Община Велики Преслав

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
000012019014600303-2019-0010Извършване на доставки на оборудване и обзавеждане в рамките на проект BG05M9OP001-2.040-0090 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община В. Преслав“, финансиран по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, по две обособени позиции: ОП № 1 „Доставка и монтаж на оборудване“ и ОП № 2 „Доставка и монтаж на обзавежданеОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки отворена7100.0030230000BG3332019-07-12 12:32:002019-08-02 17:00:002019-07-12 12:34:497100.00
00001201901459090026Избор на изпълнител за обект: „Благоустрояване чрез ремонт на спортна площадка на ул. Захари Стоянов №2 в двора на закрито ОУ в с. Троица, общ. Велики ПреславПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваотворена8300.8345000000BG3332019-07-08 15:36:422019-07-18 17:00:002019-07-08 15:40:208300.83
00001201901449089470Избор на изпълнител за обект: „Направа на тротоарни настилки в двора на детска градина „Червена шапчица“ в с.Златар, общ. Велики ПреславПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваотворена11133.3345233161BG3332019-06-21 16:07:292019-07-01 17:00:002019-06-21 16:13:2511133.33
0000120190143Авторски надзор на обект Реконструкция и рехабилитация на улици в град Велики Преслав по проект: „Реконструкция и рехабилитация на улици в гр.Велики Преслав“, финансиран по договор №27/07/2/0/00507 от 14.03.2018г., сключен с ДФ „Земеделие“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020гПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипроцедура по чл. 191 и сл. от ЗОПотворена15861.0071300000BG3332019-06-18 14:19:022019-06-28 17:00:002019-06-18 14:23:1515861.00
000012019014200303-2019-0009Доставка на нов автомобил по проект BG05M9OP001-2.040-0090 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Велики ПреславОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки отворена30000.0039000000BG3332019-06-07 13:30:432019-06-27 17:00:002019-06-07 13:33:5330000.00
00001201901429088777Избор на строител по смисъла на чл. 163 от ЗУТ за изпълнение на строеж: „Основен ремонт на ул. „Иван Вазов“ с. Драгоево. Подробно описание на СМР са приложени в КС и инвестиционния проектПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваотворена80416.6745000000BG3332019-06-03 13:20:212019-06-13 17:00:002019-06-03 13:24:4080416.67
000012019014000303-2019-0008Обществената поръчка с обект „доставка” и предмет – „Доставка на стоки храни и/или хранителни продукти, до обектите за производство на готова продукция за консумация в община Велики Преслав, включително и за детски заведения, съобразно специфичните изисквания към тях, по две обособени позиции: Обособена позиция І с предмет „Доставка на стоки - храни и/или хранителни продукти от животински произход от: група "Мляко и млечни продукти", група "Месо и месни продукти, включително: консервирани", „Риба, рибни продукти” и „Яйца и яйчни продукти”. Обособена позиция ІІ с предмет Доставка на стоки - храни и/или хранителни продукти от неживотински произход, класифицирани като "Различни хранителни продукти", включително: група „Масла и мазнини”, група „Зърнени храни и храни на зърнена основа”, група „Захар, захарни и шоколадови изделия”, група”Зеленчуци – сурови, консервирани, замразени”, група „Плодове – пресни, консервирани, под формата на нектар и др.” се обявява за удовлетворяване нуждите на неделегираните бюджетни дейности в Община Велики Преслав, в които функционират съответно обекти за производство на готова кулинарна продукция / кухни / ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки отворена279000.0015110000, 15130000, 15131000, 15221000, 15220000, 15241000,03142BG3332019-04-24 11:16:112019-05-15 17:00:002019-04-24 11:21:23279000.00
000012019013900303-2019-0007Изпълнение на строително-монтажни работи в рамките на проект BG16RFOP001-5.002-0023 „Създаване на център за грижа за лица с умствена изостаналост в с. Имренчево, община Велики Преслав“, финансиран по оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020“.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство отворена433982.2745210000BG3332019-04-16 10:48:172019-05-07 17:00:002019-04-16 10:56:57433982.27
000012019013800303-2019-0006Изпълнение на СМР „Реконструкция и рехабилитация на ул "Отец Паисий” и ул "Йоан Екзарх" по проект “Реконструкция и рехабилитация на улици в град Велики Преслав“ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство отворена506513.1245233140 BG3332019-04-11 13:18:172019-05-02 17:00:002019-04-11 13:31:41506513.12
000012019013700303-2019-0005Доставка на оборудване и обзавеждане в рамките на проект BG16RFOP001-5.002-0023 "Създаване на Център за грижа за лица с умствена изостаналост в с. Имренчево, община Велики ПреславОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки отворена32718.8239000000BG3332019-04-09 16:05:382019-04-30 17:00:002019-04-09 16:08:2432718.82
