Община Козлодуй

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
000012014000300307-2014-000816.00-102//07.11.2014Доставка на Природен газ /метан/ - компресиран, с калоричност не по-ниска от 8000+100 килокалории за кубич ески метъркомпресиран - 25 000 нм (двадесет и пет хиляди нормални кубични метри) +/- 10% - за отопление за нуждите на организациите на бюджетна издръжка: "Център за настаняване от семеен тип" - село Хърлец, "Дневен центът за хора с физически увреждания" - село Хърлец, "Защитени жилища за възрастни хора с умствена изостаналост и психични разтройства” - село Гложене в Община Козлодуй за периода от 01.01.2015 година и 31.12.2015 година.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки прекратена 24321111 2014-11-10 11:56:59 2014-11-10 12:34:3125000.00
000012014000400307-2014-000916.00-103//07.11.2014Доставка на горива (Автомобилен бензин А95Н, Дизелово гориво и Пропан бутан) за зареждане на автомобилите собственост на Община Козлодуй през 2015 година, Поръчката е с периодично изпълнение - ориентировъчните количества са следните: Автомобилен бензин А95Н 10 ppm E5 6% био с код съгласно Общия терминологичен речник (CPV) 09132100 - 11 000 литра (единадесет хиляди литра) +/- 10%; Дизелово гориво Б6 с код съгласно Общия терминологичен речник (CPV) 09134200 - 26 000 литра (двадесет и шест хиляди литра) +/- 10% и Пропан бутан марка Б - 2 500 литра (две хиляди и петстотин летра) +/- 10%.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки приключена 09132100, 09134200, 09122100 2014-11-10 12:39:23 2014-11-10 12:40:0178850.00
000012015000500307-2015-000116.00-7//26.01.2015Доставка на хранителни продукти за нуждите на училища, детски и социални заведения на територията на община Козлодуй, както следва: 1. ЦДГ „Слънчице”, град Козлодуй, ул. „Славейков” №2; 2. ОДЗ „Мир”, град Козлодуй, ж.к. 1; 3. ОДЗ „Радост”, град Козлодуй, ул. „В. Воденичарски” №5; 4. ОДЗ „Звънче”, град Козлодуй, ж.к. 3, кв.134, ул. „Девети май”; 5. Детска ясла, град Козлодуй, ул. „Хаджи Димитър” №19; 6. СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, град Козлодуй, ул. „Тодор Каблешков” №1; 7. СОУ „Христо Ботев”, град Козлодуй, ул. „Аспарух” №5; 8. НУ „Васил Левски”, град Козлодуй, ул. „Георги Димитров” №16; 9. ОДЗ „Здравец”, село Хърлец, ул. „Митко Палаузов” №2; 10. ОУ „Васил Априлов”, село Хърлец, ул. „Антим І” №2; 11. ОДЗ „Радост”, село Гложене, ул. „Маршал Бирюзов” №67; 12. ОУ „Христо Ботев”, село Гложене, ул. „Паисий” №1; 13. ЦДГ „Първи юни”, село Бутан, ул. „Георги Димитров” №80; 14. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, село Бутан, ул. „Христо Ботев” №1; 15. Дом за възрастни хора с умствена изостаналост, село Бутан, ул. „Петър Костов” №99; 16. Домашен социален патронаж, село Бутан, ул. „Петър Костов” №99; 17. „Защитено жилище”, село Гложене, ул. „Йонко Милев” №9. Доставките ще се извършват по установен график, два пъти седмично, след подаване на заявка за необходимите количества продукти от упълномощени лица от посочените по-горе заведения.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки приключена 15800000 2015-01-27 14:48:36 2015-01-27 14:50:18160000.00
000012015001600307-2015-000516.00-59/13.07.2015Доставка на месо и месни продукти за нуждите на училища, детски и социални заведения на територията на община Козлодуй, както следва: 1. ЦДГ „Слънчице”, град Козлодуй, ул. „Славейков” №2; 2. ОДЗ „Мир”, град Козлодуй, ж.к. 1; 3. ОДЗ „Радост”, град Козлодуй, ул. „В. Воденичарски” №5; 4. ОДЗ „Звънче”, град Козлодуй, ж.к. 3, кв.134, ул. „Девети май”; 5. Детска ясла, град Козлодуй, ул. „Хаджи Димитър” №19; 6. СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, град Козлодуй, ул. „Тодор Каблешков” №1; 7. СОУ „Христо Ботев”, град Козлодуй, ул. „Аспарух” №5; 8. НУ „Васил Левски”, град Козлодуй, ул. „Георги Димитров” №16; 9. ОДЗ „Здравец”, село Хърлец, ул. „Митко Палаузов” №2; 10. ОУ „Васил Априлов”, село Хърлец, ул. „Антим І” №2; 11. ОДЗ „Радост”, село Гложене, ул. „Маршал Бирюзов” №67; 12. ОУ „Христо Ботев”, село Гложене, ул. „Паисий” №1; 13. ЦДГ „Първи юни”, село Бутан, ул. „Георги Димитров” №80; 14. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, село Бутан, ул. „Христо Ботев” №1; 15. Дом за възрастни хора с умствена изостаналост, село Бутан, ул. „Петър Костов” №99; 16. Домашен социален патронаж, село Бутан, ул. „Петър Костов” №99; 17. „Защитено жилище”, село Гложене, ул. „Йонко Милев” №9. Доставките ще се извършват по установен график, два пъти седмично, след подаване на заявка за необходимите количества продукти от упълномощени лица от посочените по-горе заведения.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки приключена 15100000 2015-07-14 08:27:24 2015-07-14 08:30:3475000.00
