Община Велики Преслав

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
00001201500189033153„Упражняване на авторски надзор за обект „Рехабилитация, естетизиране и достъпност на селищната среда в Община Велики Преслав, област Шумен”във връзка с изпълнение на Договор за отпускане на финансова помощ № 27/322/00753 от 27.11.2012 г., сключен между ДФ „Земеделие” и община Велики Преслав и финансиран по „Програма за развитие на селските райони, за периода 2007-2013 г.”, мярка 322 ”Обновяване и развитие на населените места”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги възложена 71240000 2015-01-29 09:24:45 2015-01-29 09:41:077950.00
00001201500189034353Зимно поддържане на общинска (четвъртокласна ) мрежа на Община В. Преслав за зимен сезон 2014 - 2015 год., което включва снегопочистване, опесъчаване и други дейности, необходими за обезпечаване на проходимостта при зимни условияПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги възложена 90620000, 90630000, 14211000 2015-01-29 10:02:31 2015-01-29 13:17:1541666.00
00001201500189037314Поддържане, ремонт и профилактика на системата за улично осветление на територията на Община В. Преслав през 2015 година.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги възложена 50000000 2015-01-29 13:33:00 2015-01-29 13:35:1642000.00
00001201500209038498Доставка на биопродукти (ензими) за първично зареждане на биобасейните на Градска пречиствателна станция за отпадъчни води – Велики Преслав, област ШуменПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки отворена 24965000 2015-01-30 11:04:502015-02-11 16:30:002015-01-30 11:22:0438330.00
00001201500219039567„Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, обследване за енергийна ефективност, изготвяне на технически паспорт и работен проект за рехабилитация и саниране на многофамилна жилищна сграда, намираща се в гр.Велики Преслав, ул.“Борис Спиров“ №63, както и упражняване на авторски надзор по време на строителството“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги отворена 71250000; 71240000; 71350000 2015-03-10 10:25:102015-03-19 16:30:002015-03-10 10:28:2724000.00
00001201500239040259„Осигуряване на съоръжение - дробилка за оползотворяване на биоразградими битови отпадъци“ за нуждите на Община Велики Преслав. - 1 мобилна дробилна машина за раздробяване на сурова и суха дървесина, клони, листа, храсти, вършина, растителни отпадъци ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки отворена 16160000 2015-03-27 14:50:182015-04-08 16:30:002015-03-27 14:52:5233333.00
00001201500309043619„Изготвяне на работен проект за реконструкция на ж.п. прелез на км 423+230 в близост до с.Хан Крум,общ.Велики Преслав“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги отворена 71240000 2015-07-08 15:38:302015-07-21 16:30:002015-07-08 15:41:434000.00
00001201500319043623„Проектиране на улици в Община Велики Преслав по два подобекта: 1. „Проектиране на ул.”Панайот Волов” в с.Кочово, общ. Велики Преслав; 2. „Проектиране на ул.”Цар Калоян” в с.Троица, общ. Велики Преслав”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги отворена 7124000 2015-07-08 15:47:382015-07-21 16:30:002015-07-08 15:51:495000.00
00001201500329043663„Изграждане на система за видео наблюдение за охрана на общински обекти и територии в Община Велики Преслав" за обезпечаване на непрекъснато ( 24-часово) целогодишно ( 365 календарни дни) наблюдение на новоизградени общински обекти за превенция и ограничаване на престъпни посегателства върху новоизградената инфраструктура, улесняване действията на оперативно-разследващите органи и повишаване разкриваемостта на извършителите на престъпни посегателствав“ - ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки отворена 35125000 2015-07-09 11:50:432015-07-22 16:30:002015-07-09 11:53:168333.00
00001201500349043725„Осигуряване на работно облекло на работещите по трудов договор служители и работници по смисъла на Наредба за безплатното и униформено облекло и лични предпазни средства на правоимащи по Наредба № 3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място за нуждите на неделигираните бюджетни дейности в Община Велики Преслав, по шест обособени позиции ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки отворена 18300000, 18800000 2015-07-10 15:25:072015-07-23 16:30:002015-07-10 15:27:2839041.00
00001201500349044031Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, обследване за енергийна ефективност, изготвяне на технически паспорт на многофамилна жилищна сграда, намираща се в гр.Велики Преслав, ул.“Неофит Рилски“ № 18ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги отворена 71250000, 71621000 2015-07-21 14:50:202015-07-31 16:30:002015-07-21 14:54:0010000.00
00001201500359044207„Основен ремонт на общински сгради по два подобекта: 1. ОР покрив общинска сграда на ул. «Борис Спиров» № 58, гр. Велики Преслав; 2. ОР пристройка на общинска сграда на ул. «Родопи» № 3а, гр.Велики Преслав.» ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителство отворена 45200000 2015-07-24 16:51:122015-08-05 16:30:002015-07-24 16:53:5215833.00
00001201500379045700Изпълнението на настоящата обществена поръчка включва: Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ, и на технически паспорти на сградите; изготвяне на Технически паспорт на сградата; Обследвания за енергийна ефективност ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги отворена 71310000 2015-09-08 10:02:182015-09-17 16:30:002015-09-08 10:05:1420418.00
00001201500389045947Предвидени за изпълнение са следните видове строително-монтажни работи: разваляне тухлена зидария; демонтаж стоманени врати и прозорци разваляне фаянсова облицовка доставка и монтаж РVС дограма – бяла, петкамерна, вкл. обръщане около врати и прозорци; доставка и полаагане топлоизолация ХРS 80 мм. на лепило при ремонти; хидроизолация от два пласта /без посипка и с посипка/ 3.5 кг./м3 на газопламъчно залепване; облицовка стени с гипсокартон на лепило; боядисване с латекс двукратно при ремонти Доставка и полагане фаянсова облицовка по стени; Доставка и монтаж ламаринени водосточни тръби Доставка и монтаж ламаринени улуци и други, определени с подробна количествена сметкаПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителство отворена 45215222 2015-09-15 11:47:092015-09-29 16:30:002015-09-15 16:15:456666.67
