Община Козлодуй

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
000012014000300307-2014-000816.00-102//07.11.2014Доставка на Природен газ /метан/ - компресиран, с калоричност не по-ниска от 8000+100 килокалории за кубич ески метъркомпресиран - 25 000 нм (двадесет и пет хиляди нормални кубични метри) +/- 10% - за отопление за нуждите на организациите на бюджетна издръжка: "Център за настаняване от семеен тип" - село Хърлец, "Дневен центът за хора с физически увреждания" - село Хърлец, "Защитени жилища за възрастни хора с умствена изостаналост и психични разтройства” - село Гложене в Община Козлодуй за периода от 01.01.2015 година и 31.12.2015 година.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки прекратена 24321111 2014-11-10 11:56:59 2014-11-10 12:34:3125000.00
000012014000400307-2014-000916.00-103//07.11.2014Доставка на горива (Автомобилен бензин А95Н, Дизелово гориво и Пропан бутан) за зареждане на автомобилите собственост на Община Козлодуй през 2015 година, Поръчката е с периодично изпълнение - ориентировъчните количества са следните: Автомобилен бензин А95Н 10 ppm E5 6% био с код съгласно Общия терминологичен речник (CPV) 09132100 - 11 000 литра (единадесет хиляди литра) +/- 10%; Дизелово гориво Б6 с код съгласно Общия терминологичен речник (CPV) 09134200 - 26 000 литра (двадесет и шест хиляди литра) +/- 10% и Пропан бутан марка Б - 2 500 литра (две хиляди и петстотин летра) +/- 10%.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки приключена 09132100, 09134200, 09122100 2014-11-10 12:39:23 2014-11-10 12:40:0178850.00
000012015000500307-2015-000116.00-7//26.01.2015Доставка на хранителни продукти за нуждите на училища, детски и социални заведения на територията на община Козлодуй, както следва: 1. ЦДГ „Слънчице”, град Козлодуй, ул. „Славейков” №2; 2. ОДЗ „Мир”, град Козлодуй, ж.к. 1; 3. ОДЗ „Радост”, град Козлодуй, ул. „В. Воденичарски” №5; 4. ОДЗ „Звънче”, град Козлодуй, ж.к. 3, кв.134, ул. „Девети май”; 5. Детска ясла, град Козлодуй, ул. „Хаджи Димитър” №19; 6. СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, град Козлодуй, ул. „Тодор Каблешков” №1; 7. СОУ „Христо Ботев”, град Козлодуй, ул. „Аспарух” №5; 8. НУ „Васил Левски”, град Козлодуй, ул. „Георги Димитров” №16; 9. ОДЗ „Здравец”, село Хърлец, ул. „Митко Палаузов” №2; 10. ОУ „Васил Априлов”, село Хърлец, ул. „Антим І” №2; 11. ОДЗ „Радост”, село Гложене, ул. „Маршал Бирюзов” №67; 12. ОУ „Христо Ботев”, село Гложене, ул. „Паисий” №1; 13. ЦДГ „Първи юни”, село Бутан, ул. „Георги Димитров” №80; 14. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, село Бутан, ул. „Христо Ботев” №1; 15. Дом за възрастни хора с умствена изостаналост, село Бутан, ул. „Петър Костов” №99; 16. Домашен социален патронаж, село Бутан, ул. „Петър Костов” №99; 17. „Защитено жилище”, село Гложене, ул. „Йонко Милев” №9. Доставките ще се извършват по установен график, два пъти седмично, след подаване на заявка за необходимите количества продукти от упълномощени лица от посочените по-горе заведения.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки възложена 15800000 2015-01-27 14:48:36 2015-01-27 14:50:18160000.00
000012015001600307-2015-000516.00-59/13.07.2015Доставка на месо и месни продукти за нуждите на училища, детски и социални заведения на територията на община Козлодуй, както следва: 1. ЦДГ „Слънчице”, град Козлодуй, ул. „Славейков” №2; 2. ОДЗ „Мир”, град Козлодуй, ж.к. 1; 3. ОДЗ „Радост”, град Козлодуй, ул. „В. Воденичарски” №5; 4. ОДЗ „Звънче”, град Козлодуй, ж.