гр. София, ул. "Триадица" 2, тел. 028119443, факс: 029884405, www.mlsp.government.bg, e-mail: mlsp@mlsp.government.bg

 

Възложител: Министерство на труда и социалната политика
Име: „ИЗГОТВЯНЕ НА АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПАЗАРА НА ТРУДА В БЪЛГАРИЯ“
Описание: Обществената поръчка е с предмет: „Изготвяне на анализи и прогнози за развитието на пазара на труда в България“ и се възлага във връзка с реализацията на проект „Изграждане на система за прогнозиране на потребностите от работна сила с определени характеристики” BG051PO001-6.1.09-0001 - Дейност № 2. Изготвяне на анализи и прогнози за развитието на пазара на труда в България. Предметът на поръчката обхваща извършване на дейности, за които е представена подробна характеристика в част 4 “Техническа спецификация”. В предмета на поръчката се включват: Изготвяне актуални анализи и прогнози за развитието на пазара на труда в България, представени в два доклада: 1. Анализ на състоянието на предприятията с оглед развитието на човешките ресурси в България за 2011 г., 2012 г. и 2013 г. и краткосрочни прогнози за развитието на пазара на труда, представени в доклад със заглавие „Анализ на състоянието на предприятията в България с оглед развитието на човешките ресурси. Краткосрочни прогнози за развитието на пазара на труда в България“; 2. Актуален анализ на пазара на труда за периода 2013-2014 г. и актуализирани краткосрочна, средносрочна и дългосрочна прогнози за развитието на пазара на труда, представени в доклад със заглавие „Анализ на пазара на труда. Актуализирани краткосрочни, средносрочни и дългосрочни прогнози за развитието на пазара на труда в България“. 3. Провеждане на 16 фокус групи - по 8 фокус групи за целите на всеки доклад, както следва: в Северозападен регион – 1 фокус група; в Северен централен регион – 1 фокус група; в Североизточен регион – 1 фокус група; в Югоизточен регион – 1 фокус група; в Югозападен регион - 3 фокус групи, от които 2 фокус групи в гр. София в Южен централен регион – 1 фокус група. Фокус групите следва да се проведат с участието на представители на частни трудови посредници (лица, регистрирани по чл. 27, ал. 2, т. 2 от ЗНЗ), предприятия, които осигуряват временна работа, работодатели, представители на социалните партньори и обучаващи институции. Целта на фокус групите е да се установят състоянието и тенденциите в търсенето на работна сила с определени знания и умения. Резултатите от тези фокус групи ще се използват при разработването на частите за търсенето на труд в докладите. Всички разходи за провеждането на фокус групите, в т.ч. за наем на зали, транспортни разходи на участниците и др., са за сметка на изпълнителя.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 154362.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012014000500012014-10-24 11:34:56решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчка2014-10-24 11:50:24
000012014000500022014-10-24 11:38:01ДРУГООБЯВЛЕНИЕ2014-10-24 11:50:25
000012014000500032014-10-24 11:39:05документация за участие в процедурите2014-10-24 11:50:25
000012014000500042014-10-24 11:41:05разясненията по документациите за участие2014-10-24 11:50:26
000012014000500052014-10-24 11:41:05документ2014-10-24 11:50:26
000012014000500062014-11-07 10:23:48протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол по чл.68, ал.7 от ЗОП2014-11-07 10:24:04
000012014000500072014-11-18 17:39:53ДРУГОСъобщение по реда на чл.69а, ал.3 от ЗОПСъобщение по реда на чл.69а, ал.3 от ЗОП2014-11-18 17:40:20
000012014000500082014-12-05 15:20:59протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от заседаниe на комисията, назначена със заповед № РД 01-668 от 10.09.2014 г., изм. № РД 01-678/12.09.2014 г., ии № РД 01-766/29.10.2014 г., възобновена със заповед РД 01-818 от 26.11.2014 г., на Елка Димитрова – директор на дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност”.2014-12-05 15:21:37
000012014000500092014-12-23 14:53:50решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритерешение за класиране2014-12-23 14:54:56
000012014000500102014-12-23 15:05:00Приключване на процедуратаПротокол № 1 на комисията, назначена за провеждане на процедурата.2014-12-23 15:05:22
000012014000500112014-12-23 15:06:10Приключване на процедуратаПротокол № 3 на комисията, назначена за провеждане на процедурата.2014-12-23 15:07:01
000012014000500122014-12-23 15:08:28Приключване на процедуратаПротокол № 4 на комисията, назначена за провеждане на процедурата.2014-12-23 15:08:44
000012014000500132014-12-23 15:09:31Приключване на процедуратаПротокол № 6 на комисията, назначена за провеждане на процедурата.2014-12-23 15:09:45
000012014000500142015-03-10 17:06:28ДРУГОСъобщение по чл.69а, ал. 3 от ЗОПСъобщение по чл.69а, ал. 3 от ЗОП2015-03-10 17:07:45
000012014000500152015-03-21 10:42:32решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурите2015-03-21 10:42:57
000012014000500162015-03-21 10:46:37ДРУГОПротокол от работата на комисията2015-03-21 10:47:56
000012014000500172015-03-21 10:48:57ДРУГОпротокол от работата на комисията2015-03-21 10:49:14