ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА ОБЩИНА КРИЧИМ

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
000012016001160490046„Доставка на строителни и други материали и консумативи за нуждите на Община Кричим през 2016 г. разделена в четири самостоятелно обособени позиции” Обособена позиция 1: „Периодична доставка на инертни материали и бетон”; Обособена позиция 2: „Периодична доставка на цимент, гипс и вар”; Обособена позиция 3: „Периодична доставка на бои, метални изделия”; Обособена позиция 4: „Периодична доставка на ВиК, Ел. и други материали и консумативи” ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки възложена 44100000BG4212015-12-15 09:11:382016-01-04 17:00:002015-12-15 09:30:2857500.00
000012018005190485385Доставката на горива и консумативи на МПС за нуждите на Община Кричим, включва зареждане на МПС на Община Кричим с Бензин А95Н, дизелово гориво, Газ пропан-бутан, моторни масла и антифриз на територията на града и при командировки в страната чрез система за зареждане при условията на безналично плащане и доставка на газьол за отопление за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Кричим.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки възложена   2015-12-04 10:05:442015-12-15 17:00:002015-12-04 11:55:2755500.00
000012018005190444254„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска кухня, Домашен социален патронаж, финансирани от бюджета на община Кричим и обществена трапезария – финансирана от Агенция за социално подпомагане през 2015 година” разделени в пет групи, както следва: Група І: Мляко и млечни продукти – 8 015,00 лв. без ДДС; Група ІІ: Месо и месни продукти, риба и рибни продукти, яйца /без консерви/ - 22 040,00 лв. без ДДС; Група ІІІ: Пресни плодове и зеленчуци /без консерви/ - 7 800,00 лв. без ДДС; Група ІV: Хлебарски продукти – 5 185,00 лв. без ДДС; Група V: Хранителни продукти, изрично не посочени в други групи, включително консерви – 14 850,00 лв. без ДДС. ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки възложена 15000000 2015-07-31 14:07:412015-08-11 00:00:002015-08-03 08:03:1957890.00
000012018005190423543„Извършване на строителни работи по рехабилитация и текущ ремонт на общински улици на територията на гр. Кричим и част от общински път № PAZ 1041, /ІІІ-375/, Бяга - Исперихово - Козарско – Кричим /ІІІ – 866/" с обща максимална допустима стойност 152 433 (сто и петдесет и две хиляди четиристотин тридесет и три лева) лева без ДДС.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителство възложена 45000000 2015-06-01 15:55:032015-06-10 16:30:002015-06-01 16:14:39152433.00
000012018005190375242„Доставка на строителни и други материали и консумативи за нуждите на Община Кричим през 2015 г. разделена в четири самостоятелно обособени позиции” Обособена позиция 1: „Периодична доставка на инертни материали и бетон”; Обособена позиция 2: „Периодична доставка на цимент, гипс и вар”; Обособена позиция 3: „Периодична доставка на бои, метални изделия”; Обособена позиция 4: „Периодична доставка на ВиК, Ел. и други материали и консумативи” ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки възложена 44100000 2014-12-17 08:51:472015-01-05 17:00:002014-12-17 08:52:0557500.00
000012018005190370611Доставката на горива и консумативи на МПС за нуждите на Община Кричим, включва зареждане на МПС на Община Кричим с Бензин А95Н, дизелово гориво, Газ пропан-бутан, моторни масла и антифриз на територията на града и при командировки в страната чрез система за зареждане при условията на безналично плащане и доставка на газьол за отопление за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Кричим.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки възложена 09100000,09211900,24951311 2014-12-05 11:01:422014-12-16 17:00:002014-12-05 11:11:4665500.00