к. 3, кв.134, ул. „Девети май”; 5. Детска ясла, град Козлодуй, ул. „Хаджи Димитър” №19; 6. СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, град Козлодуй, ул. „Тодор Каблешков” №1; 7. СОУ „Христо Ботев”, град Козлодуй, ул. „Аспарух” №5; 8. НУ „Васил Левски”, град Козлодуй, ул. „Георги Димитров” №16; 9. ОДЗ „Здравец”, село Хърлец, ул. „Митко Палаузов” №2; 10. ОУ „Васил Априлов”, село Хърлец, ул. „Антим І” №2; 11. ОДЗ „Радост”, село Гложене, ул. „Маршал Бирюзов” №67; 12. ОУ „Христо Ботев”, село Гложене, ул. „Паисий” №1; 13. ЦДГ „Първи юни”, село Бутан, ул. „Георги Димитров” №80; 14. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, село Бутан, ул. „Христо Ботев” №1; 15. Дом за възрастни хора с умствена изостаналост, село Бутан, ул. „Петър Костов” №99; 16. Домашен социален патронаж, село Бутан, ул. „Петър Костов” №99; 17. „Защитено жилище”, село Гложене, ул. „Йонко Милев” №9. Доставките ще се извършват по установен график, два пъти седмично, след подаване на заявка за необходимите количества продукти от упълномощени лица от посочените по-горе заведения.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки приключена 15100000 2015-07-14 08:27:24 2015-07-14 08:30:3475000.00
000012015001800307-2015-000816.00-122/17.11.2015г.Доставка на горива (Автомобилен бензин А95Н, Дизелово гориво и Пропан бутан) за зареждане на автомобилите собственост на Община Козлодуй през 2016 година, Поръчката е с периодично изпълнение - ориентировъчните количества са следните: Автомобилен бензин А95Н - 12 000 литра (дванадесет хиляди литра) +/- 10%; Дизелово гориво - 33 000 литра (тридесете и три хиляди литра) +/- 10% и Пропан бутан - 3 000 литра (три хиляди литра) +/- 10%.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки възложена   2015-11-18 10:36:35 2015-11-18 10:55:0478425.00
000012015001900307-2015-000716.00-123/17.11.2015г.Доставка на Природен газ /метан/ - компресиран, с калоричност не по-ниска от 80003/-100 килокалории за кубически метър компресиран - 30 000нм (тридесет хиляди нормални кубични метри) +/-10% - за отопление за нуждите на организациите на бюджетна издръжка: "Център за настаняване от семеен тип" - село Хърлец, "Дневен центът за хора с физически увреждания" - село Хърлец, "Защитени жилища за възрастни хора с умствена изостаналост и психични разтройства” - село Гложене в Община Козлодуй през 2016 година.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки приключена   2015-11-18 10:50:01 2015-11-18 10:52:1633993.00
000012017006500307-2017-000916.00-23"Доставка на горива за зареждане на автомобилите собственост на Община Козлодуй през 2017 година и 2018 година" Доставка на горива (Автомобилен бензин А95Н, Дизелово гориво и Пропан бутан) за зареждане на автомобилите собственост на Община Козлодуй през 2017 година и 2018 година. Поръчката е с периодично изпълнение, за период от 24 (двадесет и четири) месеца и ориентировъчните количества са следните: Автомобилен бензин А95Н - 24 000 литра (двадесет и четири хиляди литра) +/- 10%; Дизелово гориво - 70 000 литра (седемдесет хиляди литра) +/- 10% и Пропан бутан - 6 000 литра (шест хиляди литра) +/- 10%.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки приключена 09132100, 09134200, 09122000BG3132017-02-15 17:03:35 2017-02-15 17:25:12167766.67
000012017007400307-2017-001616.00-37/21.03.2017г."Доставка на Гориво за отопление на община Козлодуй и второстепенните й разпоредители с бюджетни средства за периода - 2017 година - 2018 година". Обект на обществената поръчка е доставката, чрез покупка на Гориво за отопление за изгаряне в стационарни горивни инсталации с код по CPV (2007) 09135100-5, и с код по КН 27101943, 27101962, 27101964 , 27101968 и 27101947, за нуждите на община Козлодуй и второстепенните й разпоредители с бюджетни средства за периода - 2017 година - 2018 година. Поръчката е с периодично изпълнение, за период до 30.04.2018 година и ориентировъчните количества са следните: До 90 000 литра ±15%, като количеството е прогнозно и не задължава Възложителя да го закупи в пълен обем. Място на предаване (местонахождение/франкировка) на заявените количества горива франко обекти на Община Козлодуй както следва: 1. ОУ „Васил Априлов” - с. Хърлец; 2. ДГ „Радост” - с. Гложене;3. ОУ „Христо Ботев” - с. Гложене; 4. ОУ „Св.св. Кирил и Методий” - с. Бутан; 5. Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост - с. Бутан.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки приключена160420.0009135100-5BG3132017-03-21 11:18:04 2017-03-21 13:30:36134919.00
