Профил на купувача на община Първомай

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
000012014000200646-2014-00061"Извършване на строително-монтажни работи на обект: "Мостове над открит отводнителен канал в регулацията на с. Виница, Община Първомай"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителство приключена 45000000 2014-11-03 16:54:242014-12-02 17:00:002014-11-03 17:18:11335273.70
000012015000500646-2015-0012„Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на Общинските детски заведения и Детска млечна кухня при Община Първомай” със следните обособени позиции: Обособена позиция №1: Месо и месни продукти Обособена позиция №2: Мляко и млечни продукти Обособена позиция №3: Риба, рибни продукти и други морски храни Обособена позиция №4: Яйца Обособена позиция №5: Масла и мазнини Обособена позиция №6: Зърнени храни и храни на зърнена основа Обособена позиция №7: Картофи, кореноплодни и варива Обособена позиция №8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях Обособена позиция №9: Други Обособена позиция №10: Хранителни продукти, предназначени за доставка от специализирани предприятия или кооперации на хора с уврежданияОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки Частично възложена и частично прекратена 15000000 2015-03-09 09:45:092015-04-06 16:30:002015-03-09 11:41:04208927.86
000012015000600646-2015-0023„Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на Домове за възрастни хора и Социални патронажи при Община Първомай” със следните обособени позиции: Обособена позиция №1: Месо и месни продукти Обособена позиция №2: Мляко и млечни продукти Обособена позиция №3: Риба, рибни продукти и други морски храни Обособена позиция №4: Яйца Обособена позиция №5: Масла и мазнини Обособена позиция №6: Зърнени храни и храни на зърнена основа Обособена позиция №7: Картофи, кореноплодни и варива Обособена позиция №8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях Обособена позиция №9: Други хранителни продукти Обособена позиция №10: Хранителни продукти, предназначени за доставка от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки Частично възложена и частично прекратена 15000000 2015-03-09 11:19:002015-04-06 16:30:002015-03-09 16:27:22141720.01
000012015001000646-2015-00034„Зимно поддържане и снегопочистване на общинска /IV класна/ пътна мрежа на територията на Община Първомай и улична мрежа в град Първомай и кварталите Дебър и Любеново за експлоатационни сезони 2015 – 2016; 2016 – 2017; 2017 – 2018; 2018 – 2019; 2019 - 2020 години по две обособени позиции: Обособена позиция №1: Зимно поддържане и снегопочистване на общинска /IV класна/ пътна мрежа на територията на Община Първомай Обособена позиция №2: Зимно поддържане и снегопочистване на улична мрежа в град Първомай и кварталите Дебър и Любеново” ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена 90620000 2015-08-05 14:16:042015-09-14 16:30:002015-08-05 14:36:08495870.84
000012016001400646-2016-00014Закупуване на два броя специализирани автомобили за сметосъбиране и сметоизвозване (втора употреба)ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки прекратена 34144511, 34144000BG4212016-01-26 14:46:452016-02-24 16:30:002016-01-26 15:42:18266666.00
0000120160015 00646-2016-00025„Доставка чрез закупуване на два броя специализирани автомобили за сметосъбиране и сметоизвозване (втора употреба)”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки възложена 34144000; 34144511BG4212016-03-15 16:29:032016-04-12 17:00:002016-03-15 16:49:37266666.00
000012016001700646-2016-00036„Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Община Първомай”. Предмет на настоящата процедура е доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на Община Първомай, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването им, коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие в свободния пазар на електрическа енергия на възложителя. Места за доставка на електрическа енергия са обектите на възложителя – административни сгради, учебни заведения, детски заведения и глобални библиотеки на територията на община Първомай.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки възложена 09310000BG4212016-04-13 16:35:552016-05-11 17:00:002016-04-13 16:51:58147656.65
000012016001900646-2016-00047Обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните и детски заведения при Община Първомай“ със следните обособени позиции: Обособена позиция №1: Месо и месни продукти; Обособена позиция №2: Мляко и млечни продукти; Обособена позиция №3: Масла и мазнини; Обособена позиция №4: Риба, рибни продукти и други морски храни;Обособена позиция №5: Яйца; Обособена позиция №6: Зърнени храни и храни на зърнена основа; Обособена позиция №7: Картофи, кореноплодни и варива; Обособена позиция №8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях; Обособена позиция №9: Други хранителни продукти; Обособена позиция №10: Хранителни продукти, предназначени за доставка от специализирани предприятия или кооперации на хора с уврежданияОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки възложена 15100000BG4212016-04-14 11:28:262016-05-26 17:00:002016-04-14 11:53:201293527.58
