гр. София, ул. "Триадица" 2, тел. 028119443, факс: 029884405, www.mlsp.government.bg, e-mail: mlsp@mlsp.government.bg

 

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
00001201400029034810ЗОП12-58Извършване на денонощна охрана на административната сграда на Министерство на труда и социалната политика, в гр. София, ул. „Триадица“ № 2 и на административната сграда в Стара ЗагораПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги    2014-10-17 17:22:332014-10-28 00:00:002014-10-17 17:27:1065900.00
0000120140003903499512-301„Изготвяне на техническите задания за провеждане на обществени поръчки чрез открити процедури за изработката на специализиран интернет портал /СИП/ и неговото техническо и програмно обезпечаване и закупуването на техническо оборудване /1 сървър, 1 мултифункционално устройство и 3 лаптопа/ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги   72000000 2014-10-22 15:36:512014-11-01 17:00:002014-10-22 16:27:552500.00
0000120140008Договор № РД 04-331/06.10.2014 г№ 8051-374/02.10.2014г.Договор по реда на чл. 14, ал. 5, т.1 от ЗОП с предмет: „Изграждане на Система за аварийно оттичане на вътрешни вертикални канализационни клонове в Административна сграда на МТСП, ул. Триадица №2 “ ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителство    2014-11-06 16:13:41 2014-11-06 16:16:301717.00
0000120140009Договор № РД 04-334/13.10.2014 гизх. № 8002-284/02.10.2014 г.Договор по реда на чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП с предмет : "Доставка по заявка на вода с търговска марка "Горна баня" за нуждите на Министерство на труда и социалната политика"ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки    2014-11-06 16:34:39 2014-11-06 16:37:1819900.00
00001201500558005-370/31.10.2014 г.Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за периода 01.10.2014 г. - 31.10.2014 г.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки     2014-11-12 16:55:46 2014-11-12 16:56:210.00
00001201500558005-375/04.11.2014 г.Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.9 и т.16 от ЗОП за периода 01.10.2014 г. -31.10.2014 г.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки     2014-11-12 17:01:11 2014-11-12 17:01:390.00
0000120140015О-ОП-78 ПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2014-11-18 16:53:13 2014-11-18 16:53:20 
000012014001626-800/25.11.2014 г.Покана по реда на на чл.93б, ал.3 от ЗОП във връзка с рамково споразумение № СПОР-44/14.10.2014 г. с предмет "Доставка на канцеларски материали", Обособена позиция № 1 "Доставка на канцеларски материали"ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки    2014-11-25 16:51:102014-12-02 17:00:002014-11-25 17:34:560.00
000012014001726-801/25.11.2014 г.Покана по реда на на чл.93б, ал.3 от ЗОП във връзка с рамково споразумение № СПОР-45/14.10.2014 г. с предмет "Доставка на канцеларски материали", Обособена позиция № 2 "Доставка на пликове и бланки"ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки    2014-11-25 17:39:272014-12-02 17:00:002014-11-25 17:51:050.00
00001201500558005-427/28.11.2014 г.Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОППРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки     2014-12-02 09:59:53 2014-12-02 10:01:090.00
000012014002126-822/04.12.2014 г.Покана по реда на чл.93б, ал.3, т.1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:“Доставка на автомобилно гориво, доставяно чрез карти за безналично плащане, автокозметика и смазочни материали за автомобили”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки    2014-12-04 17:18:142014-12-11 17:00:002014-12-04 17:22:00360.00
00001201400269104-502/04.12.2014 г.Покана по реда на чл. 93б, ал.3 от ЗОП „Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради на Министерство на труда и социалната политика“ Отварянето на офертите ще се извърши на 19.12.2014 г. от 10:30 ч. в сградата на Министерство на труда и социалната политика – гр. София, ул. «Триадица» №2ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги отворена   2014-12-05 14:06:402014-12-18 17:00:002014-12-05 14:15:15110.00
0000120140028ID номер 9037350ЗОП 12-69 от 11.12.2014 г.„Застраховане на недвижимо имущество и на автомобилите на МТСП” ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги отворена 66510000; 66515000; 66516000 2014-12-11 11:38:26 2014-12-11 16:45:1465900.00
000012015006000210-2014-00099104-536/22.12.2014 г.„Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства“ за Обособена позиция № 1 “Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с марката Hewlett-Packard (Хюлет Пакард)“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки отворена   2014-12-22 15:14:02 2014-12-22 15:21:46106.00
00001201400299104-537/23.12.2014 г.„Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства“ за Обособена позиция № 2 “Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с различни марки“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки отворена  2014-12-23 12:39:04 2014-12-23 15:16:290.00
0000120140030 00210-2014-0005„Доставка на копирна хартия” по обособена позиция № 2 „Доставка на нерециклирана копирна хартия“ и обособена позиция № 3 „Доставка на различни видове копирна, принтерна и факс хартия за офиса“ ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки прекратена 30199000 2014-12-29 13:49:48 2015-01-08 10:56:490.00
000012015003300210-2012-0010Обществената поръчка е с предмет „Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства ”по рамково споразумение на ЦООП №С-16/03.10.2012 г. и №С-17/03.10.2012 гПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки отворена 30125100 2015-01-08 12:12:26 2015-01-12 17:05:260.00
000012015003600210-2013-0004 Обществена поръчка с предмет "Доставка на копирна хартия" , обособени позиции: 1. Доставка на рециклирана копирна хартия; 3. Доставка на различни видове копирна, принтерна и факс хартия за офиса във връзка с рамкови споразумения на ЦООП С-36/26.06.2013 г. и С-38/22.10.2013г. ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки отворена   2015-01-08 15:31:33 2015-01-12 17:12:090.00
000012015004600210-2013-0015Обществената поръчка е с предмет "Доставка на канцеларски материали", Обособена позиция № 1 "Доставка на канцеларски материали" във връзка със сключено рамково споразумение на ЦООП №С-57/11.12.2013 г.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки отворена 30192000 2015-01-16 14:39:26 2015-02-02 10:19:030.00
000012015004600210-2012-0009„Доставка на автомобилно гориво, доставяно чрез карти за безналично плащане” за нуждите на МТСП, във връзка с рамково споразумение на ЦООП № С-8/27.08.2012 г.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки отворена 09100000 2015-01-21 15:39:39 2015-02-02 10:04:150.00
0000120150051О-ОП-17Съобщение за публикуване на предварително обявление за обществена поръчка с предмет: Предоставяне на услуги за осигуряване на технически лица за нуждите на МТСППРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2015-02-11 11:56:54 2015-02-11 11:57:01 
0000120150052О-ОП-16Обявление за предварителна информация за обществена поръчка с предмет: Предоставяне на услуги за осигуряване на технически лица за нуждите на МТСППРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2015-02-11 11:58:17 2015-02-11 11:58:25 
000012015005726-49/22.01.2015 Абонаментно сервизно обслужване на 5 (пет) броя асансьорни уредби, собственост на Министерство на труда и социалната политика, находящи се в административната сграда на ул. „Триадица" № 2ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги възложена   2015-02-17 16:12:38 2015-02-17 16:15:1813080.00
0000120150057О-ОП-18Обявление за предварителна информация и съобщение за публикуване на обявление за предварителна информация в профила на купувачаПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2015-02-17 16:29:13 2015-02-17 16:29:55 
0000120150058О-ОП-18Обявление за предварителна информация и съобщение за публикуване на обявление за предварителна информация в профила на купувачаПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2015-02-17 16:29:13 2015-02-17 16:29:58