Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
АОП номер: 00303-2013-0001
№ на ел.преписка:
Описание: “Строително-монтажни работи за реализиране на инвестицията по: Обособена позиция № 1: „Изграждане на канализационна и водоснабдителна мрежи на гр. В. Преслав, община В. Преслав, област Шумен” и Обособена позиция № 2: „Доизграждане и реконструкция на главен канализационен колектор до ПСОВ на гр. В. Преслав, община В. Преслав, област Шумен”, във връзка с изпълнението на проект "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Велики Преслав” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по приоритетна ос 1 от ОП„Околна среда 2007-2013 г.”,
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Открита процедура
Обект на ОП: строителство
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015000800012015-01-27 14:05:16ДРУГОИнформация, изготвена съгл. чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОПИнформация2015-01-27 16:06:30
000012015000800022015-02-09 08:39:01ДРУГОИнформация, изготвена съгл. чл. 22б, ал. 2,, т. 14 от ЗОПИнформация2015-02-09 08:39:48
000012015000800032015-02-10 14:44:42ДРУГОИнформация, изготвена съгл. чл. 22б, ал. 2, т. 15 от ЗОПИнформация2015-02-10 14:45:07
000012015000800042015-07-30 08:49:38Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация, изготвена съгласно чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП - за Обособена позиция № 12015-07-30 08:49:45
000012015000800052015-07-30 10:02:20Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация, изготвена съгласно чл. 22б, ал. 2, т. 15 от ЗОП ( за Обособена позиция 1)2015-07-30 10:02:26