гр. София, ул. "Триадица" 2, тел. 028119443, факс: 029884405, www.mlsp.government.bg, e-mail: mlsp@mlsp.government.bg

 

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
000012015003900422-2014-0030№ РД01-76/13.11.2014 г.Осигуряване на конферентни пакети, разработване на дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на информационна брошура, разработване на дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на лесна за четене версия на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, разработване на дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на лесна за четене версия на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания на брайлов език по проект "Право е не онова, което някой ти дава, а онова, което никой не може да ти отнеме", JUST/2013/PROG/AG/4955/AD, по програма Прогрес на ЕС” по обособена позиция №2 „Разработване на дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на информационна брошура, разработване на дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на лесна за четене версия на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания”; ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена 22000000, 22462000 2015-01-21 14:12:55 2015-01-21 14:14:062420.00
000012014000500422-2014-0032 РЕ-ОП-62 от 05.08.2014 г. Обществената поръчка е с предмет: „Изготвяне на анализи и прогнози за развитието на пазара на труда в България“ и се възлага във връзка с реализацията на проект „Изграждане на система за прогнозиране на потребностите от работна сила с определени характеристики” BG051PO001-6.1.09-0001 - Дейност № 2. Изготвяне на анализи и прогнози за развитието на пазара на труда в България. Предметът на поръчката обхваща извършване на дейности, за които е представена подробна характеристика в част 4 “Техническа спецификация”. В предмета на поръчката се включват: Изготвяне актуални анализи и прогнози за развитието на пазара на труда в България, представени в два доклада: 1. Анализ на състоянието на предприятията с оглед развитието на човешките ресурси в България за 2011 г., 2012 г. и 2013 г. и краткосрочни прогнози за развитието на пазара на труда, представени в доклад със заглавие „Анализ на състоянието на предприятията в България с оглед развитието на човешките ресурси. Краткосрочни прогнози за развитието на пазара на труда в България“; 2. Актуален анализ на пазара на труда за периода 2013-2014 г. и актуализирани краткосрочна, средносрочна и дългосрочна прогнози за развитието на пазара на труда, представени в доклад със заглавие „Анализ на пазара на труда. Актуализирани краткосрочни, средносрочни и дългосрочни прогнози за развитието на пазара на труда в България“. 3. Провеждане на 16 фокус групи - по 8 фокус групи за целите на всеки доклад, както следва: в Северозападен регион – 1 фокус група; в Северен централен регион – 1 фокус група; в Североизточен регион – 1 фокус група; в Югоизточен регион – 1 фокус група; в Югозападен регион - 3 фокус групи, от които 2 фокус групи в гр. София в Южен централен регион – 1 фокус група. Фокус групите следва да се проведат с участието на представители на частни трудови посредници (лица, регистрирани по чл. 27, ал. 2, т. 2 от ЗНЗ), предприятия, които осигуряват временна работа, работодатели, представители на социалните партньори и обучаващи институции. Целта на фокус групите е да се установят състоянието и тенденциите в търсенето на работна сила с определени знания и умения. Резултатите от тези фокус групи ще се използват при разработването на частите за търсенето на труд в докладите. Всички разходи за провеждането на фокус групите, в т.ч. за наем на зали, транспортни разходи на участниците и др., са за сметка на изпълнителя.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена 79311000, 79312000, 79313000 2014-10-24 10:26:082014-09-09 17:00:002014-10-24 11:50:24154362.00
000012014001000422-2014-0032РЕ-ОП-62 от 05.08.2014 г. „Изготвяне на анализи и прогнози за развитието на пазара на труда в България“ и се възлага във връзка с реализацията на проект „Изграждане на система за прогнозиране на потребностите от работна сила с определени характеристики” ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги отворена 79311000, 79312000, 79313000 2014-11-07 10:12:422014-09-09 17:00:002014-11-07 10:16:00154362.00
000012014000600422-2014-0033РЕ-ОП-71/30.09.2014Разработване на дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на лесна за четене версия на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания на брайлов език“ Превод и издаване на брайлов език на лесна за четене версия на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги отворена 22000000 2014-10-24 11:24:532014-10-15 17:00:002014-10-24 11:27:042607.00
