ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

АОП номер № на ел.препискаВъзложител ОписаниеТип Вид на
процедурата
Обект на ОП Статус на
ОП
Код на ОП
(CPV)
NUTS кодКраен срок за подаване
на оферти/заявления
Стойност без
ДДС
00897-2019-0007ОП4-ПС/ 2019Институт по металознание, съоръжения и технологии “акад. Ангел Балевски” с Център по хидро- и аеродинамика – ВарнаСМР на хидроизолацията на покривите на блокове „Е” и „H” на територията на ЦХА-ВарнаОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителствоотворена45261400 – Изолационни и хидроизолационни работи на покривни конBG33119.08.2019 16:30:00239000.00
12Нов възложителОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставкиотворена1 26.07.2019 00:00:001.00
2222333Нов възложителтестaaaaaaОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставкиотворена20BG31.07.2019 00:00:00800.00
00307-2019-002716.00-117Община Козлодуй"Строително-монтажни работи във връзка с реализацията на "Изграждане на гробищен парк в с. Гложене""ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПряко договарянестроителствопрекратена45200000BG31326.07.2019 17:00:000.00
00332-2019-00013Община Кричим„Извършване на СМР на обекти на община Кричим финансирани с безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видов[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителствоотворена45214220BG42112.08.2019 17:00:00947635.60
22-ОП-18/22.07.2019 г.МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТАЗастраховка на класически музикални инструменти на Министерството на културатаПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТуслугиотворена66515200-5 05.08.2019 17:30:000.00
925176РД 05-505/30.07.2019 Г.Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет„Периодични доставки на 200 000 /± 20% литра гориво за отопление (Газьол за промишлени и комунални цели), за нуждите на териториалните поделения на Държавна агенция за бежанците при Мин[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставкивъзложена09134000BG411349800.00
00349-2019-00152019-0015Българско национално радио„Сервизно обслужване на служебните автомобили на БНР, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи, принадлежности към тях и почистване“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслугипрекратена50110000BG26.08.2019 17:00:00620000.00
90904452Община Кричим„Консултантска услуга по управление и отчитане на проекти финансирани с безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на[...]ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТуслугивъзложена79400000BG42105.08.2019 17:00:009420.23
00307-2019-0002816.00-116/19.07.2019г.Община КозлодуйРеконструкция и рехабилитация на участъци от канализационната мрежа на гр. Козлодуй, община КозлодуйОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителствозатворена45232410BG31312.08.2019 17:00:000.00
00057-2019-000400057-2019-0004Община Твърдица„Рехабилитация на улици в община Твърдица, област Сливен”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителствоотворена45233252BG34209.08.2019 17:00:000.00
909027526-02-11/15.07.2019 г.ЦСМП-ЛОВЕЧДоставка на медицински консумативи,дезинфектанти и инстроментариум за нуждите на ЦСМП ЛовечПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТдоставкиотворенаBG31526.07.2019 16:30:000.00
909027626-02-10/15.07.2019ЦСМП-ЛОВЕЧДоставка на медикаменти - лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП ЛовечПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТдоставкиотворенаBG31526.07.2019 16:30:000.00
9090267РСТ19-ДИ05-173 /15.07.2019г.Столична община - район "Студентски"Доставка на обзавеждане и оборудване за нуждите на ДГ № 12 „Лилия“, находяща се на територията на Столична община – район „Студентски"ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТдоставкивъзложена39161000, 39143110, 39162000, 39221100BG41125.07.2019 17:00:000.00
00210-2017-000722-ОП-19МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА„Осигуряване на устни преводи за нуждите на Министерството на културата”, (обособена позиция № 1), съгл. Рамково споразумение № СПОР-2/14.02.2018 г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПряко договарянеуслугивъзложена79540000 0.00
00303-2019-0010Община Велики ПреславИзвършване на доставки на оборудване и обзавеждане в рамките на проект BG05M9OP001-2.040-0090 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община В. Преслав“, финансиран по опер[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставкиотворена30230000BG33302.08.2019 17:00:007100.00
909019805-2019ОБЩИНА ВЕНЕЦ„Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Изграждане на спортна площадка в с. Боян, община Венец“, осъществяван по ПРСР 2014-2020”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТстроителствопрекратена45236110BG33326.07.2019 16:30:0084422.52
2019-0020Българска национална телевизия„Доставка на природен газ за нуждите на РТВЦ – Благоевград“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТдоставкипрекратена09123000BG41125.07.2019 17:00:0062500.00
05024-2019-0012Т-РД-27-46Министерство на туризма„Изграждане на информационни щандове за представяне на България като атрактивна дестинация на международни туристически изложения през ноември 2019 година“ с 2 (две) обособени пози[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслугизатворена39154100BG14.08.2019 17:30:00140000.00
9090026Община Велики ПреславИзбор на изпълнител за обект: „Благоустрояване чрез ремонт на спортна площадка на ул. Захари Стоянов №2 в двора на закрито ОУ в с. Троица, общ. Велики ПреславПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТстроителствоотворена45000000BG33318.07.2019 17:00:008300.83
00388-2019-0017 2019-0019Българска национална телевизия„Осигуряване на въоръжена денонощна физическа охрана и пропускателен режим на обекти на БНТ и БНР“ в две обособени позиции.Обособена позиция №1: „Осигуряване на въоръжена деноно[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслугизатворена79713000BG41129.07.2019 17:00:00201600.00
00637-2019-00032019-06Община Сатовча„Организиране и провеждане на информационни кампании, обучения, тренинги и психологически консултации“ по проект № BG05M9OP001-2.018-0016-C01 „Социално – икономическа интеграция чрез инте[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПряко договарянеуслугивъзложена800000000-4, до 80660000-8, 79951000-5, 79952000-2BG41323.07.2019 17:00:0084469.40
00307-2019-002616.00-108/05.07.2019 г.Община Козлодуй„Упражняване на строителен надзор при изпълнението на СМР по проект: „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Дондуков”, гр. Козлодуй”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслугивъзложена71521000BG31309.08.2019 17:00:002060.00
00182-2019-000600182-2019-0006ОБЩИНА ВЕНЕЦ„Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на Община Венец“ осъществяван по ПРСР 2014-2020 г.“ по 4 (четири) обособени позиции“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТстроителствоотворена45233252BG33326.07.2019 16:30:001089559.83
05024-2019-0013T-РД-27-48Министерство на туризма“Изграждане на национален щанд за представяне на България като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение World Travel Market 2019 в Лондон, ВеликобританияОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслугивъзложена39154100 20.08.2019 17:30:00330000.00