Община Козлодуй

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
0000120210276906058616.00-6/12.01.2017„Изграждане на детска площадка в поземлен имот № 512.101 по КК и КР на град Козлодуй”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваприключена65033.0045236210BG3132017-01-12 11:10:392017-01-27 17:00:002017-01-12 11:23:390.00
000012017005800307-2017-000316.00-7/13.01.2017„Упражняване на строителен надзор и оценка на съответствието на инвестиционните проекти при реализацията на „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор във връзка с реализацията на проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в административни сгради на Общинска администрация, гр. Козлодуй”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги приключена24986.0071521000BG3132017-01-12 09:41:332017-02-03 17:00:002017-01-13 15:00:2810101.00
000012017005700307-2017-000216.00-3/03.01.2017„Изпълнение на инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор във връзка с реализацията на проект: „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Начално училище „Васил Левски”, гр. Козлодуй; столовата на Средно общообразователно училище „Христо Ботев”, гр. Козлодуй” и сградата на Обединен детски комплекс, гр. Козлодуй”. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство приключена635993.0045200000BG3132017-01-03 14:46:542017-02-02 17:00:002017-01-03 17:42:33604099.40
000012017005600307-2017-000116.00-1/03.01.2017„Упражняване на строителен надзор и оценка на съответствието на изпълняваните строително-монтажни работи и влаганите материали при реализацията на „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор във връзка с реализацията на проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на НУ "Васил Левски", гр. Козлодуй; столовата на СОУ "Христо Ботев", гр. Козлодуй и сградата на Обединен детски комплекс, гр. Козлодуй””, която се реализира в рамките на Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г. по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги приключена30299.0071521000BG3132017-01-03 08:23:302017-01-24 17:00:002017-01-03 14:10:170.00
000012021027626.00-606„Избор на изпълнител за осъществяване на авторски надзор по време на строителството на обект „Изграждане на детски парк в кв. 259, гр. Козлодуй””ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипроцедура по чл. 191 и сл. от ЗОПприключена5000.0071000000BG3132016-12-28 16:45:062017-01-10 17:00:002016-12-28 16:50:200.00
0000120210276906027916.00-181„Проектиране и израждане на система за видеонаблюдение на детски парк кв. 259 гр. Козлодуй”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обяваприключена13420.0032323500BG3132016-12-23 14:18:492016-12-30 17:00:002016-12-23 14:26:570.00
000012016005300307-2016-001516.00-180Упражняване на строителен надзор по време на СМР за изпълнение на проект „Изграждане на детски парк в кв. 259 гр. Козлодуй“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги приключена7240.0071520000BG3132016-12-21 11:16:512017-01-11 17:00:002016-12-21 15:45:486888.00
0000120200267906015816.00-179„Доставка на спортни екипи, театрални костюми и народни носии необходими по проект „Цветни и вълшебни светове за пълноценна образователна интеграция на децата от община Козлодуй””ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обяваприключена38652.0018300000BG3132016-12-20 15:11:252017-01-03 17:00:002016-12-20 15:23:160.00
000012016005100307-2016-001416.00-176„Доставка на горива за нуждите на Община Козлодуй по обособени позиции” Обособена позиция № 1 „Доставка на автомобилен бензин А95Н био, дизелово гориво Б6 и пропан-бутан марка Б за служебните автомобили на община Козлодуй” Обособена позиция № 2 „Доставка на компресиран газ - метан за отопление на социални центрове на територията на община Козлодуй”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки прекратена110061.0009100000BG3132016-12-12 16:35:532017-01-03 17:00:002016-12-13 11:33:150.00
0000120210276905958216.00-174„Доставка и монтаж на мебели за детски градини от община Козлодуй по проект: „Цветни и вълшебни светове за пълноценна образователна интеграция на децата от община Козлодуй””ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обяваприключена45106.0039100000BG3132016-12-07 09:08:132016-12-14 17:00:002016-12-07 09:15:4429944.80
