Община Козлодуй

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
000012016003300307-2016-000416.00-97/08.07.2016Консултантски услуги по подготовка, управление и отчитане на проект за ремонт, външно саниране и подмяна на дограма на читалище „Никола Йонков Вапцаров” с. Хърлец, община Козлодуй по об. позицииОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена 79411000BG3132016-07-11 16:09:122016-08-15 17:00:002016-07-11 16:13:3120000.00
0000120210276905360416.00-82/13.06.2016„Упражняване на строителен надзор в строителството на обект: „Изграждане на канализация по ул. „Георги Димитров” от РШ1 до РШ14 в гр. Козлодуй, без изграждане на шахта”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обяваприключена 71521000BG3132016-06-13 16:47:022016-06-20 17:00:002016-06-13 16:48:4012920.00
0000120210276905310616.00-65/1/27.04.2016„Изготвяне на работен проект за реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръжения и принадлежности към тях на територията на община Козлодуй, област Враца”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обяваприключена 71240000BG3132016-04-27 15:34:432016-05-05 17:00:002016-04-27 15:39:2970000.00
0000120210276905299116.00-55/14.04.2016Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на еднофамилни и многофамилни жилищни сгради в град Козлодуй, съгласно ЗЕЕ и при условията и по реда, определен от Наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 година и изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) от ЗУТ, и на технически паспорти на сградите. Настоящата обществена поръчка се отнася за следните 9 еднофамилни и многофамилни жилищни сгради в град Козлодуй: 1. Едноетажна масивна сграда на ул. „Княз Дондуков” № 12А; 2. Едноетажна масивна сграда на ул. „Безименна” № 2; 3. Едноетажна масивна сграда на ул. „Калина” № 20; 4. Едноетажна масивна сграда на ул. „Булаир” № 5; 5. Едноетажна масивна сграда на ул. „Хаджи Димитър” № 37; 6. Едноетажна жилищна сграда на ул. „Христо Ботев” № 92; 7. Едноетажна масивна сграда на ул. „Люле Бургас” № 34; 8. Едноетажна масивна сграда на ул. „Кирил и Методий” № 37; 9. Масивна сграда на 5 /пет/ етажа – Жилищен блок № 66 Б. Предметът на обществена поръчка включва обследване за енергийна ефективност и сертифициране на еднофамилни и многофамилни жилищни сгради в град Козлодуй, съгласно ЗЕЕ и при условията и по реда, определен от Наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 година за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради и предписване на енергоспестяващи мерки и изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) от ЗУТ, и на технически паспорти на сградите.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги приключена 71324000BG3132016-04-14 16:04:012016-04-25 17:00:002016-04-14 16:05:0916500.00
0000120210276905269716.00-54/13.04.2016Доставка на механизирани машини и инструменти с общо и специално предназначение за нуждите на община Козлодуй през 2016 година. Предмет на обществената поръчка е извършване на доставка на механизирани машини и инструменти с общо и специално предназначение за нуждите на община Козлодуй през 2016 година. Настоящата обществената поръчка е разделена на шест обособени позиции. Офертите могат да бъдат подавани за една или повече обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 - „Моторни коси, моторни триони, моторни коси с кош - тип джет, моторни пръскачки” Обособена позиция №2 - „Пробивна машина, пневматичен гайковерт, хидравлична преса за кербоване на маншони и обувки за ел. части” Обособена позиция №3 - „Специализирана самоходна моторна машина за пръскане на течни препарати, торачка с възможност за специализирана настройка на различни видове гранулиран тор, чертожна машина за професионално разчертаване на стадиони” Обособена позиция №4 - „Ръчни механизирани метли” Обособена позиция №5 - „Професионална шпинделна косачка” Обособена позиция №6 - „Струг - употребяван”. Отделните артикули, които следва да бъдат доставени, са подробно описани по обособени позиции в Техническата спецификация, неразделна част от Публичната покана за участие в обществената поръчка.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки приключена 16311000, 42900000BG3132016-04-13 15:51:302016-04-22 17:00:002016-04-13 15:52:4748852.00
