гр. София, ул. "Триадица" 2, тел. 028119443, факс: 029884405, www.mlsp.government.bg, e-mail: mlsp@mlsp.government.bg

 

Възложител: Министерство на труда и социалната политика
Име: „Осигуряване на логистика за организация и провеждане на публични събития, отпечатване на доклади и осигуряване на материали за информираност и публичност по Проект BG051PO001-6.1.11 „Извършване на оценка на ефекта на активните политики на пазара на труда
Описание: „Осигуряване на логистика за организация и провеждане на публични събития, отпечатване на доклади и осигуряване на материали за информираност и публичност по Проект BG051PO001-6.1.11 „Извършване на оценка на ефекта на активните политики на пазара на труда, финансирани със средства от държавния бюджет” по ОП РЧР"
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 48225.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012014002400272015-03-09 16:30:36протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхпротокол 42015-03-09 16:41:43
000012014002400272015-04-14 14:23:00договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор по обособена позиция 12015-04-14 14:24:19
000012014002400282015-04-17 16:23:09договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор по обособена позиция 2.2015-04-17 16:25:57
000012014002400292015-04-20 17:18:57Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за върнати гаранции.2015-04-20 17:19:30
000012014002400302015-06-09 11:34:35Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация по чл. 22б, ал 2, т. 14 от Закона за обществените поръчки2015-06-09 11:43:11
000012014002400312015-07-13 14:19:23Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация по чл. 22б от ЗОП.2015-07-13 14:19:49
000012014002400322015-07-31 11:45:31Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за платени суми.2015-07-31 11:45:37
000012014002400342015-07-31 11:58:20ДРУГОИнформация за изпълнен договор. 2015-07-31 11:58:26
000012014002400342015-07-31 12:03:27ДРУГОИнформация за изпълнен договор. 2015-07-31 12:03:33
000012014002400352015-07-31 12:06:00ДРУГОИнформация за освобождаване на гаранция за изпълнение на договор.2015-07-31 12:06:12