Средно училище "Черноризец Храбър"

Възложител: Средно училище "Черноризец Храбър"
Име: Доставка на IT оборудване, външни устройства и консумативи (тонер касети) в рамките на проект: „Учим и живеем заедно“, финансиран по договор № BG05M2OP001-3.002-0019-C02 с бенефициент СУ „Черноризец Храбър“
Описание: Доставка на IT оборудване, външни устройства и консумативи (тонер касети) в рамките на проект: „Учим и живеем заедно“, финансиран по договор № BG05M2OP001-3.002-0019-C02 с бенефициент СУ „Черноризец Храбър“Предметът на обществената поръчка включва Предметът на обществената поръчка включва доставка на преносими компютри ( лаптоп ), персонални компютърни конфигурации ( компютър и монитор), принтери, мултимедии и др. съгласно оборудването в Техническата специфика
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 35766.67 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017000100012017-06-27 15:53:02обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява изх. № 514/27.06.2017 г., Техническа специфинация, проект на договор, образци-приложения, 2017-06-27 15:53:35
000012017000100022017-06-29 12:22:59ДРУГОДопълнителни документиДопълнителни документи2017-06-29 12:23:11
000012017000100032017-07-03 12:58:12разяснения по чл. 189 от ЗОПРазяснения по питани вх. № 1705/30.06.20172017-07-03 12:58:17
000012017000100042017-07-18 12:24:51протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от заседание на комисия2017-07-18 12:25:10
000012017000100052017-07-18 12:45:53съобщение с мотиви за оттегляне на обявата по чл. 193 от ЗОПСъобщение по чл. 193 от ЗОП2017-07-18 12:46:04