ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА ОБЩИНА КРИЧИМ

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
000012016001100332-2016-00012„Рамково споразумение за избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 3 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради в гр. Кричим“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги прекратена 71700000, 71251000BG4212016-03-30 17:31:312016-04-27 16:00:002016-03-30 18:22:29133000.00
000012016001400332-2016-00025„Предоставяне на консултантски услуги при разработването на проектно предложение за кандидатстване на община Кричим, за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”, процедура за набиране на проектни предложения BG16M10P002-2.001 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена 71210000, 71311000, 71356200, 71620000, 79320000BG4212016-04-11 16:28:482016-05-09 16:00:002016-04-11 17:01:2493750.00
000012016001500332-2016-00036„Изработване на технически проект, КСС и последващо осъществяване на авторски надзор за път - PAZ1041 /III-375, Бяга - Исперихово/ - Козарско - Граница общ. (Брацигово-Кричим) – Кричим - /III-866/, в участък от Граница общ. (Брацигово - Кричим) до начало гр. Кричим, с който ще кандидатства община Кричим за финансиране по ПРСР 2014-2020”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги възложена72000.0071500000BG4212016-07-11 15:25:272016-08-01 17:00:002016-07-11 16:09:2272000.00
000012017004000332-2017-00011„Извършване на строително монтажни работи по подмяна на съществуващия тласкателен водопровод от Помпена станция „Кричим – Устина“ до регулацията на град Кричим“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство прекратена389482.3545231300BG4212017-01-23 14:23:482017-02-20 17:00:002017-01-23 17:08:17389482.35
000012017004000332-2017-00022„Доставка на един брой нов или употребяван автомобил тип "лимузина", чрез петгодишен финансов лизинг с опция за придобиване на собствеността върху автомобила и доставка на един брой употребяван автомобил тип "пътнически микробус" за нуждите на община Кричим, разделена в две самостоятелно обособени позиции”: Обособена позиция № 1 - Доставка на един брой нов или употребяван автомобил тип "лимузина", чрез петгодишен финансов лизинг с опция за придобиване на собствеността върху автомобила; Обособена позиция № 2 - Доставка на един брой употребяван автомобил тип "пътнически микробус"." ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки Частично възложена и частично прекратена88966.6734100000BG4212017-03-28 16:07:532017-04-26 17:00:002017-03-28 16:13:1488966.67
000012017004100332-2017-00033„Доставка на употребявана сметосъбираща и сметоизвозваща техника за нуждите на община Кричим, разделена в три самостоятелно обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - Доставка на един брой употребяван специализиран товарен автомобил тип „двураменен контейнеровоз”; Обособена позиция № 2 - Доставка на един брой употребяван товарен автомобил тип „самосвал”; Обособена позиция № 3 - Доставка на един брой употребяван комбиниран багер-товарач.” ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки Частично възложена и частично прекратена92500.0034100000BG4212017-04-13 13:24:412017-05-09 17:00:002017-04-13 13:27:4192500.00
000012017004300332-2017-00044„Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Детска кухня, Домашен социален патронаж, финансирани от бюджета на община Кричим и Осигуряване на топъл обяд – финансиран от Агенция за социално подпомагане и Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане” разпределени в пет групи” както следва: Група І: Мляко и млечни продукти; Група ІІ: Месо и месни продукти, риба и рибни продукти, яйца /без консерви/; Група ІІІ: Хляб и тестени изделия; Група ІV: Пакетирани хранителни продукти и консерви; Група V: Пресни плодове и зеленчуци /без консерви/” ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки възложена82000.0015000000, 15511100, 15551300, 15540000, 15530000, 15500000BG4212017-09-01 13:51:262017-09-25 17:00:002017-09-01 13:55:1082000.00
000012017004500332-2017-00055„Доставка на употребявани автомобили - тип „пътнически микробус” и товарен автомобил тип „самосвал” за нуждите на община Кричим, разделена в две самостоятелно обособени позиции” както следва: Обособена позиция № 1 - Доставка на един брой употребяван автомобил тип „пътнически микробус” Обособена позиция № 2 - Доставка на един брой употребяван товарен автомобил тип „самосвал” ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки възложена44000.0034100000BG4212017-09-07 15:41:272017-09-28 17:00:002017-09-07 15:48:5144000.00
000012017004600332-2017-00066"Извършване на строително-монтажни работи по подмяна на съществуващия тласкателен водопровод от Помпена станция „Кричим – Устина“ до регулацията на град Кричим"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство възложена636499.0045231300BG4212017-09-14 13:39:202017-10-17 17:00:002017-09-14 13:42:28636499.00
000012018005200332-2018-0001 2„Избор на консултант за упражняване на строителен надзор по време на СМР съгласно ЗУТ, при изпълнение на обект „Рехабилитация на част от първостепенната и второстепенната улична мрежа на община Кричим“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги прекратена27698.5971520000BG4212018-03-22 13:04:042018-04-12 17:00:002018-03-22 13:06:4727698.59
