гр. София, ул. "Триадица" 2, тел. 028119443, факс: 029884405, www.mlsp.government.bg, e-mail: mlsp@mlsp.government.bg

 

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
000012014000700422-2014-0025РЕ-ОП-53/27.06.2014 г. „Разработване на система от показатели за наблюдение на жизнения стандарт на населението по райони на планиране с доклад за актуалното състояние по нея“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги отворена 71620000 2014-11-06 15:12:082014-07-23 17:00:002014-11-06 15:14:4316500.00
0000120140009Договор № РД 04-334/13.10.2014 гизх. № 8002-284/02.10.2014 г.Договор по реда на чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП с предмет : "Доставка по заявка на вода с търговска марка "Горна баня" за нуждите на Министерство на труда и социалната политика"ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки    2014-11-06 16:34:39 2014-11-06 16:37:1819900.00
000012015003700422-2014-0029№ РЕ-ОП-75/11.11.2014 г.„Избор на консултант за изпълнение на част от проектните дейности, свързани с част от Плана за действие, съдържащ мерки за привеждане от Република България на нормативната уредба и политики в областта на хората с увреждания в съответствие с разпоредбите на Конвенцията за правата на хората с увреждания (2013-2014 г.) по Проект „Право е не онова, което някой ти дава, а онова, което никой не може да ти отнеме”, JUST/2013/PROG/AG/4955/AD, по Програма ПРОГРЕС на ЕС“ - 1.Изготвяне на съдържание на брошура по проекта; 2. Популяризиране принципите на Конвенцията за правата на хората с увреждания на Национална кръгла маса и заседание на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания и на три регионални кръгли маси за експерти, работещи в областта на интеграция на хората с увреждания; 3.Четири тридневни обучения, вкл. модериране за 120 eксперти от централната и местна администрация, екипи от съдебната система, системата на здравеопазването и системата на образованието работещи с хора с увреждания, включително хора с увреждания, относно разпоредбите на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания; 4. Разработване на Наръчник с добри практики за прилагането на Конвенцията за правата на хората с увреждания с акцент чл. 1, 2, 19 и 27; 5.Разработване на Концепция за промени в нормативната уредба за прилагане на чл. 1 и чл. 2 от Конвенцията за правата на хората с увреждания, Концепция за промени в нормативната уредба за прилагане на чл. 19 от Конвенцията за правата на хората с увреждания и Концепция за промени в нормативната уредба за прилагане на чл. 27 от Конвенцията за правата на хората с увреждания; 6. Подготовка на заключителен доклад по проекта, обобщаващ резултатите и практиките от обученията и проведените кръглите маси с препоръки за подобряване на националната политика за интеграция на хората с увреждания и кратък филм; 7. Разработване на комуникационна стратегия за промяна на обществените нагласи към хората с увреждания; 8. Представяне на резултатите от проекта на Заключителната конференция по проекта.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки възложена 80522000 2015-01-21 13:53:05 2015-01-21 13:58:1630470.99
000012015007900422-2015-0008РЕ-ОП-15/ 23.03.2015Открита процедура по ЗОП Описание: Обособена позиция № 1: Необходимо е осигуряване на логистика (кетъринг и осигуряване на зали) и организационно-техническа подготовка при провеждането на предвидените събития в рамките на изпълнението на дейностите по Компонент 1 “Корпоративна социална отговорност“ на проект “Насърчаване на социалния диалог и подобряване на условията на труд на работниците и служителите; 2. Обособена позиция № 2: Необходимо е осигуряване на логистика (кетъринг, осигуряване на зали, симултанен превод) и организационно-техническа подготовка при провеждането на предвидените събития в рамките на изпълнението на дейностите по Компонент 3 “ Паритетни институции“ на проект “Насърчаване на социалния диалог и подобряване на условията на труд на работниците и служителите”. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги отворена 55110000, 55120000 2015-03-23 16:18:452015-05-04 17:00:002015-03-23 16:27:5637723.00
