ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

АОП номер № на ел.препискаВъзложител ОписаниеТип Вид на
процедурата
Обект на ОП Статус на
ОП
Код на ОП
(CPV)
NUTS кодКраен срок за подаване
на оферти/заявления
Стойност без
ДДС
00303-2019-0016Община Велики ПреславДоставка на специализирано транспортно средство за изпълнение дейностите по проект BG05M9OP001-2.019-0002-C01 „Разкриване на социалните услуги Дневен център за подкрепа на деца с увреждания [...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставкиотворена34100000BG33306.11.2019 17:00:0062500.00
909342816.00-177/14.10.2019г.Община Козлодуй„Снегопочистване на улици на територията на Община Козлодуй за сезон 2019/2020 година по обособени позиции”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТуслугизатворена90620000BG31328.10.2019 17:00:000.00
00303-2019-0015Община Велики ПреславИзвършване на доставки на оборудване и обзавеждане в рамките на проект BG05M9OP001-2.040-0090 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Велики Преслав“, финансиран по [...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставкиотворена39000000BG33304.11.2019 17:00:007100.00
9093300Община Велики ПреславИзбор на изпълнител за строителство на обект: „Сграда за общоселски мероприятия- довършителни работи и благоустрояване“с.Миланово, общ. В. ПреславПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТстроителствоотворена45400000BG33321.10.2019 17:00:0014623.33
944353РД 05-749/13.11.2019 г.Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет„Ремонт и диференциация на помещения за социално-културни и образователни нужди на лицата, търсещи закрила в отдела за предоставяне на международна закрила в РПЦ – гр. София, кв. Во[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителствоотворена45000000BG41103.12.2019 17:00:00265124.00
00303-2019-0014Община Велики ПреславДоставка на стока, която се търгува на стокова борса - код съгласно Общия терминологичен речник (CVP) 09111400 - "Горива на базата на дърва“ (дървесни пелети за отопление), по проект „Разкр[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПряко договарянедоставкиотворена09111400BG33314580.00
909384016.00-182/24.10.2019г.Община КозлодуйПредоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Община КозлодуйПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТуслугиотворена64210000BG31307.11.2019 17:00:000.00
9093092СОО1/ 2019 от 03.10.2019Институт по металознание, съоръжения и технологии “акад. Ангел Балевски” с Център по хидро- и аеродинамика – ВарнаИзбор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна за служителите на ЦХА-Варна за 2020 годинаПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТуслугиотворена30199770BG33114.10.2019 16:30:0065000.00
9093016Община Велики ПреславИзбор на изпълнител за обект: „Благоустрояване чрез ремонт на спортна площадка на ул. Захари Стоянов №2 в двора на закрито ОУ в с. Троица, общ. Велики Преслав“В рамките на настоящата[...]ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТстроителствоотворена45000000BG33311.10.2019 17:00:008300.83
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВИзбор на изпълнител за извършване на услуги, включващи изпълнение на дейности, насочени към ранно откриване на онкологични заболявания, организиране и провеждане на скрининг за ра[...]ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТуслугиотворенаBG42117.10.2019 10:00:0019985.00
00332-2019-00035Община Кричим„Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Детска кухня, Домашен социален патронаж, финансирани от бюджета на община Кричим и Осигуряване на топъл обяд – финансира[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставкиотворена15000000, 15511100, 15551300, 15540000, 15530000, 15500000 BG42121.10.2019 17:00:0095700.00
938079РД 05-675/10.10.2019 г.Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет„Избор на доставчик на активна електрическа енергия и изпълнение на функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Държавна агенция за бежанците при Минис[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставкиотворена09310000BG18.11.2019 17:00:00452675.00
00637-2019-00042019-09Община СатовчаЗимна поддръжка – снегопочистване и опесъчаване с осолен пясък на общински пътища в община Сатовча за сезон 2019 – 2020 годинаОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслугипрекратена90620000, 90630000, 14211000BG41316.10.2019 17:00:00103000.00
00661-2019-0011ЗОП-15-00/233 от 04.10.2019г. Община БеленеДоставка на специализирана техника, машини, и оборудване за нуждите на Община Белене по 4 обособени позицииОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставкиотворена42900000BG31419.11.2019 17:00:00737964.59
90926949092694Община Твърдица„Ремонт на тротоарни настилки в гр. Твърдица”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТстроителствоотворена45233262BG34230.09.2019 17:00:000.00
01992-2019-0001Средно училище "Черноризец Храбър"Доставка на стока - Газьол за промишлени и комунални цели (за отопление), код съгласно Общия терминологичен речник (CVP) 09134000-7, която се търгува на стокова борса, за нуждите на Средно у[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПряко договарянедоставкиотворена09134000BG33350000.00
02434-2019-0001РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВПоръчката се състои в доставка на топлинна енергия за стопански нужди за административна сграда, с топлоносител за гореща вода, находяща се на адрес: гр. Пловдив, ул. „Перущица” № 1. [...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПряко договарянедоставкиотворенаBG421100000.00
25-83/19.09.2019г.ЦСМП-ЛОВЕЧПОКАНА за участие в обществена поръчка по реда на чл.191, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТдоставкиотворенаBG31530.09.2019 16:30:004500.00
00349-2019-00162019-0016Българско национално радио„Осигуряване на данни за обема, профила и моделите на слушане на радиоаудиторията чрез национално представително социологическо проучване“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслугиотворена79320000BG41109.10.2019 17:00:0040000.00
90926359092635Община Твърдица„ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА ПРЕЗ 2019-2020 г. В ОБЩИНА ТВЪРДИЦА”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТуслугиотворена90620000, 90630000BG34230.09.2019 17:00:000.00
01183-2019-0003933949РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СТАРА ЗАГОРА Доставка на горива /дизелово гориво- 25000 литра, бензин-20000 литра и газ пропан бутан - 130000 литра/.Зареждането на горивата от бензиностанциите на изпълнителя да става само с магнитни кар[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставкиотворенаBG344200500.00
00307-2019-003716.00-168/30.09.2019г.Община КозлодуйИзвършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от Пакет № 1 на общинска транспортна схема на Община Козлодуй, съгласно утвърдени маршрутни разписанияОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслугизатворена60112000BG31330.10.2019 17:00:000.00
00303-2019-0013Община Велики ПреславДоставка на стока - Газьол за промишлени и комунални цели (за отопление), код съгласно Общия терминологичен речник (CVP) 09134000-7, която се търгува на стокова борса, за нуждите на неделеги[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПряко договарянедоставкиотворена09134000BG333140000.00
00897-2019-0011ОП5-ОП/ 2019Институт по металознание, съоръжения и технологии “акад. Ангел Балевски” с Център по хидро- и аеродинамика – ВарнаДоставка на софтуер за научноизследователската дейност на ЦХА-Варна, в изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран по опер[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставкиотворена48000000 – Софтуерни пакети и информационни системиBG33121.10.2019 16:30:00239470.00
9093598УС-1324 /5/18.10.2019 г.Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет „Застраховане на моторните превозни средства на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТуслугиотворена66510000BG41115.11.2019 17:00:0039200.00