Регионална дирекция по горите - Пловдив

Възложител: Регионална дирекция по горите - Пловдив
Име: „Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, горскостопански план, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари на ТП ДГС Клисура и ТП ДЛС Кормисош
Описание: „Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, горскостопански план, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари“, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, изработването на горскостопански план за горските територии, собственост на физически лица, юридически лица и техни обединения с обща площ до 2 хектара включително, в границите на община Карлово, обл. Пловдив и горскостопански план за горските територии - държавна собственост в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство - Клисура”, гр. Клисура, обл.Пловдив към „Южноцентрално държавно предприятие“ – гр.Смолян. Обособена позиция № 2: „Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, изработването на горскостопански план за горските територии, собственост на физически лица, юридически лица и техни обединения с обща площ до 2 хектара включително, в границите на община Лъки, обл.Пловдив и землището на с.Богутево, общ.Чепеларе, обл.Смолян и горскостопански план за горските територии - държавна собственост в района на дейност на ТП „Държавно ловно стопанство Кормисош” – гр.Лъки, обл.Пловдив към „Южноцентрално държавно предприятие“ – гр.Смолян.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 467449.82 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015000500262016-06-28 09:27:32ДРУГОИнформация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП (отм.) - извършени плащания с натрупване по Договор № Д-96/06.07.2015г. за обособена позиция № 2 - ДЛС КормисошИнформация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП (отм.) - извършени плащания с натрупване по Договор № Д-96/06.07.2015г. за обособена позиция № 2 - ДЛС Кормисош2016-06-28 09:27:39
000012015000500272016-07-19 11:07:25ДРУГОИнформация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП ( отм.) - извършени плащания с натрупване по Договор № Д-95/06.07.2015г. - обособена позиция № 1 - ДГС КлисураИнформация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП ( отм.) - извършени плащания с натрупване по Договор № Д-95/06.07.2015г. - обособена позиция № 1 - ДГС Клисура2016-07-19 11:07:32
000012015000500282016-08-16 08:38:55ДРУГОИнформация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП ( отм.) - извършени плащания с натрупване по Договор № Д-95/06.07.2015г. - обособена позиция № 1 - ДГС КлисураИнформация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП ( отм.) - извършени плащания с натрупване по Договор № Д-95/06.07.2015г. - обособена позиция № 1 - ДГС Клисура2016-08-16 08:39:02
000012015000500292016-08-16 08:42:22ДРУГОИнформация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП (отм.) - извършени плащания с натрупване по Договор № Д-96/06.07.2015г. за обособена позиция № 2 - ДЛС КормисошИнформация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП (отм.) - извършени плащания с натрупване по Договор № Д-96/06.07.2015г. за обособена позиция № 2 - ДЛС Кормисош2016-08-16 08:42:29
000012015000500302016-08-19 15:28:31ДРУГОИнформация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП (отм.) - извършени плащания с натрупване по Договор № Д-96/06.07.2015г. за обособена позиция № 2 - ДЛС КормисошИнформация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП (отм.) - извършени плащания с натрупване по Договор № Д-96/06.07.2015г. за обособена позиция № 2 - ДЛС Кормисош2016-08-19 15:28:37
000012015000500312017-04-07 08:38:32ДРУГОинформация по чл.22, ал.2, т.16 от ЗОП (отм.) - платежно нареждание от 06.04.2017г. за освобождаване на основание чл.63, ал.1 от ЗОП (отм.) на гаранция за изпълнение по Договор № Д-96/06.07.2015г. за обособена позиция № 2 - ТП "ДЛС Кормисош" информация по чл.22, ал.2, т.16 от ЗОП (отм.) - платежно нареждание от 06.04.2017г. за освобождаване на основание чл.63, ал.1 от ЗОП (отм.) на гаранция за изпълнение по Договор № Д-96/06.07.2015г. за обособена позиция № 2 - ТП "ДЛС Кормисош" 2017-04-07 08:38:40
000012015000500322017-10-16 10:54:18ДРУГОИнформация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП (отм.) - извършени плащания с натрупване по Договор № Д-96/06.07.2015г. за обособена позиция № 2 - ДЛС КормисошИнформация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП (отм.) - извършени плащания с натрупване по Договор № Д-96/06.07.2015г. за обособена позиция № 2 - ДЛС Кормисош2017-10-16 10:54:24
000012015000500332017-10-16 14:51:04ДРУГООбявление за приключване на договор № Д-96/06.07.2017г. за обособена позиция № 2 - ТП "ДЛС Кормисош"Обявление за приключване на договор за обществена поръчка2017-10-16 14:51:10
000012015000500342017-11-01 14:47:53ДРУГОинформация по чл.22, ал.2, т.16 от ЗОП (отм.) - платежно нареждание от 30.10.2017г. за освобождаване на основание чл.63, ал.1 от ЗОП (отм.) на гаранция за изпълнение по Договор № Д-95/06.07.2015г. за обособена позиция № 1 - ТП "ДГС Клисура" информация по чл.22, ал.2, т.16 от ЗОП (отм.) - платежно нареждание от 30.10.2017г. за освобождаване на основание чл.63, ал.1 от ЗОП (отм.) на гаранция за изпълнение по Договор № Д-95/06.07.2015г. за обособена позиция № 1 - ТП "ДГС Клисура" 2017-11-01 14:47:59
000012015000500352017-11-08 11:12:36ДРУГОИнформация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП ( отм.) - извършени плащания с натрупване по Договор № Д-95/06.07.2015г. - обособена позиция № 1 - ДГС КлисураИнформация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП ( отм.) - извършени плащания с натрупване по Договор № Д-95/06.07.2015г. - обособена позиция № 1 - ДГС Клисура2017-11-08 11:12:42
000012015000500362017-11-08 12:48:44ДРУГООбявление за приключване на договор № Д-95/06.07.2017г. за обособена позиция № 1 - ТП "ДГС Клисура"Обявление за приключване на договор за обществена поръчка2017-11-08 12:48:50