ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА ОБЩИНА КРИЧИМ

Възложител: Община Кричим
Име: „Консултантска услуга по управление и отчитане на проект „Реконструкция и рехабилитация на общински път PAZ 1041 /111-375. Бяга-Исперихово/ - Козарско – Граница общ (Брацигово – Кричим) Кричим - /Ш-866/ в участък от Граница общ (Брацигово – Кричим) до начало гр. Кричим“
Описание: „Консултантска услуга по управление и отчитане на проект „Реконструкция и рехабилитация на общински път PAZ 1041 /111-375. Бяга-Исперихово/ - Козарско – Граница общ (Брацигово – Кричим) Кричим - /Ш-866/ в участък от Граница общ (Брацигово – Кричим) до начало гр. Кричим“ финансиран по ДБФП № 16/07/2/0/00524/21.02.2018г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 10901.75 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018005400012018-06-05 13:17:17обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява за обществена поръчка2018-06-05 13:25:25
000012018005400022018-06-05 13:18:57документация за участие в процедуритеИнформация за публикувана в профила на купувача обява2018-06-05 13:25:25
000012018005400032018-06-05 13:20:15документация за участие в процедуритеОбразци на документи2018-06-05 13:25:26
000012018005400042018-06-05 13:21:20документация за участие в процедуритеПроект на договор2018-06-05 13:25:26
000012018005400052018-06-05 13:23:19документация за участие в процедуритеТехническа спецификация2018-06-05 13:25:26
000012018005400062018-06-08 16:52:12разяснения по чл. 189 от ЗОПРазяснения2018-06-08 16:52:18
000012018005400072018-06-11 15:29:52разяснения по чл. 189 от ЗОПРазяснения2018-06-11 15:29:57
000012018005400082018-07-06 15:12:37протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол на комисията2018-07-06 15:12:47
000012018009300092018-08-06 09:39:52договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за възлагане на обществена поръчка за услуга2018-08-06 09:40:02
000012018009300102018-08-06 09:41:01договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхТехническа спецификация2018-08-06 09:41:08
000012018009300112018-08-06 09:43:51договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхТехническо предложение на Изпълнителя 2018-08-06 09:44:03
000012018009300122018-08-06 09:45:18договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхГрафик приложение към Техническо предложение на Изпълнителя2018-08-06 09:45:25
000012018009300132018-08-06 09:46:55договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхЦеново предложение на Изпълнителя2018-08-06 09:47:01
000012018009300142018-08-06 09:48:14договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхГаранция за изпълнение на договора2018-08-06 09:48:20
000012018009300152018-08-06 09:49:43договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСвидетелства за съдимост2018-08-06 09:49:49
000012018009300162018-08-06 09:50:55договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхИнформация за задължения по ДОПК от НАП2018-08-06 09:51:00
000012018009300172018-08-06 10:03:09договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхИнформация за задължения Столична община2018-08-06 10:03:09
000012018009300182018-08-06 10:08:17договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСписък на експертите2018-08-06 10:08:24