000012016002800307-2016-000316.00-53/13.04.2016Изграждане на канализация по ул. „Георги Димитров" от РШ1 до РШ14 в гр. Козлодуй, без изграждане на шахта. С изпълнение на проекта се цели подобряване на канализационната инфраструктура на град Козлодуй, като бъде завършена канализацията по ул. „Георги Димитров“. Строително-монтажните работи се изпълняват в съответствие с технологичните изисквания за изграждане на канализации. Подробно описание на всички предвидени дейности се съдържа в приложените към документацията техническа спецификация, количествени сметки и проектна документация.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителство приключена 45231300BG3132016-04-13 15:28:412016-05-16 17:00:002016-04-13 15:31:17696000.00
000012016002700307-2016-000216.00-47/01.04.2016"Предоставяне на проектантски услуги за следните обекти: „Ремонт, обзавеждане и оборудване на ОДЗ „Радост“ с. Гложене, община Козлодуй”, „Ремонт, обзавеждане и оборудване на ЦДГ „Първи юни“в с. Бутан, община Козлодуй", „Ремонт, обзавеждане и оборудване на ОДЗ „Здравец“ в с. Хърлец, община Козлодуй". ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги прекратена 71000000 2016-04-01 17:29:232016-05-04 17:00:002016-04-01 17:31:4164000.00
000012016002600307-2016-000116.00-36/18.03.2016„Предоставяне на услуги за подготовка и управление на проект „Ремонт, обзавеждане и оборудване на ОДЗ „Радост“ в с. Гложене, ЦДГ „Първи юни“ в с. Бутан и ОДЗ „Здравец“ в с. Хърлец, община Козлодуй” и проект за реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с. Крива бара и с. Хърлец, община Козлодуй по Мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, Подмярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.”: със следните обособени позиции: Обособена позиция 1: “Изготвяне на Заявления за подпомагане и комплектоване на необходимите документи, за проект „Ремонт, обзавеждане и оборудване на ОДЗ „Радост“ в с. Гложене, ЦДГ „Първи юни“ в с. Бутан и ОДЗ „Здравец“ в с. Хърлец, община Козлодуй” и проект за реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с. Крива бара и с. Хърлец, община Козлодуй. Обособена позиция 2: “Предоставяне на Консултантски услуги по управление и отчитане на проект „Ремонт, обзавеждане и оборудване на ОДЗ „Радост“ в с. Гложене, ЦДГ „Първи юни“ в с. Бутан и ОДЗ „Здравец“ в с. Хърлец, община Козлодуй” и проект за реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с. Крива бара и с. Хърлец, община Козлодуй.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги прекратена 79400000,79140000BG3132016-03-18 15:41:052016-04-20 17:00:002016-03-18 15:44:00265000.00
0000120210276905106016.00-29/08.03.2016г.„Дезинсекция на комари и хлебарки, дератизация и дезакаризация - борба с кърлежите на обществено полезни тревни площи на територията на община Козлодуй през 2016 година” 1. Кратко описание. Осъществяване на съвкупност от дейности и мероприятия за профилактични дезинсекция, контрол и унищожаване на кърлежи и основно на комари и техните биологични и епидемиологични особености до максимално намаляване на тяхната численост, което да се извършва наземно и със самостоятелни обработки чрез доставените за това препарати. Конкретните мероприятия трябва да бъдат съобразени с местоположението и особеностите на община Козлодуй по поречието на река Дунав, с наличието на АЕЦ „Козлодуй”, като се спазва действуващата законодателна уредба в страната. Мероприятията за третиране на комарите, кърлежите и други и доставка на препарати е необходимо да бъдат безопасни за общественото здраве, промишлената и селскостопанска продукция и имущество (така наречения Пест Контрол), както и да бъдат системни, трайни и ефективни с доказан резултат. Използваните препарати да бъдат съпроводени с необходимите сертификати за качество от производителя, съответните разрешителни за пускането им на пазара, издадени от Министерството на здравеопазването и информационни листове за безопасност. 