ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА ОБЩИНА КРИЧИМ

Възложител: Община Кричим
Име: „Консултантска услуга по управление и отчитане на проекти финансирани с безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони“ разделена в две самостоятелно обособени позиции"
Описание: „Консултантска услуга по управление и отчитане на проекти финансирани с безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони“ разделена в две самостоятелно обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Консултантска услуга по управление и отчитане на проект № BG06RDNP001-7.002-0017 "Реконструкция на сграда за образование (кухненски блок - столова), основен ремонт на основен училищен корпус - 28 класни стаи и благоустрояване на дворното пространство на СУ „П. Р. Славейков“, гр. Кричим, община Кричим”, Етап 1: „Основен ремонт на основен училищен корпус - 28 класни стаи и благоустрояване на част I-ва от дворното пространство на СУ „П. Р. Славейков“, гр. Кричим, община Кричим" финансиран по процедура чрез подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-7.002 – Училище „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината или професионална гимназия по § 10 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.” Обособена позиция № 2 „Консултантска услуга по управление и отчитане на проект № BG06RDNP001-7.007-0057 "Реконструкция на сграда за образование (кухненски блок - столова), основен ремонт на основен училищен корпус - 28 класни стаи и благоустройство на дворното пространство на СУ „П. Р. Славейков“, гр. Кричим, община Кричим” етап 2 „Ремонт, оборудване и обзавеждане на комбинирана спортна площадка в ПИ 39921.502.403 по КК на гр. Кричим /двор на СУ „П. Р. Славейков“/, с административен адрес община Кричим, гр. Кричим, бул. „Тракия” № 24” финансиран по процедура чрез подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-7.007 Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 9420.23 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019011500012019-07-18 14:38:15обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява за обществена поръчка2019-07-18 14:53:44
000012019011500022019-07-18 14:39:50документация за участие в процедуритеИнформация за публикувана в профила на купувача обява2019-07-18 14:53:45
000012019011500032019-07-18 14:40:39документация за участие в процедуритеОбразци на документи2019-07-18 14:53:45
000012019011500042019-07-18 14:42:17документация за участие в процедуритеТехническа спецификация2019-07-18 14:53:46
000012019011500052019-07-18 14:43:20документация за участие в процедуритеТехническа спецификация2019-07-18 14:53:46
000012019011500062019-07-18 14:44:31документация за участие в процедуритеПроект на договор2019-07-18 14:53:47
000012019011500072019-07-18 14:47:08документация за участие в процедуритеДоговор за безвъзмездна финансова помощ2019-07-18 14:53:47
000012019011500082019-07-18 14:50:54документация за участие в процедуритеДоговор за безвъзмездна финансова помощ2019-07-18 14:53:48
000012019011500092019-08-06 11:17:30документация за участие в процедуритеЗаповед № РД-02-09-247 от 06.08.2019 г.2019-08-06 11:17:36
000012019011500102019-08-06 12:00:36документация за участие в процедуритеИнформация за удължаване срока за получаване на оферти2019-08-06 12:00:51
000012019011500112019-08-22 13:39:43протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол на комисията2019-08-22 13:39:52
000012019011500122019-09-25 16:34:44договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за обособена позиция І2019-09-25 16:34:53
000012019011500132019-09-25 16:37:13договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхТехническа спецификация2019-09-25 16:37:20
000012019011500142019-09-25 16:45:26договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхТехническо предложение на Изпълнителя - обособена позиция І2019-09-25 16:45:33
000012019011500152019-09-25 16:48:32договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхЦеново предложение на Изпълнителя - обособена позиция І2019-09-25 16:48:38
000012019011500162019-09-25 16:50:36договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхГаранции за изпълнение на обособена позиция І2019-09-25 16:50:42
000012019011500172019-09-25 16:54:00договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДекларации по ЗМИП2019-09-25 16:54:07
000012019011500182019-09-25 16:57:05договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор обособена позиция ІІ 2019-09-25 16:57:13
000012019011500192019-09-25 17:00:51договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхТехническа спецификация2019-09-25 17:00:58
000012019011500202019-09-25 17:03:59договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхТехническо предложение на Изпълнителя - обособена позиция ІІ2019-09-25 17:04:06
000012019011500212019-09-25 17:05:31договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхЦеново предложение на Изпълнителя - обособена позиция ІІ2019-09-25 17:05:37
000012019011500222019-09-25 17:08:00договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхГаранция за изпълнение на обособена позиция ІІ 2019-09-25 17:08:05
000012019011500232019-09-25 17:09:35договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДекларации по ЗМИП2019-09-25 17:09:42
000012019011500242019-09-25 17:12:50договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСвидетелство за съдимост2019-09-25 17:12:55
000012019011500262019-09-25 17:16:28договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхУдостоверение за задължения по ДОПК от НАП2019-09-25 17:16:39