000012017009200307-2017-002216.00-75/02.06.2017 година"Доставка на Природен газ /метан/ - компресиран за отопление за нуждите на обекти на Община Козлодуй през 2017 година и 2018 година" включва доставка на Природен газ /метан/ - компресиран, с калоричност не по-ниска от 8000+/-100 килокалории за кубически метър компресиран - 26 000нм³ (двадесет и шест хиляди нормални кубични метри) +/-10% - за отопление за нуждите на организациите на бюджетна издръжка: Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания (ЦНСТПЛФУ) - село Хърлец, Община Козлодуй; Дневен център за пълнолетни лица с увреждания (ДЦПЛУ) - село Хърлец, Община Козлодуй; Защитени жилища за хора с умствена изостаналост и психични разстройства - село Гложене, Община Козлодуй в община Козлодуй през 2017 година и 2018 година.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки приключена29461.0009100000, 09123000BG3132017-06-02 09:33:13 2017-06-02 14:28:5528027.74
000012018014500307-2018-001316.00-91/21.06.2018г."Доставка на природен газ /метан/ - компресиран за отопление за нуждите на обекти на Община Козлодуй за период от две години"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки възложена50916.6609100000, 09123000BG3132018-06-21 09:31:07 2018-06-21 10:47:0150916.66
000012018014800307-2018-001416.00-92/22.06.2018г."Доставка на гориво за отопление за нуждите на община Козлодуй и второстепенните й разпоредители с бюджетни средства за период от две години"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки възложена218340.0009135100BG3132018-06-22 09:37:26 2018-06-22 11:01:16218340.00
000012018016200307-2018-002416.00-177/08.11.2018г.ДОСТАВКА НА МОРСКА СОЛ ЗА ПОСИПВАНЕ НА ПЪТИЩА (ПРОТИВ ЗАЛЕДЯВАНЕ) ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА КОЛЗОДУЙ ПО ВРЕМЕ НА ЗИМЕН СЕЗОН 2018-2019г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки приключена28500.0034927100BG3132018-11-08 10:11:58 2018-11-08 14:12:0325500.00
000012019016900307-2019-000216.00-5/08.01.2019г.„Доставка на течни горива – бензин А95Н, бензин А100Н, дизелово моторно гориво и газ пропан-бутан, за зареждане на автомобилите на Община Козлодуй чрез карти за безналично плащане” ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки възложена125654.0009134200, 09132100, 09122000BG3132019-01-08 15:20:45 2019-01-08 17:00:04125654.00
000012015001200307-2013-0005„Избор на финансова институция за предоставяне дългосрочни кредитни услуги за финансиране на одобрени проекти на община Козлодуй по Оперативните програми на РБългария за периода 2007 – 2013 год. и за периода 2014 – 2020 год., "Програма за развитие на селските райони" за периода 2007 – 2013 год. и за периода 2014 – 2020 год., Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” за периода 2007 – 2013 год. и за периода 2014 – 2020 год., „Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България“ за периода 2007 – 2013 год. и за периода 2014 – 2020 год., както и за проекти финансирани по Наредбата за реда за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за размера на дължимите вноски във фонд “Радиоактивни отпадъци”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена 66113000 2015-04-08 16:44:482013-08-01 17:00:002015-04-08 16:50:46390000.00
