на общинските наредби”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги възложена 79713000 2015-09-10 16:43:172015-09-23 16:30:002015-09-10 16:49:3165900.00
000012016001400646-2016-00014Закупуване на два броя специализирани автомобили за сметосъбиране и сметоизвозване (втора употреба)ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки прекратена 34144511, 34144000BG4212016-01-26 14:46:452016-02-24 16:30:002016-01-26 15:42:18266666.00
0000120160015 00646-2016-00025„Доставка чрез закупуване на два броя специализирани автомобили за сметосъбиране и сметоизвозване (втора употреба)”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки възложена 34144000; 34144511BG4212016-03-15 16:29:032016-04-12 17:00:002016-03-15 16:49:37266666.00
000012016002090522287„Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Община Първомай”. Изпълнителят на настоящата обществена поръчка следва да извършва непрекъсната обществена мобилна телефонна услуга чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие въз основа на индивидуална лицензия или регистрация по обща лицензия. Осъществяването на предоставената далекосъобщителна услуга следва да бъде извършвана в съответствие с нормативната уредба и установените технически норми и стандарти, съответстващи на естеството на доставяната мобилна услуга.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги възложена 64212000BG4212016-04-07 15:46:132016-04-19 17:00:002016-04-07 15:55:2066000.00
000012016001700646-2016-00036„Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Община Първомай”. Предмет на настоящата процедура е доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на Община Първомай, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването им, коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие в свободния пазар на електрическа енергия на възложителя. Места за доставка на електрическа енергия са обектите на възложителя – административни сгради, учебни заведения, детски заведения и глобални библиотеки на територията на община Първомай.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки възложена 09310000BG4212016-04-13 16:35:552016-05-11 17:00:002016-04-13 16:51:58147656.65
000012016001900646-2016-00047Обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните и детски заведения при Община Първомай“ със следните обособени позиции: Обособена позиция №1: Месо и месни продукти; Обособена позиция №2: Мляко и млечни продукти; Обособена позиция №3: Масла и мазнини; Обособена позиция №4: Риба, рибни продукти и други морски храни;Обособена позиция №5: Яйца; Обособена позиция №6: Зърнени храни и храни на зърнена основа; Обособена позиция №7: Картофи, кореноплодни и варива; Обособена позиция №8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях; Обособена позиция №9: Други хранителни продукти; Обособена позиция №10: Хранителни продукти, предназначени за доставка от специализирани предприятия или кооперации на хора с уврежданияОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки възложена 15100000BG4212016-04-14 11:28:262016-05-26 17:00:002016-04-14 11:53:201293527.58
00001201700538„ ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРИСТРОЙКА КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА /УЧИЛИЩЕ/ ЗА ФУНКЦИЯТА НА САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА : ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – НУ „ХРИСТО БОТЕВ“ ГР. ПЪРВОМАЙ С МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ УПИ-I-училище, КВ 112 ПО ПЛАНА НА ГР. ПЪРВОМАЙ; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 –ОУ“ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ С. БЯЛА РЕКА С МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ УПИ- I I I-училище, КВ 10 ПО ПЛАНА НА С. БЯЛА РЕКА, ОБЩ. ПЪРВОМАЙ; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 –ОУ“св.св. Кирил и Методий“ С. ДЪЛБОК ИЗВОР С МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ УПИ- I I-училище, КВ 40 ПО ПЛАНА НА С. ДЪЛБОК ИЗВОР, ОБЩ. ПЪРВОМАЙ; ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обявавъзложена188256.0045000000BG4212016-06-20 13:57:592016-07-05 17:00:002016-06-20 15:18:47188256.00
000012016003510„Доставка чрез покупка на нова и употребявана специализирана техника за нуждите на Община Първомай“ по следните обособени позиции: Обособена позиция №1: „Доставка на употребявани двубандажен (тандемен) валяк и товарен автомобил – самосвал“ Обособена позиция №2: „Доставка на нови фугорез и виброплоча“ ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обявавъзложена58000.0034000000, 34134200, 43312400BG4212016-07-11 11:02:582016-07-18 17:00:002016-07-11 11:44:1758000.00
00001201700539избор на изпълнител за изпълнение на строителство, съставляващо реконструкция на общински път с габарит 9 м, вт.ч. пътно платно с две ленти за движение по 3,25 м и банкети по 1,25 м, съгласно инвестиционен проект по смисъла на ЗУТ.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обявавъзложена175000.0045000000BG4212016-07-04 12:12:162016-07-19 17:00:002016-07-04 13:21:00175000.00
000012016003511Изработване на технически проекти, КСС и последващо осъществяване на авторски надзор на обекти, с които ще кандидатства община Първомай за финансиране по ПРСР 2014-2020 по две обособени позиции“, както следва: Обособена позиция 1: Изработване на технически проекти, КСС и последващо осъществяване на авторски надзор за обект „Рехабилитация и реконструкция на ул. Братя Миладинови-Север“ Обособена позиция 2: Изработване на технически проекти, КСС и последващо осъществяване на авторски надзор за обект „Рехабилитация и реконструкция на общински път PDV1217 /І-8,Поповица-Бяла река/-Първомай, кв. Дебър-Брягово-Искра-/PDV3219/ , в участъка от път Републикански път І-8 (Поповица-Бяла река) до с. Брягово“. ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена49000.0071240000BG4212016-07-25 16:17:112016-08-01 17:00:002016-07-25 16:29:4449000.00