000012018005300332-2018-00023Извършване на СМР на обект : „Рехабилитация на част от първостепенната и второстепенната улична мрежа на община Кричим“ в изпълнение на проект на община Кричим, финансиран по мярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 г."ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство възложена1384929.3145230000BG4212018-03-23 14:16:422018-05-29 17:00:002018-03-23 14:20:021384929.31
000012018005600332-2018-00036„Избор на консултант за упражняване на строителен надзор по време на СМР съгласно ЗУТ, при изпълнение на обект „Реконструкция и рехабилитация на общински път PAZ 1041 /111-375. Бяга-Исперихово/ - Козарско – Граница общ (Брацигово – Кричим) Кричим - /Ш-866/ в участък от Граница общ (Брацигово – Кричим) до начало гр. Кричим“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги възложена20434.1971520000BG4212018-06-15 13:25:562018-07-10 17:00:002018-06-15 13:33:5420434.19
000012018005700332-2018-00047 „Извършване на СМР на обект „Реконструкция и рехабилитация на общински път PAZ 1041 /111-375. Бяга-Исперихово/ - Козарско – Граница общ (Брацигово – Кричим) Кричим - /Ш-866/ в участък от Граница общ (Брацигово – Кричим) до начало гр. Кричим“ в изпълнение на проект на община Кричим, финансиран по мярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 г. С ДБФП 16/07/2/0/00524 от 21.02.2018 г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство възложена1144683.3345230000BG4212018-06-18 15:25:462018-07-23 17:00:002018-06-18 15:37:001144683.33
000012018005800332-2018-00058„Изработване на Общ устройствен план на община Кричим, включително оценка за съвместимост и екологична оценка“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги възложена126305.2171410000BG4212018-06-25 14:25:312018-07-16 17:00:002018-06-25 14:41:07126305.21
000012018009200332-2018-00069„Избор на консултант за упражняване на строителен надзор по време на СМР съгласно ЗУТ, при изпълнение на обект „Подмяна на съществуващия тласкателен водопровод от Помпена станция „Кричим – Устина“ до регулацията на град Кричим“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги възложена10000.0071520000BG4212018-07-17 13:21:192018-08-07 17:00:002018-07-17 13:32:3110000.00
000012018009300332-2018-0007 10„Избор на консултант за упражняване на строителен надзор по време на СМР съгласно ЗУТ, при изпълнение на обект „Рехабилитация на част от първостепенната и второстепенната улична мрежа на община Кричим”, финансиран по мярка 7.2 от ПРСР 2014-2020“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги прекратена 71520000BG4212018-08-23 16:08:582018-09-17 17:00:002018-08-23 16:15:2027698.59
000012018009400332-2018-000811„Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Детска кухня, Домашен социален патронаж, финансирани от бюджета на община Кричим и Осигуряване на топъл обяд – финансиран от Агенция за социално подпомагане и Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане” разпределени в пет групи” както следва: Група І: Мляко и млечни продукти; Група ІІ: Месо и месни продукти, риба и рибни продукти, яйца /без консерви/; Група ІІІ: Хляб и тестени изделия; Група ІV: Пакетирани хранителни продукти и консерви; Група V: Пресни плодове и зеленчуци /без консерви/” ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки възложена84000.0015000000, 15511100, 15551300, 15540000, 15530000, 15500000 BG4212018-09-21 14:20:262018-10-15 17:00:002018-09-21 14:23:4484000.00
000012018009700332-2018-000914„Избор на консултант за упражняване на строителен надзор по време на СМР съгласно ЗУТ, при изпълнение на обект „Рехабилитация на част от първостепенната и второстепенната улична мрежа на община Кричим”, финансиран по мярка 7.2 от ПРСР 2014-2020“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги възложена27698.5971520000BG4212018-12-21 09:54:502019-01-14 17:00:002018-12-21 09:59:3727698.59
000012019011600332-2019-00013„Извършване на СМР на обекти на община Кричим финансирани с безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони“, разделена в две самостоятелно обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 Извършване на СМР на обект "Реконструкция на сграда за образование (кухненски блок - столова), основен ремонт на основен училищен корпус - 28 класни стаи и благоустрояване на дворното пространство на СУ „П. Р. Славейков“, гр. Кричим, община Кричим”, Етап 1: „Основен ремонт на основен училищен корпус - 28 класни стаи и благоустрояване на част I-ва от дворното пространство на СУ „П. Р. Славейков“, гр. Кричим, община Кричим" Обособена позиция № 2 Извършване на СМР на обект "Реконструкция на сграда за образование (кухненски блок - столова), основен ремонт на основен училищен корпус - 28 класни стаи и благоустрояване на дворното пространство на СУ „П. Р. Славейков“, гр. Кричим, община Кричим” етап 2 „Ремонт, оборудване и обзавеждане на комбинирана спортна площадка в ПИ 39921.502.403 по КК на гр.Кричим /двор на СУ „П. Р. Славейков“/, с административен адрес община Кричим, гр. Кричим, бул. „Тракия” № 24” ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство възложена947635.6045214220BG4212019-07-19 15:02:302019-08-12 17:00:002019-07-19 15:05:18947635.60
