Регионална дирекция по горите - Пловдив

Възложител: Регионална дирекция по горите - Пловдив
Име: „Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, горскостопански план, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари на ТП ДГС Клисура и ТП ДЛС Кормисош
Описание: „Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, горскостопански план, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари“, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, изработването на горскостопански план за горските територии, собственост на физически лица, юридически лица и техни обединения с обща площ до 2 хектара включително, в границите на община Карлово, обл. Пловдив и горскостопански план за горските територии - държавна собственост в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство - Клисура”, гр. Клисура, обл.Пловдив към „Южноцентрално държавно предприятие“ – гр.Смолян. Обособена позиция № 2: „Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, изработването на горскостопански план за горските територии, собственост на физически лица, юридически лица и техни обединения с обща площ до 2 хектара включително, в границите на община Лъки, обл.Пловдив и землището на с.Богутево, общ.Чепеларе, обл.Смолян и горскостопански план за горските територии - държавна собственост в района на дейност на ТП „Държавно ловно стопанство Кормисош” – гр.Лъки, обл.Пловдив към „Южноцентрално държавно предприятие“ – гр.Смолян.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 467449.82 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015000500012015-03-30 14:10:38решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на открита процедура за възлагане инвентаризация и планиране на горските територии на ТП ДГС Клисура и ТП ДЛС Кормисош2015-03-30 14:10:48
000012015000500022015-03-30 14:12:27решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаобявление за откриване на обществена поръчка за възлагане на инвентаризация и планиране на горските територии на ТП "ДГС Клисура и ТП ДЛС "Кормисош"2015-03-30 14:12:41
000012015000500032015-03-30 14:15:13документация за участие в процедуритеУказания за подготовка на офертите за участие в откритата процедура2015-03-30 14:15:26
000012015000500042015-03-30 14:20:08документация за участие в процедуритеТехническа спецификация , ведно със заданията за извършване на инвентаризация на горските територии, за изработване на горскостопански план, на план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и за изработване на ловностопански план за горските територии – държавна собственост и за горските територии, собственост на физически лица, юридически лица и техни обединения, с обща площ на имотите до 2.0 хектара, в района на дейност на ТП "Държавно горско стопанство Клисура" и на ТП „Държавно ловно стопанство Кормисош”, гр. Лъки, област Пловдив, приети от Експертния съвет на Изпълнителна агенция по горите и утвърдено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите 2015-03-30 14:20:39
000012015000500052015-03-30 14:22:04документация за участие в процедуритеобразци на документи2015-03-30 14:22:25
000012015000500062015-05-14 14:23:02протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1/14.05.2015г. за работа на комисията2015-05-14 14:23:20
000012015000500072015-05-22 11:49:28протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2/22.05.2015г. за работа на комисията2015-05-22 11:50:04
000012015000500082015-05-22 11:53:22ДРУГОСъобщение по чл.69а, ал.3 от ЗОП за датата на отваряне и оповестяване на ценовите офертиСъобщение по чл.69а, ал.3 от ЗОП2015-05-22 11:53:43
000012015000500092015-06-02 09:07:26протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 3/01.06.2015г. от работата на комисията-отваряне на ценовите оферти2015-06-02 09:07:43
000012015000500102015-06-02 09:09:35решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение № 193/01.06.2015г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител2015-06-02 09:09:54
000012015000500122015-07-09 11:11:49договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № Д-95/06.07.2015г. за обособена позиция № 1 - инвентаризация и планиране на горски територии на ТП ДГС Клисура2015-07-09 11:16:52
000012015000500122015-07-09 11:16:35договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № Д-96/06.07.2015г. за обособена позиция № 2 - инвентаризация и планиране на горските територии - ТП ДЛС "Кормисош"2015-07-09 11:16:59
000012015000500132015-07-09 14:34:30Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОП информация по чл.22, ал.2, т.9 от ЗОП - платежни нареждания от 09.07.2015г. за освобождаване на гаранциите за участие на участниците на основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП2015-07-09 14:35:06
000012015000500142015-10-05 16:25:53Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП - извършени плащания по Договор № Д-95/06.07.2015г. - обособена позиция № 1 - ДГС Клисура2015-10-05 16:27:59
000012015000500152015-10-05 16:27:35Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП - извършени плащания по Договор № Д-96/06.07.2015г. за обособена позиция № 2 - ДЛС Кормисош2015-10-05 16:28:06
000012015000500162015-12-15 15:19:53Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП - извършени плащания по Договор № Д-95/06.07.2015г. - обособена позиция № 1 - ДГС Клисура с натрупване2015-12-15 15:19:59
000012015000500172015-12-21 14:37:16Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП - извършени плащания с натрупване по Договор № Д-95/06.07.2015г. - обособена позиция № 1 - ДГС Клисура2015-12-21 14:37:22
000012015000500182015-12-29 08:52:22Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП - извършени плащания с натрупване по Договор № Д-95/06.07.2015г. - обособена позиция № 1 - ДГС Клисура2015-12-29 08:52:29
000012015000500192016-01-19 11:44:53Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП - извършени плащания с натрупване по Договор № Д-96/06.07.2015г. за обособена позиция № 2 - ДЛС Кормисош2016-01-19 11:45:06
000012015000500202016-01-29 14:27:43Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП - извършени плащания с натрупване по Договор № Д-96/06.07.2015г. за обособена позиция № 2 - ДЛС Кормисош2016-01-29 14:27:57
000012015000500222016-04-19 15:33:30ДРУГОИнформация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП (отм.) - извършени плащания с натрупване по Договор № Д-96/06.07.2015г. за обособена позиция № 2 - ДЛС КормисошИнформация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП (отм.) - извършени плащания с натрупване по Договор № Д-96/06.07.2015г. за обособена позиция № 2 - ДЛС Кормисош2016-04-19 15:33:36
000012015000500222016-05-16 12:01:23ДРУГОИнформация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП (отм.) - извършени плащания с натрупване по Договор № Д-96/06.07.2015г. за обособена позиция № 2 - ДЛС КормисошИнформация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП (отм.) - извършени плащания с натрупване по Договор № Д-96/06.07.2015г. за обособена позиция № 2 - ДЛС Кормисош2016-05-16 12:01:44
000012015000500232016-05-27 13:40:21ДРУГОИнформация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП (отм.) - извършени плащания с натрупване по Договор № Д-96/06.07.2015г. за обособена позиция № 2 - ДЛС КормисошИнформация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП (отм.) - извършени плащания с натрупване по Договор № Д-96/06.07.2015г. за обособена позиция № 2 - ДЛС Кормисош2016-05-27 13:41:30
000012015000500242016-05-27 13:44:49ДРУГОИнформация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП ( отм.) - извършени плащания с натрупване по Договор № Д-95/06.07.2015г. - обособена позиция № 1 - ДГС КлисураИнформация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП ( отм.) - извършени плащания с натрупване по Договор № Д-95/06.07.2015г. - обособена позиция № 1 - ДГС Клисура2016-05-27 13:45:01
000012015000500252016-06-28 09:20:31ДРУГОИнформация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП ( отм.) - извършени плащания с натрупване по Договор № Д-95/06.07.2015г. - обособена позиция № 1 - ДГС КлисураИнформация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП ( отм.) - извършени плащания с натрупване по Договор № Д-95/06.07.2015г. - обособена позиция № 1 - ДГС Клисура2016-06-28 09:20:37