Община Козлодуй

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
000012016005126.00-426/15.09.2016Във връзка с предстоящо кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова помощ на Община Козлодуй с проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръжения и принадлежности към тях на територията на община Козлодуй, област Враца“ по подмярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия" от Мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 и на основание чл. 29, ал. 16 от Наредба No 12 от 25.07.2016г. за прилагане на подмярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия" от Мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", моля да представите индикативни оферти по отношение извършването на Строително-монтажни дейности за следните подобекти: 1. Реконструкция и рехабилитация на общински път VRC-1053, по плана на гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, свързващ републикански път II-11 с пристанище Козлодуй в участъка от км 1+406.18 /от 632/ до км 2+840.23 /от 1002/ и от км 4+589.00 /от 34 до км 6+912.52. 2. Реконструкция и рехабилитация на общински път VRC-3054, по плана на с. Хърлец, общ. Козлодуй, свързващ републикански път II-11 с крепостта Аугуста - обща дължина на трасето 1429.45 м. ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обяваприключена  BG3132016-09-15 15:53:382016-09-21 17:00:002016-09-15 15:56:030.00
000012016005126.00-427/16.09.2016Във връзка с предстоящо кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова помощ на Община Козлодуй с проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения в село Хърлец, община Козлодуй, област Враца“ по подмярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия" от Мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 и на основание чл. 29, ал. 16 от Наредба № 12 от 25.07.2016г. за прилагане на подмярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия" от Мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", моля да представите индикативни оферти по отношение изграждането на водопроводна мрежа за следния подобект: „Изграждане на водопроводна мрежа - с.Хърлец; L=30 268 м и 671 бр. СВО”, съгласно приложена към настоящата покана Техническа спецификация – Количествена сметка. ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обяваприключена  BG3132016-09-16 16:23:222016-09-26 17:00:002016-09-17 08:33:340.00
000012021027626.00-606„Избор на изпълнител за осъществяване на авторски надзор по време на строителството на обект „Изграждане на детски парк в кв. 259, гр. Козлодуй””ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипроцедура по чл. 191 и сл. от ЗОПприключена5000.0071000000BG3132016-12-28 16:45:062017-01-10 17:00:002016-12-28 16:50:200.00
000012017009926.00-284/26.05.2017г.„Упражняване на авторски надзор при строително монтажни работи във връзка с реализацията на „Изграждане на гробищен парк в с. Гложене””ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипроцедура по чл. 191 и сл. от ЗОПвъзложена2000.0071000000BG3132017-05-26 13:59:402017-06-02 17:00:002017-05-26 14:21:462000.00
000012021027726.00-314/16.06.2017г.„Упражняване на авторски надзор при строително монтажни работи във връзка с реализацията на обект „Реконструкция на вътрешно отделение, Физиотерапия и изграждане на външен асансьор в МБАЛ „Св. Иван Рилски” в гр. Козлодуй””ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипроцедура по чл. 191 и сл. от ЗОПприключена5863.0071000000BG3132017-06-15 15:58:572017-06-29 17:00:002017-06-16 09:07:244885.00
000012019022226.00-494/05.10.2017"Доставка на бетонни кошчета"ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкипроцедура по чл. 191 и сл. от ЗОПприключена9166.6744613700BG3132017-10-05 12:01:022017-10-13 17:00:002017-10-05 13:16:589166.50