000012016004900307-2016-001316.00-175„Доставка на моторни превозни средства и машини за нуждите на община Козлодуй по обособени позиции”, разделена на четири обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Доставка на специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване - нов”; Обособена позиция № 2 – „Доставка на многофункционален багер с челен товарач – нов”; Обособена позиция № 3 – „Доставка на вибрационен валяк и трамбовка - нови”; Обособена позиция № 4 – „Доставка на камион – самосвал 4-тонен - употребяван”.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки приключена522098.0034100000BG3132016-12-02 09:18:572017-01-13 17:00:002016-12-12 11:22:34204077.00
000012016004800307-2016-001216.00-172 „Изграждане на детски парк в кв. 259, гр. Козлодуй”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство приключена379177.1145236210BG3132016-11-25 15:25:222016-12-29 17:00:002016-12-01 17:09:11376733.75
000012016004700307-2016-001116.00-166„Строително-монтажни работи на обекти на община Козлодуй, по две обособени позиции” Обособена позиция № 1 „Изграждане на гробищен парк в с. Гложене” Обособена позиция № 2 „Ремонт на ОУ „Христо Ботев” с. Гложене”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство приключена43139.0045200000BG3132016-11-14 10:08:392016-12-15 17:00:002016-11-17 19:42:5637530.00
000012016004600307-2016-001016.00-161„Изготвяне на работен проект и осъществяване на авторски надзор за обект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващаулица „Хаджи Димитър”, съоръжения и принадлежности към тях на територията наград Козлодуй, област Враца”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги приключена46750.0071320000BG3132016-11-01 11:46:202016-11-22 17:00:002016-11-01 11:55:5443945.00
000012016004500307-2016-000916.00-157„Доставка на моторни превозни средства и машини за нуждите на община Козлодуй по обособени позиции”. Настоящата процедура е разделена на пет обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 – „Доставка на сметоизвозваща машина - нова”; Обособена позиция №2 – „Доставка на многофункционален багер с челен товарач – нов”; Обособена позиция №3 – „Доставка на мултифункционална машина за почистване на външни площи - нова”; Обособена позиция №4 – „Доставка на вибрационен валяк и трамбовка - нови”; Обособена позиция №5 – „Доставка на камион – самосвал 4-тонен - употребяван”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки прекратена630098.0034100000BG3132016-10-27 10:40:252016-12-05 17:00:002016-10-27 10:58:560.00
000012016004400307-2016-000816.00-148„Доставка на газьол за отопление за нуждите на община Козлодуй за периода - отоплителен сезон 2016 година - 2017 година” Доставката на конкретните количества газьол за отопление се извършва до 5 (пет) работни дни след предварителна писмена заявка от директорите на цитираните по-долу обекти на територията на община Козлодуй до Изпълнителя за желаните количества газьол. Заявените количества гориво се доставят от Изпълнителя периодично франко до съответното заведение, което е направило заявката, както следва: 1. ОУ „Васил Априлов” - с. Хърлец; 2. ОДЗ „Радост” - с. Гложене; 3. ОУ „Христо Ботев” - с. Гложене; 4. ОУ „Св.св. Кирил и Методий” - с. Бутан; 5. Дом за възрастни хора с умствена изостаналост - с. Бутан. За доставените количества се подписва приемо-предавателен протокол. Продавачът предоставя Декларация за съответствие на качеството на течните горива, фактура и заверен документ на официално обявена и действаща цена на доставчика/производителя на газьол за отопление към датата на всяка доставка.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки приключена107250.0009100000BG3132016-10-11 11:59:222016-11-01 17:00:002016-10-11 12:02:230.00
0000120210276905716316.00-144„Доставка на механизирани машини и инструменти с общо и специално предназначение за нуждите на община Козлодуй”. Настоящата обществената поръчка е разделена на четири обособени позиции. ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обяваприключена52185.0016311000, 42900000BG3132016-10-05 13:33:002016-10-12 17:00:002016-10-05 13:38:180.00
000012016005126.00-427/16.09.2016Във връзка с предстоящо кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова помощ на Община Козлодуй с проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения в село Хърлец, община Козлодуй, област Враца“ по подмярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия" от Мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 и на основание чл. 29, ал. 16 от Наредба № 12 от 25.07.2016г. за прилагане на подмярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия" от Мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", моля да представите индикативни оферти по отношение изграждането на водопроводна мрежа за следния подобект: „Изграждане на водопроводна мрежа - с.Хърлец; L=30 268 м и 671 бр. СВО”, съгласно приложена към настоящата покана Техническа спецификация – Количествена сметка. ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обяваприключена  BG3132016-09-16 16:23:222016-09-26 17:00:002016-09-17 08:33:340.00
