Община Сатовча

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
000012015000200637-2015-00012015-01Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение за нуждите на Общинска администрация Сатовча, кметсктва, детски градини, детски ясли, социални патронажи, пенсионерски клубове и улично осветление в тринадесет населени места от община Сатовча - с. Ваклиново, с. Кочан, с. Жижево, с. Сатовча, с. Плетена, с. Долен, с. Крибул, с. Фъргово, с. Вълкосел, с. Слащен, с. Туховища, с. Годешево, с. Боголин, за срок от 48 месецаОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки приключена 09310000 2015-02-03 15:17:54 2015-02-03 15:41:48175000.00
000012015000400637-2015-00022015-02"Укрепване на свлачище - инженеринг /проучване, проектиране и укрепване/ в кв.33 село Плетена, община Сатовча"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениестроителство възложена   2015-02-12 16:03:17 2015-02-12 16:05:061200000.00
000012015000400637-2015-00032015-03“Укрепване на свлачищен участък – инженеринг /проучване, проектиране и укрепване/ на общински път BLG 22-74/ III-197 Сатовча – Доспат/ - Осина, община Сатовча“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениестроителство възложена   2015-02-16 16:05:38 2015-02-16 16:10:25600000.00
000012015000900637-2015-00042015-07"Аварийно укрепване на свлачищни участъци - инженеринг /проучване, проектиране и укрепване/ на път BLG 1277/III-1972 Вълкосел - Сатовча/ - Кочан - Жижево при km 1+895, 2+010, 1+800 и 2+050, община Сатовча". ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениестроителство възложена   2015-06-12 16:03:53 2015-06-12 16:12:50779000.00
000012015001100637-2015-00052015-09„Доставка на хранителни продукти, перилни и почистващи препарати за нуждите на детски градини, детски ясли и домашни социални патронажи на територията на община Сатовча”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки прекратена 15800000 2015-07-07 11:42:382015-07-31 17:00:002015-07-07 11:49:57218750.00
000012015001200637-2015-00062015-10"Специализиран превоз на ученици на територията на община Сатовча по определени маршрути през учебната 2015 - 2016 година"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена 60130000 2015-08-06 10:50:252015-08-31 17:00:002015-08-06 10:57:4769700.00
000012016002000637-2016-00012016-7Специализиран превоз на ученици на територията на община Сатовча по определени маршрути през учебната 2016 - 2017 годинаОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена 60130000BG4132016-04-07 13:59:012016-05-03 17:00:002016-04-07 14:09:1875000.00
000012016002100637-2016-00022016-8Доставка на хранителни продукти, перилни и почистващи препарати за нуждите на детски градини, детски ясли и домашни социални патронажи на територията на община СатовчаОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки прекратена 15800000BG4132016-04-07 14:56:222016-05-03 17:00:002016-04-07 15:03:27220000.00
000012016002300637-2016-00032016-10„Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за община Сатовча, свързани с подготовка за кандидатстване и последващо управление, отчитане и избор на изпълнители за проектни предложения: „Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на община Сатовча – I-ви проект”, „Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на община Сатовча – II-ри проект”, „Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на община Сатовча – III-ти проект”, „Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на община Сатовча – IV-ти проект”, „Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на община Сатовча – V-ти проект”, финансирани със средства по мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за Развитие на Селските Райони 2014-2020 г. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги прекратена 71541000BG4132016-04-14 20:11:252016-06-06 17:00:002016-04-14 20:16:44349255.40