000012014002400422-2014-0035РЕ-ОП-83 от 10.12.2014 г. „Осигуряване на логистика за организация и провеждане на публични събития, отпечатване на доклади и осигуряване на материали за информираност и публичност по Проект BG051PO001-6.1.11 „Извършване на оценка на ефекта на активните политики на пазара на труда, финансирани със средства от държавния бюджет” по ОП РЧР"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги отворена 79952000, 22000000 2014-12-11 10:21:272015-01-19 17:00:002014-12-11 15:59:2548225.00
0000120150059649323 РЕ-ОП-9 /19.02.2015 г. Предмет на настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка e изработване, внедряване и осъвременяване на интернет сайт на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и доставка на 20 бр. хард диска, Hot-Plug 300GB 3G 10k rpm, 2.5" Single-Port SAS HDD за HP ProLiant DL380 G5.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги отворена 72413000 2015-02-19 11:11:552015-04-06 16:00:002015-02-20 10:18:3059000.00
0000120150079ID: 903988512-68Избор на изпълнител за осъществяване на ремонтно обслужване на автомобилите на Министерство на труда и социалната политикаПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги отворена 50111000 2015-02-25 13:57:332015-03-26 17:00:002015-03-18 11:42:4460000.00
000012015008100422-2014-0010РЕ-ОП-23 от 25.03.2014 г.„Осигуряване на логистика за организиране и провеждане на публични събития - три дискусионни форума, три информационни форума, тематично заседание на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете и заключителна конференция, изработка и доставка на конферентни пакети (банер, информационни брошури, календари, плакети за награди, папки, тефтери, чанти, химикалки, тениски, флаш-памет) по проект „Равенството във вземането на решения в икономиката”, JUST/2012/PROG/AG/GE/4122 по програма ПРОГРЕС на ЕК”, Обособена позиция №1 „Осигуряване на логистика за организиране и провеждане на публични събития - три дискусионни форума, три информационни форума, тематично заседание на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете и заключителна конференция”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги Частично възложена и частично прекратена 79952000 2015-07-09 16:03:03 2015-07-09 16:16:4462117.17
00001201500420422-2015-0001РЕ-ОП-3/27.01.2015 г.„ДИЗАЙН, ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА И ПЕЧАТ НА ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ, БРОШУРИ И СБОРНИК С ДОБРИ ПРАКТИКИ ПО ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.02-0006 „ТРАНСНАЦИОНАЛНА МРЕЖА ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦАТА И СЕМЕЙСТВАТА И ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ГРИЖАТА ЗА ДЕЦА“ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги прекратена 22000000 2015-01-23 14:35:292015-03-09 17:00:002015-01-27 16:48:5362500.00
00001201400029034810ЗОП12-58Извършване на денонощна охрана на административната сграда на Министерство на труда и социалната политика, в гр. София, ул. „Триадица“ № 2 и на административната сграда в Стара ЗагораПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги    2014-10-17 17:22:332014-10-28 00:00:002014-10-17 17:27:1065900.00
0000120140028ID номер 9037350ЗОП 12-69 от 11.12.2014 г.„Застраховане на недвижимо имущество и на автомобилите на МТСП” ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги отворена 66510000; 66515000; 66516000 2014-12-11 11:38:26 2014-12-11 16:45:1465900.00
000012015003200422-2014-0024РЕ-ОП-51/27.06.2014Обособена позиция 1: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на проект BG051PO001-7.0.02-0006 „Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и деинституционализация на грижата за деца“; Обособена позиция 2: „Дизайн, предпечатна подготовка и печат на информационни материали, брошури, сборник с добри практики и методология по проект BG051PO001-7.0.02-0006 „Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и деинституционализация на грижата за деца“ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги прекратена 22000000; 30100000 2015-01-05 14:55:372014-08-06 17:00:002015-01-05 15:01:5280655.50
