гр. София, ул. "Триадица" 2, тел. 028119443, факс: 029884405, www.mlsp.government.bg, e-mail: mlsp@mlsp.government.bg

 

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
00001201400029034810ЗОП12-58Извършване на денонощна охрана на административната сграда на Министерство на труда и социалната политика, в гр. София, ул. „Триадица“ № 2 и на административната сграда в Стара ЗагораПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги    2014-10-17 17:22:332014-10-28 00:00:002014-10-17 17:27:1065900.00
0000120140003903499512-301„Изготвяне на техническите задания за провеждане на обществени поръчки чрез открити процедури за изработката на специализиран интернет портал /СИП/ и неговото техническо и програмно обезпечаване и закупуването на техническо оборудване /1 сървър, 1 мултифункционално устройство и 3 лаптопа/ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги   72000000 2014-10-22 15:36:512014-11-01 17:00:002014-10-22 16:27:552500.00
000012014000500422-2014-0032 РЕ-ОП-62 от 05.08.2014 г. Обществената поръчка е с предмет: „Изготвяне на анализи и прогнози за развитието на пазара на труда в България“ и се възлага във връзка с реализацията на проект „Изграждане на система за прогнозиране на потребностите от работна сила с определени характеристики” BG051PO001-6.1.09-0001 - Дейност № 2. Изготвяне на анализи и прогнози за развитието на пазара на труда в България. Предметът на поръчката обхваща извършване на дейности, за които е представена подробна характеристика в част 4 “Техническа спецификация”. В предмета на поръчката се включват: Изготвяне актуални анализи и прогнози за развитието на пазара на труда в България, представени в два доклада: 1. Анализ на състоянието на предприятията с оглед развитието на човешките ресурси в България за 2011 г., 2012 г. и 2013 г. и краткосрочни прогнози за развитието на пазара на труда, представени в доклад със заглавие „Анализ на състоянието на предприятията в България с оглед развитието на човешките ресурси. Краткосрочни прогнози за развитието на пазара на труда в България“; 2. Актуален анализ на пазара на труда за периода 2013-2014 г. и актуализирани краткосрочна, средносрочна и дългосрочна прогнози за развитието на пазара на труда, представени в доклад със заглавие „Анализ на пазара на труда. Актуализирани краткосрочни, средносрочни и дългосрочни прогнози за развитието на пазара на труда в България“. 3. Провеждане на 16 фокус групи - по 8 фокус групи за целите на всеки доклад, както следва: в Северозападен регион – 1 фокус група; в Северен централен регион – 1 фокус група; в Североизточен регион – 1 фокус група; в Югоизточен регион – 1 фокус група; в Югозападен регион - 3 фокус групи, от които 2 фокус групи в гр. София в Южен централен регион – 1 фокус група. Фокус групите следва да се проведат с участието на представители на частни трудови посредници (лица, регистрирани по чл. 27, ал. 2, т. 2 от ЗНЗ), предприятия, които осигуряват временна работа, работодатели, представители на социалните партньори и обучаващи институции. Целта на фокус групите е да се установят състоянието и тенденциите в търсенето на работна сила с определени знания и умения. Резултатите от тези фокус групи ще се използват при разработването на частите за търсенето на труд в докладите. Всички разходи за провеждането на фокус групите, в т.ч. за наем на зали, транспортни разходи на участниците и др., са за сметка на изпълнителя.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена 79311000, 79312000, 79313000 2014-10-24 10:26:082014-09-09 17:00:002014-10-24 11:50:24154362.00
000012014000600422-2014-0033РЕ-ОП-71/30.09.2014Разработване на дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на лесна за четене версия на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания на брайлов език“ Превод и издаване на брайлов език на лесна за четене версия на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги отворена 22000000 2014-10-24 11:24:532014-10-15 17:00:002014-10-24 11:27:042607.00
000012014000700422-2014-0025РЕ-ОП-53/27.06.2014 г. „Разработване на система от показатели за наблюдение на жизнения стандарт на населението по райони на планиране с доклад за актуалното състояние по нея“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги отворена 71620000 2014-11-06 15:12:082014-07-23 17:00:002014-11-06 15:14:4316500.00
