Средно училище "Черноризец Храбър"

Възложител: Средно училище "Черноризец Храбър"
Име: Избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: Доставка на IT оборудване, външни устройства и консумативи (тонер касети) в рамките на проект: „Учим и живеем заедно“, финансиран по договор № BG05M2OP001-3.002-0019-C02 с бенефициент СУ „Черноризец Храбър“.
Описание: Предметът на обществената поръчка включва доставка на преносими компютри ( лаптоп ), персонални компютърни конфигурации ( компютър и монитор), принтери, мултимедии и др
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 35766.67 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018000400012018-10-16 13:10:33обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява № 15/ 16.10.2018 год. приложения: техн. спецификация, проект договор, разпределение по дейности, образци2018-10-16 13:11:02
000012018000400022018-11-05 10:57:12протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол комисия, назначена със Заповед № 69/ 25.10.2018 г.2018-11-05 10:57:26
000012018000400032018-11-27 14:08:00договор с приложения (процедури с ниска стойност)Договор № 17/ 20.11.2018 год. и приложения: Техническо и Ценово2018-11-27 14:08:12