гр. София, ул. "Триадица" 2, тел. 028119443, факс: 029884405, www.mlsp.government.bg, e-mail: mlsp@mlsp.government.bg

 

Възложител: Министерство на труда и социалната политика
Име: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
Описание: Предметът на поръчката е „Осигуряване на логистика за провеждане на публични събития по проект „Право е не онова, което някой ти дава, а онова, което никой не може да ти отнеме”, JUST/2013/PROG/AG/4955/AD“, по програма Прогрес на ЕС и включва: а) техническа подготовка - цялостно логистично осигуряване на събитията, предмет на настоящата поръчка; подготовка на график; осигуряване на хотели и заседателни зали; осигуряване на техника. б) организация на публичните събития - цялостна логистична организация по осигуряване на транспорт за лектори, екип по проекта; изплащане на транспортните разходи на участниците срещу представяне на разходоправдателни документи /билети/, или касов бон за гориво, когато участникът е човек с увреждане и ползва кола, настаняване в хотелите, регистрация на участниците; осигуряване на кафе-паузи, обяд и вечеря, (когато са предвидени такива) на участниците, подготовка и техническо оборудване на залите, разпределение на консумативи и материали; осигуряване на жестомимичен превод. Място на изпълнение на услугата: Дейностите ще се изпълняват на територията на Република България. Срок на изпълнение: Срокът на изпълнение на поръчката от 15.02.2015 г. до 15.05.2015 г. Събитията, предмет на настоящата поръчка, се осъществяват по график, представен от Възложителя и съгласуван с Изпълнителя.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012014002300012014-12-09 17:21:44решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчка2014-12-09 17:22:27
000012014002300022014-12-09 17:23:35ДРУГООбявление2014-12-09 17:23:52
000012014002300032014-12-09 17:25:21документация за участие в процедурите2014-12-09 17:25:27
000012014002300042014-12-09 17:26:49ДРУГООбразец № 1 - Оферта за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет 2014-12-09 17:27:02
000012014002300052014-12-09 17:28:15ДРУГООбразец № 1 А - списък на документите 2014-12-09 17:28:22
000012014002300062014-12-09 17:29:33ДРУГООбразец № 2 - представяне на участника2014-12-09 17:29:47
000012014002300072014-12-09 17:31:03ДРУГОПриложение № 3.1.- декларация по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки2014-12-09 17:31:10
000012014002300082014-12-09 17:32:22ДРУГООбразец № 3.2.- декларация за отсъствие на обстоятелствата, във връзка с изискванията на чл. 55, ал. 7 от ЗОП 2014-12-09 17:32:31
000012014002300092014-12-09 17:33:26ДРУГООбразец № 4 - декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки 2014-12-09 17:33:34
000012014002300102014-12-09 17:34:36ДРУГООбразец № 5 - декларация за съгласие за участие като подизпълнител2014-12-09 17:34:44
000012014002300112014-12-09 17:36:58ДРУГООбразец № 6 - списък-декларация по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП2014-12-09 17:37:08
000012014002300122014-12-09 17:38:10ДРУГООбразец № 7 - списък на екипа2014-12-09 17:38:18
000012014002300132014-12-09 17:39:14ДРУГООбразец № 8 - декларация 2014-12-09 17:39:21
000012014002300142014-12-09 17:40:18ДРУГООбразец № 9 - техническа оферта2014-12-09 17:40:26
000012014002300152014-12-09 17:41:16ДРУГООбразец № 10 - ценова оферта 2014-12-09 17:41:26
000012014002300162014-12-09 17:42:13ДРУГООбразец № 11 - проект на договор 2014-12-09 17:42:22
000012014002300172014-12-09 17:43:46ДРУГООбразец № 12 - декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приeмане условията на проекта на договор 2014-12-09 17:43:51
000012014002300182014-12-09 17:45:13ДРУГООбразец № 13 - декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици от участник / подизпълнител 2014-12-09 17:45:21
000012014002300192015-01-28 14:39:43протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №2 от работата на комисията2015-01-28 14:40:30
000012014002300212015-02-09 11:36:32ДРУГО2015-02-09 11:36:41
000012014002300222015-02-17 15:15:17решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурите2015-02-17 15:35:25
000012014002300232015-02-17 15:33:52протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 1 от работата на комисията 2015-02-17 15:35:13
000012014002300242015-02-17 15:34:30протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 3 от работата на комисията2015-02-17 15:35:18
000012014002300252015-02-17 15:34:56протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 4 от работата на комисията2015-02-17 15:35:22
000012014002300282015-03-25 15:53:27договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдоговор за възлагане на обществена поръчка2015-03-25 15:54:13