гр. София, ул. "Триадица" 2, тел. 028119443, факс: 029884405, www.mlsp.government.bg, e-mail: mlsp@mlsp.government.bg

 

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
0000120140008Договор № РД 04-331/06.10.2014 г№ 8051-374/02.10.2014г.Договор по реда на чл. 14, ал. 5, т.1 от ЗОП с предмет: „Изграждане на Система за аварийно оттичане на вътрешни вертикални канализационни клонове в Административна сграда на МТСП, ул. Триадица №2 “ ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителство    2014-11-06 16:13:41 2014-11-06 16:16:301717.00
0000120140009Договор № РД 04-334/13.10.2014 гизх. № 8002-284/02.10.2014 г.Договор по реда на чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП с предмет : "Доставка по заявка на вода с търговска марка "Горна баня" за нуждите на Министерство на труда и социалната политика"ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки    2014-11-06 16:34:39 2014-11-06 16:37:1819900.00
000012014001100422-2014-0023РЕ-ОП-50 от 26.06.2014 г. Осигуряване на топлинна енергия на следните обекти, собственост на МТСП, с адрес на топлоснабдявания имот както следва: ЖК „Красна поляна“, бл.36 Б, ап.76, аб.№ 225685, код на платец П 001600 ЖК „Изток“, ул. „Райко Алексиев“, бл.216, вх.1, ет.4, ап. №32, аб.№ 335812, код на платец П 001600 ЖК „Изток“, ул. „Пиер Дегейтър“ №3, ап.14, аб.№ 40327, код на платец П 001600 ЖК „Красно село“ бл.199, ап.59, аб.№ 423373, код на платец П 001600ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки отворена   2014-11-11 15:34:04 2014-11-11 15:36:090.00
00001201500558005-370/31.10.2014 г.Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за периода 01.10.2014 г. - 31.10.2014 г.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки     2014-11-12 16:55:46 2014-11-12 16:56:210.00
00001201500558005-375/04.11.2014 г.Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.9 и т.16 от ЗОП за периода 01.10.2014 г. -31.10.2014 г.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки     2014-11-12 17:01:11 2014-11-12 17:01:390.00
0000120140015О-ОП-78 ПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2014-11-18 16:53:13 2014-11-18 16:53:20 
000012014001800210-2013-000426-954/02.12.2013 г.Покана по реда на чл.93б, ал.1 от ЗОП във връзка рамково споразумение № С-37/22.10.2013г, сключено от Централния орган за възлагане на обществени поръчкиОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки отворена   2014-11-28 16:47:58 2014-11-28 16:49:220.00
00001201500558005-427/28.11.2014 г.Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОППРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки     2014-12-02 09:59:53 2014-12-02 10:01:090.00
0000120140028ID номер 9037350ЗОП 12-69 от 11.12.2014 г.„Застраховане на недвижимо имущество и на автомобилите на МТСП” ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги отворена 66510000; 66515000; 66516000 2014-12-11 11:38:26 2014-12-11 16:45:1465900.00
000012014002700210-2014-000726-753/04.11.2014 г. Поръчката е по реда на чл.93б, ал.1 от ЗОП във връзка с рамково споразумение № СПОР-41/07.10.2014 г. за централизирано възлагане на обществена поръчка с предмет:"Доставка на копирна хартия", Обособена позиция №1 "Осигуряване на рециклирана копирна хартия" ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки прекратена 30192000 2014-12-11 12:20:11 2014-12-15 16:03:320.00
000012015006000210-2014-00099104-536/22.12.2014 г.„Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства“ за Обособена позиция № 1 “Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с марката Hewlett-Packard (Хюлет Пакард)“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки отворена   2014-12-22 15:14:02 2014-12-22 15:21:46106.00
00001201400299104-537/23.12.2014 г.„Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства“ за Обособена позиция № 2 “Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с различни марки“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки отворена  2014-12-23 12:39:04 2014-12-23 15:16:290.00
0000120140030 00210-2014-0005„Доставка на копирна хартия” по обособена позиция № 2 „Доставка на нерециклирана копирна хартия“ и обособена позиция № 3 „Доставка на различни видове копирна, принтерна и факс хартия за офиса“ ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки прекратена 30199000 2014-12-29 13:49:48 2015-01-08 10:56:490.00
000012015003100422 – 2013 – 0011 Решение № РЕ-ОП-53 от 21.08.2013„Осигуряване на логистика за организиране и провеждане на публични събития – две обучения, три обучителни семинари, три конференции и една пресконференция, изработка и доставка на информационни, печатни и рекламни материали по проект № BG 051PO001 - 6.1.09 – 0001 „Изграждане на система за прогнозиране на потребностите от работна сила с определени характеристики по ОП „РЧР”, ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена   2015-01-05 10:33:52 2015-01-08 14:23:500.00
000012015003300210-2012-0010Обществената поръчка е с предмет „Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства ”по рамково споразумение на ЦООП №С-16/03.10.2012 г. и №С-17/03.10.2012 гПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки отворена 30125100 2015-01-08 12:12:26 2015-01-12 17:05:260.00
000012015003600210-2013-0004 Обществена поръчка с предмет "Доставка на копирна хартия" , обособени позиции: 1. Доставка на рециклирана копирна хартия; 3. Доставка на различни видове копирна, принтерна и факс хартия за офиса във връзка с рамкови споразумения на ЦООП С-36/26.06.2013 г. и С-38/22.10.2013г. ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки отворена   2015-01-08 15:31:33 2015-01-12 17:12:090.00
