ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА ОБЩИНА КРИЧИМ

Възложител: Община Кричим
Име: „Периодични доставки на горива и консумативи на МПС за нуждите на Община Кричим, посредством карти за безналично разплащане и доставка на Газьол 0.001% S за отопление за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Кричим през 2020 година” разделена на две самостоятелно обособени позиции”
Описание: „Периодични доставки на горива и консумативи на МПС за нуждите на Община Кричим, посредством карти за безналично разплащане и доставка на Газьол 0.001% S за отопление за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Кричим през 2020 година” разделена на две самостоятелно обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: „Доставка на горива и консумативи на МПС за нуждите на Община Кричим, посредством карти за безналично разплащане”, Обособена позиция 2: „Периодична доставка на Газьол 0.001% S за отопление за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Кричим”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 69900.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012020013300012020-01-13 16:24:57обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява за обществена поръчка2020-01-13 17:02:26
000012020013300022020-01-13 16:27:17документация за участие в процедуритеИнформация за публикувана в профила на купувача обява2020-01-13 17:02:27
000012020013300032020-01-13 16:28:09документация за участие в процедуритеУказания за участие2020-01-13 17:02:28
000012020013300042020-01-13 16:29:11документация за участие в процедуритеПроект на договор2020-01-13 17:02:28
000012020013300052020-01-13 16:30:47документация за участие в процедуритеПроект на договор2020-01-13 17:02:28
000012020013300062020-01-13 16:32:36документация за участие в процедуритеОбразци на документи2020-01-13 17:02:29
000012020013300072020-01-24 14:06:55документация за участие в процедуритеЗаповед № РД-02-09-47 от 24.01.2020 г.2020-01-24 14:07:00
000012020013300082020-01-24 14:19:36документация за участие в процедуритеИнформация за удължаване срока за получаване на оферти2020-01-24 14:19:42
000012020013300092020-02-04 13:23:30протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол на комисията2020-02-04 13:23:46
000012020013300102020-03-13 10:33:01договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с изпълнителя за обособена позиция І2020-03-13 10:33:11
000012020013300112020-03-13 10:34:08договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхТехническо предложение на Изпълнителя за обособена позиция І2020-03-13 10:34:12
000012020013300122020-03-13 10:35:28договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхЦеново предложение на Изпълнителя за обособена позиция І2020-03-13 10:35:33
000012020013300132020-03-13 10:36:49договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхгаранция за изпълнение на договора - обособена позиция № 12020-03-13 10:36:54
000012020013300142020-03-13 10:38:01договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхсписък МПС2020-03-13 10:38:05
000012020013300152020-03-13 10:43:38договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхсписък търговски обекти2020-03-13 10:43:47
000012020013300162020-03-13 10:45:18договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСвидетелства за съдимост2020-03-13 10:45:26
000012020013300172020-03-13 10:48:20договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхИнформация за задължения по ДОПК от НАП2020-03-13 10:48:24
000012020013300182020-03-13 10:55:35договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхИнформация за задължения община2020-03-13 10:55:38
000012020013300192020-03-13 10:56:30договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхИнформация за задължения община2020-03-13 10:56:34
000012020013300202020-03-13 10:58:52договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхУдостоверение ИА Главна инспекция по труда2020-03-13 10:58:57
000012020013300212020-03-13 11:00:06договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхАктуално състояние2020-03-13 11:00:12
000012020013300222020-03-13 14:45:33договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСправка несъстоятелност2020-03-13 14:45:33
000012020013300232020-03-13 11:01:59договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСправка ликвидация2020-03-13 11:02:03
000012020013300242020-03-13 11:07:09договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДекларации по ЗОП2020-03-13 11:07:15
000012020013300252020-03-13 11:09:05договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДекларации по ЗМИП2020-03-13 11:09:20