000012016002400637-2016-00042016-11„Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги свързани с подготовка на заявления за подпомагане, последващо управление и отчитане на проектно предложение: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежна на територията на община Сатовча”; проектно предложение: „Рехабилитация на oбщински пътища BLG1272 /III - 197, Гоце Делчев - Сатовча /- Плетена// - участък от км. 0+000 до км. 2+000; BLG1273 /III – 197, Сатовча - Доспат / - Кочан – Ваклиново/ - участък от км. 0+000 до км. 3+700; BLG1276 /III - 197/ - о.п. Сатовча - /III - 197/; и BLG2114 /III - 197, Гоце Делчев – Сатовча/ - Граница общ. (Гърмен – Сатовча) - Крибул - /III - 1972/ - участък от км. 2+500 до км. 6+500“; проектно предложение: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на община Сатовча”; проектно предложение: „Реконструкция и рехабилитация на общинска образователна инфраструктура на територията на община Сатовча” и проектно предложение „Паркоустройство и благоустрояване на зелени площи на територията на община Сатовча до максимално допустимата стойност за един обект по ПРСР 2014 – 2020 г.” и проектно предложение „Реконструкция и ремонт на общински сгради на територията на община Сатовча”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги прекратена820495.0071541000BG4132016-06-27 11:36:212016-07-27 17:00:002016-06-27 11:43:34820495.00
000012016002500637-2016-00052016-12„Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза "Техническа" и упражняване на авторски надзор по време на строителството, във връзка с подготовката на община Сатовча за кандидатстване по "Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“ по обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „Реконструкция на улици в следните населените места на територията на Община Сатовча: с. Сатовча – от „О.Т. 329 през О.Т. 326 до О.Т. 317” – /200 м./; от О.Т. 167 през О.Т. 235 до О.Т. 230 – /280 м./; с. Слащен – „улица от О.Т. 4, през О.Т. 8, О.Т. 10, О.Т. 16, О.Т. 21 до О.Т. 24, – /645 м./; с. Кочан - от „О.Т. 52 - 96 - 97- до О.Т. 100” – /350 м./, от „О.Т. 54-57 до О.Т. 51 и от О.Т. 56 до ОТ 60” /300 м./; с. Плетена - от „О.Т. 145 през О.Т. 140 до О.Т. 179” - /246 м./, от „О.Т. 201 до О.Т. 256 и от О.Т. 255 до О.Т. 218” – /385 м./; с. Ваклиново – от „О.Т. 30А до О.Т. 6-м/у кв. 23-1-22” – /250 м./, от „О.Т. 3 до О.Т. 5” - /160 м./, от „О.Т. 9 до О.Т. 6” - /250м./; с. Годешево - от „О.Т. 111 до О.Т. 13” - /505 м./; с. Вълкосел - от „О.Т. 66 до О.Т. 24” – /120 м./, от „О.Т. 159 до О.Т. 6" - /110м./, от „О.Т. 148 до О.Т. 158” - /65м./, от О.Т. 138 до О.Т. 137 - /65м./, от „О.Т. 98 до О.Т. 99 А” - /100 м./, от О.Т. 94 до О.Т. 96 и дълж. 40 м. по ул. Рила” - /130 м./, от „О.Т. 41 до О.Т. 52” - /50 м./, от „О.Т. 31 до О.Т. 22” - /80 м./ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „Реконструкция на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на община Сатовча с. Сатовча –участък от „О.Т. 329 през О.Т. 326 до О.Т. 317” – /200 м./, участък от О.Т. 167 през О.Т. 235 до О.Т. 230 – /280 м./, участък от „О.Т. 228 до О.Т. 201” – /410 м./, участък от „О.Т. 362 до О.Т 370” /230м./, участък от „О.Т 211 до О.Т 450” /750 м./; с. Слащен – улица от „О.Т. 4, през О.Т. 8, О.Т. 10, О.Т. 16, О.Т. 21 до О.Т. 24” – /645 м./; с. Плетена - участък от „О.Т. 145 през О.Т. 140 до О.Т. 179” - /246 м./, участък от „О.Т. 201 до О.Т. 256 и от О.Т. 255 до О.Т. 218” – /385 м./, участък от „О.Т. 372 до О.Т 384” /390 м./, участък от „О.Т. 20 до О.Т. 8 А” /400м/, външен водопровод с дължина 6500 м и външен водопровод – Стопнаски двор – 1700 м.; с. Ваклиново – от „О.Т. 30А до О.Т. 6-м/у кв. 23-1-22” – /250 м./, от „О.Т. 3 до О.Т. 5” - /160 м./, от „О.Т. 9 до О.Т. 6” - /250м./ резервоар 250 куб. м. и външен водопровод с дължина 700 м.; с. Годешево – участък от „О.Т. 111 до О.Т. 7” - /177 м./, участък от „ОТ 94 до ОТ 47, кв. 11, 1, 10” - /140 м./ резервоар 250 куб. м. и външен водопровод с дължина 2 050 м.; с. Осина – външен водопровод „Дъбраш – Голямо блато” – 2 500 м.; с. Боголин – външен водопровод – 1600 м.” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение в селата Сатовча и Ваклиново, община Сатовча до максимално допустимата стойност за един обект по ПРСР 2014 - 2020“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 „Реконструкция на общинска образователна инфраструктура, включваща следните подобоекти: • ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" - село Туховища • ОУ "Светлина" - село Крибул • СОУ "Христо Ботев" – село .