ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА ОБЩИНА КРИЧИМ

Възложител: Община Кричим
Име: „Инженеринг - проектиране, СМР, доставка на оборудване и механизация и осъществяване на авторски надзор в изпълнение на проект: "Проектиране и изграждане на територията на община Кричим на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, генерирани от Община Кричим и община Перущица, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци"
Описание: „Инженеринг - проектиране, СМР, доставка на оборудване и механизация и осъществяване на авторски надзор в изпълнение на проект: "Проектиране и изграждане на територията на община Кричим на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, генерирани от Община Кричим и община Перущица, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци"“, като част от проектното предложение: „Проектиране и изграждане на територията на община Кричим на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, генерирани от Община Кричим и община Перущица, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 2052831.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012020013500012020-06-09 14:54:15решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2020-06-09 14:54:38
000012020013500022020-06-09 16:08:23решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2020-06-09 16:08:31
000012020013500032020-06-09 16:10:13документация за участие в процедуритеДокументация за участие в публично състезание2020-06-09 16:10:22
000012020013500042020-06-09 16:12:51документация за участие в процедуритеОбразци на документи2020-06-09 16:12:55
000012020013500052020-06-09 16:23:48документация за участие в процедуритеТехническа спецификация2020-06-09 16:23:58
000012020013500062020-06-09 16:26:02документация за участие в процедуритеПроект на договор2020-06-09 16:26:06
000012020013500072020-06-09 16:27:14документация за участие в процедуритеПрединвестиционно проучване2020-06-09 16:27:34
000012020013500082020-07-22 16:07:05протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 на комисията2020-07-22 16:07:14
000012020013500102020-09-28 13:53:43ДРУГОСъобщениеСъобщение цени2020-09-28 13:53:48
000012020013500102020-10-06 15:08:47протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 на комисията2020-10-06 15:08:53
000012020013500112020-10-06 15:09:41протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 3 на комисията2020-10-06 15:09:45
000012020013500122020-10-06 15:12:00протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад на комисията2020-10-06 15:12:06
000012020013500132020-10-06 15:15:09решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение по чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП за определяне на изпълнител2020-10-06 15:15:14
000012020013500142020-12-02 18:13:51договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за възлагане на обществена поръчка за строителство2020-12-02 18:14:02
000012020013500152020-12-02 18:15:10договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхТехническа спецификация2020-12-02 18:15:19
000012020013500162020-12-02 18:20:28договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхТехническо предложение на Изпълнителя2020-12-02 18:20:39
000012020013500172020-12-02 18:23:35договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхТехническо предложение - График 2020-12-02 18:23:42
000012020013500182020-12-02 18:26:47договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхТехническо предложение - Диаграми на ресурсите2020-12-02 18:26:56
000012020013500192020-12-02 18:28:13договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхЦеново предложение на Изпълнителя 2020-12-02 18:28:18
000012020013500202020-12-02 18:32:33договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхГаранция за изпълнение на договора2020-12-02 18:32:33
000012020013500212020-12-02 18:34:02договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСвидетелства за съдимост2020-12-02 18:34:06
000012020013500222020-12-02 18:35:22договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхИнформация за задължения по ДОПК от НАП2020-12-02 18:35:27
000012020013500232020-12-02 18:37:21договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхИнформация за задължения община2020-12-02 18:37:25
000012020013500242020-12-02 18:39:03договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхИнформация за задължения община2020-12-02 18:39:08
000012020013500252020-12-02 18:40:32договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхУдостоверения ИА Главна инспекция по труда2020-12-02 18:40:36