ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА ОБЩИНА КРИЧИМ

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
000012016001400332-2016-00025„Предоставяне на консултантски услуги при разработването на проектно предложение за кандидатстване на община Кричим, за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”, процедура за набиране на проектни предложения BG16M10P002-2.001 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена 71210000, 71311000, 71356200, 71620000, 79320000BG4212016-04-11 16:28:482016-05-09 16:00:002016-04-11 17:01:2493750.00
000012017004500332-2017-00055„Доставка на употребявани автомобили - тип „пътнически микробус” и товарен автомобил тип „самосвал” за нуждите на община Кричим, разделена в две самостоятелно обособени позиции” както следва: Обособена позиция № 1 - Доставка на един брой употребяван автомобил тип „пътнически микробус” Обособена позиция № 2 - Доставка на един брой употребяван товарен автомобил тип „самосвал” ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки възложена44000.0034100000BG4212017-09-07 15:41:272017-09-28 17:00:002017-09-07 15:48:5144000.00
000012018009390771965„Избор на изпълнител за предоставяне на консултантска услуга за изготвяне на проектни предложения по процедури № BG06RDNP001-7.002 и № BG06RDNP001-7.007 по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.” в две обособени позиции"ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена8000.0079421200BG4212018-06-13 15:42:472018-06-20 17:00:002018-06-13 16:14:158000.00
000012019013100332-2019-00035„Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Детска кухня, Домашен социален патронаж, финансирани от бюджета на община Кричим и Осигуряване на топъл обяд – финансиран от Агенция за социално подпомагане и Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане” разпределени в пет групи” както следва: Група І: Мляко и млечни продукти; Група ІІ: Месо и месни продукти, риба и рибни продукти, яйца /без консерви/; Група ІІІ: Хляб и тестени изделия; Група ІV: Пакетирани хранителни продукти и консерви; Група V: Пресни плодове и зеленчуци /без консерви/” ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки възложена95700.0015000000, 15511100, 15551300, 15540000, 15530000, 15500000 BG4212019-10-01 14:33:352019-10-21 17:00:002019-10-01 14:52:3595700.00
000012016001160490046„Доставка на строителни и други материали и консумативи за нуждите на Община Кричим през 2016 г. разделена в четири самостоятелно обособени позиции” Обособена позиция 1: „Периодична доставка на инертни материали и бетон”; Обособена позиция 2: „Периодична доставка на цимент, гипс и вар”; Обособена позиция 3: „Периодична доставка на бои, метални изделия”; Обособена позиция 4: „Периодична доставка на ВиК, Ел. и други материали и консумативи” ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки възложена 44100000BG4212015-12-15 09:11:382016-01-04 17:00:002015-12-15 09:30:2857500.00
000012016001500332-2016-00036„Изработване на технически проект, КСС и последващо осъществяване на авторски надзор за път - PAZ1041 /III-375, Бяга - Исперихово/ - Козарско - Граница общ. (Брацигово-Кричим) – Кричим - /III-866/, в участък от Граница общ. (Брацигово - Кричим) до начало гр. Кричим, с който ще кандидатства община Кричим за финансиране по ПРСР 2014-2020”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги възложена72000.0071500000BG4212016-07-11 15:25:272016-08-01 17:00:002016-07-11 16:09:2272000.00
000012017004600332-2017-00066"Извършване на строително-монтажни работи по подмяна на съществуващия тласкателен водопровод от Помпена станция „Кричим – Устина“ до регулацията на град Кричим"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство възложена636499.0045231300BG4212017-09-14 13:39:202017-10-17 17:00:002017-09-14 13:42:28636499.00
000012018005600332-2018-00036„Избор на консултант за упражняване на строителен надзор по време на СМР съгласно ЗУТ, при изпълнение на обект „Реконструкция и рехабилитация на общински път PAZ 1041 /111-375. Бяга-Исперихово/ - Козарско – Граница общ (Брацигово – Кричим) Кричим - /Ш-866/ в участък от Граница общ (Брацигово – Кричим) до начало гр. Кричим“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги възложена20434.1971520000BG4212018-06-15 13:25:562018-07-10 17:00:002018-06-15 13:33:5420434.19
000012020013390954246 „Периодични доставки на горива и консумативи на МПС за нуждите на Община Кричим, посредством карти за безналично разплащане и доставка на Газьол 0.001% S за отопление за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Кричим през 2020 година” разделена на две самостоятелно обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: „Доставка на горива и консумативи на МПС за нуждите на Община Кричим, посредством карти за безналично разплащане”, Обособена позиция 2: „Периодична доставка на Газьол 0.001% S за отопление за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Кричим”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обявапрекратена69900.0009100000, 09132000, 09122000, 09134000, 09211900, 09134200BG4212019-12-18 11:04:512020-01-06 17:00:002019-12-18 11:18:0469900.00
