гр. София, ул. "Триадица" 2, тел. 028119443, факс: 029884405, www.mlsp.government.bg, e-mail: mlsp@mlsp.government.bg

 

Възложител: Министерство на труда и социалната политика
Име: чл.93б, ал.3, т.1 от Закона за обществените поръчки във връзка с рамково споразумение СПОР-46/03.11.2014 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет: „Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства“ за Обособена позиция № 1 “Достав
Описание: „Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства“ за Обособена позиция № 1 “Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с марката Hewlett-Packard (Хюлет Пакард)“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 106.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012014002900012014-12-22 15:20:39ДРУГОПокана по реда на чл.93б, ал.3, т.1 от Закона за обществените поръчки2014-12-22 15:21:46
000012014002900022014-12-22 15:23:06ДРУГООбразец № 1 - Списък на документите2014-12-22 15:23:26
000012014002900032014-12-22 15:24:00решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбразец № 2 Административни сведения2014-12-22 15:24:07
000012014002900042014-12-22 15:25:03ДРУГООбразец № 3 Образец на оферта2014-12-22 15:25:13
000012014002900052014-12-22 15:26:01ДРУГООбразец № 4 Количествено-стойностна сметка2014-12-22 15:26:38
000012014002900062014-12-22 15:28:14ДРУГОПриложение №5 Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП2014-12-22 15:28:21
000012014002900072014-12-22 15:29:24ДРУГОприложение №6 Проект на договор2014-12-22 15:29:33
000012014002900082015-01-08 11:06:24ДРУГОУведомление за промяна на датата и часа за отваряне на офертите2015-01-08 11:06:57
000012014002900092015-01-26 10:27:16решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за класиране, във връзка с Рамково споразумение СПОР -46/03.11.2014 г. на ЦООП2015-01-26 10:27:41
000012014002900102015-01-26 10:28:31протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комисията2015-01-26 10:28:50
000012014002900112015-02-20 11:38:23договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях2015-02-20 11:38:58