2. Забележка: 2.1. Офертите се подават в непрозрачен запечатан плик в Информационния център в сградата на ОбА-Козлодуй, гр. Козлодуй 3320, ул. „Христо Ботев“ №13, не по-късно от датата и часа посочени в публичната покана, със следният надпис: - в горния ляв ъгъл – името на участника, адрес за кореспонденция, телефон и/или факс и електронен адрес; - в долния десен ъгъл – името и адреса на Възложителя; - по средата – Оферта за участие в обществена поръчка за услуга с предмет: „Дезинсекция на комари и хлебарки, дератизация и дезакаризация - борба с кърлежите на обществено полезни тревни площи на територията на община Козлодуй през 2016 година”. 2.2. При сключване на договор класираният на първо място участник представя: документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП, освен когато законодателство на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя и декларaции за липса на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП, както и гаранция за изпълнение на договора (депозит или банкова гаранция) в размер на 3% (три процента) от стойността на договора без ДДС. 2.3. Съгласно чл.68, ал.3 от ЗОП отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Офертите ще бъдат отворени на 17.03.2016 година от 10:00 часа в Заседателната зала на Община Козлодуй. 2.4. Техническата спецификация, образци №№ 1 - 11 и проекта на договор - образец №12, неразделна част от настоящата Публична покана са публикувани на интернет страницата на общината - www.kozloduy.bg в раздел "Профил на купувача". ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги приключена 90670000BG3132016-03-08 11:54:002016-03-16 17:00:002016-03-08 11:54:5754166.00
00001202102769050663 16.00-27/22.02.2016г.Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по две обособени позиции, както следва: обособена позиция №1- "Блок 1 и 2, ж.к.1 в гр. Козлодуй" и на обособена позиция №2- "Блок 54, 55, 56, 57 и 58, ж.к.2 в гр. Козлодуй". Предмет на настоящата обществена поръчка е избирането на независим изпълнител, притежаващ професионална квалификация и практически опит в упражняването на строителен надзор по смисъла на ЗУТ, за изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствието, включително актуализация на технически паспорти и гарантиране законосъобразното изпълнение на строителните работи и разрешаване ползването на обектите от обхвата на обществената поръчка. Строителният надзор ще се осъществява спрямо строително-монтажните и ремонтни работи, които са основната част от изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Козлодуй. Настоящата обществена поръчка е разделена на две обособени позиции. Офертите може да бъдат подавани за една или повече обособени позиции, както следва: - Обособена позиция №1 - "Блок 1 и 2, ж.к.1 в гр. Козлодуй". Обектът е многофамилна жилищна сграда, състояща се от два долепени блока един до друг – Блок 1 и Блок 2. Сградата на блок 1 е свързано застроена със сградата на съседния блок 2 на дилатационна фуга между тях и надлъжно осево изместване около 5.10м. Блок 1 се състои от две секции, всяка на четири жилищни етажа и сутерен. Блок 2 се състои от три секции. Общия брой на входовете е пет. Въведени са в експлоатация през 1974г. като част от жилищен комплекс №1 на гр. Козлодуй. Обектът е изграден по индустриален способ на едропанелно жилищно строителство (ЕПЖС). На петте жилищни етажа са разположени общо седемдесет и пет апартамента. На етажите има по различен брой апартаменти, в зависимост от тяхната квадратура. В сутерена са разположени мазета към всеки един от апартаментите. Общи строителни характеристики на сградата: Застроена площ - 954,3 м2; Разгъната площ - 6825,0 м2; Отопляема площ - 5018 м2; Отопляем обем бруто - 13275 м3; Отопляем обем нето - 10620 м3. - Обособена позиция №2 - "Блок 54, 55, 56, 57 и 58, ж.