Вълкосел • СОУ "Свети Климент Охридски"- село Слащен” • НУ "Пейо Яворов" - село Фъргово • ОУ " Братя Миладинови" - село Годешево ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 „Реконструкция на кметства на територията на община Сатовча, включващи следните подобекти: • Кметство в село Вълкосел; • Кметство в село Годешево; • Кметство в село Кочан; • Кметство в село Ваклиново; • Кметство в село Туховища;” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 „Рехабилитация на oбщински пътища BLG1272 /III - 197, Гоце Делчев - Сатовча /- Плетена// - участък от км. 0+000 до км. 2+000; BLG1273 /III – 197, Сатовча - Доспат / - Кочан – Ваклиново/ - участък от км. 0+000 до км. 3+700; BLG1276 /III - 197/ - о.п. Сатовча - /III - 197 км.0+000 до км. 2+700/; и BLG2114 /III - 197, Гоце Делчев – Сатовча/ - Граница общ. (Гърмен – Сатовча) - Крибул - /III - 1972/ - участък от км. 2+500 до км. 6+500“ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги прекратена947768.9871320000BG4132016-07-04 12:00:102016-08-05 17:00:002016-07-04 12:04:33947768.98
000012016002600637-2016-00062016-13"Изработване на Общ устройствен план на община Сатовча, Екологична оценка и Оценка за съвместимост"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги приключена126305.2071410000BG4132016-08-01 11:20:452016-08-22 17:00:002016-08-01 11:35:05126305.20
000012017004000637-2017-00012017-01Доставка на хранителни продукти, перилни и почистващи препарати за нуждите на детски градини, детски ясли и домашни социални патронажи на територията на община СатовчаОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки прекратена220000.0015800000, 39831000BG4132017-06-08 13:22:582017-06-29 17:00:002017-06-08 13:46:58220000.00
000012017004100637-2017-00022017-02Доставка на 605 куб.м. широколистна дървесина (букови или дъбови) и 945 куб.м. иглолистна дървесина за отопление за нуждите на Общинска администрация Сатовча, кметства, детски градини, детски ясли, социални патронажи и пенсионерски клубове на територията на община Сатовча за отоплителен сезон 2017 – 2018 годинаОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки прекратена80000.0003413000BG4132017-06-20 15:33:232017-07-11 17:00:002017-06-20 15:38:5080000.00
000012017004200637-2017-00032017-03Доставка на 1800 куб.м. иглолистна дървесина за отопление за нуждите на Общинска администрация Сатовча, кметства, детски градини, детски ясли, социални патронажи и пенсионерски клубове на територията на община Сатовча за отоплителен сезон 2017 – 2018 годинаОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки приключена80000.0003413000BG4132017-08-03 14:57:252017-08-24 17:00:002017-08-03 15:05:4580000.00
000012017004400637-2017-00042017-05Специализиран превоз на ученици на територията на община Сатовча по определени маршрути през учебната 2017 – 2018 годинаОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги прекратена91155.0060130000BG4132017-08-22 14:15:432017-09-01 17:00:002017-08-22 14:21:0091155.00
000012017004500637-2017-00052017-06Специализиран превоз на ученици на територията на община Сатовча по определени маршрутиОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена455775.0060130000BG4132017-09-08 16:33:332017-09-25 17:00:002017-09-08 16:39:06455775.00
000012017004600637-2017-00062017-07Зимна поддръжка – снегопочистване и опесъчаване с осолен пясък на общински пътища в община Сатовча за сезон 2017 – 2018 годинаОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги прекратена77166.6790620000, 90630000, 14211000BG4132017-09-18 14:33:362017-10-09 17:00:002017-09-18 14:38:1077166.67
000012018004700637-2018-00012018-01Доставка на 585 куб.м. широколистна дървесина (букови или дъбови) и 900 куб.м. иглолистна дървесина за отопление за нуждите на Общинска администрация Сатовча, кметства, детски градини, детски ясли, социални патронажи и пенсионерски клубове на територията на община Сатовча за отоплителен сезон 2018 – 2019 годинаОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки приключена81563.0003413000BG4132018-03-14 11:56:142018-04-04 17:00:002018-03-14 12:03:3281563.00