000012015001090490797„Преустройство на част от съществуващ действащ кухненски блок за подготовка на храна за «Социален патронаж» и обособяване на част от него за «Детска млечна кухня» - гр. Кричим" с обща максимална допустима стойност 69 259,70 (шестдесет и девет хиляди двеста петдесет и девет лева и 70 стотинки) лева без ДДСПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителство отменена 45000000, 39221000BG4212015-12-16 15:38:202015-12-29 16:00:002015-12-16 15:53:0369259.70
000012018005190544527Избор на изпълнител в обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 187, ал. 1 от ЗОП с предмет: „Доставка на инертни материали и бетон за нуждите на Община Кричим” ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обявавъзложена27700.0014211000, 39562000, 44114000BG4212016-07-19 13:40:152016-07-26 00:00:002016-07-19 13:59:5527700.00
000012018005190694127„Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива съдържащ ПУП-ПРЗ, ТИП и КСС и последващо осъществяване на авторски надзор за обект „Обособяване на ПИ 39921.4.71 по кадастрална карта на гр. Кричим с функционално предназначение – „Гробищен парк“ и благоустрояването му“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена40800.0071320000, 71200000BG4212017-10-18 15:15:522017-10-26 17:00:002017-10-18 15:29:1740800.00
000012018005700332-2018-00047 „Извършване на СМР на обект „Реконструкция и рехабилитация на общински път PAZ 1041 /111-375. Бяга-Исперихово/ - Козарско – Граница общ (Брацигово – Кричим) Кричим - /Ш-866/ в участък от Граница общ (Брацигово – Кричим) до начало гр. Кричим“ в изпълнение на проект на община Кричим, финансиран по мярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 г. С ДБФП 16/07/2/0/00524 от 21.02.2018 г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство възложена1144683.3345230000BG4212018-06-18 15:25:462018-07-23 17:00:002018-06-18 15:37:001144683.33
000012018005100332-2016-00048„Изработване на технически проекти, КСС и последващо осъществяване на авторски надзор за обекти, с които ще кандидатства община Кричим за финансиране по ПРСР 2014-2020“ в две обособени позиции, както следва: Обособена позиция I - „Изработване на технически проекти, КСС и последващо осъществяване на авторски надзор за реконструкция на сграда за образование (кухненски блок - столова), основен ремонт на основен училищен корпус - 28 класни стаи и благоустрояване на дворното пространство на СОУ „П. Р. Славейков“, гр. Кричим, община Кричим. Обособена позиция II - „Изработване на технически проекти, КСС и последващо осъществяване на авторски надзор за основен ремонт на сграда за образование (физкултурен салон и плувен басейн) на СОУ „П.Р.Славейков“ в гр. Кричим.“ ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипублично състезаниевъзложена126000.0071500000BG4212016-08-08 15:03:022016-08-29 17:00:002016-08-08 15:35:37126000.00
000012018005190703888„Избор на изпълнител за предоставяне на консултантска услуга за подготовка на заявление за подпомагане на проект: „Реконструкция, обновяване, паркоустрояване и благоустрояване на зеленина за широко обществено ползване, находяща се в ПИ 39921.502.565 по кадастралната карта на гр. Кричим с административен адрес пл. "Демокрация" и прилежащите й пространства“ по подмярка 7.2 към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена6800.0079421200BG4212017-11-15 17:00:542017-11-23 17:00:002017-11-15 17:23:356800.00
000012018005800332-2018-00058„Изработване на Общ устройствен план на община Кричим, включително оценка за съвместимост и екологична оценка“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги възложена126305.2171410000BG4212018-06-25 14:25:312018-07-16 17:00:002018-06-25 14:41:07126305.21
000012018005190554109„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска кухня, Домашен социален патронаж, финансирани от бюджета на община Кричим и Обществена трапезария – финансирана от Агенция за социално подпомагане и Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане през 2016 г.”, разделени в пет групи както следва: ГРУПА І: МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ; ГРУПА ІІ: МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ, РИБА И РИБНИ ПРОДУКТИ, ЯЙЦА /БЕЗ КОНСЕРВИ/; ГРУПА ІІІ: ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ /БЕЗ КОНСЕРВИ/; ГРУПА ІV: ХЛЕБАРСКИ ПРОДУКТИ; ГРУПА V: ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, ИЗРИЧНО НЕ ПОСОЧЕНИ В ДРУГИ ГРУПИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО КОНСЕРВИ. ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обявапрекратена64470.0015000000, 15511100, 15551300, 15540000, 15530000, 15500000BG4212016-08-16 16:40:472016-08-23 17:00:002016-08-16 17:27:3464470.00
000012018005190707329„Изработване на инвестиционен проект във фаза „Технически проект“, включително подробни количествени и количествено стойностни сметки за видовете строително-монтажни работи и последващо осъществяване на авторски надзор за обект „Реконструкция, обновяване, паркоустрояване и благоустрояване на зеленина за широко обществено ползване, находяща се в ПИ 39921.502.565 по кадастралната карта на гр. Кричим с административен адрес пл. „Демокрация“ и прилежащите й пространства“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена29000.0071320000, 71200000BG4212017-11-24 13:15:032017-12-04 17:00:002017-11-24 13:29:0629000.00