000012020027326.00-313/21.06.2018г.„Упражняване на авторски надзор при извършване на СМР по проект: Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръжения и принадлежности към тях на територията на община Козлодуй, област Враца”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипроцедура по чл. 191 и сл. от ЗОПприключена52077.6471000000BG3132018-06-21 16:47:062018-06-29 17:00:002018-06-21 16:50:1952077.64
000012021027726.00-576/11.11.2019г."Снегопочистване на улици на територията на Община Козлодуй за сезон 2019/2020 година по обособени позиции"ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипроцедура по чл. 191 и сл. от ЗОПприключена38333.3390620000BG3132019-11-11 17:10:002019-11-15 17:00:002019-11-11 17:53:2821666.66
000012015001200307-2013-0005„Избор на финансова институция за предоставяне дългосрочни кредитни услуги за финансиране на одобрени проекти на община Козлодуй по Оперативните програми на РБългария за периода 2007 – 2013 год. и за периода 2014 – 2020 год., "Програма за развитие на селските райони" за периода 2007 – 2013 год. и за периода 2014 – 2020 год., Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” за периода 2007 – 2013 год. и за периода 2014 – 2020 год., „Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България“ за периода 2007 – 2013 год. и за периода 2014 – 2020 год., както и за проекти финансирани по Наредбата за реда за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за размера на дължимите вноски във фонд “Радиоактивни отпадъци”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена 66113000 2015-04-08 16:44:482013-08-01 17:00:002015-04-08 16:50:46390000.00
000012014000300307-2014-000816.00-102//07.11.2014Доставка на Природен газ /метан/ - компресиран, с калоричност не по-ниска от 8000+100 килокалории за кубич ески метъркомпресиран - 25 000 нм (двадесет и пет хиляди нормални кубични метри) +/- 10% - за отопление за нуждите на организациите на бюджетна издръжка: "Център за настаняване от семеен тип" - село Хърлец, "Дневен центът за хора с физически увреждания" - село Хърлец, "Защитени жилища за възрастни хора с умствена изостаналост и психични разтройства” - село Гложене в Община Козлодуй за периода от 01.01.2015 година и 31.12.2015 година.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки прекратена 24321111 2014-11-10 11:56:59 2014-11-10 12:34:3125000.00
000012014000400307-2014-000916.00-103//07.11.2014Доставка на горива (Автомобилен бензин А95Н, Дизелово гориво и Пропан бутан) за зареждане на автомобилите собственост на Община Козлодуй през 2015 година, Поръчката е с периодично изпълнение - ориентировъчните количества са следните: Автомобилен бензин А95Н 10 ppm E5 6% био с код съгласно Общия терминологичен речник (CPV) 09132100 - 11 000 литра (единадесет хиляди литра) +/- 10%; Дизелово гориво Б6 с код съгласно Общия терминологичен речник (CPV) 09134200 - 26 000 литра (двадесет и шест хиляди литра) +/- 10% и Пропан бутан марка Б - 2 500 литра (две хиляди и петстотин летра) +/- 10%.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки приключена 09132100, 09134200, 09122100 2014-11-10 12:39:23 2014-11-10 12:40:0178850.00
000012015000500307-2015-000116.00-7//26.01.2015Доставка на хранителни продукти за нуждите на училища, детски и социални заведения на територията на община Козлодуй, както следва: 1. ЦДГ „Слънчице”, град Козлодуй, ул. „Славейков” №2; 2. ОДЗ „Мир”, град Козлодуй, ж.к. 1; 3. ОДЗ „Радост”, град Козлодуй, ул. „В. Воденичарски” №5; 4. ОДЗ „Звънче”, град Козлодуй, ж.к. 3, кв.134, ул. „Девети май”; 5. Детска ясла, град Козлодуй, ул. „Хаджи Димитър” №19; 6. СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, град Козлодуй, ул. „Тодор Каблешков” №1; 7. СОУ „Христо Ботев”, град Козлодуй, ул. „Аспарух” №5; 8. НУ „Васил Левски”, град Козлодуй, ул. „Георги Димитров” №16; 9. ОДЗ „Здравец”, село Хърлец, ул. „Митко Палаузов” №2; 10. ОУ „Васил Априлов”, село Хърлец, ул. „Антим І” №2; 11. ОДЗ „Радост”, село Гложене, ул. „Маршал Бирюзов” №67; 12. ОУ „Христо Ботев”, село Гложене, ул. „Паисий” №1; 13. ЦДГ „Първи юни”, село Бутан, ул. „Георги Димитров” №80; 14. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, село Бутан, ул. „Христо Ботев” №1; 15. Дом за възрастни хора с умствена изостаналост, село Бутан, ул. „Петър Костов” №99; 16. Домашен социален патронаж, село Бутан, ул. „Петър Костов” №99; 17. „Защитено жилище”, село Гложене, ул. „Йонко Милев” №9. Доставките ще се извършват по установен график, два пъти седмично, след подаване на заявка за необходимите количества продукти от упълномощени лица от посочените по-горе заведения.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки приключена 15800000 2015-01-27 14:48:36 2015-01-27 14:50:18160000.00
000012015000600307-2015-000216.00-11/02.02.2015"Доставка на хранителни продукти за учебни и детски заведения, ясли, както и за заведения за социални услуги в община Козлодуй за периода 2015 – 2017 година" Настоящата процедура е разделена на шест обособени позиции. Офертите може да бъдат подавани за една или повече обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция №1 – “Пакетирани хранителни изделия” Доставката включва: - Доставка на различни видове пакетирани продукти - олио, оцет, захар, макаронени изделия, варива, брашна, маргарин, пастет, яйца, подправки, сол, вафли и др. За детайлно запознаване виж Ценоразписа за тази обособена позиция и Техническата спецификация. 2. Обособена позиция №2 – “Хляб и хлебни изделия” Доставката включва: - Доставка на хляб, козунаци и различни видове готови закуски. За детайлно запознаване виж Ценоразписа за тази обособена позиция и Техническата спецификация. 3. Обособена позиция №3 – “Мляко и млечни продукти” Доставката включва: - Доставка на прясно и кисело мляко, кашкавал, сирене, масло, извара и др. За детайлно запознаване виж Ценоразписа за тази обособена позиция и Техническата спецификация. 4. Обособена позиция №4 – “Месо и месни продукти” Доставката включва: - Доставка на различни видове месо с и без кокали, месни полуфабрикати, кайма, колбаси, риба и др. За детайлно запознаване виж Ценоразписа за тази обособена позиция и Техническата спецификация. 5. Обособена позиция №5 – “Зеленчукови и плодови консерви” Доставката включва: - Доставка на различни видове компоти, буркани със зелен боб, грах, кисели краставици, домати, паприкаш, зеле, чушки-капия, моркови, лютеница, гъби, нектари, натурални сокове – 100%, мед, конфитюр и др. За детайлно запознаване виж Ценоразписа за тази обособена позиция и Техническата спецификация. 6. Обособена позиция №6 – “Пресни плодове и зеленчуци” Доставката включва: - Доставка на лук, ябълки, краставици, домати, картофи, тиквички, зеле, чушки, моркови и различни южни плодове - банани, мандарини, портокали, лимони и др. За детайлно запознаване виж Ценоразписа за тази обособена позиция и Техническата спецификация. които са подробно описани в настоящата документация за участие, в частта: ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ, неразделна част от документацията за участие в настоящата процедура. С настоящата поръчка се цели доставка на хранителни продукти франко до учебни, детски и социални заведения на територията на община Козлодуй, както следва: 1. ЦДГ „Слънчице”, град Козлодуй, ул. „Славейков” №2; 2. ОДЗ „Мир”, град Козлодуй, ж.к. 1; 3. ОДЗ „Радост”, град Козлодуй, ул. „В. Воденичарски” №5; 4. ОДЗ „Звънче”, град Козлодуй, ж.к. 3, кв.134, ул. „Девети май”; 5. Детска ясла, град Козлодуй, ул. „Хаджи Димитър” №19; 6. СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, град Козлодуй, ул. „Тодор Каблешков” №1; 7. СОУ „Христо Ботев”, град Козлодуй, ул. „Аспарух” №5; 8. НУ „Васил Левски”, град Козлодуй, ул. „Георги Димитров” №16; 9. ОДЗ „Здравец”, село Хърлец, ул. „Митко Палаузов” №2; 10. ОУ „Васил Априлов”, село Хърлец, ул. „Антим І” №2; 11. ОДЗ „Радост”, село Гложене, ул. „Маршал Бирюзов” №67; 12. ОУ „Христо Ботев”, село Гложене, ул. „Паисий” №1; 13. ЦДГ „Първи юни”, с.Бутан, ул. „Георги Димитров” №80; 14. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, село Бутан, ул. „Христо Ботев” №1; 15. Дом за възрастни хора с умствена изостаналост, село Бутан, ул. „Петър Костов” №99; 16. Домашен социален патронаж, село Бутан, ул. „Петър Костов” №99; 17. „Защитено жилище”, село Гложене, ул. „Йонко Милев” №9.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки приключена 15800000 2015-02-03 09:37:192015-03-23 00:00:002015-02-03 09:53:05935992.60
