ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА ОБЩИНА КРИЧИМ

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
000012018005190370611Доставката на горива и консумативи на МПС за нуждите на Община Кричим, включва зареждане на МПС на Община Кричим с Бензин А95Н, дизелово гориво, Газ пропан-бутан, моторни масла и антифриз на територията на града и при командировки в страната чрез система за зареждане при условията на безналично плащане и доставка на газьол за отопление за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Кричим.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки възложена 09100000,09211900,24951311 2014-12-05 11:01:422014-12-16 17:00:002014-12-05 11:11:4665500.00
000012018005190495821„Преустройство на част от съществуващ действащ кухненски блок за подготовка на храна за «Социален патронаж» и обособяване на част от него за «Детска млечна кухня» - гр. Кричим"ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителство възложена 45000000, 39221000BG4212016-01-13 14:46:342016-01-22 16:00:002016-01-13 15:30:0969259.70
000012017004000332-2017-00011„Извършване на строително монтажни работи по подмяна на съществуващия тласкателен водопровод от Помпена станция „Кричим – Устина“ до регулацията на град Кричим“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство прекратена389482.3545231300BG4212017-01-23 14:23:482017-02-20 17:00:002017-01-23 17:08:17389482.35
000012018009390740521„Консултантска услуга по управление и отчитане на проект „Рехабилитация на част от първостепенната и второстепенната улична мрежа на община Кричим” финансиран по ДБФП № 16/07/2/0/00505/24.11.2017г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена13849.2979400000BG4212018-03-20 14:20:372018-03-30 17:00:002018-03-20 14:30:2513849.29
000012019009990863761Избор на външни експерти - Ръководител на проект и технически асистент и архивар, при управление и отчитане на проект „Проектиране и изграждане на територията на община Кричим на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, генерирани от Община Кричим и община Перущица, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци”, в две обособени позиции: Обособена позиция 1 Избор на външен експерт Ръководител на проект; Обособена позиция 2 Избор на външен експерт Технически асистент и архивар" ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена50160.0071541000BG4212019-03-01 14:19:022019-03-11 17:00:002019-03-01 14:44:5250160.00
000012020013590958061„Периодични доставки на горива и консумативи на МПС за нуждите на Община Кричим, посредством карти за безналично разплащане и доставка на Газьол 0.001% S за отопление за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Кричим през 2020 година” разделена на две самостоятелно обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: „Доставка на горива и консумативи на МПС за нуждите на Община Кричим, посредством карти за безналично разплащане”, Обособена позиция 2: „Периодична доставка на Газьол 0.001% S за отопление за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Кричим”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обяваЧастично възложена и частично прекратена69900.0009100000, 09132000, 09122000, 09134000, 09211900, 09134200BG4212020-01-13 16:13:342020-01-23 17:00:002020-01-13 17:02:2569900.00
000012018005190375242„Доставка на строителни и други материали и консумативи за нуждите на Община Кричим през 2015 г. разделена в четири самостоятелно обособени позиции” Обособена позиция 1: „Периодична доставка на инертни материали и бетон”; Обособена позиция 2: „Периодична доставка на цимент, гипс и вар”; Обособена позиция 3: „Периодична доставка на бои, метални изделия”; Обособена позиция 4: „Периодична доставка на ВиК, Ел. и други материали и консумативи” ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки възложена 44100000 2014-12-17 08:51:472015-01-05 17:00:002014-12-17 08:52:0557500.00
000012016001100332-2016-00012„Рамково споразумение за избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 3 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради в гр. Кричим“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги прекратена 71700000, 71251000BG4212016-03-30 17:31:312016-04-27 16:00:002016-03-30 18:22:29133000.00
000012017004000332-2017-00022„Доставка на един брой нов или употребяван автомобил тип "лимузина", чрез петгодишен финансов лизинг с опция за придобиване на собствеността върху автомобила и доставка на един брой употребяван автомобил тип "пътнически микробус" за нуждите на община Кричим, разделена в две самостоятелно обособени позиции”: Обособена позиция № 1 - Доставка на един брой нов или употребяван автомобил тип "лимузина", чрез петгодишен финансов лизинг с опция за придобиване на собствеността върху автомобила; Обособена позиция № 2 - Доставка на един брой употребяван автомобил тип "пътнически микробус"." ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки Частично възложена и частично прекратена88966.6734100000BG4212017-03-28 16:07:532017-04-26 17:00:002017-03-28 16:13:1488966.67
000012018005200332-2018-0001 2„Избор на консултант за упражняване на строителен надзор по време на СМР съгласно ЗУТ, при изпълнение на обект „Рехабилитация на част от първостепенната и второстепенната улична мрежа на община Кричим“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги прекратена27698.5971520000BG4212018-03-22 13:04:042018-04-12 17:00:002018-03-22 13:06:4727698.59
