ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА ОБЩИНА КРИЧИМ

Възложител: Община Кричим
Име: „Консултантска услуга по управление и отчитане на проект „Рехабилитация на част от първостепенната и второстепенната улична мрежа на община Кричим“ финансиран по ДБФП № 16/07/2/0/00505/24.11.2017г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони“
Описание: „Консултантска услуга по управление и отчитане на проект „Рехабилитация на част от първостепенната и второстепенната улична мрежа на община Кричим” финансиран по ДБФП № 16/07/2/0/00505/24.11.2017г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 13849.29 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018005100012018-03-20 14:23:13обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява за обществена поръчка2018-03-20 14:30:26
000012018005100022018-03-20 14:25:29документация за участие в процедуритеИнформация за публикувана в профила на купувача обява2018-03-20 14:30:26
000012018005100032018-03-20 14:27:47документация за участие в процедуритеОбразци на документи2018-03-20 14:30:27
000012018005100042018-03-20 14:28:53документация за участие в процедуритеПроект на договор2018-03-20 14:30:27
000012018005100052018-03-20 14:38:29документация за участие в процедуритеТехническа спецификация2018-03-20 14:38:36
000012018005100062018-03-30 09:30:50документация за участие в процедуритеЗаповед № РД-02-09-103 от 30.03.2018 г.2018-03-30 09:30:56
000012018005100072018-03-30 09:31:56документация за участие в процедуритеИнформация за удължаване срока за получаване на оферти2018-03-30 09:32:02
000012018005100082018-04-30 15:34:51протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 на комисията2018-04-30 15:34:51
000012018005100092018-05-17 15:58:32протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 на комисията2018-05-17 15:58:38
000012018005100102018-06-28 17:41:16договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за възлагане на обществена поръчка за услуга2018-06-28 17:41:22
000012018005100112018-06-28 17:42:37договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхТехническа спецификация2018-06-28 17:42:43
000012018005100122018-06-28 17:44:09договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхТехническо предложение на Изпълнителя2018-06-28 17:44:20
000012018005100132018-06-28 17:47:14договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхГрафик приложение към Техническо предложение на Изпълнителя2018-06-28 17:47:21
000012018005100142018-06-28 17:48:11договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхЦеново предложение на Изпълнителя2018-06-28 17:48:17
000012018005100152018-06-28 17:49:34договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхГаранция за изпълнение на договора2018-06-28 17:49:40
000012018005100162018-06-28 17:50:42договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСвидетелство за съдимост2018-06-28 17:50:48
000012018005100172018-06-28 17:51:34договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхИнформация за задължения по ДОПК от НАП2018-06-28 17:51:39
000012018005100182018-06-28 17:52:40договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхУдостоверение за задължения Столична община 2018-06-28 17:52:45
000012018005100192018-06-28 17:54:03договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСписък на експертите2018-06-28 17:54:10