000012014002300422-2014-0034РЕ-ОП-82/09.12.2014 г.Предметът на поръчката е „Осигуряване на логистика за провеждане на публични събития по проект „Право е не онова, което някой ти дава, а онова, което никой не може да ти отнеме”, JUST/2013/PROG/AG/4955/AD“, по програма Прогрес на ЕС и включва: а) техническа подготовка - цялостно логистично осигуряване на събитията, предмет на настоящата поръчка; подготовка на график; осигуряване на хотели и заседателни зали; осигуряване на техника. б) организация на публичните събития - цялостна логистична организация по осигуряване на транспорт за лектори, екип по проекта; изплащане на транспортните разходи на участниците срещу представяне на разходоправдателни документи /билети/, или касов бон за гориво, когато участникът е човек с увреждане и ползва кола, настаняване в хотелите, регистрация на участниците; осигуряване на кафе-паузи, обяд и вечеря, (когато са предвидени такива) на участниците, подготовка и техническо оборудване на залите, разпределение на консумативи и материали; осигуряване на жестомимичен превод. Място на изпълнение на услугата: Дейностите ще се изпълняват на територията на Република България. Срок на изпълнение: Срокът на изпълнение на поръчката от 15.02.2015 г. до 15.05.2015 г. Събитията, предмет на настоящата поръчка, се осъществяват по график, представен от Възложителя и съгласуван с Изпълнителя. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги отворена 79952000 2014-12-09 16:55:222015-01-19 17:00:002014-12-09 17:22:260.00
000012014002400422-2014-0035РЕ-ОП-83 от 10.12.2014 г. „Осигуряване на логистика за организация и провеждане на публични събития, отпечатване на доклади и осигуряване на материали за информираност и публичност по Проект BG051PO001-6.1.11 „Извършване на оценка на ефекта на активните политики на пазара на труда, финансирани със средства от държавния бюджет” по ОП РЧР"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги отворена 79952000, 22000000 2014-12-11 10:21:272015-01-19 17:00:002014-12-11 15:59:2548225.00
000012015004600422-2015-0002РЕ-ОП-4/03.02.2015 г.„Разработване на анализ и на проект на Национална цялостна стратегия за активен живот на възрастните хора, осигуряване на лектори и модератори за участие в шест регионални кръгли маси, шест обучителни семинара и заключителна конференция с международно участие в изпълнение на Грантово споразумение между Европейската комисия и Министерството на труда и социалната политика с референтен № VS/2014/0026“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги отворена 79315000 2015-02-03 10:06:182015-03-16 17:00:002015-02-03 16:28:47111482.00
000012015004700422-2015-0003РЕ-ОП-6 от 09.02.2015 г.ПОЗИЦИЯ № 1 ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА, ДИЗАЙН И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК ЗА КОНСУЛТАЦИЯ ПО ТИПИЧНИ ВЪПРОСИ, ИНТЕРЕСУВАЩИ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ОТ ПОЛИТИКИТЕ В РЕСОРА НА МИНИСТЪРА НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА, СЪДЪРЖАЩИ ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ И ПРАВИЛА ЗА ПРИЛАГАНЕТО ИМ. ПОЗИЦИЯ № 2 ПРЕВОД И ИЗДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ НА ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК ЗА КОНСУЛТАЦИЯ ПО ТИПИЧНИ ВЪПРОСИ, ПО ПОЛИТИКИТЕ В РЕСОРА НА МИНИСТЪРА НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ПО ПРОЕКТ BG051PO001-6.1.08 „ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА УСЛУГИТЕ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА” СЪС СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2007-2013” ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги отворена 79800000;79530000 2015-02-06 15:32:482015-03-24 17:00:002015-02-09 16:05:13198000.00
000012015006800422-2015-0006РЕ-ОП-10“Предоставяне на юридически услуги, по категория № 21 от Приложение № 3 към чл. 5, ал.1, т.2 от ЗОП, за нуждите на МТСП“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги отворена Предоставяне на юридически услуги, по категория № 21 от Приложен 2015-02-27 09:31:372015-03-05 00:00:002015-03-04 14:16:560.00
000012015007700422-2015-0007РЕ-ОП-14„Извършване на преводачески услуги за нуждите на Министерство на труда и социалната политика“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги отворена 79530000;79540000 2015-03-10 16:27:302015-04-17 17:00:002015-03-20 13:41:39180000.00