000012019013090904452„Консултантска услуга по управление и отчитане на проекти финансирани с безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони“ разделена в две самостоятелно обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Консултантска услуга по управление и отчитане на проект № BG06RDNP001-7.002-0017 "Реконструкция на сграда за образование (кухненски блок - столова), основен ремонт на основен училищен корпус - 28 класни стаи и благоустрояване на дворното пространство на СУ „П. Р. Славейков“, гр. Кричим, община Кричим”, Етап 1: „Основен ремонт на основен училищен корпус - 28 класни стаи и благоустрояване на част I-ва от дворното пространство на СУ „П. Р. Славейков“, гр. Кричим, община Кричим" финансиран по процедура чрез подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-7.002 – Училище „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината или професионална гимназия по § 10 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.” Обособена позиция № 2 „Консултантска услуга по управление и отчитане на проект № BG06RDNP001-7.007-0057 "Реконструкция на сграда за образование (кухненски блок - столова), основен ремонт на основен училищен корпус - 28 класни стаи и благоустройство на дворното пространство на СУ „П. Р. Славейков“, гр. Кричим, община Кричим” етап 2 „Ремонт, оборудване и обзавеждане на комбинирана спортна площадка в ПИ 39921.502.403 по КК на гр. Кричим /двор на СУ „П. Р. Славейков“/, с административен адрес община Кричим, гр. Кричим, бул. „Тракия” № 24” финансиран по процедура чрез подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-7.007 Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.” ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена9420.2379400000BG4212019-07-18 14:35:282019-08-05 17:00:002019-07-18 14:53:449420.23
000012020013590962352„Извършване на обществен превоз на пътници по линиите от Областната, Републиканската и Общинската транспортната схема от квотата на община Кричим“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена21227.5060100000, 60112000BG4212020-02-07 10:09:262020-02-17 17:00:002020-02-07 10:38:0021227.50
000012018005190423543„Извършване на строителни работи по рехабилитация и текущ ремонт на общински улици на територията на гр. Кричим и част от общински път № PAZ 1041, /ІІІ-375/, Бяга - Исперихово - Козарско – Кричим /ІІІ – 866/" с обща максимална допустима стойност 152 433 (сто и петдесет и две хиляди четиристотин тридесет и три лева) лева без ДДС.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителство възложена 45000000 2015-06-01 15:55:032015-06-10 16:30:002015-06-01 16:14:39152433.00
000012016001390520083„Изработване на работен проект и осъществяване на авторски надзор за обект „Рехабилитация на част от първостепенната и второстепенната улична мрежа на Община Кричим” ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги отменена 71500000BG4212016-04-01 17:31:272016-04-12 17:00:002016-04-01 17:43:4166000.00
000012017004100332-2017-00033„Доставка на употребявана сметосъбираща и сметоизвозваща техника за нуждите на община Кричим, разделена в три самостоятелно обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - Доставка на един брой употребяван специализиран товарен автомобил тип „двураменен контейнеровоз”; Обособена позиция № 2 - Доставка на един брой употребяван товарен автомобил тип „самосвал”; Обособена позиция № 3 - Доставка на един брой употребяван комбиниран багер-товарач.” ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки Частично възложена и частично прекратена92500.0034100000BG4212017-04-13 13:24:412017-05-09 17:00:002017-04-13 13:27:4192500.00
000012018005300332-2018-00023Извършване на СМР на обект : „Рехабилитация на част от първостепенната и второстепенната улична мрежа на община Кричим“ в изпълнение на проект на община Кричим, финансиран по мярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 г."ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство възложена1384929.3145230000BG4212018-03-23 14:16:422018-05-29 17:00:002018-03-23 14:20:021384929.31
000012019011600332-2019-00013„Извършване на СМР на обекти на община Кричим финансирани с безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони“, разделена в две самостоятелно обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 Извършване на СМР на обект "Реконструкция на сграда за образование (кухненски блок - столова), основен ремонт на основен училищен корпус - 28 класни стаи и благоустрояване на дворното пространство на СУ „П. Р. Славейков“, гр. Кричим, община Кричим”, Етап 1: „Основен ремонт на основен училищен корпус - 28 класни стаи и благоустрояване на част I-ва от дворното пространство на СУ „П. Р. Славейков“, гр. Кричим, община Кричим" Обособена позиция № 2 Извършване на СМР на обект "Реконструкция на сграда за образование (кухненски блок - столова), основен ремонт на основен училищен корпус - 28 класни стаи и благоустрояване на дворното пространство на СУ „П. Р. Славейков“, гр. Кричим, община Кричим” етап 2 „Ремонт, оборудване и обзавеждане на комбинирана спортна площадка в ПИ 39921.502.403 по КК на гр.Кричим /двор на СУ „П. Р. Славейков“/, с административен адрес община Кричим, гр. Кричим, бул. „Тракия” № 24” ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство възложена947635.6045214220BG4212019-07-19 15:02:302019-08-12 17:00:002019-07-19 15:05:18947635.60