000012015001800307-2015-000816.00-122/17.11.2015г.Доставка на горива (Автомобилен бензин А95Н, Дизелово гориво и Пропан бутан) за зареждане на автомобилите собственост на Община Козлодуй през 2016 година, Поръчката е с периодично изпълнение - ориентировъчните количества са следните: Автомобилен бензин А95Н - 12 000 литра (дванадесет хиляди литра) +/- 10%; Дизелово гориво - 33 000 литра (тридесете и три хиляди литра) +/- 10% и Пропан бутан - 3 000 литра (три хиляди литра) +/- 10%.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки приключена   2015-11-18 10:36:35 2015-11-18 10:55:0478425.00
000012015001900307-2015-000716.00-123/17.11.2015г.Доставка на Природен газ /метан/ - компресиран, с калоричност не по-ниска от 80003/-100 килокалории за кубически метър компресиран - 30 000нм (тридесет хиляди нормални кубични метри) +/-10% - за отопление за нуждите на организациите на бюджетна издръжка: "Център за настаняване от семеен тип" - село Хърлец, "Дневен центът за хора с физически увреждания" - село Хърлец, "Защитени жилища за възрастни хора с умствена изостаналост и психични разтройства” - село Гложене в Община Козлодуй през 2016 година.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки приключена   2015-11-18 10:50:01 2015-11-18 10:52:1633993.00
000012017006500307-2017-000916.00-23"Доставка на горива за зареждане на автомобилите собственост на Община Козлодуй през 2017 година и 2018 година" Доставка на горива (Автомобилен бензин А95Н, Дизелово гориво и Пропан бутан) за зареждане на автомобилите собственост на Община Козлодуй през 2017 година и 2018 година. Поръчката е с периодично изпълнение, за период от 24 (двадесет и четири) месеца и ориентировъчните количества са следните: Автомобилен бензин А95Н - 24 000 литра (двадесет и четири хиляди литра) +/- 10%; Дизелово гориво - 70 000 литра (седемдесет хиляди литра) +/- 10% и Пропан бутан - 6 000 литра (шест хиляди литра) +/- 10%.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки приключена 09132100, 09134200, 09122000BG3132017-02-15 17:03:35 2017-02-15 17:25:12167766.67
000012017007400307-2017-001616.00-37/21.03.2017г."Доставка на Гориво за отопление на община Козлодуй и второстепенните й разпоредители с бюджетни средства за периода - 2017 година - 2018 година". Обект на обществената поръчка е доставката, чрез покупка на Гориво за отопление за изгаряне в стационарни горивни инсталации с код по CPV (2007) 09135100-5, и с код по КН 27101943, 27101962, 27101964 , 27101968 и 27101947, за нуждите на община Козлодуй и второстепенните й разпоредители с бюджетни средства за периода - 2017 година - 2018 година. Поръчката е с периодично изпълнение, за период до 30.04.2018 година и ориентировъчните количества са следните: До 90 000 литра ±15%, като количеството е прогнозно и не задължава Възложителя да го закупи в пълен обем. Място на предаване (местонахождение/франкировка) на заявените количества горива франко обекти на Община Козлодуй както следва: 1. ОУ „Васил Априлов” - с. Хърлец; 2. ДГ „Радост” - с. Гложене;3. ОУ „Христо Ботев” - с. Гложене; 4. ОУ „Св.св. Кирил и Методий” - с. Бутан; 5. Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост - с. Бутан.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки приключена160420.0009135100-5BG3132017-03-21 11:18:04 2017-03-21 13:30:36134919.00
000012017009200307-2017-002216.00-75/02.06.2017 година"Доставка на Природен газ /метан/ - компресиран за отопление за нуждите на обекти на Община Козлодуй през 2017 година и 2018 година" включва доставка на Природен газ /метан/ - компресиран, с калоричност не по-ниска от 8000+/-100 килокалории за кубически метър компресиран - 26 000нм³ (двадесет и шест хиляди нормални кубични метри) +/-10% - за отопление за нуждите на организациите на бюджетна издръжка: Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания (ЦНСТПЛФУ) - село Хърлец, Община Козлодуй; Дневен център за пълнолетни лица с увреждания (ДЦПЛУ) - село Хърлец, Община Козлодуй; Защитени жилища за хора с умствена изостаналост и психични разстройства - село Гложене, Община Козлодуй в община Козлодуй през 2017 година и 2018 година.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки приключена29461.0009100000, 09123000BG3132017-06-02 09:33:13 2017-06-02 14:28:5528027.74