000012019012500332-2019-00024„Избор на консултант за упражняване на строителен надзор по време на СМР съгласно ЗУТ, разделена в три самостоятелно обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор по време на СМР съгласно ЗУТ за обект "Реконструкция на сграда за образование (кухненски блок - столова), основен ремонт на основен училищен корпус - 28 класни стаи и благоустрояване на дворното пространство на СУ „П. Р. Славейков“, гр. Кричим, община Кричим”, Етап 1: „Основен ремонт на основен училищен корпус - 28 класни стаи и благоустрояване на част I-ва от дворното пространство на СУ „П. Р. Славейков“, гр. Кричим, община Кричим" финансиран с безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони“ Обособена позиция № 2 „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор по време на СМР съгласно ЗУТ за обект "Реконструкция на сграда за образование (кухненски блок - столова), основен ремонт на основен училищен корпус - 28 класни стаи и благоустрояване на дворното пространство на СУ „П. Р. Славейков“, гр. Кричим, община Кричим” етап 2 „Ремонт, оборудване и обзавеждане на комбинирана спортна площадка в ПИ 39921.502.403 по КК на гр.Кричим /двор на СУ „П. Р. Славейков“/, с административен адрес община Кричим, гр. Кричим, бул. „Тракия” № 24” финансиран с безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони“ Обособена позиция № 3 „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор по време на СМР съгласно ЗУТ за обект "Нова улица между ул. "Н. Вапцаров" и ул. "Братя Крушарови" гр. Кричим, финансиран със средства от бюджета на община Кричим“ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги възложена18468.8771521000BG4212019-07-23 14:53:062019-08-14 17:00:002019-07-23 14:56:5918468.87
000012019013100332-2019-00035„Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Детска кухня, Домашен социален патронаж, финансирани от бюджета на община Кричим и Осигуряване на топъл обяд – финансиран от Агенция за социално подпомагане и Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане” разпределени в пет групи” както следва: Група І: Мляко и млечни продукти; Група ІІ: Месо и месни продукти, риба и рибни продукти, яйца /без консерви/; Група ІІІ: Хляб и тестени изделия; Група ІV: Пакетирани хранителни продукти и консерви; Група V: Пресни плодове и зеленчуци /без консерви/” ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки възложена95700.0015000000, 15511100, 15551300, 15540000, 15530000, 15500000 BG4212019-10-01 14:33:352019-10-21 17:00:002019-10-01 14:52:3595700.00
000012020013500332-2020-00013„Инженеринг - проектиране, СМР, доставка на оборудване и механизация и осъществяване на авторски надзор в изпълнение на проект: "Проектиране и изграждане на територията на община Кричим на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, генерирани от Община Кричим и община Перущица, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци"“, като част от проектното предложение: „Проектиране и изграждане на територията на община Кричим на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, генерирани от Община Кричим и община Перущица, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство възложена2052831.0045000000BG4212020-06-09 14:52:032020-07-09 17:00:002020-06-09 14:54:372052831.00
000012018005190370611Доставката на горива и консумативи на МПС за нуждите на Община Кричим, включва зареждане на МПС на Община Кричим с Бензин А95Н, дизелово гориво, Газ пропан-бутан, моторни масла и антифриз на територията на града и при командировки в страната чрез система за зареждане при условията на безналично плащане и доставка на газьол за отопление за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Кричим.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки възложена 09100000,09211900,24951311 2014-12-05 11:01:422014-12-16 17:00:002014-12-05 11:11:4665500.00
000012018005190375242„Доставка на строителни и други материали и консумативи за нуждите на Община Кричим през 2015 г. разделена в четири самостоятелно обособени позиции” Обособена позиция 1: „Периодична доставка на инертни материали и бетон”; Обособена позиция 2: „Периодична доставка на цимент, гипс и вар”; Обособена позиция 3: „Периодична доставка на бои, метални изделия”; Обособена позиция 4: „Периодична доставка на ВиК, Ел. и други материали и консумативи” ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки възложена 44100000 2014-12-17 08:51:472015-01-05 17:00:002014-12-17 08:52:0557500.00
000012018005190423543„Извършване на строителни работи по рехабилитация и текущ ремонт на общински улици на територията на гр. Кричим и част от общински път № PAZ 1041, /ІІІ-375/, Бяга - Исперихово - Козарско – Кричим /ІІІ – 866/" с обща максимална допустима стойност 152 433 (сто и петдесет и две хиляди четиристотин тридесет и три лева) лева без ДДС.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителство възложена 45000000 2015-06-01 15:55:032015-06-10 16:30:002015-06-01 16:14:39152433.00