000012015004600422-2015-0002РЕ-ОП-4/03.02.2015 г.„Разработване на анализ и на проект на Национална цялостна стратегия за активен живот на възрастните хора, осигуряване на лектори и модератори за участие в шест регионални кръгли маси, шест обучителни семинара и заключителна конференция с международно участие в изпълнение на Грантово споразумение между Европейската комисия и Министерството на труда и социалната политика с референтен № VS/2014/0026“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги отворена 79315000 2015-02-03 10:06:182015-03-16 17:00:002015-02-03 16:28:47111482.00
000012014000500422-2014-0032 РЕ-ОП-62 от 05.08.2014 г. Обществената поръчка е с предмет: „Изготвяне на анализи и прогнози за развитието на пазара на труда в България“ и се възлага във връзка с реализацията на проект „Изграждане на система за прогнозиране на потребностите от работна сила с определени характеристики” BG051PO001-6.1.09-0001 - Дейност № 2. Изготвяне на анализи и прогнози за развитието на пазара на труда в България. Предметът на поръчката обхваща извършване на дейности, за които е представена подробна характеристика в част 4 “Техническа спецификация”. В предмета на поръчката се включват: Изготвяне актуални анализи и прогнози за развитието на пазара на труда в България, представени в два доклада: 1. Анализ на състоянието на предприятията с оглед развитието на човешките ресурси в България за 2011 г., 2012 г. и 2013 г. и краткосрочни прогнози за развитието на пазара на труда, представени в доклад със заглавие „Анализ на състоянието на предприятията в България с оглед развитието на човешките ресурси. Краткосрочни прогнози за развитието на пазара на труда в България“; 2. Актуален анализ на пазара на труда за периода 2013-2014 г. и актуализирани краткосрочна, средносрочна и дългосрочна прогнози за развитието на пазара на труда, представени в доклад със заглавие „Анализ на пазара на труда. Актуализирани краткосрочни, средносрочни и дългосрочни прогнози за развитието на пазара на труда в България“. 3. Провеждане на 16 фокус групи - по 8 фокус групи за целите на всеки доклад, както следва: в Северозападен регион – 1 фокус група; в Северен централен регион – 1 фокус група; в Североизточен регион – 1 фокус група; в Югоизточен регион – 1 фокус група; в Югозападен регион - 3 фокус групи, от които 2 фокус групи в гр. София в Южен централен регион – 1 фокус група. Фокус групите следва да се проведат с участието на представители на частни трудови посредници (лица, регистрирани по чл. 27, ал. 2, т. 2 от ЗНЗ), предприятия, които осигуряват временна работа, работодатели, представители на социалните партньори и обучаващи институции. Целта на фокус групите е да се установят състоянието и тенденциите в търсенето на работна сила с определени знания и умения. Резултатите от тези фокус групи ще се използват при разработването на частите за търсенето на труд в докладите. Всички разходи за провеждането на фокус групите, в т.ч. за наем на зали, транспортни разходи на участниците и др., са за сметка на изпълнителя.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена 79311000, 79312000, 79313000 2014-10-24 10:26:082014-09-09 17:00:002014-10-24 11:50:24154362.00
000012014001000422-2014-0032РЕ-ОП-62 от 05.08.2014 г. „Изготвяне на анализи и прогнози за развитието на пазара на труда в България“ и се възлага във връзка с реализацията на проект „Изграждане на система за прогнозиране на потребностите от работна сила с определени характеристики” ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги отворена 79311000, 79312000, 79313000 2014-11-07 10:12:422014-09-09 17:00:002014-11-07 10:16:00154362.00
000012015007700422-2015-0007РЕ-ОП-14„Извършване на преводачески услуги за нуждите на Министерство на труда и социалната политика“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги отворена 79530000;79540000 2015-03-10 16:27:302015-04-17 17:00:002015-03-20 13:41:39180000.00