000012018014500307-2018-001316.00-91/21.06.2018г."Доставка на природен газ /метан/ - компресиран за отопление за нуждите на обекти на Община Козлодуй за период от две години"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки възложена50916.6609100000, 09123000BG3132018-06-21 09:31:07 2018-06-21 10:47:0150916.66
000012018014800307-2018-001416.00-92/22.06.2018г."Доставка на гориво за отопление за нуждите на община Козлодуй и второстепенните й разпоредители с бюджетни средства за период от две години"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки възложена218340.0009135100BG3132018-06-22 09:37:26 2018-06-22 11:01:16218340.00
000012018016200307-2018-002416.00-177/08.11.2018г.ДОСТАВКА НА МОРСКА СОЛ ЗА ПОСИПВАНЕ НА ПЪТИЩА (ПРОТИВ ЗАЛЕДЯВАНЕ) ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА КОЛЗОДУЙ ПО ВРЕМЕ НА ЗИМЕН СЕЗОН 2018-2019г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки приключена28500.0034927100BG3132018-11-08 10:11:58 2018-11-08 14:12:0325500.00
000012019016900307-2019-000216.00-5/08.01.2019г.„Доставка на течни горива – бензин А95Н, бензин А100Н, дизелово моторно гориво и газ пропан-бутан, за зареждане на автомобилите на Община Козлодуй чрез карти за безналично плащане” ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки приключена125654.0009134200, 09132100, 09122000BG3132019-01-08 15:20:45 2019-01-08 17:00:04125654.00
000012020024400307-2020-000516.00-17/29.01.2020г."Доставка на течни горива за зареждане на служебните автомобили на Община Козлодуй"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки възложена540436.6709134200, 09132100, 09122000BG3132020-01-29 11:01:14 2020-01-29 11:06:59540436.67
000012020024500307-2020-000616.00-19/31.01.2020г.„Упражняване на авторски надзор при извършване на СМР по проект: Реконструкция и рехабилитация на ул. Ломска – част от уличната мрежа в гр. Козлодуй, община Козлодуй, област Враца”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПряко договарянеуслуги възложена9625.2371248000BG3132020-01-31 11:35:42 2020-01-31 11:38:379625.23
000012020024600307-2020-000716.00-20/31.01.2020г.„Упражняване на авторски надзор при извършване на СМР по проект: „Благоустрояване на пространството източно от читалище „Христо Ботев”, гр. Козлодуй (реконструкция на парка на ул. „Христо Ботев”) и обновяване на парк в централната част на село Гложене, община Козлодуй” за обект: „Благоустрояване на пространството, разположено източно от Читалище „Христо Ботев” - УПИ I, кв. 182 в град Козлодуй””ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПряко договарянеуслуги възложена4000.0071248000BG3132020-01-31 14:16:28 2020-01-31 14:19:324000.00
000012020024900307-2020-000816.00-27/14.02.2020г.„Доставка на природен газ /метан/ - компресиран за отопление за нуждите на обекти на община Козлодуй, за период от две години”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки възложена47916.6709100000, 09123000BG3132020-02-14 11:07:11 2020-02-14 11:09:2947916.67
000012020025200307-2020-001216.00-38/05.03.2020г."Доставка на гориво за отопление за нуждите на Община Козлодуй и второстепенните й разпоредители с бюджетни средства за период от четири години"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки прекратена497000.0009135100BG3132020-03-05 11:33:32 2020-03-05 11:36:010.00
000012020025400307-2020-001316.00-52/19.03.2020г."Доставка на гориво за отопление за изгаряне в стационарни горивни инсталации за нуждите на Община Козлодуй и второстепенните й разпоредители с бюджетни средства за период от две години"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкадоставки възложена248500.0009135100BG3132020-03-19 16:31:56 2020-03-19 16:33:59188797.52
000012020026400307-2020-002216.00-88/18.05.2020г.Упражняване на авторски надзор при извършване на СМР по проект: Възстановяване елементите на уличното пространство на улици „Христо Ботев“ и „Радецки“, гр. Козлодуй – изграждане на тротоари, улично осветление и велоалея в участък от км 4+089 до км 2+340ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПряко договарянеуслуги прекратена6250.0071248000BG3132020-05-18 14:37:33 2020-05-18 15:24:490.00