000012019013600303-2019-0004Строителни и монтажни работи ( СМР ) за изпълнение на проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа в населени места на община Велики Преслав - с. Златар, с. Миланово, с. Драгоево, с. Кочово и с. Троица", по три обособени позиции: Обособена позиция № 1 с предмет: СМР „Реконструкция и рехабилитация на водопровод и улична настилка на два подобекта: 1) подобект ул. “Цар Калоян“, с. Троица и 2) подобект:ул. “Панайот Волов“, с. Кочово Обособена позиция № 2 с предмет: СМР „Реконструкция и рехабилитация на водопровод и улична настилка на : подобект 1) ул. „Никола Петков“ с. Златар; подобект 2) ул. „Охрид“ с. Златар и подобект 3) ул. “Бузлуджа“ с. Миланово Обособена позиция № 3 с предмет: СМР „Реконструкция и рехабилитация на водопровод и улична настилка на подобект ул. „Стефан Стойчев“ с. Драгоево ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство отворена1811923.0045332200; 45233252BG3332019-04-04 15:19:252019-04-25 17:00:002019-04-04 15:56:021811923.00
000012019013500303-2019-0003Доставка на нетна електрическа енергия ниско напрежение и избор на кординатор на балансираща група на община Велики ПреславОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки отворена279000.0009310000BG3332019-03-26 15:38:572019-04-16 17:00:002019-03-26 15:42:36279000.00
00001201901349086695Избор на „строител“ по см. на чл. 163 от ЗУТ за изпълнение на строителни и монтажни работи – текущо поддържане и ремонт на улични настилки в населени места на територията на община Велики Преслав ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваотворена250000.0045000000BG3332019-03-14 11:40:542019-03-25 17:00:002019-03-14 11:43:05250000.00
000012019012900303-2019-002Строителни и монтажни работи ( СМР ) за изпълнение на проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа в населени места на община Велики Преслав - с. Златар, с. Миланово, с. Драгоево, с. Кочово и с. Троица", по три обособени позиции: Обособена позиция № 1 с предмет: СМР „Реконструкция и рехабилитация на водопровод и улична настилка на два подобекта: 1) подобект ул. “Цар Калоян“, с. Троица и 2) подобект:ул. “Панайот Волов“, с. Кочово Обособена позиция № 2 с предмет: СМР „Реконструкция и рехабилитация на водопровод и улична настилка на : подобект 1) ул. „Никола Петков“ с. Златар; подобект 2) ул. „Охрид“ с. Златар и подобект 3) ул. “Бузлуджа“ с. Миланово Обособена позиция № 3 с предмет: СМР „Реконструкция и рехабилитация на водопровод и улична настилка на подобект ул. „Стефан Стойчев“ с. Драгоево ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство отворена1811923.4445332200;45233252BG3332019-01-30 15:11:272019-02-28 17:00:002019-01-30 15:44:091811923.44
000012019012800303-2019-0001Извършване на доставки на обзавеждане и оборудване във връзка със създаването на Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в гр. Велики Преслав в рамките на проект BG16RFOP001-5.001-0001 „Създаване на Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в гр. Велики Преслав”, финансиран по оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020“ по три обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка и монтаж на специализирано оборудване“, Обособена позиция № 2 „Доставка и монтаж на стандартно оборудване“ и Обособена позиция № 3 „Доставка и монтаж на обзавеждане“ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки отворена86789.0033196200, 39000000BG3332019-01-18 14:33:522019-02-08 17:00:002019-01-18 14:37:5186789.00
00001201801279084553Избор на изпълнител за услуга „Поддържане, ремонт и профилактика на системата за улично осветление на територията на община В. Преслав през 2019 гПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обяваотворена45833.3350000000BG3332018-12-28 11:46:392019-01-04 17:00:002018-12-28 11:50:5645833.33
00001201801269083389включват: демонтаж на част от покрива - керемиди, дъсчена обшивка, дървена покривна конструкция, доставка и монтаж на дървена покривна конструкция, дъсчена обшивка, мембрана, летви за двойна скара, улуци, водосточни тръби, обшивка от поцинкована ламарина на комини, улами и поли, външна топлоизолация 10 см, минерална мазилка, доставка и монтаж на водосточни тръби, казанчета и улуци, довършителни работи по части ЕЛ и ВИК, подробно описани в количествената сметка.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваотворена58333.3345400000BG3332018-11-22 11:50:572018-12-10 17:00:002018-11-22 11:53:2458333.33
00001201801259083234включва изпълнение на предвидените от екипа проектанти по зададените за изпълнение енергоспестяващи мерки и съпътстващи строително-монтажни работи , изразяващи се в: - топлоизолиране на външните стени - топлоизолиране на покрив - монтира се нова дограма на втория етаж - частичен ремонта на покрива - съпътстващи строително-монтажни работи ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваотворена50000.0045200000, 45421000BG3332018-11-19 15:18:162018-12-04 17:00:002018-11-19 15:21:0850000.00