0000120150012903871016.00-12/09.02.20159038710„Дезинсекция на комари и хлебарки, дератизация и дезакаризация - борба с кърлежите на обществено полезни тревни площи на територията на община Козлодуй през 2015 година” Осъществяване на съвкупност от дейности и мероприятия за профилактични дезинсекция, контрол и унищожаване на кърлежи и основно на комари и техните биологични и епидемиологични особености до максимално намаляване на тяхната численост, което да се извършва наземно, въздушно и със самостоятелни обработки чрез доставените за това препарати, както и дератизация и дезакаризация - борба с кърлежите на обществено полезни тревни площи на територията на община Козлодуй. Конкретните мероприятия трябва да бъдат съобразени с местоположението и особеностите на община Козлодуй по поречието на река Дунав, с наличието на АЕЦ „Козлодуй”, като се спазва действащата законодателна уредба в страната. Мероприятия за третиране на комарите, кърлежите и други и доставка на препарати е необходимо да бъдат безопасни за общественото здраве, промишлената и селскостопанска продукция и имущество (така наречения Пест Контрол), както и да бъдат системни, трайни и ефективни с доказан резултат. Използваните препарати да бъдат съпроводени с необходимите сертификати за качество от производителя и съответните разрешителни за пускането им на пазара издадени от Министерството на здравеопазването. ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги възложена 90670000 2015-02-09 15:27:512015-02-18 17:00:002015-02-09 15:28:4237500.00
0000120150012903892616.00-14/16.02.2015Предмет на обществена поръчка е извършване на доставка с предмет: „Доставка на моторни коси, моторни триони, косачки и пробивна машина за нуждите на община Козлодуй през 2015 година”, описани в настоящата Публична покана и в Техническата спецификация, неразделна част от Публичната покана за участие в настоящата обществена поръчка.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки възложена 16311000, 42900000 2015-02-16 14:13:092015-02-25 17:00:002015-02-16 14:14:2538516.00
0000120150021903892816.00-15/16.02.2015Предмет на обществена поръчка е извършване на доставка с предмет: „Доставка на контейнери тип „Бобър” – 1 100 литра и кошчета за отпадъци – 28 литра за нуждите на община Козлодуй през 2015 година”, описани в настоящата Публична покана и в Техническата спецификация, неразделна част от Публичната покана за участие в настоящата обществена поръчка. ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки възложена 44613800 2015-02-16 14:19:212015-02-25 17:00:002015-02-16 14:27:4125166.00
0000120150012903959516.00-20/10.03.2015Изкърпване на разрушени участъци по пътищата, паркингите и площадките, включително на общински пътища ІV-ти клас 10141 на територията на община Козлодуй. Предвижда се изкърпване с плътен асфалтобетон с дебелина 4 см и с дебелина 6 см на кв.м., и всички свързани с това разходи включителнo обкантване на фугите с битом, ремонт на бетонова настилка и трошено каменна настилка, ремонт на настилка от бетонови плочи, съгласно приложената количествена сметка, която се явява неразделна част от Публичната покана. При изпълнение на поръчката Изпълнителя да спазва изискванията за материали и оборудване описани в Техническата спецификация, неразделна част от Публичната покана.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителство възложена 45233142 2015-03-10 13:57:382015-03-19 17:00:002015-03-10 13:58:43147666.00