000012015001200307-2013-0005„Избор на финансова институция за предоставяне дългосрочни кредитни услуги за финансиране на одобрени проекти на община Козлодуй по Оперативните програми на РБългария за периода 2007 – 2013 год. и за периода 2014 – 2020 год., "Програма за развитие на селските райони" за периода 2007 – 2013 год. и за периода 2014 – 2020 год., Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” за периода 2007 – 2013 год. и за периода 2014 – 2020 год., „Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България“ за периода 2007 – 2013 год. и за периода 2014 – 2020 год., както и за проекти финансирани по Наредбата за реда за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за размера на дължимите вноски във фонд “Радиоактивни отпадъци”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена 66113000 2015-04-08 16:44:482013-08-01 17:00:002015-04-08 16:50:46390000.00
0000120210276903871016.00-12/09.02.20159038710„Дезинсекция на комари и хлебарки, дератизация и дезакаризация - борба с кърлежите на обществено полезни тревни площи на територията на община Козлодуй през 2015 година” Осъществяване на съвкупност от дейности и мероприятия за профилактични дезинсекция, контрол и унищожаване на кърлежи и основно на комари и техните биологични и епидемиологични особености до максимално намаляване на тяхната численост, което да се извършва наземно, въздушно и със самостоятелни обработки чрез доставените за това препарати, както и дератизация и дезакаризация - борба с кърлежите на обществено полезни тревни площи на територията на община Козлодуй. Конкретните мероприятия трябва да бъдат съобразени с местоположението и особеностите на община Козлодуй по поречието на река Дунав, с наличието на АЕЦ „Козлодуй”, като се спазва действащата законодателна уредба в страната. Мероприятия за третиране на комарите, кърлежите и други и доставка на препарати е необходимо да бъдат безопасни за общественото здраве, промишлената и селскостопанска продукция и имущество (така наречения Пест Контрол), както и да бъдат системни, трайни и ефективни с доказан резултат. Използваните препарати да бъдат съпроводени с необходимите сертификати за качество от производителя и съответните разрешителни за пускането им на пазара издадени от Министерството на здравеопазването. ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги приключена 90670000 2015-02-09 15:27:512015-02-18 17:00:002015-02-09 15:28:4237500.00
0000120200267903892616.00-14/16.02.2015Предмет на обществена поръчка е извършване на доставка с предмет: „Доставка на моторни коси, моторни триони, косачки и пробивна машина за нуждите на община Козлодуй през 2015 година”, описани в настоящата Публична покана и в Техническата спецификация, неразделна част от Публичната покана за участие в настоящата обществена поръчка.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки приключена 16311000, 42900000 2015-02-16 14:13:092015-02-25 17:00:002015-02-16 14:14:2538516.00
0000120200267903892816.00-15/16.02.2015Предмет на обществена поръчка е извършване на доставка с предмет: „Доставка на контейнери тип „Бобър” – 1 100 литра и кошчета за отпадъци – 28 литра за нуждите на община Козлодуй през 2015 година”, описани в настоящата Публична покана и в Техническата спецификация, неразделна част от Публичната покана за участие в настоящата обществена поръчка. ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки приключена 44613800 2015-02-16 14:19:212015-02-25 17:00:002015-02-16 14:27:4125166.00
0000120210276903959516.00-20/10.03.2015Изкърпване на разрушени участъци по пътищата, паркингите и площадките, включително на общински пътища ІV-ти клас 10141 на територията на община Козлодуй. Предвижда се изкърпване с плътен асфалтобетон с дебелина 4 см и с дебелина 6 см на кв.м., и всички свързани с това разходи включителнo обкантване на фугите с битом, ремонт на бетонова настилка и трошено каменна настилка, ремонт на настилка от бетонови плочи, съгласно приложената количествена сметка, която се явява неразделна част от Публичната покана. При изпълнение на поръчката Изпълнителя да спазва изискванията за материали и оборудване описани в Техническата спецификация, неразделна част от Публичната покана.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителство приключена 45233142 2015-03-10 13:57:382015-03-19 17:00:002015-03-10 13:58:43147666.00