000012015004600210-2013-0015Обществената поръчка е с предмет "Доставка на канцеларски материали", Обособена позиция № 1 "Доставка на канцеларски материали" във връзка със сключено рамково споразумение на ЦООП №С-57/11.12.2013 г.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки отворена 30192000 2015-01-16 14:39:26 2015-02-02 10:19:030.00
000012015003700422-2014-0029№ РЕ-ОП-75/11.11.2014 г.„Избор на консултант за изпълнение на част от проектните дейности, свързани с част от Плана за действие, съдържащ мерки за привеждане от Република България на нормативната уредба и политики в областта на хората с увреждания в съответствие с разпоредбите на Конвенцията за правата на хората с увреждания (2013-2014 г.) по Проект „Право е не онова, което някой ти дава, а онова, което никой не може да ти отнеме”, JUST/2013/PROG/AG/4955/AD, по Програма ПРОГРЕС на ЕС“ - 1.Изготвяне на съдържание на брошура по проекта; 2. Популяризиране принципите на Конвенцията за правата на хората с увреждания на Национална кръгла маса и заседание на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания и на три регионални кръгли маси за експерти, работещи в областта на интеграция на хората с увреждания; 3.Четири тридневни обучения, вкл. модериране за 120 eксперти от централната и местна администрация, екипи от съдебната система, системата на здравеопазването и системата на образованието работещи с хора с увреждания, включително хора с увреждания, относно разпоредбите на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания; 4. Разработване на Наръчник с добри практики за прилагането на Конвенцията за правата на хората с увреждания с акцент чл. 1, 2, 19 и 27; 5.Разработване на Концепция за промени в нормативната уредба за прилагане на чл. 1 и чл. 2 от Конвенцията за правата на хората с увреждания, Концепция за промени в нормативната уредба за прилагане на чл. 19 от Конвенцията за правата на хората с увреждания и Концепция за промени в нормативната уредба за прилагане на чл. 27 от Конвенцията за правата на хората с увреждания; 6. Подготовка на заключителен доклад по проекта, обобщаващ резултатите и практиките от обученията и проведените кръглите маси с препоръки за подобряване на националната политика за интеграция на хората с увреждания и кратък филм; 7. Разработване на комуникационна стратегия за промяна на обществените нагласи към хората с увреждания; 8. Представяне на резултатите от проекта на Заключителната конференция по проекта.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки възложена 80522000 2015-01-21 13:53:05 2015-01-21 13:58:1630470.99
000012015003800422-2014-0030№ РЕ-ОП-76/13.11.2014 г.Осигуряване на конферентни пакети, разработване на дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на информационна брошура, разработване на дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на лесна за четене версия на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, разработване на дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на лесна за четене версия на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания на брайлов език по проект "Право е не онова, което някой ти дава, а онова, което никой не може да ти отнеме", JUST/2013/PROG/AG/4955/AD, по програма Прогрес на ЕС” по обособена позиция № 1: „Осигуряване на конферентни пакети“ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена 79800000 2015-01-21 14:08:43 2015-01-21 14:10:328300.00
000012015003900422-2014-0030№ РД01-76/13.11.2014 г.Осигуряване на конферентни пакети, разработване на дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на информационна брошура, разработване на дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на лесна за четене версия на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, разработване на дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на лесна за четене версия на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания на брайлов език по проект "Право е не онова, което някой ти дава, а онова, което никой не може да ти отнеме", JUST/2013/PROG/AG/4955/AD, по програма Прогрес на ЕС” по обособена позиция №2 „Разработване на дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на информационна брошура, разработване на дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на лесна за четене версия на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания”; ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена 22000000, 22462000 2015-01-21 14:12:55 2015-01-21 14:14:062420.00
000012015004600210-2012-0009„Доставка на автомобилно гориво, доставяно чрез карти за безналично плащане” за нуждите на МТСП, във връзка с рамково споразумение на ЦООП № С-8/27.08.2012 г.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки отворена 09100000 2015-01-21 15:39:39 2015-02-02 10:04:150.00
0000120150051О-ОП-17Съобщение за публикуване на предварително обявление за обществена поръчка с предмет: Предоставяне на услуги за осигуряване на технически лица за нуждите на МТСППРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2015-02-11 11:56:54 2015-02-11 11:57:01 
0000120150052О-ОП-16Обявление за предварителна информация за обществена поръчка с предмет: Предоставяне на услуги за осигуряване на технически лица за нуждите на МТСППРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2015-02-11 11:58:17 2015-02-11 11:58:25 
000012015005504-00-330 от 10.02.2015 г.12-348 от 11.02.2015 г.Становище на изпълнителния директор на АОП по запитвания на възложителяОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки отворена   2015-02-16 12:32:01 2015-02-16 12:34:270.00
000012015005726-49/22.01.2015 Абонаментно сервизно обслужване на 5 (пет) броя асансьорни уредби, собственост на Министерство на труда и социалната политика, находящи се в административната сграда на ул. „Триадица" № 2ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги възложена   2015-02-17 16:12:38 2015-02-17 16:15:1813080.00