гр. София, ул. "Триадица" 2, тел. 028119443, факс: 029884405, www.mlsp.government.bg, e-mail: mlsp@mlsp.government.bg

 

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
000012015005504-00-330 от 10.02.2015 г.12-348 от 11.02.2015 г.Становище на изпълнителния директор на АОП по запитвания на възложителяОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки отворена   2015-02-16 12:32:01 2015-02-16 12:34:270.00
00001201500536490560042-2015-0004„Осигуряване на лица за техническото подпомагане дейността на МТСП”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги отворена 79610000;79620000 2015-02-12 17:05:472015-03-30 17:00:002015-02-18 16:50:441300000.00
0000120150052О-ОП-16Обявление за предварителна информация за обществена поръчка с предмет: Предоставяне на услуги за осигуряване на технически лица за нуждите на МТСППРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2015-02-11 11:58:17 2015-02-11 11:58:25 
0000120150051О-ОП-17Съобщение за публикуване на предварително обявление за обществена поръчка с предмет: Предоставяне на услуги за осигуряване на технически лица за нуждите на МТСППРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2015-02-11 11:56:54 2015-02-11 11:57:01 
000012015004700422-2015-0003РЕ-ОП-6 от 09.02.2015 г.ПОЗИЦИЯ № 1 ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА, ДИЗАЙН И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК ЗА КОНСУЛТАЦИЯ ПО ТИПИЧНИ ВЪПРОСИ, ИНТЕРЕСУВАЩИ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ОТ ПОЛИТИКИТЕ В РЕСОРА НА МИНИСТЪРА НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА, СЪДЪРЖАЩИ ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ И ПРАВИЛА ЗА ПРИЛАГАНЕТО ИМ. ПОЗИЦИЯ № 2 ПРЕВОД И ИЗДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ НА ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК ЗА КОНСУЛТАЦИЯ ПО ТИПИЧНИ ВЪПРОСИ, ПО ПОЛИТИКИТЕ В РЕСОРА НА МИНИСТЪРА НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ПО ПРОЕКТ BG051PO001-6.1.08 „ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА УСЛУГИТЕ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА” СЪС СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2007-2013” ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги отворена 79800000;79530000 2015-02-06 15:32:482015-03-24 17:00:002015-02-09 16:05:13198000.00
000012015004600422-2015-0002РЕ-ОП-4/03.02.2015 г.„Разработване на анализ и на проект на Национална цялостна стратегия за активен живот на възрастните хора, осигуряване на лектори и модератори за участие в шест регионални кръгли маси, шест обучителни семинара и заключителна конференция с международно участие в изпълнение на Грантово споразумение между Европейската комисия и Министерството на труда и социалната политика с референтен № VS/2014/0026“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги отворена 79315000 2015-02-03 10:06:182015-03-16 17:00:002015-02-03 16:28:47111482.00
000012015004500422-2014-0022РЕ-ОП-49/26.06.2014Осигуряване на логистика (кетъринг, осигуряване на зали, консекутивен превод) и организационно-техническа подготовка при провеждането на предвидените събития в рамките на изпълнението на дейностите по Компонент 3 “ Паритетни институции“ на проект “Насърчаване на социалния диалог и подобряване на условията на труд на работниците и служителитеОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена 79952000 2015-01-30 11:55:252014-08-06 17:00:002015-01-30 11:56:2210900.00
00001201500420422-2015-0001РЕ-ОП-3/27.01.2015 г.„ДИЗАЙН, ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА И ПЕЧАТ НА ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ, БРОШУРИ И СБОРНИК С ДОБРИ ПРАКТИКИ ПО ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.02-0006 „ТРАНСНАЦИОНАЛНА МРЕЖА ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦАТА И СЕМЕЙСТВАТА И ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ГРИЖАТА ЗА ДЕЦА“ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги прекратена 22000000 2015-01-23 14:35:292015-03-09 17:00:002015-01-27 16:48:5362500.00
000012015004100422-2014-0021РЕ-ОП-47 от 13.06.2014 г. „Осигуряване на логистика за организиране и провеждане на публични събития – шест регионални кръгли маси, шест обучителни семинара, заключителна конференция с международно участие, изработка и доставка на печатни, информационни и рекламни материали по проект „Разработване на Национална цялостна стратегия за активен живот на възрастните хора” в изпълнение на Грантово споразумение между Европейската комисия и Министерството на труда и социалната политика с референтен №VS/2014/0026“ с две обособени позиции: Обособена позиция №1 „Осигуряване на логистика за организиране и провеждане на публични събития – шест регионални кръгли маси, шест обучителни семинара, заключителна конференция с международно участие” Обособена позиция №2 „Изработка и доставка на печатни, информационни и рекламни материали - брошури, сборник, стратегия, химикалки, папки, пад тефтери, чанти за документи, флаш-памет (USB), баджове” ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена 79952000, 22000000, 22462000 2015-01-21 16:04:062014-07-25 17:00:002015-01-21 16:05:14465090.00
