гр. София, ул. "Триадица" 2, тел. 028119443, факс: 029884405, www.mlsp.government.bg, e-mail: mlsp@mlsp.government.bg

 

Възложител: Министерство на труда и социалната политика
Име: „Застраховане на недвижимо имущество и на автомобилите на МТСП”
Описание: „Застраховане на недвижимо имущество и на автомобилите на МТСП”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 65900.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012014002800022014-12-11 16:43:01ДРУГОпублична покана № ЗОП 12-69/11.12.2014 г.публична покана № ЗОП 12-69/11.12.2014 г.2014-12-11 16:45:14
000012014002800032014-12-11 17:08:27ДРУГОизисквания към участниците, приложение № 12014-12-11 17:09:20
000012014002800042014-12-11 17:10:25ДРУГОТаблица № 1 2014-12-11 17:10:56
000012014002800052014-12-11 17:11:49ДРУГОТаблица № 22014-12-11 17:12:00
000012014002800062014-12-11 17:14:49ДРУГОПриложение № 2 - образец на техническа оферта2014-12-11 17:15:13
000012014002800072014-12-11 17:18:45ДРУГОПриложение № 3 -образец на ценово предложение, с приложения № 3А и 3Б2014-12-11 17:20:14
000012014002800092014-12-11 17:18:45ДРУГОПриложение № 3А2014-12-11 17:20:17
000012014002800102014-12-11 17:18:45ДРУГОПриложение № 3Б2014-12-11 17:20:21
000012014002800102014-12-11 17:22:16ДРУГОТехническа спецификация - Приложение № 12014-12-11 17:22:36
000012014002800112014-12-11 17:24:30ДРУГОПриложение № 42014-12-11 17:25:09
000012014002800122014-12-11 17:26:25ДРУГОПриложение № 52014-12-11 17:26:43
000012014002800142014-12-11 17:27:44ДРУГОПриложение № 62014-12-11 17:27:52
000012014002800152014-12-11 17:29:14ДРУГОПриложение № 72014-12-11 17:29:23
000012014002800162014-12-15 15:13:00ДРУГООбразец на декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП.Образец на декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП.2014-12-15 15:13:19
000012014002800172015-01-28 12:26:24протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комисията, назначена за, разглеждане и оценката на офертите и за класирането на участниците, утвърден от възложителя на 27 януари 2015 г.2015-01-28 12:26:48