000012016003700646-2016-00058„Доставка на течни горива, чрез електронни карти за безналично плащане, за моторни превозни средства и техника на община Първомай ”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки възложена165000.0009100000BG4212016-11-21 14:50:272016-12-13 17:00:002016-11-21 16:37:34165000.00
000012017003800646-2017-0001 9„Изработване на проект за Общ устройствен план на община Първомай, област Пловдив, включващ Екологична оценка (ЕО) и Оценка на съвместимостта (ОС)“ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги възложена182884.6271410000BG4212017-02-22 15:13:262017-03-17 17:00:002017-02-22 17:04:51182884.62
000012017003900646-2017-0002 10„Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на работен инвестиционен проект и осъществяване на независим строителен надзор при реализация на проект BG16RFOP001-3.002-0020 „Подобряване на материално-техническата база на Професионална гимназия по селско стопанство – гр. Първомай с цел повишаване качеството на образователната среда“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги възложена48212.5071520000BG4212017-03-01 09:36:192017-03-30 17:00:002017-03-01 15:03:0548212.50
000012017004000646-2017-000311„Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект BG16RFOP001-3.002-0020 „Подобряване на материално-техническата база на Професионална гимназия по селско стопанство – гр. Първомай с цел повишаване качеството на образователната среда“, по три обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на ученическо обзавеждане за нуждите на ПГСС „Васил Левски“, гр. Първомай“; Обособена позиция № 2 „Доставка на ученическо оборудване за нуждите на ПГСС „Васил Левски“, гр. Първомай“; Обособена позиция № 3 „Доставка и монтаж на компютърна и аудио-озвучителна техника за нуждите на ПГСС „Васил Левски“, гр. Първомай“ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки възложена27788.0039160000BG4212017-03-02 09:09:042017-03-31 17:00:002017-03-02 13:37:4627788.00
000012017004100646-2017-000412„Инженеринг – проектиране, строителство за основно обновяване на материалната база на „ПГСС Васил Левски“, гр. Първомай и осъществяване на авторски надзор“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство възложена965711.6645000000BG4212017-03-09 09:07:242017-04-07 17:00:002017-03-09 11:15:26965711.66
000012017004600646-2017-000513„Аварийно-възстановителни работи по реконструкция на улица "Първа“ в с. Буково, община Първомай" ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство възложена366000.0045000000, IA01, IA02, JA04BG4212017-06-21 10:24:052017-07-21 17:00:002017-06-21 14:15:52366000.00
000012017005000646-2017-000614„ Обществен превоз на пътници по линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми от квотата на Община Първомай по обособени позиции“ 1. Обособена позиция № 1: Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии: ПЛОВДИВ – ПЪРВОМАЙ / през Асеновград/; ПЪРВОМАЙ – БУКОВО; ПЪРВОМАЙ – ВОДЕН; ПЪРВОМАЙ – ИСКРА; ПЪРВОМАЙ – ДЪЛБОК ИЗВОР 2. Обособена позиция № 2: Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии: СТАРА ЗАГОРА – ПЪРВОМАЙ; ПЛОВДИВ – ПЪРВОМАЙ /през Градина/; ПЪРВОМАЙ – КАРАДЖАЛОВО; ПЪРВОМАЙ – КРУШЕВО; ПЪРВОМАЙ – ДОБРИ ДОЛ; ПЪРВОМАЙ –ВИНИЦА; ВЪТРЕШНОГРАДСКА ЛИНИЯ № 1 ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена634093.0060100000,60112000BG4212017-07-26 09:09:042017-08-31 17:00:002017-07-27 10:03:36634093.00
000012018005300646-2018-000115Избор на изпълнител за строителство по въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сгради, общинска собственост по две обособени позиции, както следва : Обособена позиция № 1 „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на „МБАЛ – Първомай“ ЕООД, община Първомай“ и Обособена позиция № 2 „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на „Медицински център I – Първомай“ ЕООД, община Първомай“ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство възложена823118.3045000000BG4212018-02-12 13:48:442018-03-14 17:00:002018-02-12 15:34:16823118.30
000012018005400646-2018-000216Доставка на течни горива - бензин А95Н и дизелово гориво чрез карти за безналично плащане, за нуждите на моторни превозни средства (МПС) и техника на община Първомай. Стоката, предмет на настоящата обществена поръчка, е стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки възложена184340.0009132100, 09134200BG4212018-02-20 11:16:202018-03-13 17:00:002018-02-21 10:37:10184340.00