0000120140008Договор № РД 04-331/06.10.2014 г№ 8051-374/02.10.2014г.Договор по реда на чл. 14, ал. 5, т.1 от ЗОП с предмет: „Изграждане на Система за аварийно оттичане на вътрешни вертикални канализационни клонове в Административна сграда на МТСП, ул. Триадица №2 “ ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителство    2014-11-06 16:13:41 2014-11-06 16:16:301717.00
0000120140009Договор № РД 04-334/13.10.2014 гизх. № 8002-284/02.10.2014 г.Договор по реда на чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП с предмет : "Доставка по заявка на вода с търговска марка "Горна баня" за нуждите на Министерство на труда и социалната политика"ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки    2014-11-06 16:34:39 2014-11-06 16:37:1819900.00
000012014001000422-2014-0032РЕ-ОП-62 от 05.08.2014 г. „Изготвяне на анализи и прогнози за развитието на пазара на труда в България“ и се възлага във връзка с реализацията на проект „Изграждане на система за прогнозиране на потребностите от работна сила с определени характеристики” ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги отворена 79311000, 79312000, 79313000 2014-11-07 10:12:422014-09-09 17:00:002014-11-07 10:16:00154362.00
000012014001100422-2014-0023РЕ-ОП-50 от 26.06.2014 г. Осигуряване на топлинна енергия на следните обекти, собственост на МТСП, с адрес на топлоснабдявания имот както следва: ЖК „Красна поляна“, бл.36 Б, ап.76, аб.№ 225685, код на платец П 001600 ЖК „Изток“, ул. „Райко Алексиев“, бл.216, вх.1, ет.4, ап. №32, аб.№ 335812, код на платец П 001600 ЖК „Изток“, ул. „Пиер Дегейтър“ №3, ап.14, аб.№ 40327, код на платец П 001600 ЖК „Красно село“ бл.199, ап.59, аб.№ 423373, код на платец П 001600ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки отворена   2014-11-11 15:34:04 2014-11-11 15:36:090.00
000012014001200422-2014-0015РЕ-ОП-39 от 21.05.2014 г.Избор на изпълнител за разработване, хостинг и поддържане на интернет страница на Проект BG051PO001-7.0.02-0006 "Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и деинституционализация на грижата за деца"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги отворена 72413000, 72415000 2014-11-11 15:48:542014-06-30 17:00:002014-11-11 16:32:0115000.00
00001201500558005-370/31.10.2014 г.Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за периода 01.10.2014 г. - 31.10.2014 г.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки     2014-11-12 16:55:46 2014-11-12 16:56:210.00
00001201500558005-375/04.11.2014 г.Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.9 и т.16 от ЗОП за периода 01.10.2014 г. -31.10.2014 г.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки     2014-11-12 17:01:11 2014-11-12 17:01:390.00
0000120140015О-ОП-78 ПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2014-11-18 16:53:13 2014-11-18 16:53:20 
000012014001626-800/25.11.2014 г.Покана по реда на на чл.93б, ал.3 от ЗОП във връзка с рамково споразумение № СПОР-44/14.10.2014 г. с предмет "Доставка на канцеларски материали", Обособена позиция № 1 "Доставка на канцеларски материали"ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки    2014-11-25 16:51:102014-12-02 17:00:002014-11-25 17:34:560.00
000012014001726-801/25.11.2014 г.Покана по реда на на чл.93б, ал.3 от ЗОП във връзка с рамково споразумение № СПОР-45/14.10.2014 г. с предмет "Доставка на канцеларски материали", Обособена позиция № 2 "Доставка на пликове и бланки"ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки    2014-11-25 17:39:272014-12-02 17:00:002014-11-25 17:51:050.00
000012014001800210-2013-000426-954/02.12.2013 г.Покана по реда на чл.93б, ал.1 от ЗОП във връзка рамково споразумение № С-37/22.10.2013г, сключено от Централния орган за възлагане на обществени поръчкиОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки отворена   2014-11-28 16:47:58 2014-11-28 16:49:220.00
000012014001900422-2014-0016РЕ-ОП-401. извършването на последваща оценка на приноса на активната политика на пазара на труда за изменение на избрани показатели, характеризиращи икономическото и социалното развитие на страната за периода 2000-2011 г.; 2. изготвянето на обучителни материали 3. провеждането на обучение на 200 служители от институции и организации, ангажирани с политиката на пазара на труда . ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки отворена 79311000 2014-12-01 11:26:572014-07-07 17:00:002014-12-01 11:30:55200000.00
