гр. София, ул. "Триадица" 2, тел. 028119443, факс: 029884405, www.mlsp.government.bg, e-mail: mlsp@mlsp.government.bg

 

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
00001201500558005-370/31.10.2014 г.Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за периода 01.10.2014 г. - 31.10.2014 г.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки     2014-11-12 16:55:46 2014-11-12 16:56:210.00
00001201500558005-375/04.11.2014 г.Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.9 и т.16 от ЗОП за периода 01.10.2014 г. -31.10.2014 г.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки     2014-11-12 17:01:11 2014-11-12 17:01:390.00
0000120140015О-ОП-78 ПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2014-11-18 16:53:13 2014-11-18 16:53:20 
000012014001626-800/25.11.2014 г.Покана по реда на на чл.93б, ал.3 от ЗОП във връзка с рамково споразумение № СПОР-44/14.10.2014 г. с предмет "Доставка на канцеларски материали", Обособена позиция № 1 "Доставка на канцеларски материали"ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки    2014-11-25 16:51:102014-12-02 17:00:002014-11-25 17:34:560.00
000012014001726-801/25.11.2014 г.Покана по реда на на чл.93б, ал.3 от ЗОП във връзка с рамково споразумение № СПОР-45/14.10.2014 г. с предмет "Доставка на канцеларски материали", Обособена позиция № 2 "Доставка на пликове и бланки"ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки    2014-11-25 17:39:272014-12-02 17:00:002014-11-25 17:51:050.00
00001201500558005-427/28.11.2014 г.Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОППРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки     2014-12-02 09:59:53 2014-12-02 10:01:090.00
000012014002126-822/04.12.2014 г.Покана по реда на чл.93б, ал.3, т.1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:“Доставка на автомобилно гориво, доставяно чрез карти за безналично плащане, автокозметика и смазочни материали за автомобили”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки    2014-12-04 17:18:142014-12-11 17:00:002014-12-04 17:22:00360.00
00001201400269104-502/04.12.2014 г.Покана по реда на чл. 93б, ал.3 от ЗОП „Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради на Министерство на труда и социалната политика“ Отварянето на офертите ще се извърши на 19.12.2014 г. от 10:30 ч. в сградата на Министерство на труда и социалната политика – гр. София, ул. «Триадица» №2ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги отворена   2014-12-05 14:06:402014-12-18 17:00:002014-12-05 14:15:15110.00
00001201400299104-537/23.12.2014 г.„Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства“ за Обособена позиция № 2 “Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с различни марки“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки отворена  2014-12-23 12:39:04 2014-12-23 15:16:290.00
0000120150051О-ОП-17Съобщение за публикуване на предварително обявление за обществена поръчка с предмет: Предоставяне на услуги за осигуряване на технически лица за нуждите на МТСППРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2015-02-11 11:56:54 2015-02-11 11:57:01 
0000120150052О-ОП-16Обявление за предварителна информация за обществена поръчка с предмет: Предоставяне на услуги за осигуряване на технически лица за нуждите на МТСППРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2015-02-11 11:58:17 2015-02-11 11:58:25 
000012015005726-49/22.01.2015 Абонаментно сервизно обслужване на 5 (пет) броя асансьорни уредби, собственост на Министерство на труда и социалната политика, находящи се в административната сграда на ул. „Триадица" № 2ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги възложена   2015-02-17 16:12:38 2015-02-17 16:15:1813080.00
0000120150057О-ОП-18Обявление за предварителна информация и съобщение за публикуване на обявление за предварителна информация в профила на купувачаПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2015-02-17 16:29:13 2015-02-17 16:29:55 
0000120150058О-ОП-18Обявление за предварителна информация и съобщение за публикуване на обявление за предварителна информация в профила на купувачаПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2015-02-17 16:29:13 2015-02-17 16:29:58 
0000120150060О-ОП-24/24.02.2015Обявление за предварителна информация Предмет на поръчката е изработване и публикуване на информационни материали в печатни и интернет медии във връзка с информационните дейности на ОПРЧРПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2015-02-25 13:53:14 2015-02-25 13:53:29 
0000120150062О-ОП-25/24.02.2015Обявление за предварителна информация. Предмет на поръчката е избор на изпълнител, който да изработи аудио-визуални клипове и филми за популяризиране на ОП РЧР. ПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2015-02-25 14:03:27 2015-02-25 14:17:26 
0000120150063О-ОП-26/24.02.2015Обявление за предварителна информация. Предмет на поръчката е избор на изпълнител, който да осигури оценители на проектни предложения по ОПРЧР и оферти на участници в процедури по ЗОП. ПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2015-02-25 14:05:49 2015-02-25 14:17:30 
0000120150064О-ОП-27/24.02.2015Обявление за предварителна информация. Предмет на поръчката е избор на изпълнител, който да предостави услуги, свързани с подбор и предоставяне на персонал (технически и експертни лица) за управлението и изпълнението на ОПРЧР. ПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2015-02-25 14:07:58 2015-02-25 14:17:33 
0000120150065О-ОП-28/24.02.2015Обявление за предварителна информация. Предмет на поръчката е доставка на печатни информационни и рекламни материали за нуждите на ОП РЧР.ПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2015-02-25 14:10:19 2015-02-25 14:17:38 
0000120150066О-ОП-29/24.02.2015Обявление за предварителна информация. Предметът на настоящата обществена поръчка е предоставянето на услуги, свързани с организиране на събития и мероприятия при изпълнение на дейности по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". ПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2015-02-25 14:14:56 2015-02-25 14:17:42 
0000120150067О-ОП-30/24.02.2015Обявление за предварителна информация. Предмет на поръчката е избор на изпълнител, който да предостави услуги, свързани със служебни пътувания в чужбина на лицата, ангажирани с управлението, контрола и изпълнението на ОП РЧР.ПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2015-02-25 14:16:58 2015-02-25 14:17:46 
0000120150069О-ОП-41/26.02.2015Обявление за предварителна информация Предмет на поръчката е доставка на оборудване и обзавеждане за УО на ОПРЧР и МТСП ПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2015-02-27 09:33:04 2015-02-27 09:33:11 
0000120150070O-ОП-40обявление за предварителна информация и съобщение за публикуване в профила на купувачаПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2015-02-27 10:24:42 2015-02-27 10:25:05 
0000120150071ПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2015-02-27 10:34:29 2015-02-27 10:34:52 
0000120150072ПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2015-02-27 10:35:42 2015-02-27 10:35:49