000012015007900422-2015-0008РЕ-ОП-15/ 23.03.2015Открита процедура по ЗОП Описание: Обособена позиция № 1: Необходимо е осигуряване на логистика (кетъринг и осигуряване на зали) и организационно-техническа подготовка при провеждането на предвидените събития в рамките на изпълнението на дейностите по Компонент 1 “Корпоративна социална отговорност“ на проект “Насърчаване на социалния диалог и подобряване на условията на труд на работниците и служителите; 2. Обособена позиция № 2: Необходимо е осигуряване на логистика (кетъринг, осигуряване на зали, симултанен превод) и организационно-техническа подготовка при провеждането на предвидените събития в рамките на изпълнението на дейностите по Компонент 3 “ Паритетни институции“ на проект “Насърчаване на социалния диалог и подобряване на условията на труд на работниците и служителите”. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги отворена 55110000, 55120000 2015-03-23 16:18:452015-05-04 17:00:002015-03-23 16:27:5637723.00
000012015005504-00-330 от 10.02.2015 г.12-348 от 11.02.2015 г.Становище на изпълнителния директор на АОП по запитвания на възложителяОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки отворена   2015-02-16 12:32:01 2015-02-16 12:34:270.00
00001201500420422-2015-0001РЕ-ОП-3/27.01.2015 г.„ДИЗАЙН, ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА И ПЕЧАТ НА ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ, БРОШУРИ И СБОРНИК С ДОБРИ ПРАКТИКИ ПО ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.02-0006 „ТРАНСНАЦИОНАЛНА МРЕЖА ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦАТА И СЕМЕЙСТВАТА И ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ГРИЖАТА ЗА ДЕЦА“ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги прекратена 22000000 2015-01-23 14:35:292015-03-09 17:00:002015-01-27 16:48:5362500.00
00001201500536490560042-2015-0004„Осигуряване на лица за техническото подпомагане дейността на МТСП”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги отворена 79610000;79620000 2015-02-12 17:05:472015-03-30 17:00:002015-02-18 16:50:441300000.00
0000120150059649323 РЕ-ОП-9 /19.02.2015 г. Предмет на настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка e изработване, внедряване и осъвременяване на интернет сайт на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и доставка на 20 бр. хард диска, Hot-Plug 300GB 3G 10k rpm, 2.5" Single-Port SAS HDD за HP ProLiant DL380 G5.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги отворена 72413000 2015-02-19 11:11:552015-04-06 16:00:002015-02-20 10:18:3059000.00
00001201400029034810ЗОП12-58Извършване на денонощна охрана на административната сграда на Министерство на труда и социалната политика, в гр. София, ул. „Триадица“ № 2 и на административната сграда в Стара ЗагораПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги    2014-10-17 17:22:332014-10-28 00:00:002014-10-17 17:27:1065900.00
0000120140003903499512-301„Изготвяне на техническите задания за провеждане на обществени поръчки чрез открити процедури за изработката на специализиран интернет портал /СИП/ и неговото техническо и програмно обезпечаване и закупуването на техническо оборудване /1 сървър, 1 мултифункционално устройство и 3 лаптопа/ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги   72000000 2014-10-22 15:36:512014-11-01 17:00:002014-10-22 16:27:552500.00
0000120140028ID номер 9037350ЗОП 12-69 от 11.12.2014 г.„Застраховане на недвижимо имущество и на автомобилите на МТСП” ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги отворена 66510000; 66515000; 66516000 2014-12-11 11:38:26 2014-12-11 16:45:1465900.00
0000120150079ID: 903988512-68Избор на изпълнител за осъществяване на ремонтно обслужване на автомобилите на Министерство на труда и социалната политикаПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги отворена 50111000 2015-02-25 13:57:332015-03-26 17:00:002015-03-18 11:42:4460000.00
0000120140008Договор № РД 04-331/06.10.2014 г№ 8051-374/02.10.2014г.Договор по реда на чл. 14, ал. 5, т.1 от ЗОП с предмет: „Изграждане на Система за аварийно оттичане на вътрешни вертикални канализационни клонове в Административна сграда на МТСП, ул. Триадица №2 “ ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителство    2014-11-06 16:13:41 2014-11-06 16:16:301717.00
0000120140009Договор № РД 04-334/13.10.2014 гизх. № 8002-284/02.10.2014 г.Договор по реда на чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП с предмет : "Доставка по заявка на вода с търговска марка "Горна баня" за нуждите на Министерство на труда и социалната политика"ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки    2014-11-06 16:34:39 2014-11-06 16:37:1819900.00