к.2 в гр. Козлодуй". Обектът е многофамилна жилищна сграда, състояща се от пет секции, всяка на четири жилищни етажа и сутерен. Въведена е в експлоатация през 1981г. като част от жилищен комплекс №2 на гр. Козлодуй. Сградата е изградена по индустриален способ на едропанелно жилищно строителство (ЕПЖС). На четирите жилищни етажа са разположени общо дванадесет апартамента. На всеки етаж има по три апартамента, като съответно два двустайни и един тристаен. В сутерена са разположени мазета към всеки един от апартаментите. Сградата се състои от пет тела /всяко тяло представлява една типова жилищна секция - Блок 54 е долепен до блок 55 от запад. Блок 55 е долепен до блок 54 от изток и блок 56 от запад. Блок 56 е долепен до блок 55 от изток и до блок 57 от запад. Блок е долепен до блок 56 от изток и до блок 58 от запад. Блок 58 е долепен до блок 57 от изток. Общи строителни характеристики на сградата: Застроена площ - 1123 м2; Разгъната площ - 5615,0 м2; Отопляема площ - 4424 м2; Отопляем обем бруто - 12387 м3; Отопляем обем нето - 9910 м3.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги приключена 71521000BG3132016-02-22 16:40:072016-03-02 17:00:002016-02-22 16:40:5631097.00
0000120210276905054716.00-24/18.02.2016„Избор на изпълнител за изработване на работен проект за реконструкция на вътрешно отделение, физиотерапия и външен асансьор в МБАЛ „Св. Иван Рилски” - град Козлодуй” Изработване на инвестиционен проект във фаза работна за обект: „Реконструкция на вътрешно отделение, физиотерапия и външен асансьор в МБАЛ „Св. Иван Рилски” - град Козлодуй във връзка с кандидатстване по във връзка с кандидатстване по програма INTERREG V-A РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020 г. с проект „Координация и подпомагане модернизацията на общественото здравеопазване в областите Долж и Враца”, чрез ремонт и преустройство на помещения и закупуване на медицинско оборудване в МБАЛ „Св. Иван Рилски”, с адрес град Козлодуй 3320, обл. Враца, улица „Кирил и Методий” № 1. При изпълнение на поръчката Изпълнителя следва да спазва изискванията, описани в Техническата спецификация, неразделна част от Публичната покана.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги приключена 71000000BG3132016-02-18 16:32:482016-02-29 17:00:002016-02-18 16:34:3740000.00
0000120210276905031716.00-18/ 11.02.2016г.Ремонт на пътища, паркинги и площадки, включително общински пътища ІV-ти клас 10141 на територията на община Козлодуй. Изкърпване на разрушени участъци по пътищата, паркингите и площадките, включително на общински пътища ІV-ти клас 10141 на територията на община Козлодуй. Предвижда се фрезоване и изкърпване на асфалтобетонова настилка с плътен асфалтобетон с дебелина 4 см и с дебелина 6 см на кв.м., и всички свързани с това разходи включителнo обкантване на фугите с битум, направа на пътна основа от трошен камък, насип на баластра и уплътняване с бетонова настилка съгласно заявените участъци за ремонт. При изпълнение на поръчката Изпълнителя да спазва изискванията за материали и оборудване описани в Техническата спецификация, неразделна част от Публичната покана.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителство приключена 45233142BG3132016-02-11 11:30:332016-02-23 17:00:002016-02-11 11:31:58252650.00