00001201500558005-427/28.11.2014 г.Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОППРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки     2014-12-02 09:59:53 2014-12-02 10:01:090.00
000012014002126-822/04.12.2014 г.Покана по реда на чл.93б, ал.3, т.1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:“Доставка на автомобилно гориво, доставяно чрез карти за безналично плащане, автокозметика и смазочни материали за автомобили”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки    2014-12-04 17:18:142014-12-11 17:00:002014-12-04 17:22:00360.00
00001201400269104-502/04.12.2014 г.Покана по реда на чл. 93б, ал.3 от ЗОП „Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради на Министерство на труда и социалната политика“ Отварянето на офертите ще се извърши на 19.12.2014 г. от 10:30 ч. в сградата на Министерство на труда и социалната политика – гр. София, ул. «Триадица» №2ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги отворена   2014-12-05 14:06:402014-12-18 17:00:002014-12-05 14:15:15110.00
000012014002300422-2014-0034РЕ-ОП-82/09.12.2014 г.Предметът на поръчката е „Осигуряване на логистика за провеждане на публични събития по проект „Право е не онова, което някой ти дава, а онова, което никой не може да ти отнеме”, JUST/2013/PROG/AG/4955/AD“, по програма Прогрес на ЕС и включва: а) техническа подготовка - цялостно логистично осигуряване на събитията, предмет на настоящата поръчка; подготовка на график; осигуряване на хотели и заседателни зали; осигуряване на техника. б) организация на публичните събития - цялостна логистична организация по осигуряване на транспорт за лектори, екип по проекта; изплащане на транспортните разходи на участниците срещу представяне на разходоправдателни документи /билети/, или касов бон за гориво, когато участникът е човек с увреждане и ползва кола, настаняване в хотелите, регистрация на участниците; осигуряване на кафе-паузи, обяд и вечеря, (когато са предвидени такива) на участниците, подготовка и техническо оборудване на залите, разпределение на консумативи и материали; осигуряване на жестомимичен превод. Място на изпълнение на услугата: Дейностите ще се изпълняват на територията на Република България. Срок на изпълнение: Срокът на изпълнение на поръчката от 15.02.2015 г. до 15.05.2015 г. Събитията, предмет на настоящата поръчка, се осъществяват по график, представен от Възложителя и съгласуван с Изпълнителя. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги отворена 79952000 2014-12-09 16:55:222015-01-19 17:00:002014-12-09 17:22:260.00
000012014002400422-2014-0035РЕ-ОП-83 от 10.12.2014 г. „Осигуряване на логистика за организация и провеждане на публични събития, отпечатване на доклади и осигуряване на материали за информираност и публичност по Проект BG051PO001-6.1.11 „Извършване на оценка на ефекта на активните политики на пазара на труда, финансирани със средства от държавния бюджет” по ОП РЧР"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги отворена 79952000, 22000000 2014-12-11 10:21:272015-01-19 17:00:002014-12-11 15:59:2548225.00
0000120140028ID номер 9037350ЗОП 12-69 от 11.12.2014 г.„Застраховане на недвижимо имущество и на автомобилите на МТСП” ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги отворена 66510000; 66515000; 66516000 2014-12-11 11:38:26 2014-12-11 16:45:1465900.00
000012014002700210-2014-000726-753/04.11.2014 г. Поръчката е по реда на чл.93б, ал.1 от ЗОП във връзка с рамково споразумение № СПОР-41/07.10.2014 г. за централизирано възлагане на обществена поръчка с предмет:"Доставка на копирна хартия", Обособена позиция №1 "Осигуряване на рециклирана копирна хартия" ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки прекратена 30192000 2014-12-11 12:20:11 2014-12-15 16:03:320.00
000012015006000210-2014-00099104-536/22.12.2014 г.„Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства“ за Обособена позиция № 1 “Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с марката Hewlett-Packard (Хюлет Пакард)“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки отворена   2014-12-22 15:14:02 2014-12-22 15:21:46106.00