ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА ОБЩИНА КРИЧИМ

Възложител: Община Кричим
Име: „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор по време на СМР съгласно ЗУТ, разделена в три самостоятелно обособени позиции"
Описание: „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор по време на СМР съгласно ЗУТ, разделена в три самостоятелно обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор по време на СМР съгласно ЗУТ за обект "Реконструкция на сграда за образование (кухненски блок - столова), основен ремонт на основен училищен корпус - 28 класни стаи и благоустрояване на дворното пространство на СУ „П. Р. Славейков“, гр. Кричим, община Кричим”, Етап 1: „Основен ремонт на основен училищен корпус - 28 класни стаи и благоустрояване на част I-ва от дворното пространство на СУ „П. Р. Славейков“, гр. Кричим, община Кричим" финансиран с безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони“ Обособена позиция № 2 „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор по време на СМР съгласно ЗУТ за обект "Реконструкция на сграда за образование (кухненски блок - столова), основен ремонт на основен училищен корпус - 28 класни стаи и благоустрояване на дворното пространство на СУ „П. Р. Славейков“, гр. Кричим, община Кричим” етап 2 „Ремонт, оборудване и обзавеждане на комбинирана спортна площадка в ПИ 39921.502.403 по КК на гр.Кричим /двор на СУ „П. Р. Славейков“/, с административен адрес община Кричим, гр. Кричим, бул. „Тракия” № 24” финансиран с безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони“ Обособена позиция № 3 „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор по време на СМР съгласно ЗУТ за обект "Нова улица между ул. "Н. Вапцаров" и ул. "Братя Крушарови" гр. Кричим, финансиран със средства от бюджета на община Кричим“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 18468.87 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019012500012019-07-23 14:55:02решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2019-07-23 14:57:00
000012019012500022019-07-23 15:34:40решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2019-07-23 15:34:46
000012019012500032019-07-23 15:40:11документация за участие в процедуритеДокументация за участие в публично състезание2019-07-23 15:40:20
000012019012500042019-07-23 15:41:15документация за участие в процедуритеОбразци на документи2019-07-23 15:41:21
000012019012500052019-07-23 15:42:10документация за участие в процедуритеТехническа спецификация 2019-07-23 15:42:18
000012019012500062019-07-23 15:42:57документация за участие в процедуритеТехническа спецификация 2019-07-23 15:43:03
000012019012500072019-07-23 15:43:50документация за участие в процедуритеПроект на договор2019-07-23 15:43:56
000012019012500082019-08-26 13:11:08протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 на комисията2019-08-26 13:11:22
000012019012500092019-09-20 16:45:56договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за възлагане на обществена поръчка за услуга 2019-09-20 16:46:03
000012019012500102019-09-20 16:57:57договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхЦеново предложение на Изпълнителя2019-09-20 16:58:03
000012019012500112019-09-25 14:16:05ДРУГОСъобщение Съобщение цени2019-09-25 14:16:12
000012019012500122019-10-02 15:08:36протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 на комисията2019-10-02 15:08:50
000012019012500132019-10-02 15:12:29протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 3 на комисията2019-10-02 15:12:39
000012019012500142019-10-02 15:15:06протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад на комисията2019-10-02 15:15:16
000012019012500152019-10-02 15:22:32решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение по чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП за определяне на изпълнител2019-10-02 15:22:32
000012019012500162019-11-15 16:54:43договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за обособена позиция І2019-11-15 16:54:50
000012019012500172019-11-15 16:57:37договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхТехническа спецификация за обособена позиция І2019-11-15 16:57:44
000012019012500182019-11-15 16:59:38договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхТехническо предложение на Изпълнителя - обособена позиция І2019-11-15 16:59:45
000012019012500192019-11-15 17:02:55договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхЦеново предложение на Изпълнителя - обособена позиция І2019-11-15 17:03:02
000012019012500202019-11-15 17:04:30договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхГаранции за изпълнение на обособена позиция І2019-11-15 17:04:35
000012019012500212019-11-15 17:07:02договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДекларации по ЗОП2019-11-15 17:07:07
000012019012500222019-11-15 17:07:50договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДекларации по ЗМИП2019-11-15 17:07:57
000012019012500232019-11-15 17:09:15договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхВъпросници по ЗМИП2019-11-15 17:09:22
000012019012500262019-11-15 17:15:20договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДекларация по ЗИФОДРЮ2019-11-15 17:15:31
000012019012500262019-11-15 17:20:19договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДекларация по чл. 69 от ЗПКОНПИ2019-11-15 17:20:24