гр. София, ул. "Триадица" 2, тел. 028119443, факс: 029884405, www.mlsp.government.bg, e-mail: mlsp@mlsp.government.bg

 

Възложител: Министерство на труда и социалната политика
Име: чл.93б, ал.3, т.1 от Закона за обществените поръчки във връзка с рамково споразумение СПОР-51/05.12.2014 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет: „Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства“ за Обособена позиция № 2 “Достав
Описание: „Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства“ за Обособена позиция № 2 “Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с различни марки“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012014002900012014-12-23 12:42:16ДРУГОпокана по реда на чл.93б, ал.3, т.1 от Закона за обществените поръчки във връзка с рамково споразумение СПОР-51/05.12.2014 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет: „Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства“ за Обособена позиция № 2 “Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с различни марки“2014-12-23 15:16:29
000012014002900022014-12-23 12:42:55ДРУГООбразец № 1 - Списък на документите2014-12-23 15:16:30
000012014002900032014-12-23 12:44:11ДРУГООбразец № 2 - Административни сведения2014-12-23 15:16:31
000012014002900042014-12-23 12:44:59ДРУГОПриложение № 3 - Образец на оферта2014-12-23 15:16:31
000012014002900052014-12-23 12:46:23ДРУГОПриложение № 4 - Количествено-стойностна сметка2014-12-23 15:16:32
000012014002900062014-12-23 12:47:36ДРУГОПриложение № 5 - Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП2014-12-23 15:16:32
000012014002900072014-12-23 12:48:41ДРУГОПриложение № 6 - Проект на договор2014-12-23 15:16:32
000012014002900082015-01-22 12:41:09решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства“ за Обособена позиция № 2 “Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с различни марки” и протокол от работата на комисията2015-01-22 12:41:59
000012014002900092015-03-09 11:51:36договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях2015-03-09 11:52:54