М И Н И С Т Е Р С Т В О  Н А  З Е М Е Д Е Л И Е Т О,  Х Р А Н И Т Е  И  Г О Р И Т Е
И З П Ъ Л Н И Т Е Л Н А   А Г Е Н Ц И Я  П О  Г О Р И Т Е
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ – ВАРНА
              9000 Варна ул. „Генерал Радко Димитриев”№ 10  тел. 69 29 44, факс 69 29 29, e-mail:rugvarna@iag.bg

 

Възложител: Регионална дирекция по горите - Варна
Име: Доставка на горива
Описание: Доставка на горива чрез периодична покупка от бензиностанциите на изпълнителя на горива: автомобилен бензин А-95Н - 8000 литра, автомобилен бензин А-98Н - 300 литра, дизелово гориво - 1100 литра, газ пропан-бутан - 23000 литра, съгласно спецификация неразделна част от документацията, необходими за нуждите на служебните автомобили на Регионална дирекция по горите - Варна, за срок от 1 година, считано от 01.08.2015 г.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015001100012015-07-16 14:56:29решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура по ЗОП, с предмет - Доставка на горива...2015-07-16 14:56:42
000012015001100022015-08-10 14:04:36договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за доставка на горива за нуждите на РДГ-Варна2015-08-10 14:04:42
000012015001100032015-10-19 16:32:42Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане съгл. чл. 23б, ал. 2, т. 14 от ЗОП2015-10-19 16:32:49
000012015001100042015-11-19 14:27:21Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане по договор, съгласно изискването на чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП.2015-11-19 14:27:27
000012015001100052015-12-16 22:00:24Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане2015-12-16 22:00:30
000012015001100062016-01-20 16:01:13Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане2016-01-20 16:01:19
000012015001100072016-02-19 10:22:45Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИзвършено плащане2016-02-19 10:22:56
000012015001100082016-03-18 13:14:06Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИзвършени плащания2016-03-18 13:14:12
000012015001100092016-03-18 13:20:10Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за плащания2016-03-18 13:20:17
000012015001100102016-04-22 15:50:18ДРУГОИнформация за извършено плащане - чл. 22б, ал. 1, т. 14 от Закона за обществените поръчки, в сила до 15.04.2016 г.Информация за извършено плащане - чл. 22б, ал. 1, т. 14 от Закона за обществените поръчки, в сила до 15.04.2016 г.2016-04-22 15:50:24
000012015001100112016-05-10 11:45:44ДРУГОИнформация за извършено плащане - чл. 22б, ал. 1, т. 14 от Закона за обществените поръчки, в сила до 15.04.2016 г.Информация за извършено плащане - чл. 22б, ал. 1, т. 14 от Закона за обществените поръчки, в сила до 15.04.2016 г.2016-05-10 11:45:50
000012015001100122016-06-17 14:26:01ДРУГОИнформация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОП /отм./, относно извършени плащанияИнформация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОП /отм./2016-06-17 14:26:08
000012015001100132016-07-19 09:00:14ДРУГОИнформация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОП /отм./, относно извършени плащанияИнформация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОП /отм./, относно извършени плащания2016-07-19 09:00:21
000012015001100142016-08-19 14:34:36ДРУГОИнформация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОП /отм./, относно извършени плащанияИнформация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОП /отм./, относно извършени плащания2016-08-19 14:34:43
000012015001100152016-09-20 14:51:09ДРУГОИнформация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОП /отм./, относно извършени плащанияИнформация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОП /отм./, относно извършени плащания2016-09-20 14:51:15