000012015001000307-2015-000316.00-19/04.03.2015Доставка на моторни превозни средства за нуждите на Община Козлодуй - употребявани. Доставката включва: - Водоноска – употребявана. - Товарен автомобил, самосвал – голям – употребяван. - Товарен автомобил, самосвал – малък – употребявани. - Микробус – 20+1 местен – употребяван.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки прекратена 34100000 2015-03-04 14:53:342015-04-15 17:00:002015-03-04 14:54:55380233.00
000012015001500307-2015-000416.00-49/18.06.2015Доставка на моторни превозни средства за нуждите на Община Козлодуй - употребявани. Доставката включва: - Водоноска – употребявана – 1 брой. - Товарен автомобил, самосвал – голям – употребяван – 1 брой. - Товарен автомобил, самосвал – малък – употребявани – 3 броя. - Микробус – 20+1 местен – употребяван – 1 брой.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки приключена 34100000 2015-06-18 16:24:302015-07-28 17:00:002015-06-18 17:12:30380233.00
000012015001600307-2015-000516.00-59/13.07.2015Доставка на месо и месни продукти за нуждите на училища, детски и социални заведения на територията на община Козлодуй, както следва: 1. ЦДГ „Слънчице”, град Козлодуй, ул. „Славейков” №2; 2. ОДЗ „Мир”, град Козлодуй, ж.к. 1; 3. ОДЗ „Радост”, град Козлодуй, ул. „В. Воденичарски” №5; 4. ОДЗ „Звънче”, град Козлодуй, ж.к. 3, кв.134, ул. „Девети май”; 5. Детска ясла, град Козлодуй, ул. „Хаджи Димитър” №19; 6. СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, град Козлодуй, ул. „Тодор Каблешков” №1; 7. СОУ „Христо Ботев”, град Козлодуй, ул. „Аспарух” №5; 8. НУ „Васил Левски”, град Козлодуй, ул. „Георги Димитров” №16; 9. ОДЗ „Здравец”, село Хърлец, ул. „Митко Палаузов” №2; 10. ОУ „Васил Априлов”, село Хърлец, ул. „Антим І” №2; 11. ОДЗ „Радост”, село Гложене, ул. „Маршал Бирюзов” №67; 12. ОУ „Христо Ботев”, село Гложене, ул. „Паисий” №1; 13. ЦДГ „Първи юни”, село Бутан, ул. „Георги Димитров” №80; 14. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, село Бутан, ул. „Христо Ботев” №1; 15. Дом за възрастни хора с умствена изостаналост, село Бутан, ул. „Петър Костов” №99; 16. Домашен социален патронаж, село Бутан, ул. „Петър Костов” №99; 17. „Защитено жилище”, село Гложене, ул. „Йонко Милев” №9. Доставките ще се извършват по установен график, два пъти седмично, след подаване на заявка за необходимите количества продукти от упълномощени лица от посочените по-горе заведения.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки приключена 15100000 2015-07-14 08:27:24 2015-07-14 08:30:3475000.00
000012015001700307-2015-000616.00 - 62/20.07.2015Настоящата процедура включва доставка на: - различни видове месо с и без кокали, месни полуфабрикати, кайма, колбаси, риба и др. За детайлно запознаване виж Ценоразписа и Техническата спецификация, които са неразделна част от документацията за участие в настоящата процедура. С настоящата поръчка се цели доставка на месо и месни продукти франко до учебни, детски и социални заведения на територията на община Козлодуй, както следва: 1. ЦДГ „Слънчице”, град Козлодуй, ул. „Славейков” №2; 2. ОДЗ „Мир”, град Козлодуй, ж.к. 1; 3. ОДЗ „Радост”, град Козлодуй, ул. „В. Воденичарски” №5; 4. ОДЗ „Звънче”, град Козлодуй, ж.к. 3, кв.134, ул. „Девети май”; 5. Детска ясла, град Козлодуй, ул. „Хаджи Димитър” №19; 6. СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, град Козлодуй, ул. „Тодор Каблешков” №1; 7. СОУ „Христо Ботев”, град Козлодуй, ул. „Аспарух” №5; 8. НУ „Васил Левски”, град Козлодуй, ул. „Георги Димитров” №16; 9. ОДЗ „Здравец”, село Хърлец, ул. „Митко Палаузов” №2; 10. ОУ „Васил Априлов”, село Хърлец, ул. „Антим І” №2; 11. ОДЗ „Радост”, село Гложене, ул. „Маршал Бирюзов” №67; 12. ОУ „Христо Ботев”, село Гложене, ул. „Паисий” №1; 13. ЦДГ „Първи юни”, с.