000012018004900637-2018-00022018-03„Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „Техническа“ и упражняване на авторски надзор по време на строителството за следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „Техническа“ и упражняване на авторски надзор по време на строителството за инвестиционно намерение: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Сатовча на следните обекти: 1.1. „Реконструкция на улици в село Вълкосел, община Сатовча: Улица от О.Т.256 през О.Т.228 до О.Т. 233 до О.Т.74; Улица от О.Т.45 през О.Т.112 до О.Т.204 и Улица от О.Т.199 до О.Т.204“ 1.2. „Реконструкция на улици в село Слащен, община Сатовча: Улица от О.Т.31 до О.Т.83 и Улица от О.Т.83 до О.Т.82“ 1.3. „Реконструкция на улици в село Сатовча, община Сатовча: Улица от О.Т.211 през О.Т.201,О.Т.225,О.Т.228 до О.Т.212“ 1.4. „Реконструкция на улици в село Годешево, община Сатовча: Улица от О.Т.111 до О.Т.13“ 1.5. „Реконструкция на улици в село Кочан, община Сатовча: Улица от О.Т.52 до О.Т.100“ 1.6. „Реконструкция на улици в село Плетена, община Сатовча: Улица от О.Т.53 до 55; Улица от О.Т.97 през О.Т.61 до О.Т.31” Обособена позиция 2: Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „Техническа“ и упражняване на авторски надзор по време на строителството за инвестиционно намерение: „Изграждане, реконструкция и обзавеждане на спортна инфраструктура в с. Сатовча, община Сатовча“ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги възложена90000.0071000000, 79420000BG4132018-05-04 14:40:202018-05-25 17:00:002018-05-04 14:50:3690000.00
000012018005200637-2018-00032018-06Извършване на строително - монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: "Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Сатовча“, включваща 5 (пет) обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1 „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища BLG2114/ІІІ-197, Гоце Делчев - Сатовча/-Граница община/Гърмен-Сатовча/-Крибул-/ІІІ-1972/-участък от км.2+500 до км.6+469,71 на територията на община Сатовча” 2. Обособена позиция № 2 „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища BLG1270/ІІІ-1972, Вълкосел-Фъргово/-Слащен-Туховища-Годешево от км 9+400 до км 12+934,40" на територията на община Сатовча” 3. Обособена позиция № 3 „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища BLG 1276/ІІІ-197/ -о.п.Сатовча/ ІІІ-197 км 0+000 до км 2+936,56 на територията на община Сатовча” 4. Обособена позиция № 4 „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища: BLG1273/ІІІ-197, Сатовча - Доспат/-Кочан – Ваклиново/-участък от км. 0+000 до км. 6+805 на територията на община Сатовча” 5. Обособена позиция № 5 „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища BLG 1272/ІІІ-197, Гоце Делчев-Сатовча/-Плетена/-участък от км. 0+000 до км. 1+924,64 на територията на община Сатовча” ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителство възложена5630786.1445233120BG4132018-05-23 17:49:482018-06-27 17:00:002018-05-23 18:12:355630786.14
000012018005300637-2018-00042018-07Доставка на хранителни продукти, перилни и почистващи препарати за нуждите на детски градини, детски ясли и домашни социални патронажи на територията на община СатовчаОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки прекратена220000.0015800000, 39831000BG4132018-06-12 15:03:392018-07-03 17:00:002018-06-12 15:11:14220000.00
000012018005400637-2018-00052018-08Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „Работна“ и упражняване на авторски надзор по време на строителството за проект: „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община СатовчаОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги възложена126765.6971000000, 79420000, 71320000, 71240000, 71248000BG4132018-06-14 09:55:012018-07-05 17:00:002018-06-14 10:26:49126765.69
000012018006100637-2018-00062018-09„Подмяна на етернитови тръби с тръби ПЕВП на външен довеждащ водопровод от водохващане „Врисе-2” до резервоар Плетена – ПИ – 054026, землище на село Плетена, община Сатовча“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство приключена403128.5245332200BG4132018-07-30 16:46:142018-08-27 17:00:002018-07-30 17:00:12403128.52
000012018006200637-2018-00072018-10Възлагане на обществена услуга за пътнически превоз по автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортна схема на община Сатовча.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги прекратена120768.0060112000BG4132018-07-31 14:07:492018-09-04 17:00:002018-07-31 14:15:18120768.00