000012015000600307-2015-000216.00-11/02.02.2015"Доставка на хранителни продукти за учебни и детски заведения, ясли, както и за заведения за социални услуги в община Козлодуй за периода 2015 – 2017 година" Настоящата процедура е разделена на шест обособени позиции. Офертите може да бъдат подавани за една или повече обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция №1 – “Пакетирани хранителни изделия” Доставката включва: - Доставка на различни видове пакетирани продукти - олио, оцет, захар, макаронени изделия, варива, брашна, маргарин, пастет, яйца, подправки, сол, вафли и др. За детайлно запознаване виж Ценоразписа за тази обособена позиция и Техническата спецификация. 2. Обособена позиция №2 – “Хляб и хлебни изделия” Доставката включва: - Доставка на хляб, козунаци и различни видове готови закуски. За детайлно запознаване виж Ценоразписа за тази обособена позиция и Техническата спецификация. 3. Обособена позиция №3 – “Мляко и млечни продукти” Доставката включва: - Доставка на прясно и кисело мляко, кашкавал, сирене, масло, извара и др. За детайлно запознаване виж Ценоразписа за тази обособена позиция и Техническата спецификация. 4. Обособена позиция №4 – “Месо и месни продукти” Доставката включва: - Доставка на различни видове месо с и без кокали, месни полуфабрикати, кайма, колбаси, риба и др. За детайлно запознаване виж Ценоразписа за тази обособена позиция и Техническата спецификация. 5. Обособена позиция №5 – “Зеленчукови и плодови консерви” Доставката включва: - Доставка на различни видове компоти, буркани със зелен боб, грах, кисели краставици, домати, паприкаш, зеле, чушки-капия, моркови, лютеница, гъби, нектари, натурални сокове – 100%, мед, конфитюр и др. За детайлно запознаване виж Ценоразписа за тази обособена позиция и Техническата спецификация. 6. Обособена позиция №6 – “Пресни плодове и зеленчуци” Доставката включва: - Доставка на лук, ябълки, краставици, домати, картофи, тиквички, зеле, чушки, моркови и различни южни плодове - банани, мандарини, портокали, лимони и др. За детайлно запознаване виж Ценоразписа за тази обособена позиция и Техническата спецификация. които са подробно описани в настоящата документация за участие, в частта: ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ, неразделна част от документацията за участие в настоящата процедура. С настоящата поръчка се цели доставка на хранителни продукти франко до учебни, детски и социални заведения на територията на община Козлодуй, както следва: 1. ЦДГ „Слънчице”, град Козлодуй, ул. „Славейков” №2; 2. ОДЗ „Мир”, град Козлодуй, ж.к. 1; 3. ОДЗ „Радост”, град Козлодуй, ул. „В. Воденичарски” №5; 4. ОДЗ „Звънче”, град Козлодуй, ж.к. 3, кв.134, ул. „Девети май”; 5. Детска ясла, град Козлодуй, ул. „Хаджи Димитър” №19; 6. СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, град Козлодуй, ул. „Тодор Каблешков” №1; 7. СОУ „Христо Ботев”, град Козлодуй, ул. „Аспарух” №5; 8. НУ „Васил Левски”, град Козлодуй, ул. „Георги Димитров” №16; 9. ОДЗ „Здравец”, село Хърлец, ул. „Митко Палаузов” №2; 10. ОУ „Васил Априлов”, село Хърлец, ул. „Антим І” №2; 11. ОДЗ „Радост”, село Гложене, ул. „Маршал Бирюзов” №67; 12. ОУ „Христо Ботев”, село Гложене, ул. „Паисий” №1; 13. ЦДГ „Първи юни”, с.Бутан, ул. „Георги Димитров” №80; 14. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, село Бутан, ул. „Христо Ботев” №1; 15. Дом за възрастни хора с умствена изостаналост, село Бутан, ул. „Петър Костов” №99; 16. Домашен социален патронаж, село Бутан, ул. „Петър Костов” №99; 17. „Защитено жилище”, село Гложене, ул. „Йонко Милев” №9.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки възложена 15800000 2015-02-03 09:37:192015-03-23 00:00:002015-02-03 09:53:05935992.60
000012015001000307-2015-000316.00-19/04.03.2015Доставка на моторни превозни средства за нуждите на Община Козлодуй - употребявани. Доставката включва: - Водоноска – употребявана. - Товарен автомобил, самосвал – голям – употребяван. - Товарен автомобил, самосвал – малък – употребявани. - Микробус – 20+1 местен – употребяван.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки прекратена 34100000 2015-03-04 14:53:342015-04-15 17:00:002015-03-04 14:54:55380233.00