Бутан, ул. „Георги Димитров” №80; 14. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, село Бутан, ул. „Христо Ботев” №1; 15. Дом за възрастни хора с умствена изостаналост, село Бутан, ул. „Петър Костов” №99; 16. Домашен социален патронаж, село Бутан, ул. „Петър Костов” №99; 17. „Защитено жилище”, село Гложене, ул. „Йонко Милев” №9.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки приключена 15100000 2015-07-20 14:08:122015-09-10 17:00:002015-07-20 17:12:45290000.00
000012015001900307-2015-000716.00-123/17.11.2015г.Доставка на Природен газ /метан/ - компресиран, с калоричност не по-ниска от 80003/-100 килокалории за кубически метър компресиран - 30 000нм (тридесет хиляди нормални кубични метри) +/-10% - за отопление за нуждите на организациите на бюджетна издръжка: "Център за настаняване от семеен тип" - село Хърлец, "Дневен центът за хора с физически увреждания" - село Хърлец, "Защитени жилища за възрастни хора с умствена изостаналост и психични разтройства” - село Гложене в Община Козлодуй през 2016 година.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки приключена   2015-11-18 10:50:01 2015-11-18 10:52:1633993.00
000012015001800307-2015-000816.00-122/17.11.2015г.Доставка на горива (Автомобилен бензин А95Н, Дизелово гориво и Пропан бутан) за зареждане на автомобилите собственост на Община Козлодуй през 2016 година, Поръчката е с периодично изпълнение - ориентировъчните количества са следните: Автомобилен бензин А95Н - 12 000 литра (дванадесет хиляди литра) +/- 10%; Дизелово гориво - 33 000 литра (тридесете и три хиляди литра) +/- 10% и Пропан бутан - 3 000 литра (три хиляди литра) +/- 10%.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки приключена   2015-11-18 10:36:35 2015-11-18 10:55:0478425.00
000012015002000307-2015-000916.00-137/09.12.2015г."Инженеринг - проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на град Козлодуй по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Блок 1 и 2, ж.к. 1 в гр. Козлодуй“ и Обособена позиция № 2 „Блок 54, 55, 56, 57 и 58, ж.к. 2 в гр. Козлодуй". В рамките на Националната програма се включват следните разходи, които изпълнителят ще направи за периода на изпълнение на поръчката: разходи за СМР; разходи, свързани със заснемания, технически и/или работни проекти; разходи за авторски надзор;разходи, свързани с осигуряването на необходимите разрешителни документи, изискващи се от националното законодателство, включително и свързаните с тях такси, дължими на съответните компетентни орган; разходи, свързани с въвеждането на обекта в експлоатация. Недопустими разходи по сградите: Всички разходи извън посочените като допустими, Всички разходи за дейности, които не са предписани в резултат на извършеното техническо и енергийно обследване, Разходи за ремонт в самостоятелните обекти извън тези по възстановяване на първоначалното състояние на обектите вследствие ремонта на общите части или подмяната на дограма. Допустими дейности за финансиране по сградите са: дейности по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт, в зависимост от повредите, настъпили по време на експлоатацията, на многофамилните жилищни сгради, които са предписани като задължителни за сградата в техническото обследване; изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност; обновяване на общите части на многофамилните жилищни сгради (ремонт на покрив, фасада, освежаване на стълбищна клетка и др.);Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект.По програмата ще се финансира икономически най-ефективният пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с който се постига клас на енергопотребление „С“ в съответствие с Наредба № 7 от 2004 година за енергийна ефективност на сгради, а не по-висок. Обществената поръчка е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като с нея се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.Изпълнението на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради ще допринесе за: по-високо ниво на енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради и намаляване на разходите за енергия;подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите;осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителство приключена 71315000, 71221000, 45000000BG3132015-12-09 14:06:052016-01-18 17:00:002015-12-09 15:00:462200003.00
