М И Н И С Т Е Р С Т В О  Н А  З Е М Е Д Е Л И Е Т О,  Х Р А Н И Т Е  И  Г О Р И Т Е
И З П Ъ Л Н И Т Е Л Н А   А Г Е Н Ц И Я  П О  Г О Р И Т Е
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ – ВАРНА
              9000 Варна ул. „Генерал Радко Димитриев”№ 10  тел. 69 29 44, факс 69 29 29, e-mail:rugvarna@iag.bg

 

Възложител: Регионална дирекция по горите - Варна
Име: Доставка на горива чрез стокова борса
Описание: Доставка на горива чрез периодична покупка от бензиностанциите на изпълнителя на горива: автомобилен бензин А-95Н - 28000 литра, автомобилен бензин А-95Н ЕКТО ПЛЮС - 1000 литра, дизелово гориво - 4500 литра, газ пропан-бутан - 100000 литра, съгласно спецификация неразделна част от документацията, необходими за нуждите на служебните автомобили на Регионална дирекция по горите - Варна, за срок от 3 /три/ години, считано от 02.08.2016 г. или до изчерпване на количествата /валидно е събитието настъпило първо/.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 114135.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016001300012016-03-31 16:07:08решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура по ЗОП, подписано с електронен подпис.2016-04-12 19:17:15
000012016001300022016-04-22 17:50:34договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор ведно с приложения2016-04-22 17:50:41
000012016001300032016-10-20 15:45:34ДРУГОИнформация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОП /отм./, относно извършени плащанияИнформация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОП /отм./, относно извършени плащания2016-10-20 15:45:44