0000120210276904935316.00-3/05.01.2016Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради общинска собственост в град Козлодуй, съгласно ЗЕЕ и при условията и по реда, определен от Наредба 16-1594 от 2013 година и изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ, и на технически паспорти на сгради общинска собственост. Настоящата обществена поръчка се отнася за следните 14 общински сгради в град Козлодуй: 1. ОУ „Васил Левски”; 2. Кухня на СОУ „Христо Ботев”; 3. Масивна сграда на пет етажа; 4. Хижа /сгради А и Б/; 5. Автогара град Козлодуй /приемен салон и административна сграда/; 6. Едноетажна жилищна сграда; 7. Масивна двуетажна сграда; 8. Едноетажна масивна сграда; 9. Бунгала към административната сграда на Община Козлодуй; 10. Сграда с хангар и гараж – гр. Козлодуй; 11. Едноетажна масивна сграда - детска млечна кухня; 12. Едноетажни масивни постройки с гараж; 13. Едноетажна масивна жилищна сграда; 14. Едноетажна масивна сграда – „Ботев парк”. Предметът на обществена поръчка включва обследване за енергийна ефективност и сертифициране на общински сгради в град Козлодуй, съгласно ЗЕЕ и при условията и по реда, определен от Наредба 16-1594 от 2013 година за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради и предписване на енергоспестяващи мерки и изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ, и на технически паспорти на сгради общинска собственост.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги приключена 71324000 2016-01-05 11:59:522016-01-14 17:00:002016-01-05 12:01:2965000.00
000012015002000307-2015-000916.00-137/09.12.2015г."Инженеринг - проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на град Козлодуй по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Блок 1 и 2, ж.к. 1 в гр. Козлодуй“ и Обособена позиция № 2 „Блок 54, 55, 56, 57 и 58, ж.к. 2 в гр. Козлодуй". В рамките на Националната програма се включват следните разходи, които изпълнителят ще направи за периода на изпълнение на поръчката: разходи за СМР; разходи, свързани със заснемания, технически и/или работни проекти; разходи за авторски надзор;разходи, свързани с осигуряването на необходимите разрешителни документи, изискващи се от националното законодателство, включително и свързаните с тях такси, дължими на съответните компетентни орган; разходи, свързани с въвеждането на обекта в експлоатация. Недопустими разходи по сградите: Всички разходи извън посочените като допустими, Всички разходи за дейности, които не са предписани в резултат на извършеното техническо и енергийно обследване, Разходи за ремонт в самостоятелните обекти извън тези по възстановяване на първоначалното състояние на обектите вследствие ремонта на общите части или подмяната на дограма. Допустими дейности за финансиране по сградите са: дейности по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт, в зависимост от повредите, настъпили по време на експлоатацията, на многофамилните жилищни сгради, които са предписани като задължителни за сградата в техническото обследване; изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност; обновяване на общите части на многофамилните жилищни сгради (ремонт на покрив, фасада, освежаване на стълбищна клетка и др.);Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект.По програмата ще се финансира икономически най-ефективният пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с който се постига клас на енергопотребление „С“ в съответствие с Наредба № 7 от 2004 година за енергийна ефективност на сгради, а не по-висок. Обществената поръчка е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като с нея се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.Изпълнението на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради ще допринесе за: по-високо ниво на енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради и намаляване на разходите за енергия;подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите;осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителство приключена 71315000, 71221000, 45000000BG3132015-12-09 14:06:052016-01-18 17:00:002015-12-09 15:00:462200003.00