000012015004600210-2012-0009„Доставка на автомобилно гориво, доставяно чрез карти за безналично плащане” за нуждите на МТСП, във връзка с рамково споразумение на ЦООП № С-8/27.08.2012 г.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки отворена 09100000 2015-01-21 15:39:39 2015-02-02 10:04:150.00
000012015003900422-2014-0030№ РД01-76/13.11.2014 г.Осигуряване на конферентни пакети, разработване на дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на информационна брошура, разработване на дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на лесна за четене версия на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, разработване на дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на лесна за четене версия на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания на брайлов език по проект "Право е не онова, което някой ти дава, а онова, което никой не може да ти отнеме", JUST/2013/PROG/AG/4955/AD, по програма Прогрес на ЕС” по обособена позиция №2 „Разработване на дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на информационна брошура, разработване на дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на лесна за четене версия на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания”; ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена 22000000, 22462000 2015-01-21 14:12:55 2015-01-21 14:14:062420.00
000012015003800422-2014-0030№ РЕ-ОП-76/13.11.2014 г.Осигуряване на конферентни пакети, разработване на дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на информационна брошура, разработване на дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на лесна за четене версия на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, разработване на дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на лесна за четене версия на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания на брайлов език по проект "Право е не онова, което някой ти дава, а онова, което никой не може да ти отнеме", JUST/2013/PROG/AG/4955/AD, по програма Прогрес на ЕС” по обособена позиция № 1: „Осигуряване на конферентни пакети“ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена 79800000 2015-01-21 14:08:43 2015-01-21 14:10:328300.00
000012015003700422-2014-0029№ РЕ-ОП-75/11.11.2014 г.„Избор на консултант за изпълнение на част от проектните дейности, свързани с част от Плана за действие, съдържащ мерки за привеждане от Република България на нормативната уредба и политики в областта на хората с увреждания в съответствие с разпоредбите на Конвенцията за правата на хората с увреждания (2013-2014 г.) по Проект „Право е не онова, което някой ти дава, а онова, което никой не може да ти отнеме”, JUST/2013/PROG/AG/4955/AD, по Програма ПРОГРЕС на ЕС“ - 1.Изготвяне на съдържание на брошура по проекта; 2. Популяризиране принципите на Конвенцията за правата на хората с увреждания на Национална кръгла маса и заседание на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания и на три регионални кръгли маси за експерти, работещи в областта на интеграция на хората с увреждания; 3.Четири тридневни обучения, вкл. модериране за 120 eксперти от централната и местна администрация, екипи от съдебната система, системата на здравеопазването и системата на образованието работещи с хора с увреждания, включително хора с увреждания, относно разпоредбите на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания; 4. Разработване на Наръчник с добри практики за прилагането на Конвенцията за правата на хората с увреждания с акцент чл. 1, 2, 19 и 27; 5.Разработване на Концепция за промени в нормативната уредба за прилагане на чл. 1 и чл. 2 от Конвенцията за правата на хората с увреждания, Концепция за промени в нормативната уредба за прилагане на чл. 19 от Конвенцията за правата на хората с увреждания и Концепция за промени в нормативната уредба за прилагане на чл. 27 от Конвенцията за правата на хората с увреждания; 6. Подготовка на заключителен доклад по проекта, обобщаващ резултатите и практиките от обученията и проведените кръглите маси с препоръки за подобряване на националната политика за интеграция на хората с увреждания и кратък филм; 7. Разработване на комуникационна стратегия за промяна на обществените нагласи към хората с увреждания; 8. Представяне на резултатите от проекта на Заключителната конференция по проекта.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки възложена 80522000 2015-01-21 13:53:05 2015-01-21 13:58:1630470.99
000012015004600210-2013-0015Обществената поръчка е с предмет "Доставка на канцеларски материали", Обособена позиция № 1 "Доставка на канцеларски материали" във връзка със сключено рамково споразумение на ЦООП №С-57/11.12.2013 г.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки отворена 30192000 2015-01-16 14:39:26 2015-02-02 10:19:030.00