0000120150016904258916.00 - 46/08.06.2015Настоящата обществена поръчка е разделена на две обособени позиции. Офертите може да бъдат подавани за една или повече обособени позиции, както следва: - Обособена позиция №1 – „Блок 1 и 2, ж.к.1 в гр. Козлодуй”. - Обособена позиция №2 – „Блок 54, 55, 56, 57 и 58, ж.к. 2 в гр. Козлодуй”. Предметът на обществена поръчка включва обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради в град Козлодуй, съгласно ЗЕЕ и при условията и по реда, определен от Наредба 16-1594 от 2013 година за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради и предписване на енергоспестяващи мерки и изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ, и на технически паспорти на сградите по две обособени позиции.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги възложена 71324000 2015-06-08 15:09:532015-06-17 17:00:002015-06-08 15:13:0345362.00
0000120150016904279716.00 - 47/15.06.20157Народно читалище храм–паметник “Христо Ботев 1879” – гр. Козлодуй” е изградено на два етажа, където са разположени зрителна зала със сцена, библиотека, читалня, фоайе и други помещения. Народно читалище храм – паметник „Христо Ботев – 1879” е построено през 1879 година. Сградата е масивна, двуетажна, с площ 752 кв. м. Значителен период от време сградата е използвана единствено за библиотека, като останалите читалищни дейности са извършвани в изключително неприемливи условия и въпреки този факт служителите на читалището и самодейците успешно съхраняват и развиват българските обичаи и традиции. Зрителната зала представлява основната част от обема на сградата и е разделена на партер и балконска част, които не са ремонтирани от самото им построяване. През 2013 година обекта е ремонтиран по проект “Ремонт и реконструкция на Народно читалище храм – паметник “Христо Ботев 1879”, гр. Козлодуй”, източник на финансиране е “Програма за развитие на селските райони” 2007 - 2013 година. Изпълнени са следните ремонтни дейности: Направа окачен таван от гипсокартон на метална конструкция на тавана на киносалона и дъното на балкона; Настилка на подовете с гранитогрес и с негорим мокет; Обшивка стени с гипсокартон и пълнеж на шумоизолация; Настилка под на сцена с дюшеме; Смяна на алуминиевата дограма на фоайето с нова; Направа на нова ел. инсталация; Направа на пожароизвестителна уредба. След извършеният ремонт сцената и читалнята не са изцяло завършени. На сцената има поставено единствено дюшеме, но липсва необходимото оборудване, което да позволи въвеждането на залата в експлоатация и използване по предназначение. За целта са необходими сценична механизация, сценично облекло (завеси) и метална конструкция, носеща сценична механизация. В читалнята липсва под, стените са в лошо състояние, поради което се налага смяна на всички видове облицовки по стени и нова настилка на пода. Няма изграден санитарен възел Конкретният предмет на обществената поръчка е свързан със сценично оборудване на сцената с цел тя да бъде обособена като съвременно оборудвано помещение и довършителни дейности на читалнята на читалището в което населението би могло да разширява познанията си и да се приобщава към иновациите във всяка област на културата, науката и социалните дейности. Сценичното оборудване, въз основа на изготвения работен проект, касае изграждане на метална конструкция за окачване екран, завеси, осветление, чиги и т.н. Довършителните дейности на читалнята, въз основа на изготвения работен проект, касаят вътрешен ремонт, обособяване на тоалетна и предверие с умивалня, довършителни работи по част В и К и т.н, съгласно приложената количествена сметка, която се явява неразделна част от Публичната покана. При изпълнение на поръчката Изпълнителя да спазва изискванията за материали и оборудване описани в Техническата спецификация, неразделна част от Публичната покана.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителство възложена   2015-06-15 14:07:192015-06-24 17:00:002015-06-15 14:08:1989524.21