000012018005500646-2018-000317Упражняване на строителен надзор при реализацията на проект „Рехабилитация и реконструкция на общински път PDV 1217 /I-8, Поповица – Бяла река/ Първомай, кв. Дебър – Брягово – Искра - / PDV 3219/, в участъка от път Републикански път I-8 (Поповица – Бяла река) до с. Брягово"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги затворена105697.5571521000BG4212018-03-22 13:42:262018-05-03 17:00:002018-03-26 12:18:47105697.55
000012018005700646-2018-000418Консултантска услуга по управление и отчитане на проект „Рехабилитация и реконструкция на общински път PDV 1217 /I-8, Поповица – Бяла река/ Първомай, кв. Дебър – Брягово – Искра - / PDV 3219/, в участъка от път Републикански път I-8 (Поповица – Бяла река) до с. Брягово". ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги затворена52848.7879411000BG4212018-04-02 11:00:462018-04-26 17:00:002018-04-02 14:14:2852848.78
000012018005800646-2018-000519Рехабилитация и реконструкция на общински път PDV 1217 /I-8, Поповица – Бяла река/ Първомай, кв. Дебър – Брягово – Искра - / PDV 3219/, в участъка от път Републикански път I-8 (Поповица – Бяла река) до с. БряговоОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителство възложена5284877.6045233120BG4212018-04-16 08:36:352018-05-30 17:00:002018-04-17 15:37:395284877.60
0000120180060 00646-2018-000620„ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА ОБЕКТИПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”: 1) „Изготвяне на работен проект в съответствие с Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, от 21 Май 2001 г. и упражняване на авторски надзор по време на СМР за „Реконструкция на улици в гр.Първомай” 2) „Изработване на инвестиционен проект по части за въвеждане на енергоспестяващи мерки за сграда в експлоатация и упражняване на авторски надзор”. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги прекратена128000.0071320000BG4212018-05-28 09:37:172018-06-18 17:00:002018-05-28 15:05:31128000.00
0000120180073 00646-2018-000721Доставка на твърди горива - въглища тип „Брикети” и тип „Донбас”, дърва за огрев и дървесни пелети за нуждите на община Първомай за отоплителен сезон 2018 - 2019 г., обособена в три самостоятелни позиции, както следва: Първа обособена позиция – въглища тип „Брикети” и въглища тип „Донбас”. Втора обособена позиция – дърва за огрев. Трета обособена позиция – пелети. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки възложена58011.0003413000; 09111000; 09111220BG4212018-09-04 11:58:162018-09-18 14:00:002018-09-04 17:31:5958011.00
000012018007500646-2018-000822„Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Татарево, община Първомай“, област Пловдив., в 4 обособени позиции / 4 лота,както следва: Обособена позиция № 1 / ЛОТ № 1 – ул."Първа"; ул."Втора"; ул."Трета"; ул."Четвърта" и ул."Деветнадесета"; Обособена позиция № 2 /ЛОТ № 2 –ул."Пета"; ул."Шеста"; ул."Десета"; ул."Двадесета" и ул."Двадесет и първа"; Обособена позиция № 3 /ЛОТ № 3 – ул."Трета - север"; ул."Двадесет и шеста"; ул."Двадесет и девета"; ул."Тридесета" и пресичане дере; Обособена позиция № 4 / ЛОТ № 4 – ул."Петдесет и шеста"; ул."Петдесет и седма" и ул."Петдесет и втора" ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство прекратена1861429.7445332200BG4212018-12-05 09:03:532019-01-03 17:00:002018-12-05 12:11:441861429.74
000012019008500646-2019-000123„Консултантска услуга по управление и отчитане на проект „Рехабилитация и реконструкция на общински път PDV 1217 /I-8, Поповица – Бяла река/ Първомай, кв. Дебър – Брягово – Искра - / PDV 3219/, в участъка от път Републикански път I-8 (Поповица – Бяла река) до с. Брягово“.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги възложена52848.7879411000BG4212019-01-25 08:17:282019-02-18 17:00:002019-01-25 10:59:4652848.78
000012019009000646-2019-000224„Организиране и провеждане на посещения в страната и чужбина за изпълнение на дейностите по Проект „Добри практики за осигуряване на заетост” – Договор за БФП № BG05M9OP001-4.003-0010-C01 по ОПРЧР 2014-2020г. обособена в 3 самостоятелни позиции“, а именно: 1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 – „Организиране, провеждане и превод на 4 броя работни посещения в държава-членка на ЕС и 1 брой участие в партньорски форум в гр.Мадрид, Испания“; 2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 – „Организиране и провеждане в България на 2 броя обучителни семинари за адаптиране на добри практики с цел повишаване капацитета на целевата група“; 3. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 – „Организиране и провеждане в България на 2 броя конференции за разпространение на постигнатите резултати“. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги приключена127583.3463510000-7, 79951000-5, 79540000-1 , 79530000-8 , 79340000BG4212019-02-14 08:44:052019-03-08 17:00:002019-02-14 16:45:11127583.34