000012015001900307-2015-000716.00-123/17.11.2015г.Доставка на Природен газ /метан/ - компресиран, с калоричност не по-ниска от 80003/-100 килокалории за кубически метър компресиран - 30 000нм (тридесет хиляди нормални кубични метри) +/-10% - за отопление за нуждите на организациите на бюджетна издръжка: "Център за настаняване от семеен тип" - село Хърлец, "Дневен центът за хора с физически увреждания" - село Хърлец, "Защитени жилища за възрастни хора с умствена изостаналост и психични разтройства” - село Гложене в Община Козлодуй през 2016 година.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки приключена   2015-11-18 10:50:01 2015-11-18 10:52:1633993.00
000012015001800307-2015-000816.00-122/17.11.2015г.Доставка на горива (Автомобилен бензин А95Н, Дизелово гориво и Пропан бутан) за зареждане на автомобилите собственост на Община Козлодуй през 2016 година, Поръчката е с периодично изпълнение - ориентировъчните количества са следните: Автомобилен бензин А95Н - 12 000 литра (дванадесет хиляди литра) +/- 10%; Дизелово гориво - 33 000 литра (тридесете и три хиляди литра) +/- 10% и Пропан бутан - 3 000 литра (три хиляди литра) +/- 10%.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки приключена   2015-11-18 10:36:35 2015-11-18 10:55:0478425.00
000012015001700307-2015-000616.00 - 62/20.07.2015Настоящата процедура включва доставка на: - различни видове месо с и без кокали, месни полуфабрикати, кайма, колбаси, риба и др. За детайлно запознаване виж Ценоразписа и Техническата спецификация, които са неразделна част от документацията за участие в настоящата процедура. С настоящата поръчка се цели доставка на месо и месни продукти франко до учебни, детски и социални заведения на територията на община Козлодуй, както следва: 1. ЦДГ „Слънчице”, град Козлодуй, ул. „Славейков” №2; 2. ОДЗ „Мир”, град Козлодуй, ж.к. 1; 3. ОДЗ „Радост”, град Козлодуй, ул. „В. Воденичарски” №5; 4. ОДЗ „Звънче”, град Козлодуй, ж.к. 3, кв.134, ул. „Девети май”; 5. Детска ясла, град Козлодуй, ул. „Хаджи Димитър” №19; 6. СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, град Козлодуй, ул. „Тодор Каблешков” №1; 7. СОУ „Христо Ботев”, град Козлодуй, ул. „Аспарух” №5; 8. НУ „Васил Левски”, град Козлодуй, ул. „Георги Димитров” №16; 9. ОДЗ „Здравец”, село Хърлец, ул. „Митко Палаузов” №2; 10. ОУ „Васил Априлов”, село Хърлец, ул. „Антим І” №2; 11. ОДЗ „Радост”, село Гложене, ул. „Маршал Бирюзов” №67; 12. ОУ „Христо Ботев”, село Гложене, ул. „Паисий” №1; 13. ЦДГ „Първи юни”, с.Бутан, ул. „Георги Димитров” №80; 14. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, село Бутан, ул. „Христо Ботев” №1; 15. Дом за възрастни хора с умствена изостаналост, село Бутан, ул. „Петър Костов” №99; 16. Домашен социален патронаж, село Бутан, ул. „Петър Костов” №99; 17. „Защитено жилище”, село Гложене, ул. „Йонко Милев” №9.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки приключена 15100000 2015-07-20 14:08:122015-09-10 17:00:002015-07-20 17:12:45290000.00
000012015001600307-2015-000516.00-59/13.07.2015Доставка на месо и месни продукти за нуждите на училища, детски и социални заведения на територията на община Козлодуй, както следва: 1. ЦДГ „Слънчице”, град Козлодуй, ул. „Славейков” №2; 2. ОДЗ „Мир”, град Козлодуй, ж.к. 1; 3. ОДЗ „Радост”, град Козлодуй, ул. „В. Воденичарски” №5; 4. ОДЗ „Звънче”, град Козлодуй, ж.к. 3, кв.134, ул. „Девети май”; 5. Детска ясла, град Козлодуй, ул. „Хаджи Димитър” №19; 6. СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, град Козлодуй, ул. „Тодор Каблешков” №1; 7. СОУ „Христо Ботев”, град Козлодуй, ул. „Аспарух” №5; 8. НУ „Васил Левски”, град Козлодуй, ул. „Георги Димитров” №16; 9. ОДЗ „Здравец”, село Хърлец, ул. „Митко Палаузов” №2; 10. ОУ „Васил Априлов”, село Хърлец, ул. „Антим І” №2; 11. ОДЗ „Радост”, село Гложене, ул. „Маршал Бирюзов” №67; 12. ОУ „Христо Ботев”, село Гложене, ул. „Паисий” №1; 13. ЦДГ „Първи юни”, село Бутан, ул. „Георги Димитров” №80; 14. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, село Бутан, ул. „Христо Ботев” №1; 15. Дом за възрастни хора с умствена изостаналост, село Бутан, ул. „Петър Костов” №99; 16. Домашен социален патронаж, село Бутан, ул. „Петър Костов” №99; 17. „Защитено жилище”, село Гложене, ул. „Йонко Милев” №9. Доставките ще се извършват по установен график, два пъти седмично, след подаване на заявка за необходимите количества продукти от упълномощени лица от посочените по-горе заведения.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки приключена 15100000 2015-07-14 08:27:24 2015-07-14 08:30:3475000.00
