ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА ОБЩИНА КРИЧИМ

Възложител: Община Кричим
Име: „Извършване на СМР на обекти на община Кричим финансирани с безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони“, разделена в две самостоятелно обособени позиции"
Описание: „Извършване на СМР на обекти на община Кричим финансирани с безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони“, разделена в две самостоятелно обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 Извършване на СМР на обект "Реконструкция на сграда за образование (кухненски блок - столова), основен ремонт на основен училищен корпус - 28 класни стаи и благоустрояване на дворното пространство на СУ „П. Р. Славейков“, гр. Кричим, община Кричим”, Етап 1: „Основен ремонт на основен училищен корпус - 28 класни стаи и благоустрояване на част I-ва от дворното пространство на СУ „П. Р. Славейков“, гр. Кричим, община Кричим" Обособена позиция № 2 Извършване на СМР на обект "Реконструкция на сграда за образование (кухненски блок - столова), основен ремонт на основен училищен корпус - 28 класни стаи и благоустрояване на дворното пространство на СУ „П. Р. Славейков“, гр. Кричим, община Кричим” етап 2 „Ремонт, оборудване и обзавеждане на комбинирана спортна площадка в ПИ 39921.502.403 по КК на гр.Кричим /двор на СУ „П. Р. Славейков“/, с административен адрес община Кричим, гр. Кричим, бул. „Тракия” № 24”
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 947635.60 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019011600012019-07-19 15:04:30решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2019-07-19 15:05:19
000012019011600022019-07-19 15:30:03решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2019-07-19 15:30:10
000012019011600032019-07-19 15:31:29документация за участие в процедуритеУказания за участие в процедура по ЗОП2019-07-19 15:31:38
000012019011600042019-07-19 15:35:07документация за участие в процедуритеОбразци на документи2019-07-19 15:35:13
000012019011600052019-07-19 15:36:32документация за участие в процедуритеТехническа спецификация2019-07-19 15:36:39
000012019011600062019-07-19 15:37:15документация за участие в процедуритеТехническа спецификация2019-07-19 15:37:21
000012019011600072019-07-19 15:50:23документация за участие в процедуритеПроект на договор2019-07-19 15:50:29
000012019011600082019-07-19 16:14:33документация за участие в процедуритеРазрешение за строеж2019-07-19 16:14:41
000012019011600092019-07-19 16:15:50документация за участие в процедуритеРаботен проект2019-07-19 16:15:59
000012019011600102019-07-19 16:16:42документация за участие в процедуритеРаботен проект2019-07-19 16:16:50
000012019011600112019-07-19 16:17:57документация за участие в процедуритеРаботен проект2019-07-19 16:18:08
000012019011600122019-07-19 16:18:46документация за участие в процедуритеРаботен проект2019-07-19 16:18:58
000012019011600132019-07-19 16:19:57документация за участие в процедуритеРаботен проект2019-07-19 16:20:04
000012019011600142019-07-19 16:20:43документация за участие в процедуритеРаботен проект2019-07-19 16:20:54
000012019011600152019-07-19 16:21:47документация за участие в процедуритеРаботен проект2019-07-19 16:21:55
000012019011600162019-07-19 16:23:36документация за участие в процедуритеРаботен проект2019-07-19 16:23:45
000012019011600172019-07-19 16:24:45документация за участие в процедуритеРаботен проект2019-07-19 16:24:56
000012019011600182019-07-19 16:25:39документация за участие в процедуритеРаботен проект2019-07-19 16:25:50
000012019011600192019-07-19 16:26:56документация за участие в процедуритеРаботен проект2019-07-19 16:27:07
000012019011600202019-07-19 16:27:49документация за участие в процедуритеРаботен проект2019-07-19 16:27:59
000012019011600212019-07-19 16:29:13документация за участие в процедуритеРаботен проект2019-07-19 16:29:25
000012019011600222019-07-19 16:33:43документация за участие в процедуритеРаботен проект2019-07-19 16:33:52
000012019011600232019-07-19 16:36:56документация за участие в процедуритеРаботен проект2019-07-19 16:37:07
000012019011600242019-07-19 16:38:29документация за участие в процедуритеРаботен проект2019-07-19 16:38:39
000012019011600252019-07-19 16:40:15документация за участие в процедуритеРаботен проект2019-07-19 16:40:25