ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА ОБЩИНА КРИЧИМ

Възложител: Община Кричим
Име: „Извършване на обществен превоз на пътници по линиите от Областната, Републиканската и Общинската транспортната схема от квотата на община Кричим“
Описание: „Извършване на обществен превоз на пътници по линиите от Областната, Републиканската и Общинската транспортната схема от квотата на община Кричим“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 21227.50 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012020013400012020-02-07 10:11:54обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява за обществена поръчка2020-02-07 10:38:01
000012020013400022020-02-07 10:13:11документация за участие в процедуритеИнформация за публикувана в профила на купувача обява2020-02-07 10:38:01
000012020013400032020-02-07 10:18:40документация за участие в процедуритеТехническа спецификация2020-02-07 10:38:01
000012020013400042020-02-07 10:20:29документация за участие в процедуритеПроект на договор2020-02-07 10:38:02
000012020013400052020-02-07 10:21:22документация за участие в процедуритеКритерии и методика за определяне на комплексната оценка2020-02-07 10:38:02
000012020013400062020-02-07 10:22:26документация за участие в процедуритеОбразци на документи2020-02-07 10:38:02
000012020013400072020-02-07 10:23:31документация за участие в процедуритемаршрутни разписания2020-02-07 10:38:03
000012020013400082020-02-07 10:24:38документация за участие в процедуритемаршрутни разписания2020-02-07 10:38:03
000012020013500092020-02-07 13:37:47ДРУГОИнформация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП Информация 2020-02-07 13:37:52
000012020013500102020-03-17 16:53:56протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол на комисията2020-03-17 16:54:09
000012020013500112020-04-23 16:48:06договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за възлагане на обществена поръчка за услуга2020-04-23 16:48:16
000012020013500122020-04-23 16:49:31договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхТехническа спецификация2020-04-23 16:49:37
000012020013500132020-04-23 16:53:49договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхмаршрутни разписания2020-04-23 16:54:03
000012020013500142020-04-23 17:04:59договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхТехническо предложение на Изпълнителя2020-04-23 17:05:05
000012020013500152020-04-23 17:09:31договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхЦеново предложение на Изпълнителя 2020-04-23 17:09:37
000012020013500162020-04-23 17:10:41договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхгаранция за изпълнение2020-04-23 17:10:46
000012020013500172020-04-23 17:13:22договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДекларации по ЗОП2020-04-23 17:13:28
000012020013500182020-04-23 17:14:27договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДекларация по ЗОП2020-04-23 17:14:31
000012020013500192020-04-23 17:15:54договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДекларации по ЗМИП2020-04-23 17:16:04
000012020013500202020-04-23 17:19:47договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхВъпросници по ЗМИП2020-04-23 17:19:53
000012020013500212020-04-23 17:22:23договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДекларация по ЗИФОДРЮПДРКЛТДС2020-04-23 17:22:27
000012020013500222020-04-23 17:24:12договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДекларации по ЗПКОНПИ2020-04-23 17:24:17
000012020013500232020-04-23 17:26:51договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСвидетелство за съдимост2020-04-23 17:26:56
000012020013500242020-04-23 17:29:07договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСвидетелства за съдимост2020-04-23 17:29:14
000012020013500252020-04-23 17:30:50договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхИнформация за наличието или липсата на задължения от НАП2020-04-23 17:30:54