000012015004700422-2015-0003РЕ-ОП-6 от 09.02.2015 г.ПОЗИЦИЯ № 1 ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА, ДИЗАЙН И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК ЗА КОНСУЛТАЦИЯ ПО ТИПИЧНИ ВЪПРОСИ, ИНТЕРЕСУВАЩИ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ОТ ПОЛИТИКИТЕ В РЕСОРА НА МИНИСТЪРА НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА, СЪДЪРЖАЩИ ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ И ПРАВИЛА ЗА ПРИЛАГАНЕТО ИМ. ПОЗИЦИЯ № 2 ПРЕВОД И ИЗДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ НА ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК ЗА КОНСУЛТАЦИЯ ПО ТИПИЧНИ ВЪПРОСИ, ПО ПОЛИТИКИТЕ В РЕСОРА НА МИНИСТЪРА НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ПО ПРОЕКТ BG051PO001-6.1.08 „ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА УСЛУГИТЕ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА” СЪС СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2007-2013” ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги отворена 79800000;79530000 2015-02-06 15:32:482015-03-24 17:00:002015-02-09 16:05:13198000.00
000012014001900422-2014-0016РЕ-ОП-401. извършването на последваща оценка на приноса на активната политика на пазара на труда за изменение на избрани показатели, характеризиращи икономическото и социалното развитие на страната за периода 2000-2011 г.; 2. изготвянето на обучителни материали 3. провеждането на обучение на 200 служители от институции и организации, ангажирани с политиката на пазара на труда . ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки отворена 79311000 2014-12-01 11:26:572014-07-07 17:00:002014-12-01 11:30:55200000.00
000012015003500422-2014-0002РЕ-ОП-3/06.01.2014 г.Предметът на поръчката е осигуряване на логистика за организация и провеждане на публични събития при реализирането на проект BG051PO001-7.0.02-0006 „Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и деинституционализация на грижата за деца” и включва: - цялостна логистична организация по осигуряване и настаняване в хотелите, регистрация на участниците; осигуряване на кафе-паузи, закуска, обяд и вечеря на участниците; осигуряване на транспорт до мястото на провеждане на събитието и в региона за посещения на социални услуги и добри практики; осигуряване на зали, осигуряване при необходимост на по една допълнителна нощувка на италианските представители в София, както и участието на по 3 представители от екипа на Проекта във всяко мероприятие; - осигуряване, подготовка и обслужване на техническото оборудване на залите; размножаване и/или разпределение на материали за участниците; - осигуряване попълването на списъци на присъстващите, на получилите материали и на анкетна карта от всеки участник; - осигуряване на снимков материал и аудио запис; - осигуряване на информираност и публичност. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена 79952000 2015-01-09 17:54:082014-02-17 17:00:002015-01-09 18:00:46240041.00
000012015004100422-2014-0021РЕ-ОП-47 от 13.06.2014 г. „Осигуряване на логистика за организиране и провеждане на публични събития – шест регионални кръгли маси, шест обучителни семинара, заключителна конференция с международно участие, изработка и доставка на печатни, информационни и рекламни материали по проект „Разработване на Национална цялостна стратегия за активен живот на възрастните хора” в изпълнение на Грантово споразумение между Европейската комисия и Министерството на труда и социалната политика с референтен №VS/2014/0026“ с две обособени позиции: Обособена позиция №1 „Осигуряване на логистика за организиране и провеждане на публични събития – шест регионални кръгли маси, шест обучителни семинара, заключителна конференция с международно участие” Обособена позиция №2 „Изработка и доставка на печатни, информационни и рекламни материали - брошури, сборник, стратегия, химикалки, папки, пад тефтери, чанти за документи, флаш-памет (USB), баджове” ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена 79952000, 22000000, 22462000 2015-01-21 16:04:062014-07-25 17:00:002015-01-21 16:05:14465090.00
00001201500536490560042-2015-0004„Осигуряване на лица за техническото подпомагане дейността на МТСП”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги отворена 79610000;79620000 2015-02-12 17:05:472015-03-30 17:00:002015-02-18 16:50:441300000.00