000012016005126.00-426/15.09.2016Във връзка с предстоящо кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова помощ на Община Козлодуй с проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръжения и принадлежности към тях на територията на община Козлодуй, област Враца“ по подмярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия" от Мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 и на основание чл. 29, ал. 16 от Наредба No 12 от 25.07.2016г. за прилагане на подмярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия" от Мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", моля да представите индикативни оферти по отношение извършването на Строително-монтажни дейности за следните подобекти: 1. Реконструкция и рехабилитация на общински път VRC-1053, по плана на гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, свързващ републикански път II-11 с пристанище Козлодуй в участъка от км 1+406.18 /от 632/ до км 2+840.23 /от 1002/ и от км 4+589.00 /от 34 до км 6+912.52. 2. Реконструкция и рехабилитация на общински път VRC-3054, по плана на с. Хърлец, общ. Козлодуй, свързващ републикански път II-11 с крепостта Аугуста - обща дължина на трасето 1429.45 м. ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обяваприключена  BG3132016-09-15 15:53:382016-09-21 17:00:002016-09-15 15:56:030.00
0000120210276905582216.00-126Предмет на настоящата обществена поръчка е осигуряване на мобилни и фиксирани телефонни услуги и предоставяне на пакет от допълнителни услуги, съгласно техническо задание.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обяваприключена67200.0064210000BG3132016-08-26 09:36:022016-09-02 17:00:002016-08-26 09:38:250.00
0000120210276905511316.00-113„Изготвяне на работен проект за ремонт, външно саниране и подмяна дограма на читалище „Никола Йонков Вапцаров” с. Хърлец, община Козлодуй”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обяваприключена30000.0071240000BG3132016-08-08 15:52:122016-08-15 17:00:002016-08-08 15:59:550.00
0000120180134905501716.00-111/04.08.2016 „Изготвяне на работен проект за ремонт, външно саниране и подмяна дограма на читалище „Никола Йонков Вапцаров” с. Хърлец, община Козлодуй”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявапрекратена30000.0071240000BG3132016-08-04 15:32:112016-08-12 17:00:002016-08-04 15:39:200.00
000012016003600307-2016-000716.00-103/22.07.2016Предмет на обществената поръчка е „Доставка на готова храна, ежедневно приготвена, необходима за заведенията за социални услуги в Община Козлодуй”. Настоящата процедура е разделена на три обособени позиции. Офертите може да бъдат подавани за една или повече обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 – „Доставка на готова храна за Центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) – Център №1 и Център №3 в село Хърлец, Център №2 в село Гложене, община Козлодуй”; Обособена позиция №2 – „Доставка на готова храна за Дневен център за възрастни хора с увреждания в село Хърлец, община Козлодуй”; Обособена позиция №3 – „Доставка на готова храна за Дневен център за деца и младежи с увреждания в гр. Козлодуй, община Козлодуй” ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки възложена 55521200BG3132016-07-22 14:56:412016-08-12 17:00:002016-07-22 15:00:31105000.00
000012016003500307-2016-000616.00-101/19.07.2016„Предоставяне на консултантски услуги по подготовка, управление и отчитане на проект за „Благоустрояване на пространството източно от читалище „Христо Ботев“, гр. Козлодуй /реконструкция на парка на ул. „Христо Ботев“/, по обособени позиции във връзка с подготовката на община Козлодуй за кандидатстване по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.", Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги прекратена 79411000 BG3132016-07-21 11:34:172016-08-26 17:00:002016-07-21 11:39:4036000.00
000012016003400307-2016-000516.00-96/08.07.2016Консултантски услуги по подготовка, управление и отчитане на проект за реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръжения и принадлежности към тях на територията на об. КозлодуйОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена 79411000BG3132016-07-11 16:23:252016-08-15 17:00:002016-07-11 16:28:45120000.00