00001201500419046677„Зимно поддържане на общинската (четвъртокласна) пътна мрежа на Община Велики Преслав за зимен сезон 2015-2016 г., което включва снегопочистване, опесъчаване и други дейности необходими за обезпечаване на проходимостта при зимни условия” ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги отворена 90620000; 90630000; 14211000 2015-10-12 16:52:232015-10-23 16:30:002015-10-12 16:54:4362500.00
00001201500449047470„Извършване на текущ ремонт на помещение за изграждане на Център за почасови интегрирани социални услуги в Община Велики Преслав", състояща се от 2 обособени позиции по проект "Създаване на Център за почасови интегрирани социални услуги в Община Велики Преслав", процедура № BG05M9OP001-2.002 - Независим живот, Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителство отворена 45310000; 45400000 2015-11-10 11:37:262015-11-20 16:00:002015-11-10 11:41:558436.00
00001201500459047910Проектиране и изработка на „Входни знаци на гр. Велики Преслав“ включително: Работен проект в обхват: -част-архитектурно-художествена, включваща и ситуационно решение -част конструктивна, КСС към проекта и обяснителна записка Изработване на входния знак след писмено съгласуване на първа фаза ( изготвен работен проект) и възлагане на изпълнението на СМР по одобрената към работния проект КСС ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителство отворена 71240000; 45212314 2015-11-20 16:06:232015-12-02 16:30:002015-11-20 16:08:2312500.00
00001201500489048949“Поддържане, ремонт и профилактика на системата за улично осветление на територията на община В. Преслав през 2016г.“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги отворена 50000000BG3332015-12-12 15:17:062015-12-23 16:30:002015-12-12 15:22:5235000.00
00001201600489049524„Проектиране на улици в Община Велики Преслав по две обособени позиции: ОП 1 с предмет «Изготвяне на работен проект за реконструкция и рехабилитация на уличните настилки на следните улици: а) в гр.Велики Преслав - ул. «Иван Момов», ул. «Любен Каравелов» - 2 участъка, ул. «Отец Паисий», ул. «Йоан Екзарх»,ул «Лозарска», ул. «Стоян Керчев», ул. «Чергубиля Мостич»; б) в с.Златар – ул.“Никола Петков“; в) в с.Миланово – ул.“Бузлуджа“; ОП 2 с предмет „Изготвяне на работен проект за водопровод на следните улици: а) в гр.Велики Преслав - ул. «Любен Каравелов» - 2 участъка, ул «Лозарска», ул. «Чергубиля Мостич»;б) в с.Златар – ул.“Никола Петков“; в) в с.Миланово – ул.“Бузлуджа“ ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги отворена 71240000 2016-01-12 11:36:062016-01-21 16:30:002016-01-13 15:15:5925000.00
00001201600509050233упражняване на строителен надзор, включително и координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с договорите за изпълнение на строителството“ на обект/ строеж „Строителни и монтажни работи за реализиране на инвестицията за обект „Рехабилитация и саниране на многофамилна жилищна сграда - ул. Борис Спиров № 63, гр. Велики Преслав“ ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги отворена 71521000BG3332016-02-09 12:11:032016-02-19 16:30:002016-02-09 12:15:3713275.00
00001201600509050247Изготвяне на работен проект за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда, намираща се на адрес ул.“Неофит Рилски“ № 18, гр. Велики Преслав и упражняване на авторски надзор по време на строителствотоПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги отворена 71240000BG3332016-02-09 16:14:242016-02-22 16:30:002016-02-09 16:17:0728984.40
00001201600529050525„Избор на изпълнител за осъществяване на непрекъснат инвеститорски контрол от името на възложителя и Сдружението на собствениците „Велики Преслав – Борис Спиров № 63“ по време на изпълнението на обект/ строеж „Строителни и монтажни работи за реализиране на инвестицията за обект „Рехабилитация и саниране на многофамилна жилищна сграда - ул. Борис Спиров № 63, гр. Велики Преслав“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги отворена 71530000BG3332016-02-18 14:24:482016-03-01 16:30:002016-02-18 14:27:576637.50
0000120160054„Доставка на нови специализирани съдове за разделно събиране на битови отпадъци тип „Бобър”1.1 куб.м. или еквивалентни на тях за нуждите на Община Велики Преслав”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обяваотворена37500.0044613800BG3332016-07-11 15:23:562016-07-18 16:30:002016-07-11 15:29:2137500.00
0000120160055„Доставка на транспортно средство, обезпечаващо функционирането на общинската система за управление на отпадъците”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обяваотворена45800.0034134200; 34115200BG3332016-07-11 15:44:312016-07-20 16:30:002016-07-11 15:48:2145800.00
0000120160056Избор на „консултант“ по см. на чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ за изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен проект „Работен проект за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда, намираща се на адрес ул. „Неофит Рилски“ №18, гр. Велики Преслав“ и упражняване на строителен надзор, включително и координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с договорите за изпълнение на строителството“ на обект/ строеж „Строителни и монтажни работи за реализиране на „Работен проект за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда, намираща се на адрес ул. „Неофит Рилски“ №18, гр. Велики Преслав"ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обяваотворена12759.0071500000; 71520000BG3332016-07-22 13:30:022016-08-01 17:00:002016-07-22 13:33:0412759.00