ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

АОП номер № на ел.препискаВъзложител ОписаниеТип Вид на
процедурата
Обект на ОП Статус на
ОП
Код на ОП
(CPV)
NUTS кодКраен срок за подаване
на оферти/заявления
Стойност без
ДДС
00661-2019-0014ЗОП 15-00/316 от 20.12.2019г.Община Белене„Борсова сделка с продавач на горива за зареждане на автомобили и МПС собственост на Общинска администрация-Белене, посредством система за безналично плащане с карти” ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкадоставкивъзложена09132100, 09134200BG314310975.00
2019/S 248-6156772019/S 248-615677Община Никола Козлево„Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и улици на територията на община Никола Козлево - 2020 година“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкауслугивъзложена90620000BG33318.12.2019 00:00:0089403.00
00661-2019-0013ЗОП 15-00/315 от 20.12.2019г.Община БеленеПериодична доставка и закупуване чрез борсов посредник на дизелово гориво за отопление с 0,001% сяра (дизелово гориво евро 5 или еквивалент), с шифър по ЕКП:02141000042, за нуждите на Общинск[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкадоставкивъзложена09134200BG314374430.00
01387-2019-0013 01387-2019-0013Община Никола Козлево„Строителен надзор за обект: „Рехабилитация и реконструкция на улици от общинска пътна мрежа на територията на община Никола Козлево, област Шумен“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТуслугивъзложена71521000BG33310.01.2020 16:30:0021950.21
915528УС-633/3/19.12.2019 г.Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет„Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на ДАБ при МС“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставкивъзложена09100000BG08.01.2020 17:00:0066666.67
01387-2019-001201387-2019-0012Община Никола КозлевоРехабилитация и реконструкция на улици от общинска пътна мрежа на територията на община Никола Козлево, област Шумен“ с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Рехабилита[...]ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТстроителствовъзложена45233252BG33309.01.2020 16:30:001127472.78
90954246Община Кричим „Периодични доставки на горива и консумативи на МПС за нуждите на Община Кричим, посредством карти за безналично разплащане и доставка на Газьол 0.001% S за отопление за нуждите на До[...]ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТдоставкипрекратена09100000, 09132000, 09122000, 09134000, 09211900, 09134200BG42106.01.2020 17:00:0069900.00
04276-2020-00018Регионална дирекция по горите - Варна„Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територи[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслугиотворена77231400BG33106.04.2020 17:00:00253358.34
909452890/15.11.2019 г.СУ "Христо Ботев"Доставка на подкрепителна закуска, зеленчуци и/или плодове на учениците от I - IV клас в Средно училище "Христо Ботев", град Айтос ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТдоставкиприключена55524000BG34129.11.2019 14:00:0037996.00
00210-2019-001222-ОП-22/30.12.2019 г.МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА„Доставка на автомобилни горива чрез карти за безналично плащане за нуждите на Министерство на културата“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставкизатворена09100000BG09.01.2020 23:59:000.00
00637-2019-00062019-11Община СатовчаИзграждане на Помпена станция за питейни води в поземлен имот 048054, местност „Писе”, землище на село Вълкосел, електропровод, трафопост и тласкателен водопровод до напорен резервоа[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителствовъзложена45332200BG41306.01.2020 17:00:00444820.01
9095513УС-163/5/20.12.2019г.Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет„Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет“, по две обособени позицииПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТуслугивъзложенаBG41114.01.2020 17:00:0065000.00
909563024-05-41/30.12.2019 г.МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА,,Застраховка на недвижими имоти, предоставени за управление/ползване на Министерство на културата”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТуслугивъзложена66515200BG14.01.2020 17:30:000.00
01387-2019-0011 01387-2019-0011Община Никола Козлево„Доставка на хранителни продукти за нуждите на общински детски градини и Обществена трапезария на ОП „Социални дейности“ – 2020 г.”, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Х[...]ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТдоставкивъзложена15100000, 15220000, 15810000, 15551000, 15800000, 03220000BG33303.01.2020 16:30:00149750.00
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВИзбор на изпълнител за извършване на доставка и съответно въвеждане в експлоатация на прожекционна система за нуждите на РЗИ - Пловдив, находяща се на адрес: град Пловдив,ул. „Перущица” № 1ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТдоставкивъзложенаBG42112.12.2019 17:00:002084.00
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВИзбор на изпълнител за извършване на доставка и съответно въвеждане в експлоатация на лазарно многофункционално устройство за нуждите на РЗИ - ПловдивПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТдоставкиприключенаBG42112.12.2019 17:00:004167.00
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВИзбор на изпълнител за извършване на доставка и съответно въвеждане в експлоатация на непрекъсваема система за захранване на оборудване на територията на административната сград[...]ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТдоставкивъзложенаBG42112.12.2019 17:00:001800.00
00307-2019-004216.00-211/11.12.2019г.Община КозлодуйУпражняване на строителен надзор при извършване на СМР по проект: Реконструкция и рехабилитация на ул. Ломска – част от уличната мрежа в гр. Козлодуй, община Козлодуй, област ВрацаОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслугивъзложена71521000BG31315.01.2020 17:00:0017990.00
2019/S 240-5883192019/S 240-588319Община Никола Козлево"Текущ ремонт на Заседателна зала № 2 в сградата на ОбА с. Никола Козлево, общ. Никола Козлево, обл. Шумен"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкастроителствовъзложена45200000BG33327.08.2019 00:00:001402.00
2019/S 240-5883142019/S 240-588314Община Никола Козлево"Ремонт здравен кабинет ОУ с. Пет могили, общ. Никола Козлево"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкастроителствовъзложена45214200BG33311.11.2019 00:00:002244.86
2019/S 240-5882802019/S 240-588280Община Никола Козлево"Ремонт на обществена тоалетна Общински пазар с. Пет могили, общ. Никола Козлево"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкастроителствовъзложена45232460BG33311.11.2019 00:00:005527.01
2019/S 240-5882692019/S 240-588269Община Никола Козлево"Основен ремонт на вътрешни тоалетни, физ. салон и ограда към ОУ "Христо Ботев" - с. Вълнари, общ. Никола Козлево"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкастроителствовъзложена45212290BG33308.07.2019 00:00:00202751.08
00182-2019-001100182-2019-0011ОБЩИНА ВЕНЕЦ„Доставка на горива за зареждане на моторните превозни средства на Община Венец със срок до 31.12.2021 г.“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТдоставкивъзложенаBG333163291.00
2019/S 240-5882432019/S 240-588243Община Никола Козлево"Текущ ремонт на бетонова площадка пред чешма с. Каравелово, общ. Никола Козлево, обл. Шумен"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкастроителствовъзложена45262370BG33317.10.2019 00:00:003902.61
948857РД 05-840/11.12.2019 г.Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет„Реконструкция и подмяна на вътрешни инсталации и ремонтни работи по АС част на сграда с идентификатор 77181.6.495.4 в РПЦ – Харманли“ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителствовъзложена45000000BG42210.01.2020 17:00:00275000.00