000012016002600307-2016-000116.00-36/18.03.2016„Предоставяне на услуги за подготовка и управление на проект „Ремонт, обзавеждане и оборудване на ОДЗ „Радост“ в с. Гложене, ЦДГ „Първи юни“ в с. Бутан и ОДЗ „Здравец“ в с. Хърлец, община Козлодуй” и проект за реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с. Крива бара и с. Хърлец, община Козлодуй по Мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, Подмярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.”: със следните обособени позиции: Обособена позиция 1: “Изготвяне на Заявления за подпомагане и комплектоване на необходимите документи, за проект „Ремонт, обзавеждане и оборудване на ОДЗ „Радост“ в с. Гложене, ЦДГ „Първи юни“ в с. Бутан и ОДЗ „Здравец“ в с. Хърлец, община Козлодуй” и проект за реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с. Крива бара и с. Хърлец, община Козлодуй. Обособена позиция 2: “Предоставяне на Консултантски услуги по управление и отчитане на проект „Ремонт, обзавеждане и оборудване на ОДЗ „Радост“ в с. Гложене, ЦДГ „Първи юни“ в с. Бутан и ОДЗ „Здравец“ в с. Хърлец, община Козлодуй” и проект за реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с. Крива бара и с. Хърлец, община Козлодуй.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги прекратена 79400000,79140000BG3132016-03-18 15:41:052016-04-20 17:00:002016-03-18 15:44:00265000.00
000012016002700307-2016-000216.00-47/01.04.2016"Предоставяне на проектантски услуги за следните обекти: „Ремонт, обзавеждане и оборудване на ОДЗ „Радост“ с. Гложене, община Козлодуй”, „Ремонт, обзавеждане и оборудване на ЦДГ „Първи юни“в с. Бутан, община Козлодуй", „Ремонт, обзавеждане и оборудване на ОДЗ „Здравец“ в с. Хърлец, община Козлодуй". ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги прекратена 71000000 2016-04-01 17:29:232016-05-04 17:00:002016-04-01 17:31:4164000.00
000012016002800307-2016-000316.00-53/13.04.2016Изграждане на канализация по ул. „Георги Димитров" от РШ1 до РШ14 в гр. Козлодуй, без изграждане на шахта. С изпълнение на проекта се цели подобряване на канализационната инфраструктура на град Козлодуй, като бъде завършена канализацията по ул. „Георги Димитров“. Строително-монтажните работи се изпълняват в съответствие с технологичните изисквания за изграждане на канализации. Подробно описание на всички предвидени дейности се съдържа в приложените към документацията техническа спецификация, количествени сметки и проектна документация.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителство приключена 45231300BG3132016-04-13 15:28:412016-05-16 17:00:002016-04-13 15:31:17696000.00
000012016003300307-2016-000416.00-97/08.07.2016Консултантски услуги по подготовка, управление и отчитане на проект за ремонт, външно саниране и подмяна на дограма на читалище „Никола Йонков Вапцаров” с. Хърлец, община Козлодуй по об. позицииОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена 79411000BG3132016-07-11 16:09:122016-08-15 17:00:002016-07-11 16:13:3120000.00
000012016003400307-2016-000516.00-96/08.07.2016Консултантски услуги по подготовка, управление и отчитане на проект за реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръжения и принадлежности към тях на територията на об. КозлодуйОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена 79411000BG3132016-07-11 16:23:252016-08-15 17:00:002016-07-11 16:28:45120000.00