М И Н И С Т Е Р С Т В О  Н А  З Е М Е Д Е Л И Е Т О,  Х Р А Н И Т Е  И  Г О Р И Т Е
И З П Ъ Л Н И Т Е Л Н А   А Г Е Н Ц И Я  П О  Г О Р И Т Е
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ – ВАРНА
              9000 Варна ул. „Генерал Радко Димитриев”№ 10  тел. 69 29 44, факс 69 29 29, e-mail:rugvarna@iag.bg

 

Възложител: Регионална дирекция по горите - Варна
Име: Регионална дирекция по горите - Варна и Североизточно държавно предприятие - Шумен, за ТП "ДЛС-Шерба"
Описание: „Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, изработването на горскостопански план за горските територии, собственост на физически лица, юридически лица и техни обединения с обща площ до 2 хектара включително, в границите на общините Долни Чифлик и Бяла, област Варна и горскостопански план за горските територии - държавна собственост в района на дейност на ТП „Държавно ловно стопанство - Шерба”, село Горен Чифлик, област Варна към „Североизточно държавно предприятие“ - гр. Шумен“.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 337063.94 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015000900022015-04-09 15:34:56документРешение за откриване на процедура2015-04-09 15:40:15
000012015000900032015-04-09 15:34:56документОбявление2015-04-09 15:40:15
000012015000900042015-04-09 15:34:56документДокументация за участие в процедурата2015-04-09 15:40:16
000012015000900052015-04-09 15:34:56документОбразци на документи2015-04-09 15:40:16
000012015000900062015-04-09 15:34:56документТехническо заданиеТехническо задание2015-04-09 15:40:16
000012015000900072015-04-09 15:34:56документТехническа спецификацияТехническа спецификация2015-04-09 15:40:17
000012015000900082015-04-09 15:34:56документСметки № 1, № 2 и № 3Сметки2015-04-09 15:40:17
000012015000900092015-04-09 15:34:56документСпоразумениеСпоразумение2015-04-09 15:40:18
000012015000900102015-04-09 15:34:56документЗаповедиЗаповеди2015-04-09 15:40:18
000012015000900112015-04-09 15:34:56документ2015-04-09 15:40:18
000012015000900122015-04-23 15:13:52решение за промяна в случаите по чл. 27а, ал. 1 и променената документация за участиеКорекции в страница 11 от документацията за участие2015-04-23 15:30:31
000012015000900132015-04-23 15:13:52решение за промяна в случаите по чл. 27а, ал. 1 и променената документация за участиеРешение за промяна по чл. 27а, ал. 1 от ЗОП2015-04-23 15:30:36
000012015000900142015-05-28 15:16:20протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от отварянето на офертите2015-05-28 15:16:22
000012015000900152015-06-04 15:34:21протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 от отваряне на офертите2015-06-04 15:35:43
000012015000900172015-06-09 15:08:31протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 3 от отваряне на ценовите предложения2015-06-09 15:09:07
000012015000900182015-06-10 13:29:56решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка2015-06-10 13:32:26
000012015000900192015-07-08 15:10:04Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПОбявление за възложена поръчка2015-07-08 15:10:11
000012015000900212015-07-10 13:23:56договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № 6/08.07.2015 г. с приложения2015-07-10 13:24:02
000012015000900222015-07-10 14:25:12ДРУГОСъобщение за върнати гаранции за участиеСъобщение2015-07-10 14:25:18
000012015000900242015-12-17 20:01:56Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИзвършено плащане2015-12-17 20:02:02
000012015000900252016-02-19 10:25:18Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане2016-02-19 10:25:25
000012015000900272016-03-21 11:38:37Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПВърнати 50% от гаранция за изпълнение на договор - 5049.50 лева2016-03-21 11:42:06
000012015000900322016-06-17 14:22:00ДРУГОИнформация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОП /отм./, относно извършени плащанияИнформация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОП /отм./2016-06-17 14:22:07
000012015000900332016-09-20 14:58:37ДРУГОИнформация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОП /отм./, относно извършени плащанияИнформация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОП /отм./, относно извършени плащания2016-09-20 14:58:43
000012015000900342017-05-09 12:01:23ДРУГООбявление за приключване на договорОбявление за приключване на договор2017-05-09 12:01:33