000012015001500307-2015-000416.00-49/18.06.2015Доставка на моторни превозни средства за нуждите на Община Козлодуй - употребявани. Доставката включва: - Водоноска – употребявана – 1 брой. - Товарен автомобил, самосвал – голям – употребяван – 1 брой. - Товарен автомобил, самосвал – малък – употребявани – 3 броя. - Микробус – 20+1 местен – употребяван – 1 брой.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки приключена 34100000 2015-06-18 16:24:302015-07-28 17:00:002015-06-18 17:12:30380233.00
0000120210276904279716.00 - 47/15.06.20157Народно читалище храм–паметник “Христо Ботев 1879” – гр. Козлодуй” е изградено на два етажа, където са разположени зрителна зала със сцена, библиотека, читалня, фоайе и други помещения. Народно читалище храм – паметник „Христо Ботев – 1879” е построено през 1879 година. Сградата е масивна, двуетажна, с площ 752 кв. м. Значителен период от време сградата е използвана единствено за библиотека, като останалите читалищни дейности са извършвани в изключително неприемливи условия и въпреки този факт служителите на читалището и самодейците успешно съхраняват и развиват българските обичаи и традиции. Зрителната зала представлява основната част от обема на сградата и е разделена на партер и балконска част, които не са ремонтирани от самото им построяване. През 2013 година обекта е ремонтиран по проект “Ремонт и реконструкция на Народно читалище храм – паметник “Христо Ботев 1879”, гр. Козлодуй”, източник на финансиране е “Програма за развитие на селските райони” 2007 - 2013 година. Изпълнени са следните ремонтни дейности: Направа окачен таван от гипсокартон на метална конструкция на тавана на киносалона и дъното на балкона; Настилка на подовете с гранитогрес и с негорим мокет; Обшивка стени с гипсокартон и пълнеж на шумоизолация; Настилка под на сцена с дюшеме; Смяна на алуминиевата дограма на фоайето с нова; Направа на нова ел. инсталация; Направа на пожароизвестителна уредба. След извършеният ремонт сцената и читалнята не са изцяло завършени. На сцената има поставено единствено дюшеме, но липсва необходимото оборудване, което да позволи въвеждането на залата в експлоатация и използване по предназначение. За целта са необходими сценична механизация, сценично облекло (завеси) и метална конструкция, носеща сценична механизация. В читалнята липсва под, стените са в лошо състояние, поради което се налага смяна на всички видове облицовки по стени и нова настилка на пода. Няма изграден санитарен възел Конкретният предмет на обществената поръчка е свързан със сценично оборудване на сцената с цел тя да бъде обособена като съвременно оборудвано помещение и довършителни дейности на читалнята на читалището в което населението би могло да разширява познанията си и да се приобщава към иновациите във всяка област на културата, науката и социалните дейности. Сценичното оборудване, въз основа на изготвения работен проект, касае изграждане на метална конструкция за окачване екран, завеси, осветление, чиги и т.н. Довършителните дейности на читалнята, въз основа на изготвения работен проект, касаят вътрешен ремонт, обособяване на тоалетна и предверие с умивалня, довършителни работи по част В и К и т.н, съгласно приложената количествена сметка, която се явява неразделна част от Публичната покана. При изпълнение на поръчката Изпълнителя да спазва изискванията за материали и оборудване описани в Техническата спецификация, неразделна част от Публичната покана.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителство приключена   2015-06-15 14:07:192015-06-24 17:00:002015-06-15 14:08:1989524.21