000012015001500307-2015-000416.00-49/18.06.2015Доставка на моторни превозни средства за нуждите на Община Козлодуй - употребявани. Доставката включва: - Водоноска – употребявана – 1 брой. - Товарен автомобил, самосвал – голям – употребяван – 1 брой. - Товарен автомобил, самосвал – малък – употребявани – 3 броя. - Микробус – 20+1 местен – употребяван – 1 брой.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки възложена 34100000 2015-06-18 16:24:302015-07-28 17:00:002015-06-18 17:12:30380233.00
000012015001700307-2015-000616.00 - 62/20.07.20157Настоящата процедура включва доставка на: - различни видове месо с и без кокали, месни полуфабрикати, кайма, колбаси, риба и др. За детайлно запознаване виж Ценоразписа и Техническата спецификация, които са неразделна част от документацията за участие в настоящата процедура. С настоящата поръчка се цели доставка на месо и месни продукти франко до учебни, детски и социални заведения на територията на община Козлодуй, както следва: 1. ЦДГ „Слънчице”, град Козлодуй, ул. „Славейков” №2; 2. ОДЗ „Мир”, град Козлодуй, ж.к. 1; 3. ОДЗ „Радост”, град Козлодуй, ул. „В. Воденичарски” №5; 4. ОДЗ „Звънче”, град Козлодуй, ж.к. 3, кв.134, ул. „Девети май”; 5. Детска ясла, град Козлодуй, ул. „Хаджи Димитър” №19; 6. СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, град Козлодуй, ул. „Тодор Каблешков” №1; 7. СОУ „Христо Ботев”, град Козлодуй, ул. „Аспарух” №5; 8. НУ „Васил Левски”, град Козлодуй, ул. „Георги Димитров” №16; 9. ОДЗ „Здравец”, село Хърлец, ул. „Митко Палаузов” №2; 10. ОУ „Васил Априлов”, село Хърлец, ул. „Антим І” №2; 11. ОДЗ „Радост”, село Гложене, ул. „Маршал Бирюзов” №67; 12. ОУ „Христо Ботев”, село Гложене, ул. „Паисий” №1; 13. ЦДГ „Първи юни”, с.Бутан, ул. „Георги Димитров” №80; 14. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, село Бутан, ул. „Христо Ботев” №1; 15. Дом за възрастни хора с умствена изостаналост, село Бутан, ул. „Петър Костов” №99; 16. Домашен социален патронаж, село Бутан, ул. „Петър Костов” №99; 17. „Защитено жилище”, село Гложене, ул. „Йонко Милев” №9.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки възложена 15100000 2015-07-20 14:08:122015-09-10 17:00:002015-07-20 17:12:45290000.00
0000120160023904935316.00-3/05.01.2016Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради общинска собственост в град Козлодуй, съгласно ЗЕЕ и при условията и по реда, определен от Наредба 16-1594 от 2013 година и изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ, и на технически паспорти на сгради общинска собственост. Настоящата обществена поръчка се отнася за следните 14 общински сгради в град Козлодуй: 1. ОУ „Васил Левски”; 2. Кухня на СОУ „Христо Ботев”; 3. Масивна сграда на пет етажа; 4. Хижа /сгради А и Б/; 5. Автогара град Козлодуй /приемен салон и административна сграда/; 6. Едноетажна жилищна сграда; 7. Масивна двуетажна сграда; 8. Едноетажна масивна сграда; 9. Бунгала към административната сграда на Община Козлодуй; 10. Сграда с хангар и гараж – гр. Козлодуй; 11. Едноетажна масивна сграда - детска млечна кухня; 12. Едноетажни масивни постройки с гараж; 13. Едноетажна масивна жилищна сграда; 14. Едноетажна масивна сграда – „Ботев парк”. Предметът на обществена поръчка включва обследване за енергийна ефективност и сертифициране на общински сгради в град Козлодуй, съгласно ЗЕЕ и при условията и по реда, определен от Наредба 16-1594 от 2013 година за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради и предписване на енергоспестяващи мерки и изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ, и на технически паспорти на сгради общинска собственост.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги възложена 71324000 2016-01-05 11:59:522016-01-14 17:00:002016-01-05 12:01:2965000.00