000012018009200332-2018-00069„Избор на консултант за упражняване на строителен надзор по време на СМР съгласно ЗУТ, при изпълнение на обект „Подмяна на съществуващия тласкателен водопровод от Помпена станция „Кричим – Устина“ до регулацията на град Кричим“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги възложена10000.0071520000BG4212018-07-17 13:21:192018-08-07 17:00:002018-07-17 13:32:3110000.00
0000120180051905564710„Избор на изпълнител за предоставяне на консултантска услуга за подготовка на заявление за подпомагане на проект: „Реконструкция и рехабилитация на път „PAZ1041 /III-375, Бяга - Исперихово/ - Козарско - Граница общ. (Брацигово-Кричим) – Кричим - /III-866/, в участък от Граница общ. (Брацигово - Кричим) до начало гр. Кричим“ /приблизителна дължина на пътя - L=1,890 км/“ по под-мярка 7.2 към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена16000.0079421200BG4212016-08-23 10:42:442016-08-30 17:00:002016-08-23 11:01:0016000.00
0000120180051907168210„Периодични доставки на горива и консумативи на МПС за нуждите на Община Кричим, посредством карти за безналично разплащане и доставка на Газьол 0.001% S за отопление за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Кричим през 2018 година” разделена на две самостоятелно обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: „Доставка на горива и консумативи на МПС за нуждите на Община Кричим, посредством карти за безналично разплащане”, Обособена позиция 2: „Периодична доставка на Газьол 0.001% S за отопление за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Кричим” ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обявавъзложена60000.0009100000, 09132000, 09122000, 09134000, 09211900, 09134200BG4212017-12-19 10:37:212017-12-28 17:00:002017-12-19 10:56:5360000.00
000012018009300332-2018-0007 10„Избор на консултант за упражняване на строителен надзор по време на СМР съгласно ЗУТ, при изпълнение на обект „Рехабилитация на част от първостепенната и второстепенната улична мрежа на община Кричим”, финансиран по мярка 7.2 от ПРСР 2014-2020“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги прекратена 71520000BG4212018-08-23 16:08:582018-09-17 17:00:002018-08-23 16:15:2027698.59
0000120180051905565211„Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги за подготовка на заявления за подпомагане на проекти в две обособени позиции, както следва: Обособена позиция I „Извършване на реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сграда за образование (кухненски блок - столова), основен ремонт на основен училищен корпус - 28 класни стаи и благоустрояване на дворното пространство на СУ „П. Р. Славейков“, гр. Кричим, община Кричим и Обособена позиция II - „Извършване на основен ремонт, оборудване и обзавеждане на сграда за образование (физкултурен салон и плувен басейн) на СУ „П.Р.Славейков“ в гр. Кричим.“ ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявапрекратена29000.0079421200BG4212016-08-23 13:19:082016-08-30 17:00:002016-08-23 13:34:4929000.00
000012018009400332-2018-000811„Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Детска кухня, Домашен социален патронаж, финансирани от бюджета на община Кричим и Осигуряване на топъл обяд – финансиран от Агенция за социално подпомагане и Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане” разпределени в пет групи” както следва: Група І: Мляко и млечни продукти; Група ІІ: Месо и месни продукти, риба и рибни продукти, яйца /без консерви/; Група ІІІ: Хляб и тестени изделия; Група ІV: Пакетирани хранителни продукти и консерви; Група V: Пресни плодове и зеленчуци /без консерви/” ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки възложена84000.0015000000, 15511100, 15551300, 15540000, 15530000, 15500000 BG4212018-09-21 14:20:262018-10-15 17:00:002018-09-21 14:23:4484000.00
0000120180051905710112 „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска кухня, Домашен социален патронаж, финансирани от бюджета на община Кричим и Обществена трапезария – финансирана от Агенция за социално подпомагане и Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане през 2016 г.”, разделени в пет групи както следва: ГРУПА І: МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ; ГРУПА ІІ: МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ, РИБА И РИБНИ ПРОДУКТИ, ЯЙЦА /БЕЗ КОНСЕРВИ/; ГРУПА ІІІ: ХЛЯБ И ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ; ГРУПА ІV: ПАКЕТИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И КОНСЕРВИ; ГРУПА V: ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ /БЕЗ КОНСЕРВИ/.” ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обявапрекратена50000.0015000000, 15511100, 15551300, 15540000, 15530000, 15500000BG4212016-10-04 10:25:222016-10-11 17:00:002016-10-04 10:54:3850000.00