00001201801239082749Избор на изпълнител/и за изработване на инвестиционни проекти по две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Проектиране на улици за основен ремонт: ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ и кръстовище на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ и ул. „Борис Спиров“ в гр. Велики Преслав /изкуствени неравности/“; Обособена позиция №2: „Проектиране корекция на речни корита в община Велики Преслав по два подобекта: 1. Проектиране корекция на речно корито с. Драгоево; 2. Проектиране корекция на р. Троишка – два участъка“ ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обяваотворена11169.1771320000BG3332018-11-05 13:47:222018-11-12 17:00:002018-11-05 13:50:2611169.17
00001201801239081671Избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на сценично и театрално оборудване и реквизит в рамките на проект: „Децата на Велики Преслав“, финансиран по договор № BG05M2OP001-3.001-0021-C02 с бенефициент ДГ „Снежанка“ включва доставка на: театрални костюми, театрални реквизити - перуки, шапки, крила, маски, носии и др.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обяваотворена42259.5118400000(FG24)BG3332018-10-09 10:25:242018-10-17 17:00:002018-10-09 10:33:3742259.51
000012018012100303-2018-0011Избор на изпълнител за извършване на Строителен надзор на обект „Реконструкция и рехабилитация на улици в град Велики Преслав“ в две обособени позиции“ Обособена позиция № 1 - Строителен надзор за обект: „Реконструкция и рехабилитация на ул „Любен Каравелов”, ул "Лозарска" и ул „Чергубиля Мостич“ Обособена позиция № 2 – Строителен надзор за обект: „Реконструкция и рехабилитация на ул "Отец Паисий” и ул "Йоан Екзарх ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги отворена31722.0071521000BG3332018-10-03 15:49:112018-10-24 17:00:002018-10-03 15:52:4631722.00
00001201801209081468Избор на изпълнител/и за строителство на обект: „Ремонти в детски градини в Община Велики Преслав по две обособени позиции: Обособена позиция 1: Енергоспестяващи мерки и ремонт на подпорна стена с височина 2 м. над нивото на прилежащия в основата терен в Детска градина „Снежанка-филиал“ в гр. Велики Преслав; Обособена позиция 2: Основен ремонт на покрив на Детска градина „Снежанка“, с. Троица, общ. Велики ПреславПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваотворена102000.0045200000;45421000BG3332018-10-03 15:28:412018-10-18 17:00:002018-10-03 15:32:42102000.00
000012018011900303-2018-0010„Избор на „консултант“ по см. на чл. 166 от Закон за устройство на теритирията( ЗУТ) за изпълнение на „строителен надзор по време на строителството“ по две обособени позиции: ОП № 1 с предмет „Избор на „консултант“ по см. на чл. 166 от ЗУТ за изпълнение на „строителен надзор по време на строителството“ на обекти/строежи в обхвата на строителство с предмет „Строителни и монтажни работи за рехабилитация и основен ремонт на елементи от съществуващата водопроводна мрежа на град Велики Преслав“ ОП № 2 с предмет „Избор на „консултант“ по см. на чл. 166 от ЗУТ за изпълнение на „строителен надзор по време на строителство“ на обекти/строежи по проект „Подмяна на водопроводи по улици в град Велики Преслав, съпътстваща изпълнението на проект: „Реконструкция и рехабилитация на улици в гр.В.Преслав“, финансиран по Договор №27/07/2/0/00507 от 14.03.2018г., сключен с ДФ„Земеделие“ по ПРСР 2014/2020г“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги отворена32893.0071520000BG3332018-09-26 15:28:312018-10-17 17:00:002018-09-26 15:34:1532893.00
00001201801189080815Избор на строител по смисъла на чл. 163 от ЗУТ за изпълнение на строеж/обект: „Основен ремонт по ул. „Цар Петър, включително и площада на „Братя Миладинови“ до ул. „Любен Каравелов“ /от ОК-25 до ОК-47“.Предметът на обществената поръчка включва изпълнение на строеж/обект ОР по ул. "Цар Петър" гр.Велики Преслав (смяна на водопроводи и водопроводни отклонения, асфалтиране), въз основа на изготвен инвестиционен проект във фаза Работен проект – неразделна част от настоящата спецификация и предвидени строителни и монтажни работи по: - Част Пътна; - Част Водопровод . ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваотворена135000.0045332200; 45233252BG3332018-09-14 13:58:152018-10-02 17:00:002018-09-14 14:01:16135000.00
00001201801179080771Избор на изпълнител за обект: „Енергоспестяващи мерки и ремонт на Детска градина „Червена шапчица“ в с. Златар; включва изпълнение енергоспестяващи мерки и съпътстващи строително-монтажни работи , изразяващи се в: - топлоизолиране на външните стени - топлоизолиране на покрив - монтира се нова дограма на втория етаж - частичен ремонта на покрива - съпътстващи строително-монтажни работи ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваотворена50000.0045200000; 45421000BG3332018-09-13 15:55:222018-09-28 17:00:002018-09-13 15:57:5050000.00