ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

АОП номер № на ел.препискаВъзложител ОписаниеТип Вид на
процедурата
Обект на ОП Статус на
ОП
Код на ОП
(CPV)
NUTS кодКраен срок за подаване
на оферти/заявления
Стойност без
ДДС
00637-2019-00032019-06Община Сатовча„Организиране и провеждане на информационни кампании, обучения, тренинги и психологически консултации“ по проект № BG05M9OP001-2.018-0016-C01 „Социално – икономическа интеграция чрез инте[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПряко договарянеуслугивъзложена800000000-4, до 80660000-8, 79951000-5, 79952000-2BG41323.07.2019 17:00:0084469.40
00307-2019-002616.00-108/05.07.2019 г.Община Козлодуй„Упражняване на строителен надзор при изпълнението на СМР по проект: „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Дондуков”, гр. Козлодуй”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслугивъзложена71521000BG31309.08.2019 17:00:002060.00
00182-2019-000600182-2019-0006ОБЩИНА ВЕНЕЦ„Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на Община Венец“ осъществяван по ПРСР 2014-2020 г.“ по 4 (четири) обособени позиции“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТстроителствоотворена45233252BG33326.07.2019 16:30:001089559.83
05024-2019-0013T-РД-27-48Министерство на туризма“Изграждане на национален щанд за представяне на България като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение World Travel Market 2019 в Лондон, ВеликобританияОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслугивъзложена39154100 20.08.2019 17:30:00330000.00
920563РСТ19-РД93-5/ 04.07.2019гСтолична община - район "Студентски"Изработване на инвестиционен проект във фаза на проектиране - технически проект за обект: „Жилищно-общежитиен комплекс от затворен тип в ж.к. „Студентски град“, гр. София“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслугивъзложена71220000BG41119.08.2019 00:00:0066000.00
00661-2019-0010ЗОП-15-00/131/04.07.2019г.Община Белене“Предоставяне на услуги по Приложение № 2 към ЗОП във връзка с организиране и провеждане на публично събитие(работна среща- обучителен семинар) за нуждите на Община Белене по проек[...]ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТуслугивъзложена79951000-5, 79952000-2, BG31418.07.2019 17:00:0011127.40
01387-2019-000601387-2019-0006Община Никола Козлево„Основен ремонт на водопроводна мрежа по ул. „Васил Левски“ в с. Никола Козлево“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТстроителствопрекратена45231300BG33322.07.2019 17:00:0058987.00
00210-2017-000722-ОП-20МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА„Осигуряване на писмени преводи за нуждите на Министерството на културата”, (обособена позиция № 2), съгл. Рамково споразумение № СПОР-3/14.02.2018 г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПряко договарянеуслугивъзложена7953000 0.00
00661-2019-0009ЗОП-15-00/126/27.06.2019г.Община БеленеСМР по „Изграждане на канализация и подмяна на водопровод по ул. „Лозенец“, ул. „Пенчо Славейков“ и ул. „Сергей Румянцев“ в гр. Белене, община БеленеПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТстроителствовъзложена45232410BG31418.07.2019 17:00:001190235.22
05024-2019-0011Т-РД-27-42Министерство на туризма„Разработване и прилагане на стратегически документи за развитието на туристическите райони в изпълнение на проект BG16RFOP002-2.010-0002 „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм [...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслугизатворена79411100BG41109.08.2019 17:30:00429166.67
00210-2018-001422-ОП-16МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА„Доставка на съвместими тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства за нуждите на Министерството на културата“ (обособена позиция №5)ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПряко договарянедоставкивъзложена30125100BG41108.07.2019 23:59:000.00
00210-2018-001422-ОП-15МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА„Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на Министерството на културата“ (обособена позиция №4)ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПряко договарянедоставкивъзложена30125100BG41108.07.2019 23:59:000.00
00210-2018-001422-OP-12МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА„Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Lexmark (Лексмарк) за нуждите на Министерството на културата“ (обособена позиция №3)ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПряко договарянедоставкивъзложена30125100BG41108.07.2019 23:59:000.00
00210-2018-001422-ОП-14МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА„Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марки Brother (Брадър) и Canon (Канон) за нуждите на Министерството на културата“ (обособена позиция №2)ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПряко договарянедоставкивъзложена30125100BG41108.07.2019 23:59:000.00
00210-2018-001422-ОП-13МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА"Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) и бивши Самсунг за нуждите на Министерството на културата“ (обособена позиция №1)ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПряко договарянедоставкивъзложена30125100BG41108.07.2019 23:59:000.00
00210-2019-000122-ОП-11МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА„Доставка на копирна хартия (нерециклирана) за нуждите на Министерството на културата“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПряко договарянедоставкизатворена30197644BG41108.07.2019 23:59:000.00
05024-2019-0010Т-РД-27-43Министерство на туризма„Дизайн, изработване и доставка на промоционални материали“ с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Дизайн, отпечатване и доставка на промоционални материали по[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслугивъзложена22150000 07.08.2019 17:30:0024200.00
00241-2019-00017Регионална дирекция по горите - ВарнаДоставка на горива чрез периодична покупка от бензиностанциите на изпълнителя на горива: автомобилен бензин А-95Н - 28 000 л., автомобилен бензин А-98Н/А-100Н - 1000 л., дизелово гориво - 10 000 л. [...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставкиотворена 63712600-9BG33125.07.2019 00:00:00160833.33
918664ФУМИ 941/26.06.2019 г.Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет"Доставяне на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на териториалните поделения ДАБ при МС, по три обособени позиции"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслугивъзложена41110000BG4111351132.00
9089470Община Велики ПреславИзбор на изпълнител за обект: „Направа на тротоарни настилки в двора на детска градина „Червена шапчица“ в с.Златар, общ. Велики ПреславПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТстроителствоотворена45233161BG33301.07.2019 17:00:0011133.33
00307-2019-002516.00 - 99/24.06.2019г.Община Козлодуй"Доставка и монтаж на улични и паркови осветители"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставкипрекратена31532000BG31315.07.2019 17:00:000.00
90894032019-05Община СатовчаДоставка на 1000 куб.м. иглолистна дървесина за отопление за нуждите на Общинска администрация Сатовча, кметства, детски градини, детски ясли, социални патронажи и пенсионерски клубо[...]ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТдоставкивъзложена03413000BG41305.07.2019 17:00:0058333.33
919459РД 05-452/01.07.2019 г.Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет„Избор на доставчик на активна електрическа енергия и изпълнение на функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Държавна агенция за бежанците при Минис[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставкипрекратена09310000BG08.08.2019 17:00:00700000.00
908936324Община ПървомайИзпълнение на СМР по реконструкция и рехабилитация на общински пътища с две обособени позиции : обособена позиция 1 : път PDV 1213 Първомай-Б. река-Православен-Драгойново-Буково; участъ[...]ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТстроителствоотворена45000000BG42101.07.2019 17:00:00199000.00
00349-2019-00142019-0014Българско национално радио„Доставка на хигиенни материали, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП за нуждите на БНР“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставкизатворена39830000BG09.07.2019 17:00:0020000.00