Средно училище "Черноризец Храбър"

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
000012020000501992-2020-0001Доставка на стока - Газьол за промишлени и комунални цели (за отопление), код съгласно Общия терминологичен речник (CVP) 09134000-7, която се търгува на стокова борса, за нуждите на Средно училище „Черноризец Храбър“ гр. Община Велики Преслав за отплителен сезон 2020/2021, но не по-късно от 31.05.2021 год. Количиство: 25 000 литра +/- 20%ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПряко договарянедоставки отворена37000.0009134000BG3332020-06-09 11:48:36 2020-06-10 15:43:3137000.00
000012019000401992-2019-0001Доставка на стока - Газьол за промишлени и комунални цели (за отопление), код съгласно Общия терминологичен речник (CVP) 09134000-7, която се търгува на стокова борса, за нуждите на Средно училище „Черноризец Храбър“ гр. Община Велики Преслав за отплителен сезон 2019/2020, но не по-късно от 31.05.2020 год. Количество 25000 л. +/-20%ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПряко договарянедоставки отворена50000.0009134000BG3332019-09-19 15:12:41 2019-09-19 15:56:0450000.00
00001201800049081952Предметът на обществената поръчка включва доставка на преносими компютри ( лаптоп ), персонални компютърни конфигурации ( компютър и монитор), принтери, мултимедии и дрПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обяваотворена35766.6730200000BG3332018-10-16 13:07:052018-10-24 16:00:002018-10-16 13:11:0235766.67
000012017000201992-2017-0001Доставка чрез покупка на стока течно гориво за отопление - Газьол за промишлени и комунални цели /ГПКЦ/. за нуждите на Средно училище „Черноризец Храбър“, гр. В. Преслав за два отоплителни сезона 2017/2018 и 2018/2019 год Количество 40000 л +/- 20%. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПряко договарянедоставки отворена80000.0009134000BG3332017-09-08 11:18:41 2017-09-08 11:22:3580000.00
0000120170001Доставка на IT оборудване, външни устройства и консумативи (тонер касети) в рамките на проект: „Учим и живеем заедно“, финансиран по договор № BG05M2OP001-3.002-0019-C02 с бенефициент СУ „Черноризец Храбър“Предметът на обществената поръчка включва Предметът на обществената поръчка включва доставка на преносими компютри ( лаптоп ), персонални компютърни конфигурации ( компютър и монитор), принтери, мултимедии и др. съгласно оборудването в Техническата спецификаПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обяваотворена35766.6730200000BG3332017-06-27 15:46:552017-07-06 16:00:002017-06-27 15:53:3435766.67