000012015003500422-2014-0002РЕ-ОП-3/06.01.2014 г.Предметът на поръчката е осигуряване на логистика за организация и провеждане на публични събития при реализирането на проект BG051PO001-7.0.02-0006 „Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и деинституционализация на грижата за деца” и включва: - цялостна логистична организация по осигуряване и настаняване в хотелите, регистрация на участниците; осигуряване на кафе-паузи, закуска, обяд и вечеря на участниците; осигуряване на транспорт до мястото на провеждане на събитието и в региона за посещения на социални услуги и добри практики; осигуряване на зали, осигуряване при необходимост на по една допълнителна нощувка на италианските представители в София, както и участието на по 3 представители от екипа на Проекта във всяко мероприятие; - осигуряване, подготовка и обслужване на техническото оборудване на залите; размножаване и/или разпределение на материали за участниците; - осигуряване попълването на списъци на присъстващите, на получилите материали и на анкетна карта от всеки участник; - осигуряване на снимков материал и аудио запис; - осигуряване на информираност и публичност. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена 79952000 2015-01-09 17:54:082014-02-17 17:00:002015-01-09 18:00:46240041.00
000012015003600210-2013-0004 Обществена поръчка с предмет "Доставка на копирна хартия" , обособени позиции: 1. Доставка на рециклирана копирна хартия; 3. Доставка на различни видове копирна, принтерна и факс хартия за офиса във връзка с рамкови споразумения на ЦООП С-36/26.06.2013 г. и С-38/22.10.2013г. ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки отворена   2015-01-08 15:31:33 2015-01-12 17:12:090.00
000012015003300210-2012-0010Обществената поръчка е с предмет „Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства ”по рамково споразумение на ЦООП №С-16/03.10.2012 г. и №С-17/03.10.2012 гПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки отворена 30125100 2015-01-08 12:12:26 2015-01-12 17:05:260.00
000012015003200422-2014-0024РЕ-ОП-51/27.06.2014Обособена позиция 1: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на проект BG051PO001-7.0.02-0006 „Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и деинституционализация на грижата за деца“; Обособена позиция 2: „Дизайн, предпечатна подготовка и печат на информационни материали, брошури, сборник с добри практики и методология по проект BG051PO001-7.0.02-0006 „Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и деинституционализация на грижата за деца“ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги прекратена 22000000; 30100000 2015-01-05 14:55:372014-08-06 17:00:002015-01-05 15:01:5280655.50
000012015003100422 – 2013 – 0011 Решение № РЕ-ОП-53 от 21.08.2013„Осигуряване на логистика за организиране и провеждане на публични събития – две обучения, три обучителни семинари, три конференции и една пресконференция, изработка и доставка на информационни, печатни и рекламни материали по проект № BG 051PO001 - 6.1.09 – 0001 „Изграждане на система за прогнозиране на потребностите от работна сила с определени характеристики по ОП „РЧР”, ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена   2015-01-05 10:33:52 2015-01-08 14:23:500.00
0000120140030 00210-2014-0005„Доставка на копирна хартия” по обособена позиция № 2 „Доставка на нерециклирана копирна хартия“ и обособена позиция № 3 „Доставка на различни видове копирна, принтерна и факс хартия за офиса“ ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки прекратена 30199000 2014-12-29 13:49:48 2015-01-08 10:56:490.00
00001201400299104-537/23.12.2014 г.„Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства“ за Обособена позиция № 2 “Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с различни марки“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки отворена  2014-12-23 12:39:04 2014-12-23 15:16:290.00
000012015006000210-2014-00099104-536/22.12.2014 г.„Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства“ за Обособена позиция № 1 “Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с марката Hewlett-Packard (Хюлет Пакард)“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки отворена   2014-12-22 15:14:02 2014-12-22 15:21:46106.00
000012014002700210-2014-000726-753/04.11.2014 г. Поръчката е по реда на чл.93б, ал.1 от ЗОП във връзка с рамково споразумение № СПОР-41/07.10.2014 г. за централизирано възлагане на обществена поръчка с предмет:"Доставка на копирна хартия", Обособена позиция №1 "Осигуряване на рециклирана копирна хартия" ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки прекратена 30192000 2014-12-11 12:20:11 2014-12-15 16:03:320.00
0000120140028ID номер 9037350ЗОП 12-69 от 11.12.2014 г.„Застраховане на недвижимо имущество и на автомобилите на МТСП” ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги отворена 66510000; 66515000; 66516000 2014-12-11 11:38:26 2014-12-11 16:45:1465900.00
000012014002400422-2014-0035РЕ-ОП-83 от 10.12.2014 г. „Осигуряване на логистика за организация и провеждане на публични събития, отпечатване на доклади и осигуряване на материали за информираност и публичност по Проект BG051PO001-6.1.11 „Извършване на оценка на ефекта на активните политики на пазара на труда, финансирани със средства от държавния бюджет” по ОП РЧР"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги отворена 79952000, 22000000 2014-12-11 10:21:272015-01-19 17:00:002014-12-11 15:59:2548225.00