0000120210276904258916.00 - 46/08.06.2015Настоящата обществена поръчка е разделена на две обособени позиции. Офертите може да бъдат подавани за една или повече обособени позиции, както следва: - Обособена позиция №1 – „Блок 1 и 2, ж.к.1 в гр. Козлодуй”. - Обособена позиция №2 – „Блок 54, 55, 56, 57 и 58, ж.к. 2 в гр. Козлодуй”. Предметът на обществена поръчка включва обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради в град Козлодуй, съгласно ЗЕЕ и при условията и по реда, определен от Наредба 16-1594 от 2013 година за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради и предписване на енергоспестяващи мерки и изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ, и на технически паспорти на сградите по две обособени позиции.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги приключена 71324000 2015-06-08 15:09:532015-06-17 17:00:002015-06-08 15:13:0345362.00
000012015001200307-2013-0005„Избор на финансова институция за предоставяне дългосрочни кредитни услуги за финансиране на одобрени проекти на община Козлодуй по Оперативните програми на РБългария за периода 2007 – 2013 год. и за периода 2014 – 2020 год., "Програма за развитие на селските райони" за периода 2007 – 2013 год. и за периода 2014 – 2020 год., Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” за периода 2007 – 2013 год. и за периода 2014 – 2020 год., „Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България“ за периода 2007 – 2013 год. и за периода 2014 – 2020 год., както и за проекти финансирани по Наредбата за реда за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за размера на дължимите вноски във фонд “Радиоактивни отпадъци”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена 66113000 2015-04-08 16:44:482013-08-01 17:00:002015-04-08 16:50:46390000.00
0000120210276903959516.00-20/10.03.2015Изкърпване на разрушени участъци по пътищата, паркингите и площадките, включително на общински пътища ІV-ти клас 10141 на територията на община Козлодуй. Предвижда се изкърпване с плътен асфалтобетон с дебелина 4 см и с дебелина 6 см на кв.м., и всички свързани с това разходи включителнo обкантване на фугите с битом, ремонт на бетонова настилка и трошено каменна настилка, ремонт на настилка от бетонови плочи, съгласно приложената количествена сметка, която се явява неразделна част от Публичната покана. При изпълнение на поръчката Изпълнителя да спазва изискванията за материали и оборудване описани в Техническата спецификация, неразделна част от Публичната покана.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителство приключена 45233142 2015-03-10 13:57:382015-03-19 17:00:002015-03-10 13:58:43147666.00
000012015001000307-2015-000316.00-19/04.03.2015Доставка на моторни превозни средства за нуждите на Община Козлодуй - употребявани. Доставката включва: - Водоноска – употребявана. - Товарен автомобил, самосвал – голям – употребяван. - Товарен автомобил, самосвал – малък – употребявани. - Микробус – 20+1 местен – употребяван.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки прекратена 34100000 2015-03-04 14:53:342015-04-15 17:00:002015-03-04 14:54:55380233.00
0000120200267903892816.00-15/16.02.2015Предмет на обществена поръчка е извършване на доставка с предмет: „Доставка на контейнери тип „Бобър” – 1 100 литра и кошчета за отпадъци – 28 литра за нуждите на община Козлодуй през 2015 година”, описани в настоящата Публична покана и в Техническата спецификация, неразделна част от Публичната покана за участие в настоящата обществена поръчка. ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки приключена 44613800 2015-02-16 14:19:212015-02-25 17:00:002015-02-16 14:27:4125166.00