000012020013500332-2020-00013„Инженеринг - проектиране, СМР, доставка на оборудване и механизация и осъществяване на авторски надзор в изпълнение на проект: "Проектиране и изграждане на територията на община Кричим на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, генерирани от Община Кричим и община Перущица, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци"“, като част от проектното предложение: „Проектиране и изграждане на територията на община Кричим на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, генерирани от Община Кричим и община Перущица, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство възложена2052831.0045000000BG4212020-06-09 14:52:032020-07-09 17:00:002020-06-09 14:54:372052831.00
000012018005190444254„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска кухня, Домашен социален патронаж, финансирани от бюджета на община Кричим и обществена трапезария – финансирана от Агенция за социално подпомагане през 2015 година” разделени в пет групи, както следва: Група І: Мляко и млечни продукти – 8 015,00 лв. без ДДС; Група ІІ: Месо и месни продукти, риба и рибни продукти, яйца /без консерви/ - 22 040,00 лв. без ДДС; Група ІІІ: Пресни плодове и зеленчуци /без консерви/ - 7 800,00 лв. без ДДС; Група ІV: Хлебарски продукти – 5 185,00 лв. без ДДС; Група V: Хранителни продукти, изрично не посочени в други групи, включително консерви – 14 850,00 лв. без ДДС. ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки възложена 15000000 2015-07-31 14:07:412015-08-11 00:00:002015-08-03 08:03:1957890.00
000012018005190520484„Изработване на работен проект и осъществяване на авторски надзор за обект „Рехабилитация на част от първостепенната и второстепенната улична мрежа на Община Кричим” ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги възложена 71500000BG4212016-04-04 15:28:212016-04-13 17:00:002016-04-04 15:56:0766000.00
000012017004300332-2017-00044„Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Детска кухня, Домашен социален патронаж, финансирани от бюджета на община Кричим и Осигуряване на топъл обяд – финансиран от Агенция за социално подпомагане и Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане” разпределени в пет групи” както следва: Група І: Мляко и млечни продукти; Група ІІ: Месо и месни продукти, риба и рибни продукти, яйца /без консерви/; Група ІІІ: Хляб и тестени изделия; Група ІV: Пакетирани хранителни продукти и консерви; Група V: Пресни плодове и зеленчуци /без консерви/” ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки възложена82000.0015000000, 15511100, 15551300, 15540000, 15530000, 15500000BG4212017-09-01 13:51:262017-09-25 17:00:002017-09-01 13:55:1082000.00
000012018009390768314„Консултантска услуга по управление и отчитане на проект „Реконструкция и рехабилитация на общински път PAZ 1041 /111-375. Бяга-Исперихово/ - Козарско – Граница общ (Брацигово – Кричим) Кричим - /Ш-866/ в участък от Граница общ (Брацигово – Кричим) до начало гр. Кричим“ финансиран по ДБФП № 16/07/2/0/00524/21.02.2018г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена10901.7579400000BG4212018-06-05 13:14:162018-06-13 17:00:002018-06-05 13:25:2410901.75
000012019012500332-2019-00024„Избор на консултант за упражняване на строителен надзор по време на СМР съгласно ЗУТ, разделена в три самостоятелно обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор по време на СМР съгласно ЗУТ за обект "Реконструкция на сграда за образование (кухненски блок - столова), основен ремонт на основен училищен корпус - 28 класни стаи и благоустрояване на дворното пространство на СУ „П. Р. Славейков“, гр. Кричим, община Кричим”, Етап 1: „Основен ремонт на основен училищен корпус - 28 класни стаи и благоустрояване на част I-ва от дворното пространство на СУ „П. Р. Славейков“, гр. Кричим, община Кричим" финансиран с безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони“ Обособена позиция № 2 „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор по време на СМР съгласно ЗУТ за обект "Реконструкция на сграда за образование (кухненски блок - столова), основен ремонт на основен училищен корпус - 28 класни стаи и благоустрояване на дворното пространство на СУ „П. Р. Славейков“, гр. Кричим, община Кричим” етап 2 „Ремонт, оборудване и обзавеждане на комбинирана спортна площадка в ПИ 39921.502.403 по КК на гр.Кричим /двор на СУ „П. Р. Славейков“/, с административен адрес община Кричим, гр. Кричим, бул. „Тракия” № 24” финансиран с безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони“ Обособена позиция № 3 „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор по време на СМР съгласно ЗУТ за обект "Нова улица между ул. "Н. Вапцаров" и ул. "Братя Крушарови" гр. Кричим, финансиран със средства от бюджета на община Кричим“ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги възложена18468.8771521000BG4212019-07-23 14:53:062019-08-14 17:00:002019-07-23 14:56:5918468.87
000012020013790994874„Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор и оценка на съответствието по проект: "Проектиране и изграждане на територията на община Кричим на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, генерирани от Община Кричим и община Перущица, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена43500.0071520000BG4212020-06-11 13:40:572020-06-26 17:00:002020-06-11 14:03:5943500.00
000012018005190485385Доставката на горива и консумативи на МПС за нуждите на Община Кричим, включва зареждане на МПС на Община Кричим с Бензин А95Н, дизелово гориво, Газ пропан-бутан, моторни масла и антифриз на територията на града и при командировки в страната чрез система за зареждане при условията на безналично плащане и доставка на газьол за отопление за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Кричим.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки възложена   2015-12-04 10:05:442015-12-15 17:00:002015-12-04 11:55:2755500.00